Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How to Learn Web Framework Correctly

高見龍
August 18, 2019

How to Learn Web Framework Correctly

網站開發框架的正確學習姿勢

網站開發框架(Web Framework)的盛行,加速了網站的開發,但隨之也可能造成開發者對基礎認知有誤。許多習慣使用套件、框架的速成開發者,在面對需要細部微調或客制化的時候常會不知所措。面對這種學校沒有在教、網路上教的也不一定正確的技術,究竟應該如何才能正確且有效率的學習呢?在這場座談會中,將由台灣 Ruby 以及 PHP 社群的意見領袖,針對 Ruby on Rails 以及 Laravel 這兩大網站開發框架,對入門者常見的誤區提供建議及正確的學習方向。

講者:

高見龍
五倍紅寶石共同發起人

發起並主辦 PHPConf Taiwan、WebConf Taiwan 等大型研討會, 與 Ruby Taiwan 幾位社群朋友於 2014 年成立五倍紅寶石公司,希望藉由公司經營的商業模式來維持並推動社群運行。著有「為你自己學 Ruby on Rails」及「為你自己學 Git」一書。

范聖佑
JetBrains 技術傳教士、Laravel 道場創辦人

聖佑於 2014 年開始推廣 PHP 及 Laravel 相關技術,除了建立 Laravel 台灣社群外,並創辦 Laravel 道場協助學校及企業進行技術教育訓練。2017 年開始籌備 LaravelConf Taiwan 大會,至今已舉辦三屆。目前在 JetBrains 擔任技術傳教士,負責推廣 IntelliJ 平台的 IDE 系列及團隊合作解決方案,協助開發者在工具輔助下提升產能效率及程式碼品質。

高見龍

August 18, 2019
Tweet

More Decks by 高見龍

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ޒഒߚሞੴ
  ᣂ੟༎ߴݟཾ
  ໢᜾։ᚙᐽՍతਖ਼֬ላश࢟੎
  )PXUP-FBSO8FC'SBNFXPSL$PSSFDUMZ

  View Slide

 2. ޒഒߚሞੴ

  !
  !
  !

  !

  "
  ֤ࣗදड़࣌ؒᚙ໰࣌ؒ

  View Slide

 3. ޒഒߚሞੴ
  ࣗզհ঺

  View Slide

 4. ޒഒߚሞੴ
  a.k.a Eddie
  愛現! 喜歡冷門的玩具
  Ruby/Rails/App 開發者、講師
  Ruby 技術推廣、教育、諮詢
  台灣、日本等國內外 Ruby 技術研討會講者
  目前於五倍紅寶石擔任紅寶石鑑定商職務
  部落格:https://kaochenlong.com
  高見龍
  photo by Eddie
  @eddiekao

  View Slide

 5. ޒഒߚሞੴ
  加好友!

  View Slide

 6. ޒഒߚሞੴ
  發售中!
  第11 刷

  View Slide

 7. ޒഒߚሞੴ
  發售中!
  沒人愛

  View Slide

 8. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙզ
  w ඇࢿ㘤ຊՊग़਎ʢ୆๺ᬭላӃʣ
  w ኺେ࢛ʢ೥ʣ࠽ᚙݱࣗݾتᓣሜఔࣜɼୈҰݸఔࣜ
  ʢ"41ʣੋࡏላߍిࢉத৺ላशሜߍ຿ܥ౷ʢ፜ʂʣɻ
  w Ṝ೥ိ׵աڐଟఔࣜޠݴʢ"41ɺ+BWBɺ1)1ɺ1FSMɺ
  "DUJPO4DSJQUɺ0CKFDUJWF$ɺ1ZUIPO౳ʣɼ࠷ޙఀཹࡏ
  3VCZɻ

  View Slide

 9. ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙޒഒߚሞੴ

  View Slide

 10. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙޒഒߚሞੴ
  w զ၇ෆੋ၏௚᭖తɼ໵ෆੋᩯሞੴతʂ
  w Ṝݸߚሞੴɼଖመੋ3VCZṜݸఔࣜޠݴతதจ຋ᩄ
  w ೥݄ɼ༝زҐ3VCZٕज़ࣾ܈త๎༑ڞಉ੒ཱɻ
  w ੋҰՈتᓣ3VCZతሢҊ։ᚙೈᱪެ࢘ɼ٬⼾戶ओཁࡏ೔ຊɺ
  ৽Ճᆄɺ୆ᖯ౳஍ɻ
  w ࣋᠃ਪኍ3VCZ૬᮫తࣾ܈׆ಈɻ

