Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

もぶぴーについて

cohalz
November 13, 2015

 もぶぴーについて

PMOBの話すやつ #1

cohalz

November 13, 2015
Tweet

More Decks by cohalz

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΋Ϳͽʔʹ͍ͭͯ

  View Slide


 2. View Slide


 3. ☞ Twitter: cohalz
  ☞ Github: cohalz
  ☞ Ingress: cohalz
  ☞ ӺϝϞ: cohalz
  ☞ άϧίε(ΞϓϦ൛): cohalzio
  ͋ͱͳΜ͔͋Γ·͚ͨͬ͠

  View Slide

 4. ΋Ϳͽʔͱ͸

  View Slide

 5. Ϛϧίϑ࿈࠯Ͱಈ͘Twitter bot

  View Slide

 6. View Slide

 7. takuti/twitter-botͷFork

  View Slide

 8. ओͳಛ௃

  View Slide

 9. IgoͰ͸ͳ͘MeCabΛ༻͍ͯܗଶ
  ૉղੳ
  ☞ ࠓྲྀߦΓͷmecab-ipadic-NEologd͕࢖͑Δ
  ☞ ͍ͯ͏͔ͦ΋ͦ΋Igoಈ͔ͳ͔͔ͬͨΒࠩ͠ସ͑ͨ

  View Slide

 10. Ϛϧίϑ࿈࠯
  ☞ จষΛ3~4ͭ૊ʹॱʹ෼͚ɼ͋Δจষͷ࢝·Γ͕લͷจষͷऴ
  ΘΓͱҰக͢Δ΋ͷΛͱͬͯܨ͛Δ
  ☞ ୯ʹDBʹ1,2,3,4൪໨ͷςʔϒϧΛ༻ҙͯ͠ݕࡧͯ͠ܨ͛ͯΔͩ
  ͚
  ☞ ૠೖ͸ܗଶૉʹ෼͚ͯ1ͭͣͭॱ൪ͣΒͯ͠ૠೖ

  View Slide

 11. mysql> select * from fourorder limit 15;
  +-----------------+-----------------+--------+--------+
  | first | second | third | fourth |
  +-----------------+-----------------+--------+--------+
  | ϫϯμϑϧ | ( | U | ´ |
  | ( | U | ´ | Д |
  | U | ´ | Д | `) |
  | ´ | Д | `) | |
  | ΋Ϳͽʔ | ͱ͔͍͏ | ΍ͭ | ͳ |
  | ͱ͔͍͏ | ΍ͭ | ͳ | Μ |
  | ΍ͭ | ͳ | Μ | ͩ |
  | ͳ | Μ | ͩ | |
  | ެࣜ | Ϛείοτ | ͬͯ | ୭ |
  | Ϛείοτ | ͬͯ | ୭ | ͕ |
  | ͬͯ | ୭ | ͕ | ೝΊ |
  | ୭ | ͕ | ೝΊ | ͨ |
  | ͕ | ೝΊ | ͨ | Μ |
  | ೝΊ | ͨ | Μ | ͩ |
  | ͨ | Μ | ͩ | Α |
  +-----------------+-----------------+--------+--------+

  View Slide

 12. Ϧϓͷ಺༰ʹ൓Ԡ

  View Slide

 13. Ϧϓͷ಺༰ʹ൓Ԡ
  ☞ ϦϓϥΠͷจࣈྻ͔ΒMeCabΛ༻໊͍ͯࢺͱه߸ͷΈൈ͖ग़͢
  ☞ ൈ͖ग़͞Εͨ΋ͷ͔ΒϥϯμϜʹҰͭબΜͰDB΁
  ☞ DB͕ۭͷ݁Ռฦͨ͠ΒϥϯμϜʹϨίʔυΛҰͭબΜͰଓ͚Δ

  View Slide

 14. ϥϯμϜੑͱ଎౓

  View Slide

 15. order by rand()͸ΊͪΌ஗͍

  View Slide

 16. order by rand()͸ΊͪΌ஗͍
  ☞ ͔֬ʹϥϯμϜʹ͸ͳΔ͚Ͳશ݅औಘ
  ☞ Ϛϧίϑ࿈࠯͸͔ͳΓͷճ਺ΫΤϦΛ౤͛Δ
  ☞ where rand() < 0.05 limit 40ͱٖͯ͠ࣅతʹ

  View Slide

 17. ࣗಈ࠶ىಈ
  ☞ cronͰ20෼ຖʹىಈ
  ☞ طʹىಈͯ͠σʔϞϯԽ͍ͯ͠ΔϓϩηεΛ࣍ͷىಈ࣌ʹࡴ͢

  View Slide

 18. ͖ͬ͞ެ։͠·ͨ͠
  https://github.com/cohalz/MOBP

  View Slide

 19. View Slide