Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

self in return type declaration

7b606c5039f083d13e2d2320ce6ddcfa?s=47 DQNEO
June 27, 2018

self in return type declaration

PHPの戻り値型宣言でselfを使ってみよう

7b606c5039f083d13e2d2320ce6ddcfa?s=128

DQNEO

June 27, 2018
Tweet

Transcript

 1. !%2/&0 Ͳ͖ΎͶ͓ BU.FSDBSJ QIQTUVEZ lTFMGzJO 3FUVSO5ZQF%FDMBSBUJPO

 2. (JUຊͷ؂म͠·ͨ͠

 3. 3FUVSOUZQFEFDMBSBUJPO ໭Γ஋ͷܕએݴ ࢖ͬͯ·͔͢ʁ

 4. function foo(): int { } ໭Γ஋ͷܕએݴͱ͸ʁ ͜Μͳ΍ͭ

 5. ྫɿࣗ෼Λฦ͢ϝιου class A { public function getMe(): A { return

  $this; } }
 6. ࣮͸TFMGͱॻ͚Δ class A { public function getMe(): self { return

  $this; } }
 7. ΂ΜΓʂʂ

 8. ҙ֎ͱ஌Βͳ͍ਓ ଟ͍ҹ৅

 9. ެࣜυΩϡϝϯτʹ͸ ͳ͔ͥTFMGʹ͍ͭͯ ݴٴͳ͠ IUUQQIQOFUNBOVBMFOGVODUJPOTSFUVSOJOH WBMVFTQIQGVODUJPOTSFUVSOJOHWBMVFTUZQFEFDMBSBUJPO

 10. 3'$ͷԼͷํʹখ͞ʙ͘ ॻ͍ͯ͋Δ IUUQTXJLJQIQOFUSGDSFUVSO@UZQFT

 11. ܧঝ͢ΔͱͲ͏ͳΔʁ class A { public function getMe(): self { return

  $this; } } class B extends A {} $b = new B(); $b->getMe(); // ?
 12. ਖ਼ղ#ͷΠϯελϯε͕ฦΔ class A { public function getMe(): self { return

  $this; } } class B extends A {} $b = new B(); $b->getMe(); // instance of B
 13. UIJT͸ɺ#ͷίϯςΩε τ͔Βݺ͹ΕΔͱ#ͷΠ ϯελϯεΛࢦ͢ͷͰɻ

 14. ࠨͷίʔυ͸ӈͷίʔυͱ౳Ձ class A { public function getMe(): A { return

  $this; } } class B extends A {} $b = new B(); $b->getMe(); // B class A { public function getMe(): self { return $this; } } class B extends A {} $b = new B(); $b->getMe(); // B
 15. ໭Γ஋ͷܕ͸ɺ ࣮ߦ࣌ʹSFUVSO͞Εͨࡍʹ JOTUBODFPG తͳ΋ͷͰ ͰνΣοΫ͞ΕΔ

 16. ͜ͷ৔߹Ͳ͏ͳΔʁ class A { public function getMe(): self { return

  $this; } } class B extends A { public function getMe(): self { return $this; } }
 17. 'BUBMFSSPS
 ࣮ߦ࣌ίϯύΠϧΤϥʔ 1)1'BUBMFSSPS %FDMBSBUJPOPG#HFU.F #NVTUCFDPNQBUJCMFXJUI "HFU.F "

 18. ͜Ε͕μϝͳͷͱಉ͡
 γάωνϟͷෆҰக class A { public function getMe(): A

  … } class B extends A { public function getMe(): B … }
 19. ͜͏͢Ε͹͓̺ class A { public function getMe(): self { return

  $this; } } class B extends A { public function getMe(): parent { return $this; } }
 20. ͜Ε͕0,ͳͷͱಉ͡ class A { public function getMe(): A … }

  class B extends A { public function getMe(): A … }
 21. ༨ஊɿ͜Ε͸কདྷͷ1)1Ͱ͸ ՄೳʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ ໭Γ஋ͷڞม class A { public function getMe():

  A } class B extends A { public function getMe(): B … } IUUQTXJLJQIQOFUSGDDPWBSJBOUSFUVSOTBOE DPOUSBWBSJBOUQBSBNFUFST
 22. ͪͳΈʹܕ໊ͷͱ͜Ζʹ TUBUJD͸ෆՄɻ class A { public function getMe(): static …

  }
 23. ·ͱΊ w ໭Γ஋ܕએݴͰTFMG QBSFOU ͕࢖͑Δ w ཚ༻͢ΔͱΘ͔Γʹ͘͘ͳΔ ͷͰదࡐదॴͰ w ʮJOTUBODFPGνΣοΫʯͩͱ

  ࢥ͑͹͓̺
 24. ༨ஊɿϝιουͷҾ਺Ͱ΋࢖͑Δ class A { public function setMe(self $self) { $this->self

  = $self; } } class B extends A { public function setMe(parent $self) { $this->self = $self; } }
 25. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠ NN