Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

いまさら聞けないRxSwift入門

 いまさら聞けないRxSwift入門

モバイルメソッド大阪第一回 RxSwift入門資料です。

M.Inomata

May 10, 2018
Tweet

More Decks by M.Inomata

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͍·͞Βฉ͚ͳ͍
  RxSwiftೖ໳
  גࣜձࣾ tech vein
  ழມ ॆԝ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  גࣜձࣾ tech vein ୅ද
  ழມ ॆԝ (͍ͷ·ͨ ΈͭͻΖ)
  ձࣾHP: https://www.tech-vein.com/
  private twitter: @ino2222

  View full-size slide

 3. ެ։தͷAndroid/iOSΞϓϦ
  ι΢ϧΞϯϦʔγϡ
  ࣗ෼ͷΦϦΩϟϥΛ࡞ΔεϚϗ31(
  IUUQTPVOUFDIWFJODPN IUUQTCJUMZ);BV3
  $IJJ2
  ஍ҬͰॿ͚߹͑Δಗ໊૬ஊΞϓϦ
  IUUQTBQQMFDP,[IYD
  ϙέοτΞϒετϥΫτ
  ҩྍैࣄऀ޲͚ͷ࠷৽δϟʔφϧӾཡΞϓϦ

  View full-size slide

 4. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  • RxSwiftͱ͸
  • RxSwiftͷجຊ
  • ͜Ε͚֮ͩ͑ͨΒ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔ͔΋ʁ

  View full-size slide

 5. ࠓ೔͓࿩͠ͳ͍͜ͱ(஌ͬͯΔਓ޲͚)
  • Cold -> Hot ม׵
  • Reactive Streams(backPressure ͳͲ)

  View full-size slide

 6. RxSwiftͱ͸
  • ֤ݴޠͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔʮRx(Reactive Extension)ʯ

  ͷSwift޲͚ϥΠϒϥϦ
  • Reactive Extension … ΋ͱ΋ͱ͸

  C#.NET Ͱ࢖ΘΕͩͨ͠ Rx.NET ͕ΦϦδφϧ
  • Java(RxJava), JavaScript(RxJS), C++(RxCpp),
  Ruby(Rx.rb), PHP(RxPHP) ͳͲͳͲଟ਺

  View full-size slide

 7. ReactiveXͱ͸Կ͔ʁ
  ReactiveX = Reactive Extension
  Reactive Programming ʹ൓ԠతϓϩάϥϛϯάΛ͢Δͨ
  Ίͷ
  Extension = ֦ு
  ReactiveX͸
  - σβΠϯύλʔϯͷ Observable ύλʔϯ
  - σβΠϯύλʔϯͷ Iterator ύλʔϯ
  - ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯά
  Λ૊Έ߹Θͤͯ࡞ΒΕͨϥΠϒϥϦͷ͜ͱ

  View full-size slide

 8. Observerύλʔϯ
  σʔλΛ؂ࢹ͢Δਓͱ఻͑Δ࢓૊ΈΛ
  ந৅Խͨ͠σβΠϯύλʔϯ
  ͕͜͜େࣄʂ

  View full-size slide

 9. Iterator ύλʔϯ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/Iterator_ύλʔϯ
  Ұ࿈ͷσʔλΛॱ൪ʹॲཧ͢ΔσβΠϯύλʔϯ
  ͕͜͜େࣄʂ

  View full-size slide

 10. ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯά
  ˠ
  ͦΕͧΕͷؔ਺͸
  */065ʹ͔͠
  Өڹ͠ͳ͍ ʹ෭࡞༻͕ͳ͍

  View full-size slide

 11. ͦͯ͠Rx΁…

  View full-size slide

 12. ͕͜͜خ͍͠RxSwift
  ࣌ܥྻσʔλΛؚΉɺ͋ΒΏΔσʔλΛετϦʔϜͱͯ͠εϚʔτʹॲཧͰ͖Δɻ
  ετϦʔϜͱͯ͠ॱ൪ʹॲཧͰ͖Δ͜ͱͰɺ΍΍͍͜͠ඇಉظ੍ޚ͕γϯϓϧʹͳΔɻ
  →ίʔϧόοΫ஍ࠈ͔Βͷղ์
  ந৅ԽʹΑΓૹΓखɾड͚औΓखΛ௚઀஌Βͳ͍··ॲཧ͕ग़དྷΔͷͰૄ݁߹ʹͳΔɻ
  →վมͷӨڹൣғ͕খ͘͞ͳΔ
  →෦඼Խɾڞ௨Խ͕ਐΉ
  ֤छετϦʔϜΛѻ͏ศརͳಓ۩͕ἧ͍ͬͯΔɻ
  →ετϦʔϜͷੜ੒ɾม׵ɾ߹੒Λߦ͏ΦϖϨʔλ܈
  →ετϦʔϜͷεϨου੾Γସ͑ػೳ

  View full-size slide

 13. RxSwiftͷجຊ

  View full-size slide

 14. RxSwiftͷجຊ
  ͜Ε͚ͩ஌ͬͯͨΒ
  RxŧŔŕŪɹɹ ũƄŝſͬͯݴ͑Δ

  View full-size slide

 15. RxSwiftͷجຊ
  ͜Ε͚ͩ஌ͬͯͨΒ
  RxŧŔŕŪ(ŦƄş)ũƄŝſͬͯݴ͑Δ͔΋ʁ

  View full-size slide

 16. Observable, Subject,
  Disposable
  ΩϞʹͳΔͷ͸ɺ
  ͜ͷ̏ܥ౷ͷΫϥε(ϓϩτίϧ)ɻ
  Ϋϥε͸৭ʑ͋Γ·͕͢ɺ
  ͍͍ͩͨ͜ΕΒͷ஥ؒͰ͢ɻ

  View full-size slide

 17. + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋
  Observable, Subject,
  Disposable

  View full-size slide

 18. Observable
  ௚༁͢Δͱɺ؂ࢹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δର৅ɻ
  ೚ҙͷܕ T ʹ͍ͭͯɺ؂ࢹͯ͠σʔλʢΠϕϯτ)Λड͚औ
  Δࣄ͕Ͱ͖ΔΫϥεɾΠϯελϯεͰ͢ɻ
  ࣌ܥྻͰσʔλ͕ObservableʹྲྀΕΔ͜ͱ͔Βɺ
  Observable͸ετϦʔϜ(Stream)ͱ΋ݺͼ·͢ɻ
  + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋

  View full-size slide

 19. “Hello” “Rx” “World”
  Observable
  completed
  ࣌ؒͷྲྀΕ
  ࣮ߦ݁ՌɿԼͷॱʹग़ྗ͞ΕΔɻ
  OFYU )FMMP
  OFYU 3Y
  OFYU 8PSME
  DPNQMFUFE

  View full-size slide

 20. Subject
  ؆୯ʹݴ͏ͱɺ೚ҙͷσʔλΛྲྀ͢ػೳ(Observer
  ͱͯ͠ͷػೳ)Λ࣋ͬͨObservable࣮૷ɻ
  RxSwift ͷSubject͸
  PublishSubject, BehaviorSubject, ReplaySubject
  ͷ̏छྨɻ
  + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋

  View full-size slide

 21. Subject͸ObserverΛܧঝ͍ͯ͠ΔͷͰ
  Observableͱͯ͠ѻ͑Δɻ
  Subject͸onNext(), onComplete(), onError()
  ͳͲͷσʔλɾΠϕϯτൃ৴ϝιουΛ࣋ͭɻ

  View full-size slide

 22. ετϦʔϜͷΠϕϯτ
  • next

  σʔλ͕ਖ਼͘͠ྲྀΕ͖ͯͨͱ͍͏Πϕϯτɻ೚ҙͷܕͷσʔλΛҾ਺ʹ࣋
  ͭɻ
  • error

  ετϦʔϜத͕Τϥʔ(ྫ֎)Ͱҟৗఀࢭͨ࣌͠ʹྲྀΕΔΠϕϯτɻൃੜͨ͠
  ΤϥʔΛҾ਺ʹ࣋ͭɻ
  • completed

  ετϦʔϜ͕ਖ਼͘͠׬ྃͨ࣌͠ʹൃੜ͢ΔΠϕϯτɻετϦʔϜͷ࠷ޙʹ
  Ұ౓͚ͩൃੜ͢Δɻ

  ʢೖྗΛ଴ͪଓ͚͍ͨͱ͖͸completedΛྲྀ͞ͳ͍ʣ

  View full-size slide

 23. ετϦʔϜͷΠϕϯτ
  next completed
  next next next next
  next completed
  next next
  ετϦʔϜ͸ next ͰσʔλΛྲྀ͠ɺDPNQMFUFEͰऴྃ͢Δ
  DPNQMFUFE͕དྷͨΒɺͦͷઌ͸OFYUFSSPS͸ྲྀͤͳ͍
  next next next
  FSSPS ྫ֎
  ͕དྷͨΒɺͦͷઌ͸OFYUDPNQMFUFEFSSPS͸ྲྀͤͳ͍
  error

