Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ゾンビでわかる分類評価指標

Aipa
March 09, 2019

 ゾンビでわかる分類評価指標

PythonBeginners沖縄(ゼロからDeep1&DjangoでWebアプリ)@琉球大学 で発表してきたLT

https://python-beginners-okinawa.connpass.com/event/121317/

Aipa

March 09, 2019
Tweet

More Decks by Aipa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Python Beginnersԭೄ LT
  ΞΠύʔୂ௕

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ΞΠύʔୂ௕(ࠓ೥ 29)
  • ͪΎΒσʔλגࣜձࣾ
  • PyData.OkinawaڞಉΦʔΨφΠβʔ
  • Pythonͱո्ͱΫιΈ͍ͨͳөը͕޷͖Ͱ͢

  View Slide

 4. ࠂ஌

  View Slide

 5. PyData.Okinawa #38 LTେձ

  View Slide

 6. ঎඼͕͋Γ·͢ʂʂʢશһ౤ථʣ

  View Slide

 7. ͳΜͱࢀՃऀ͕গͳ͍ʢདྷͯ͘ΕཔΉʣ

  View Slide

 8. ຊ೔͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 9. κϯϏͰΘ͔Δ෼ྨධՁࢦඪ

  View Slide

 10. ͜ͷલΈͨөը

  View Slide

 11. ͜ͷલΈͨөը
  ৽ײછ

  View Slide

 12. ͜ͷલΈͨөը
  ৽ײછ
  ˺৽װઢ

  View Slide

 13. Կ͜ͷ๜୊ɾɾɾ
  https://twitter.com/geri_otto_mrs/status/811131042723598336

  View Slide

 14. Կ͜ͷ๜୊ɾɾɾ
  өը͸໘ന͔ͬͨͷͰ҆৺͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 15. ͯ͞ɺ͜ͷөըͷ͝঺հ
  ฼͕͍Δ佂ࢁʹ͍͖͍ͨ෕ͱ່͕
  ৐͍ͬͯΔ৽װઢͷ৐٬Ұਓ͕
  ಥવκϯϏԽͯ͠ɺӺһΛऻ͏
  ऻΘΕͨӺһɾ৐٬͸਺ඵޙκϯϏʹͳΓ
  ػ಺͸ύϯσϛοΫɾେύχοΫ
  Ռͨͯ͠ɺ෕ͱ່͸佂ࢁʹ͍Δ฼ͷݩʹ
  ແࣄʹͨͲΓண͚Δͷ͔
  ݂ΈͲΖͳඳࣸͰ৺Թ·ΔɺؖࠃκϯϏөը

  View Slide

 16. ͯ͞ɺ͜ͷөըͷ͝঺հ
  ฼͕͍Δ佂ࢁʹ͍͖͍ͨ෕ͱ່͕
  ৐͍ͬͯΔ৽װઢͷ৐٬Ұਓ͕
  ಥવκϯϏԽͯ͠ɺӺһΛऻ͏
  ऻΘΕͨӺһɾ৐٬͸਺ඵޙκϯϏʹͳΓ
  ػ಺͸ύϯσϛοΫɾେύχοΫ
  Ռͨͯ͠ɺ෕ͱ່͸佂ࢁʹ͍Δ฼ͷݩʹ
  ແࣄʹͨͲΓண͚Δͷ͔
  ݂ΈͲΖͳඳࣸͰ৺Թ·ΔɺؖࠃκϯϏөը

  View Slide

 17. ύϯσϛοΫ
  ΋͠ݱ࣮ͩͬͨΒɾɾɾ

  View Slide

 18. ύϯσϛοΫ
  ΋͠ݱ࣮ͩͬͨΒɾɾɾ
  ւΛഎʹ

  View Slide

 19. ύϯσϛοΫ
  ΋͠ݱ࣮ͩͬͨΒɾɾɾ
  ւΛഎʹόϦέʔυ࡞ͬͯɺ

  View Slide

 20. ύϯσϛοΫ
  ΋͠ݱ࣮ͩͬͨΒɾɾɾ
  ւΛഎʹόϦέʔυ࡞ͬͯɺདྷΔ΋ͷશһ΍ͬͯ͠·͑͹ྑ͍

  View Slide

 21. ύϯσϛοΫ
  ΋͠ݱ࣮ͩͬͨΒɾɾɾ
  ւΛഎʹόϦέʔυ࡞ͬͯɺདྷΔ΋ͷશһ΍ͬͯ͠·͑͹ྑ͍

  View Slide

 22. ͍͚·ͤΜ

  View Slide

 23. ؒҧ͑ͯੜଘऀΛࣹࡴͯ͠͠·͏έʔε
  κϯϏөը͋Δ͋Δ

  View Slide

 24. ؒҧ͑ͯੜଘऀΛࣹࡴͯ͠͠·͏έʔε
  κϯϏөը͋Δ͋Δ

  View Slide

 25. ؒҧ͑ͯੜଘऀΛࣹࡴͯ͠͠·͏έʔε
  κϯϏөը͋Δ͋Δ

  View Slide

 26. Α͘ͳ͍

  View Slide

 27. ෼ྨ͠·͠ΐ͏
  κϯϏΛ1ɺੜଘऀΛ0ͱ͍͏ϥϕϧΛషΓ෇͚Δ
  0
  0
  1
  1 1

  View Slide

 28. 1Λ΍Δ
  ෼ྨ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 29. ʢͻͱΓؒҧ͑ͯ΍ͬͯ͠·ͬͨͬΆ͍ͧɾɾɾʣ
  ෼ྨͨ݁͠ՌΛ֬ೝ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 30. ධՁࢦඪ

  View Slide

 31. ࠞಉߦྻʢconfusion matrixʣ
  • ෼ྨ໰୊ͷ݁ՌͷੑೳΛ໌Β͔ʹ͢Δߦྻ
  • ਅཅੑ(true positive → TP)
  • ਅӄੑ(true negative → TN)
  • ِཅੑ(false positive → FP)
  • ِӄੑ(false negative → FN)

  View Slide

 32. ࠞಉߦྻʢconfusion matrixʣ
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  1 /
  1 51 '/
  / '1 5/

  View Slide

 33. κϯϏ͕50ਓ(?)
  ੜଘऀ͕50໊͖ͨ
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  View Slide

 34. ׬ᘳʹ෼ྨͰ͖ΔͱͲ͏ͳΔʁ
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  View Slide

 35. ධՁࢦඪ

  View Slide

 36. ਖ਼ղ཰ʢAccuracyʣ
  • ༧ଌͨ݁͠Ռͱ࣮ࡍͷ஋͕Ұகׂͨ͠߹
  • ʢTP + TNʣ / ʢTP + TN + FP + FNʣ
  • FPͱFN͕0ͳΒ1.0ʹͳΔʢ100%ʣ

  View Slide

 37. ʢ࠶ܝʣκϯϏ͕50ਓ(?)
  ੜଘऀ͕50໊͖ͨ
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  • (27 + 45) / (27 + 45 + 5 + 23) = 72%
  • ਖ਼ղ཰͸72%

  View Slide

 38. Α͠ʂ72%ͷਫ਼౓ͩʂ

  View Slide

 39. ͱ͜Ζ͕͗ͬͪΐΜ

  View Slide

 40. ੈք͕ฏ࿨ʹͳ͖ͬͯͨ
  → κϯϏ͕গͳ͘ͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 41. κϯϏ͕10ਓ(?)
  ੜଘऀ͕90໊͖ͨ
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  • (0 + 90) / (0 + 90 + 0 + 10) = 90%
  • ਖ਼ղ཰͸90%

  View Slide

 42. Α͠ʂ90%ͷਫ਼౓ͩʂ
  ҆৺Ͱ͖Δʂʂ

  View Slide

 43. κϯϏ͕10ਓ(?)
  ੜଘऀ͕90໊͖ͨ
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  • (0 + 90) / (0 + 90 + 0 + 10) = 90%
  • ਖ਼ղ཰͸90%
  ͓Θ͔Γ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔

  View Slide

 44. View Slide

 45. κϯϏ 10ਓ
  ༧ଌʹࣦഊ͍ͯ͠Δʂʂʂ
  ʢ৵ೖ͞Εͨʣ

  View Slide

 46. κϯϏ 10ਓ
  ༧ଌʹࣦഊ͍ͯ͠Δʂʂʂ
  ʢ৵ೖ͞Εͨʣ

  View Slide

 47. Accuracyͷ໰୊఺
  • Ξϯόϥϯεʢෆۉߧʣͳσʔλʹ͸దͯ͠
  ͍ͳ͍
  • গͳ͍σʔλͷ༧ଌ͕શ͋ͨ͘Βͳͯ͘΋ɺ
  ׂ߹͸ߴ͘ͳΔ܏޲ʹͳΔ
  • TPɺTNɺFPɺFN͕ἧΘͳ͍ͱࢉग़Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 48. κϯϏΛඞͣݟ෼͚ΔϞσϧ or
  κϯϏΛඞͣಀ͞ͳ͍Ϟσϧ
  • લऀ͸ద߹཰ʢPrecisionʣ
  • ޙऀ͸࠶ݱ཰ʢRecallʣ
  • ͜ͷ̎ͭΛ͍͍ײ͡ʹ

  ௐ੔ͨ͠ͷ͕F1-scoreʢF஋ʣ

  View Slide

 49. ద߹཰ʢPrecisionʣ
  • Ϟσϧ͕κϯϏͱ༧ଌͨ݁͠ՌʹɺͲΕ͚ͩ
  κϯϏؚ͕·Ε͍͔ͯͨ
  • TP / (TP + FP)
  • 0 / (0 + 0) = 0%
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  View Slide

 50. ద߹཰ʢPrecisionʣ
  • ؒҧ͑ͯੜଘऀΛ΍ͬͯ͠·͍ͨ͘ͳ͍ͳΒɺ
  PrecisionΛਫ਼౓ͱ͢Ε͹ྑ͍
  • Precision 100%ͳΒੜଘऀΛܸͪؒҧ͑Δ

  ͜ͱ͸ͳ͍
  • ݟۃΊతͳࢦඪ

  View Slide

 51. ࠶ݱ཰ʢRecallʣ
  ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  • κϯϏʹର͠Ϟσϧ͕κϯϏͱ൑அׂͨ͠߹
  • TP / (TP + FN)
  • 0 / (0 + 10) = 0%

  View Slide

 52. ࠶ݱ཰ʢRecallʣ
  • όϦέʔυલ·ͰκϯϏΛ౸ୡͤͨ͘͞ͳ͚
  Ε͹ɺશһ΍ͬͯ͠·͑͹ྑ͍ʢήεإʣ
  • Recall 100%ͳΒκϯϏΛಀ͠࿙Ε͕ͳ͍
  • ໢ཏతͳࢦඪ

  View Slide

 53. F஋ʢF1-scoreʣ
  • PrecisionͱRecallΛ૊Έ߹Θͤͯௐ੔ͨ͠஋
  • 2 * Precision * Recall / Precision + Recall
  • 2 * 0 * 0 / 0 + 0 = 0% ༧ଌ͞ΕͨΫϥε
  ࣮ࡍͷΫϥε
  κϯϏͱ༧ଌ
  κϯϏ
  ͡Όͳ͍ͱ
  ༧ଌ
  κϯϏ 51
  '/

  κϯϏ
  ͡Όͳ͍
  '1
  5/

  View Slide

 54. ࡶײ
  • ෼ྨͷධՁࢦඪ͸ࠞಉߦྻΛݩʹࢉग़͞ΕΔ
  • AccuracyͰ͸͏·͘ධՁͰ͖ͳ͍৔߹͕͋Δ
  • ϒϩάͱ͔࿦จʹ͋Δʮਫ਼౓ʯ͸ԿΛࢦ͍ͯ͠Δͷ
  ͔ҙࣝͯ͠ಡΉͱ͍͍͔΋
  • ͜Ε͕Θ͔Ε͹ROCۂઢɺAUCͱ͔ཧղͰ͖Δ

  View Slide

 55. View Slide