  View full-size slide

 24. RxSwift ͷ Subject࢖͍෼͚
  ɾPublishSubject
  ɹաڈͷσʔλΛอ࣋͠ͳ͍Subjectɻ
  ɹར༻ྫɿϘλϯͷλοϓΠϕϯτ
  ɾBehaviorSubject
  ɹաڈͷσʔλͷ͏ͪ௚ۙͷ̍ͭΛอ͍࣋ͯ͠ΔSubjectɻ
  ɹར༻ྫɿεΠονON/OFFঢ়ଶɾϢʔβεςʔλεͳͲ
  ɾReplaySubject.create(bufferSize: Int)
  ɹաڈͷ௚ۙσʔλΛࢦఆόοϑΝʹೖΔ͚ͩอ͍࣋ͯ͠ΔSubjectɻ
  ɹόοϑΝαΠζ̌ͳΒPublishSubjectͱಉ͡ɻ
  ɹόοϑΝαΠζ̍ͳΒBehaviorSubjectͱಉ͡ɻ
  ɹར༻ྫɿࢥ͍͔ͭͳ͍…ཤྺܥͰ࢖͑Δ͔΋ʁ

  View full-size slide

 25. PublishSubject
  PublishSubject
  completed
  ࣌ؒͷྲྀΕ
  TVCTDSJCF

  TVCTDSJCF

  View full-size slide

 26. BehaviorSubject
  BehaviorSubject
  completed
  ࣌ؒͷྲྀΕ
  TVCTDSJCF

  TVCTDSJCF

  TVCTDSJCF

  View full-size slide

 27. ReplaySubject
  ReplaySubject.create(bufferSize: 2)
  completed
  ࣌ؒͷྲྀΕ
  TVCTDSJCF

  TVCTDSJCF

  TVCTDSJCF

  View full-size slide

 28. Disposable
  ௚༁͢Δͱɺഇغɾॲ෼Ͱ͖Δ΋ͷɻ
  ObservableΛ subscribe(ߪಡ) ͢Δͱ໭Γ஋ͱͯ͠ Disposable Λ
  ฦ͠·͢ɻ
  Disposableʹରͯ͠dispose()ΛݺͿ͜ͱͰɺඇಉظॲཧͷΩϟϯη
  ϧͳͲɺ؂ࢹ͢Δଆͱͯ͠ॲཧΛࢭΊΔࣄ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ྫɿը໘Λดͨ͡Β௨৴Ωϟϯηϧͨ͠Γɺೖྗ଴ͪΛࢭΊͨΓ͢
  Δɻ
  + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋

  View full-size slide

 29. + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋
  ॲཧͷྲྀΕ

  View full-size slide

 30. + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋
  subscribe(onNext: … )
  ॲཧͷྲྀΕ

  View full-size slide

 31. + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋
  subscribe(onNext: … )
  ΠϕϯτΛҾ਺ͷΫϩʔδϟͰ଴ͪड͚Δ
  PO/FYU lIFMMPz

  PO/FYU l3Yz

  PO/FYU l8PSMEz

  ʜ
  PO$PNQMFUFE

  ॲཧͷྲྀΕ

  View full-size slide

 32. + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋
  subscribe(onNext: … )
  dispose()
  ΠϕϯτΛҾ਺ͷΫϩʔδϟͰ଴ͪड͚Δ
  ॲཧͷྲྀΕ

  View full-size slide

 33. + subscribe()
  Observable
  + onNext()
  + onError()
  + onCompleted()
  + subscribe()
  Subject
  ܧঝ
  + dispose()
  Disposable
  subscribe() ͷ໭Γ஋
  subscribe(onNext: … )
  dispose()
  ΠϕϯτΛҾ਺ͷΫϩʔδϟͰ଴ͪड͚Δ
  ॲཧΛࢭΊͨ͘ͳͬͨΒEJTQPTFΛݺͿ
  ॲཧͷྲྀΕ

  View full-size slide

 34. (x, y) (x2, y2) (x3, y3)
  ྫɿλονΠϕϯτͷ؂ࢹ Observable)
  ࣌ؒͷྲྀΕ
  (x4, y4)
  TVCTDSJCF

  EJTQPTF

  EJTQPTFE
  (x2, y2) (x3, y3)
  Disposable.dispose()

  View full-size slide

 35. DisposeBag
  disposeΛ͍͍ͪͪ͢Δͷ͸ΊΜͲ͍͘͞ɻ
  ͦΜͳͱ͖͸DisposeBagɻ

  View full-size slide

 36. DisposeBag
  ը໘ͳͲɺ؂ࢹݩΠϯελϯε͕ࢮΜͩΒࣗಈͰͥΜ
  Ϳdisposeͯ͠΄͍࣌͠ʹ࢖͑ΔศརΫϥεɻ
  DisposeBagΠϯελϯεʹಥͬࠐΜͰ͓͘ͱɺ
  disposeBag͕ղ์͞ΕΔ࣌ʹ·ͱΊͯdisposeBagͷ
  தͷdisposableΛdisposeͯ͘͠ΕΔɻ
  ˠ3Yඪ४Ͱ͸ͳ͍Ͱ͕͢ΊͪΌͪ͘Ό࢖͍·͢ɻ
  ɹͱΓ͋͑ͣ%JTQPTF#BH࡞ͬͯ์ΓࠐΜͰ͓͚͹͍͍ͱࢥ͏ɻ

  View full-size slide

 37. (x, y) (x2, y2) (x3, y3)
  ྫɿλονΠϕϯτͷ؂ࢹ Observable)
  ࣌ؒͷྲྀΕ
  (x4, y4)
  TVCTDSJCF

  EJTQPTF

  EJTQPTFE
  (x2, y2) (x3, y3)
  EJTQPTFE CZEJTQPTF#BH

  Subscibe ॲཧ
  DisposeBag
  JOJU
  EFJOJU

  View
  %JTQPTBCMFΛ
  %JTQPTF#BHͷ
  தʹೖΕΔɻ
  %JTQPTF#BH͸
  ഁغ͞ΕΔͱ
  தͷ%JTQPTBCMFΛ
  EJTQPTF͢Δɻ

  View full-size slide

 38. IUUQTHJUIVCDPNFDPPQOFUSYTXJGUCFHJOOFSCMPCNBTUFS3Y4XJGU4BNQMF3Y4XJGU4BNQMF
  6*4BNQMF7JFX$POUSPMMFSTXJGU
  DisposeBagͷར༻ྫ
  ˡ6*7JFX$POUSPMMFSͷ
  ϑΟʔϧυʹEJTQPTF#BHΛஔ͍͓ͯ͘

  ˠը໘͕ดͨ͡Β6*7JFX$POUSPMMFS͕ࢮ͵ɻ
  ˠ6*7JFX$POUSPMMFS͕ࢮΜͩΒ%JTQPTF#BH΋ࢮ͵ɻ
  ˠ%JTQPTF#BH͕ࢮΜͩΒඥͮ͘EJTQPTBCMF͕
  ɹEJTQPTF
  ͞ΕΔɻ

  View full-size slide

 39. ΦϖϨʔλ(Operator)
  Rxʹ͸ Observable, SubjectͰ࡞ͬͨετϦʔϜΛૢ
  ࡞͢Δػೳ͕ఏڙ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  ετϦʔϜ(=Observable)Λม׵ɾ߹੒ɾੜ੒͢Δૢ
  ࡞ͷ͜ͱΛʮΦϖϨʔλʯͱݺͼ·͢ɻ

  View full-size slide

 40. ετϦʔϜΛ࡞Δ
  ̍ … Subject Ϋϥε͔Β࡞Δ
  ̎ … from(), of(), just() ͳͲͰ೚ҙͷ഑ྻɾ஋Λ
  ม׵ͯ͠࡞Δ
  ̏ … Observable.create() Ͱ೚ҙͷॲཧ͔Β࡞Δ

  View full-size slide

 41. PublishSubject
  completed
  ࣌ؒͷྲྀΕ
  TVCTDSJCF

  TVCTDSJCF

  View full-size slide

 42. 10
  Observable.just(10)
  completed
  σʔλετϦʔϜͷྲྀΕ
  just( )
  ετϦʔϜม׵

  View full-size slide

 43. “a”
  Observable.of(“a”, ”b”, ’c”, ”d”, “e”)
  completed
  σʔλετϦʔϜͷྲྀΕ
  of( , , , , )
  ετϦʔϜม׵
  “b” “c” “d” “e”

  View full-size slide

 44. 1
  Observable.from([1, 3, 5, 7, 9])
  completed
  σʔλετϦʔϜͷྲྀΕ
  from([ , , , , ])
  ετϦʔϜม׵
  3 5 7 9

  View full-size slide

 45. Observable.error(MyError())
  σʔλετϦʔϜͷྲྀΕ
  error( )
  ετϦʔϜม׵
  myError

  View full-size slide

 46. 1
  Observable.create(೚ҙͷॲཧ)
  completed
  σʔλετϦʔϜͷྲྀΕ
  create(೚ҙͷॲཧ)
  ετϦʔϜม׵
  3 5 7 9

  View full-size slide

 47. map: ετϦʔϜΛม׵͢Δ
  map(_:((T) -> R)) -> Observable
  ೚ҙͷܕɾ஋ͷετϦʔϜΛՃ޻ͯ͠ผͷܕɾ஋ͷετϦʔ
  Ϝʹม׵͠·͢ɻ

  View full-size slide

 48. filter: ετϦʔϜΛϑΟϧλ͢Δ
  filter(_:((T) -> Bool)) -> Observable
  ྲྀΕ͖ͯͨετϦʔϜΛҾ਺ͷؔ਺Ͱॱ൪ʹॲཧ͠ɺ
  ݁Ռ͕true ʹͳΔσʔλ͚ͩͷετϦʔϜʹม׵͠·͢ɻ

  View full-size slide

 49. flatMap: ετϦʔϜΛม׵͢
  Δ
  flatMap(_:((T) -> Observable)) -> Observable
  ೚ҙͷܕɾ஋ͷετϦʔϜΛՃ޻ͯ͠ผͷܕɾ஋ͷετϦʔ
  Ϝʹม׵͠·͢ɻmapͱ΄΅ಉ͡Ͱ͕͢ɺΫϩʔδϟͷฦΓ
  ஋͕Observableʹͳ͍ͬͯΔ఺͕ҟͳΓ·͢ɻ

  View full-size slide

 50. 1 completed
  2 3
  flatMap({x in Observable.of(x, x*10)})
  1 completed
  2 3
  10 20 30
  completed
  completed
  completed
  1 completed
  2 3
  10 20 30

  View full-size slide

 51. filter, map, flatMap ͷྫ

  View full-size slide

 52. map ͱ flatMap ͷ࢖͍෼͚
  map … ಉظతʹॲཧͰ͖Δσʔλม׵ʹ࢖͍·͢ɻ
  ྫɿStringܕ -> URLܕɺInt ܕΛॱ൪ʹܭࢉͯ͠ม׵͢Δ
  flatMap … ඇಉظॲཧͳͲɺผͷετϦʔϜΛ࢖ͬͯม׵͢Δ
  ࣌ʹ࢖͍·͢ɻ
  ྫɿtwitterͷπΠʔτIDετϦʔϜΛflatMapͯ͠ɺॱ൪ʹAPI
  Λୟ͍ͯ಺༰Λऔಘͯ͠λΠϜϥΠϯදࣔ͢Δ

  View full-size slide

 53. map ͱ subscribe ͷ࢖͍෼͚
  ʢ؆୯ͳઆ໌ʣ
  ͲͪΒͰ΋onNext ʹ͍ͭͯॲཧ͕ग़དྷ·͕͢ɺ
  subscribe()͸ܨ͍ͩετϦʔϜΛಈ͔࢝͠ΊΔͱ͍͏େࣄͳ໾ׂ͕͋Γ·͢ɻ
  (ετϦʔϜม׵ͷऴ୺)
  subscribe() ͸ετϦʔϜม׵Ͱͳ͘ετϦʔϜ࣮ߦʹͳΔͨΊɺObservable
  Ͱͳ͘DisposableΛฦ͠·͢ɻ͜ͷͨΊmapͱҧ͍͏͠ΖʹετϦʔϜΛͭͳ
  ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ

  View full-size slide

 54. 1 completed
  σʔλετϦʔϜͷྲྀΕ
  Observable.from([1, 2, 3, 4, 5])
  ετϦʔϜม׵
  2 3 4 5
  filter({ x in x % 2 == 1})
  1 completed
  3 5
  map({ x in “v\(x)”)
  “v1” completed
  “v3” “v5”
  TVCTDSJCF

  “v1” completed
  “v3” “v5”

  View full-size slide

 55. ଞʹ΋
  ศརͳΦϖϨʔλ͕
  ͨ͘͞Μ͋Γ·͢
  ࢀߟɿ
  http://reactivex.io/documentation/operators.html
  http://rxmarbles.com/

  View full-size slide

 56. ศརͳΦϖϨʔλͷҰྫ
  • zip, merge, combineLatest … 

  ෳ਺ͷετϦʔϜΛฒྻʹಈ͔ͯ̍ͭ͠ͷετϦʔϜʹ·ͱΊΔɻ
  • catchError …

  Τϥʔ͕ൃੜͨ͠ͱ͖ʹϦΧόϦॲཧΛͯ͠onNext ʹม׵͢Δɻ࠶౓ΤϥʔΛ౤͛Δ(throw)͜ͱͰɺผͷΤ
  ϥʔʹม׵͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ
  • distinctUntilChanged …

  ॏෳআ֎ɻετϦʔϜதʹมߋ͕͋ͬͨͱ͖͚ͩ௨஌͢Δ
  • throttle, debounce …

  ࿈ଧ๷ࢭʹ࢖͑ΔϑΟϧλɻσʔλΛड͚औͬͨΒҰఆ࣌ؒؒΛ։͚ͳ͍ͱ͕࣍ൃՐ͠ͳͨ͘͠Γ͢Δ
  • toArray … 

  ഑ྻʹ·ͱΊΔɻcompleted·Ͱ଴ͬͯ̍ͭͷ഑ྻʹม׵͢Δ
  • groupBy …

  ετϦʔϜͷσʔλΛ޷͖ͳ৚݅ͰάϧʔϓԽ͢Δ

  View full-size slide

 57. RxSwift/RxCocoa ͷ
  Πϯετʔϧ
  ᶃ CocoaPods → Podfile:
  ᶄ pod install
  ᶅ .swift ϑΝΠϧͰimport
  ※Carthage / Swift Package Manager ʹ΋ରԠͯ͠·͢ɻ
  https://github.com/ReactiveX/RxSwift
  3Y$PDPBʹ͍ͭͯ͸ޙड़

  ·ͨ͸

  View full-size slide

 58. Hello, Rx world
  ˠ

  View full-size slide

 59. Hello, Rx world2
  ˠ

  View full-size slide

 60. Hello, Rx world3
  ˣ

  View full-size slide

 61. RxCocoa ʹ͍ͭͯ
  RxSwift ͷαϒηοτతͳϥΠϒϥϦͰ͢ɻ
  RxSwift ͕७ਮͳ Rx ࣮૷ͰɺRxCocoa ͸ iOS/Mac։ൃʹศརͳ෇ଐΫϥεɾ֦ு
  Λఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ
  RxCocoa Λ࢖͏ʹ͸ RxSwift ͱ͸ผʹϥΠϒϥϦΠϯετʔϧ͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻ
  > pod ‘RxCocoa'
  Ͱ pod install ͯ͠ɺswiftίʔυ಺Ͱ import RxCocoa Λॻ͍͓ͯ͘ͱ࢖͑·͢ɻ

  View full-size slide

 62. RxCocoa ͕ఏڙ͢Δػೳͷྫ

  View full-size slide

 63. UIKit ఏڙΫϥεͷ rx Խ
  UIView, URLSession ͳͲUIKit,͕ఏڙ͢ΔΫϥεͷϓϩύςΟɾΠϕϯτ
  ΛrxԽͯ͠ɺObservableΠϯελϯεͱͷ૬ޓόΠϯυΛՄೳʹ͢Δɻ
  ྫɿ
  - ਺ࣈΛςΩετೖྗͨ͠Βϥϕϧʹܭࢉ݁ՌΛදࣔ͢Δɻ
  - ϘλϯΛԡͨ͠ΒAPI௨৴ͯ͠ɺAPI࣮ߦ݁ՌΛϥϕϧʹදࣔ͢Δɻ
  - URLSession ͷAPI௨৴݁ՌJSONΛ੔ܗͯ͠ϓϩϑΟʔϧը໘ʹදࣔ

  View full-size slide

 64. ஌͓ͬͯ͘ͱྑ͍͔΋ɻ
  • RxAlamofire ͳͲ୳ͤ͹ઌਓ͕RxԽͯ͘͠
  ΕͯΔ΋ͷɺެ։͞ΕͯΔίʔυ͕݁ߏ͋
  Γ·͢ɻ

  View full-size slide

 65. ·ͱΊ
  • σʔλͷ΍ΓऔΓΛετϦʔϜͱͯ͠ߟ͑Α͏
  • ͱΓ͋͑ͣRxͷετϦʔϜ(Observable)ʹͰ͖ͨ
  Βͬͪ͜ͷ΋ͷɻͲ͏Ճ޻ͯ͠໨తͷܗࣜʹ͢Δ
  ͔Λߟ͑Α͏ɻ
  • RxΛۃΊͨΒϩδοΫ͕γϯϓϧʹ෭࡞༻ͳ͘ɺ
  εϚʔτʹॻ͚ΔΑ͏ʹͳΔɻඇಉظॲཧ΋ා͘
  ͳ͍ʢ͸ͣʣ

  View full-size slide

 66. ͍͞͝ʹ
  • tech vein Ͱ͸͜ΜͳΞϓϦΤϯδχΞɺ

  ϑϦʔϥϯεɾύʔτφʔ༷Λืू͍ͯ͠·͢ɻ
  • RxSwift, RxJava Λ࢖͍͍ͨ
  • MVVMɺ CleanArchitectureɺ DI Λ׆༻ͨ͠ઃܭʹڵຯ͕͋Δ
  ڵຯ͕͋Δํɺͪΐͬͱ࿩Λฉ͍ͯΈ͍ͨํ

  ͨͩ3Yͷ࿩Λ΋ͬͱฉ͖͍ͨํ΋

  ͥͻ͓੠͕͚Լ͍͞ʂ

  View full-size slide

 67. ࢀߟ
  • ࠓճͷαϯϓϧίʔυஔ͖৔ɹʴ RxCocoa Λ࢖ͬͨ؆୯ͳΞϓ
  Ϧ
  • GitHub:

  https://github.com/ecoopnet/rxswift-beginner
  • ࢀߟهࣄ
  • Կͱͳ͘RxJavaΛ࢖ͬͯΔ͚Ͳਖ਼௚Α͘෼͔ͬͯͳ͍ਓ͕ಡ
  Ήͱྑͦ͞͏ͳهࣄɾجૅฤ

  https://qiita.com/k-mats/items/4d374460a3f6284dd09f

  View full-size slide

 68. ͕࣌ؒ͋Ε͹αϯϓϧΞϓϦσϞ

  View full-size slide

 69. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide

 70. Driver ͷ࢖͍ํ͸ Observable ͱ΄΅ಉ͡

  View full-size slide

 71. Driver ͷ࢖͍ํ͸ Observable ͱ΄΅ಉ͡ʁ
  →Τϥʔॲཧ͕ཁΒͳ͍౳ͷࡉ͔͍ҧ͍͸͋Δ

  View full-size slide

 72. Driver (ิ଍)
  ۩ମతʹ͸ observable.asDriver(onErrorJustReturn: “”) ͱ͢Δͱ
  - UIεϨουͰॲཧɿ
  .observeOn(MainScheduler.instance)
  - Cold -> Hot ม׵ɿ
  .share(replay:1)
  - Τϥʔ࣌ʹ؂ࢹ͕ࢭ·ΔͷΛ๷͙ͨΊͷϦΧόϦॲཧɿ
  .catchError({ _ in “” })
  Λ·ͱΊͯ΍ͬͯ͘ΕΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ
  ˎ

  View full-size slide