  View Slide

 11. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙޒഒߚሞੴ
  w ੓෎߹๏ཱҊิश൝ʢ୆๺ࢢ୹ظิश൝ཱҊୈᥒʣ
  w શ໊ʮޒഒߚሞੴވ份༗ݶެ࢘ෟઃᢕ๺ࢢࢲཱޒഒߚሞੴ
  จཧٕ᥁୹ظิश൝ʯɼڞݸࣈɻ

  View Slide

 12. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙޒഒߚሞੴ
  w ٕज़ࢾᨑٴاۀ܇࿅
  w ୆ᖯ:BIPPɺ਼੎Պٕɺໜҝᓞങ尬ɺݢ߉Պٕɺ
  "11ɺਓྗۜߦɺத՚ి৴ላӃ౳ᅳ內஌໊اۀɻ
  w ߍԂਪኍ
  w ୆ᖯେላɺਗ਼՚େላɺަ௨େላɺ੒ޭେላɺ୆๺঎ۀ
  େላɺՅٛେላɺ୶ߐେላɺ੓࣏େላɺਖ਼मେላɺத
  ԝେላ౳ɻ

  View Slide

 13. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  學弟
  ᮫ԙޒഒߚሞੴ
  學妹 阿肥!

  View Slide

 14. ޒഒߚሞੴ
  a.k.a Shengyou
  興趣太多太雜,什麼都想碰
  PHP/Laravel 開發者、講師
  擴展守備範圍至 Kotlin 中
  目前於 JetBrains 擔任技術傳教士
  Laravel 道場、LaravelConf Taiwan 主辦人
  網站:http://www.shengyoufan.com/
  范聖佑 @shengyou

  View Slide

 15. ޒഒߚሞੴ
  加好友!

  View Slide

 16. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙզ
  w ඇࢿ㘤ຊՊग़਎ʢҹ࡮ɺޓಈઃܭʣ
  w ઃܭഎܠग़ੜɼඟۀਐೖ8FC৽૑ޙޡଧޡ಍։࢝ሜ
  ޙ୺ɻ
  w ઀ᨀ-BSBWFMޙ࠽ࢉ։࢝ೝਅላዎኄሜఔࣜɻ
  w ۙظࡏ౒ྗᎷలࣗݾతकඋൣᅴɻ

  View Slide

 17. ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙ-BSBWFMಓ৔

  View Slide

 18. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙ-BSBWFMಓ৔
  w Ұ։࢝୞༗ࣗݾࡏ༻-BSBWFMɼधཁऔஆॴҎݐࣾ܈ɻ
  w ࡏެ࢘ࢧ࣋Լ੒ཱ-BSBWFM୆ᖯɼࢧԉ1)1໵༗%BZɻ
  w ࣾ܈ىိޙඃ໰༗ᔒ༗辦๏ڭʁҼ㐊ࡍ။Ꮣ੒ٕज़ߨࢣɻ
  w ࡏެ࢘ࢧ࣋Լ੒ཱ-BSBWFMಓ৔ɼਪኍ1)1ٴ-BSBWFMɻ

  View Slide

 19. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙ-BSBWFM$POG5BJXBO
  w ೥։࢝Ꭿ辦-BSBWFM$POG5BJXBOɼ੒ҝ୆ᖯ།Ұ
  -BSBWFMٕज़ݚ౼။ɻ

  View Slide

 20. ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙ+FU#SBJOT

  View Slide

 21. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙ+FU#SBJOT
  w ័෦ࡏডࠀɼݚᚙத৺ࡏูೌ∍ٴ੟൴ಘᆙੴɻ
  w ߗఈࢠతೈᱪެ࢘ɼҰڃओ؅౎ੋٕज़ग़਎ɻ
  w ݪຊੋ૝ཁፙ+BWBతॏߏ޻۩ɼҼҝፙෆ౸ॴҎࣗݾ၏ɻ
  w ၏౸ݱࡏᏓ੒ੈք্࠷Ѫ၏໵࠷။၏*%&తެ࢘ɻ

  View Slide

 22. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  +FU#SBJOT၏ࠣॄኄʁ
  整合開發環境
  (IDE ⼯工具 10+ 個)
  團隊合作解決⽅方案
  (Team Tool 4 個)
  程式語⾔言
  (Languages 2 個)

  View Slide

 23. ޒഒߚሞੴ
  զෆੋࢿ㘤૬᮫Պܥ
  ༗辦๏ላఔࣜ嗎ʁ

  !

  View Slide

 24. ޒഒߚሞੴ
  ᣂ੟༎ߴݟཾ
  ໢᜾։ᚙᐽՍతਖ਼֬ላश࢟੎
  )PXUP-FBSO8FC'SBNFXPSL$PSSFDUMZ

  View Slide

 25. ޒഒߚሞੴ
  ᮫ԙఔࣜޠݴ

  View Slide

 26. ޒഒߚሞੴ
  զੋ৽ख
  ֘ላॄኄޠݴൺֱ޷ʁ

  View Slide

 27. ޒഒߚሞੴ
  1IPUPCZ"OOJF4QSBUUPO6OTQMBTI

  View Slide

 28. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ఔࣜޠݴ
  ఔࣜޠݴ 說໌
  1)1 ݹ࿝తఔࣜޠݴ೭Ұɼҝྃ໢ทࣕੜతఔࣜޠݴ ೥݄

  +BWB ጯ༻ൣᅴኍɼኺ໢ท౸ߦಈ᧋ஔ౸ޙ୆౎༗ ೥݄

  +BWB4DSJQU
  ֤छᖣ᧸ث౎ࢧԉతఔࣜޠݴɼۙ೥ိቮշ౷Ұٕज़ᅲ ೥
  ݄

  1ZUIPO
  ໢᜾։ᚙɺࢿྉ෼ੳɼ౸࠷ۙ኷Րߚతਓ޻ஐܛɺਂ౓ላश
  ೥݄

  3VCZ
  ೔ຊਓᚙ໌ɼੋҰ׺ᔟ༻ܕతఔࣜޠݴɻۙ೥ိओཁඃ༻ိ։ᚙ
  8FCఔࣜɼࡏ೔ຊ኷޷ፙ޻࡞ ೥݄

  View Slide

 29. ޒഒߚሞੴ
  զ૝٣ੜڕย
  ࢲ͸ࢗ਎Λ৯΂͍ͨ
  *XBOUUPFBU4BTIJNJ

  View Slide

 30. ޒഒߚሞੴ
  ఔࣜޠݴ೭ؒฒᔒ༗ڧऑ
  ୞༗దෆద߹

  View Slide

 31. ޒഒߚሞੴ
  ੜଶᅲ

  View Slide

 32. ޒഒߚሞੴ
  ޻ఔࢣ஫ҙʂछఔࣜޠ
  ݴະိՄೳ။ফࣦ
  ୈҰݸඃᴍ໊తबੋિେडᓣܴత3VCZɼࡏ
  5*0#&తഉ໊୹୹Ұ೥൒內ኺୈ໊ᎃ౸ୈ໊ɻ

  View Slide

 33. ޒഒߚሞੴ
  զੋ৽ख
  ֘ላॄኄޠݴൺֱ޷ʁ

  !

  View Slide

 34. ޒഒߚሞੴ
  ೔ࢠաಘ޷޷తɼҝॄኄཁ༻
  ໢᜾։ᚙᐽՍʁ

  View Slide

 35. ޒഒߚሞੴ
  require(dirname(__FILE__) . '/db-config.php');
  $connection = connect_to_database($db_user, $db_password);
  $post = $connection->query("SELECT * FROM posts WHERE slug = '%" . $_SLUG . "%';");
  ?>
  資料庫
  SQL 

  組裝
  Footer

  View Slide

 36. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ໰୊
  w ࢿྉݿ࿈ઢతࢿ㘤बṜᒬሜࡏఔࣜཫ
  w 42-ޠ๏తࣈ۲۲઀༗࣌ෆଠ޷ሜɼࣕ׌ؐՄೳ။ඃʮ஫
  ࣹʯʢ42-*OKFDUJPOʣ
  w 㑌Ұท౎༗'PPUFSɼॴҎ㑌ท౎ཁṜᒬSFRVJSF嗎ʁ
  w ઢ্తࢿྉදతཝҐዎኄ᪑զຊػෆଠҰᒬʁʢࡏզిᡵੋ
  ޷తʣ
  w 㑌ݸ։ᚙऀతश׳᪑ӳจఔ౓ෆҰᒬɼ檔໊҃໢ᅿ༗޷ز౟
  ඪ४

  View Slide

 37. ޒഒߚሞੴ
  ໢᜾։ᚙᐽՍ

  View Slide

 38. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ໢᜾։ᚙᐽՍ
  ఔࣜޠݴ ໢᜾։ᚙᐽՍ
  1)1 ;FOE'SBNFXPSLɺ$BLF1)1ɺ4ZNGPOZɺ:JJɺ-BSBWFM
  +BWB 4USVUTɺ)JCFSOBUFɺ4QSJOH
  1ZUIPO %KBOHPɺ'MBTL
  3VCZ 3VCZPO3BJMTɺ4JOBUSBɺ)BOBNJ

  View Slide

 39. ޒഒߚሞੴ
  ౳౳
  -BSBWFMዎኄᚙԻʂ
  ???

  View Slide

 40. ޒഒߚሞੴ
  ʮҰఆཁ༻։ᚙᐽՍ࠽ೳሜ
  ໢ทఔࣜʯʁ

  View Slide

 41. ޒഒߚሞੴ
  ᐽՍత໨తʁ

  View Slide

 42. ޒഒߚሞੴ
  GSBNFXPSL
  ੍ఆҰ౟نൣ҃ऀنଇʢࢥ૝ʣɼେՈࡏ֘نൣ҃ऀ
  نଇԼ޻࡞ɻ҃Մ說࢖༻ผਓ౥޷త෣୆ိ၏ฤܶٴ
  දԋɻ
  ჩߟࢿྉɿIUUQT[IXJLJQFEJBPSHXJLJೈᱪᐽՍ

  View Slide

 43. ޒഒߚሞ

  View Slide

 44. ޒഒߚሞ

  View Slide

 45. ޒഒߚሞ

  View Slide

 46. ޒഒߚሞੴ
  ໢᜾։ᚙᐽՍ
  ሢҝ໢᜾։ᚙॴઃܭత޻۩แ

  View Slide

 47. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ໰୊
  問題 解決
  ࢿྉݿ࿈ઢతࢿ㘤बṜᒬሜࡏఔࣜཫ ࢿྉݿઃఆ檔ɼࣕ׌ؐՄࢹ৘گߋ׵%#"EBQUPS
  42-ޠ๏తࣈ۲۲઀༗࣌ෆଠ޷ሜɼࣕ׌ؐ
  Մೳ။ඃʮ஫ࣹʯʢ42-*OKFDUJPOʣ
  03.ՄলڈḤሜ42-తຑ൥ɼࣕ׌໵Մආ։
  42-*OKFDUJPO
  ઢ্తࢿྉදతཝҐዎኄ᪑զຊػෆଠҰ
  ᒬʁʢࡏզిᡵੋ޷తʣ
  ࢿྉݿత.JHSBUJPOل㑚ਗ਼ુهࡌ㑌࣍ࢿྉදత
  Ꮣಈ
  㑌Ұท౎༗'PPUFSɼॴҎ㑌ท౎ཁṜᒬ
  SFRVJSF嗎ʁ
  ੔ݸ໢᜾༗ڞ༻త-BZPVU
  㑌ݸ։ᚙऀతश׳᪑ӳจఔ౓ෆҰᒬɼ檔໊
  ҃໢ᅿ༗޷ز౟ඪ४
  ූ߹3&45'VMઃܭɼ檔໊ᢛ໢ᅿ౎။ࠩෆଟ

  View Slide

 48. ޒഒߚሞੴ
  ։ᚙᐽՍWT౟݅വࣜݿ

  View Slide

 49. ޒഒߚሞੴ
  ։ᚙᐽՍ޷๮๮ɼ
  ब౎څ你؝ब޷ྃ啊

  View Slide

 50. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  w ٣هԱᱪɺᏈೳࠩʂ
  w ላशۂઢߴ
  w ෆ୞ཁላఔࣜޠݴɼؐಘላशᐽՍత׳ྫ
  w Մೳ။ඃ綁ࢮʁ
  ᐽՍ޷๮๮ʁ

  View Slide

 51. ޒഒߚሞੴ
  ৽खద߹Ұ։࢝बላᐽՍ嗎ʁ

  !

  View Slide

 52. ޒഒߚሞੴ
  ೳ၏哪ࠣጯ༻҃։ᚙʁ

  !

  View Slide

 53. ޒഒߚሞੴ
  ֘༻ॄኄ޻۩
  *%&PS&EJUPS

  !

  View Slide

 54. ޒഒߚሞੴ
  ᐽՍײ᧷኷޷্खɼୠҝॄኄ
  ኷ଟਓჟላෆ޷ʁ

  View Slide

 55. ޒഒߚሞੴ
  ৗݟత৽ख্࿏卡᮫ᴍ

  View Slide

 56. ޒഒߚሞੴ
  ၏׬$36%ɼ
  વޙबᔒ༗વޙྃ

  View Slide

 57. ޒഒߚሞੴ
  ၏ࣗݾ༻ಘ౸త౦੢

  View Slide

 58. ޒഒߚሞੴ

  View Slide

 59. ޒഒߚሞੴ
  ಈख၏తᒜझʂ

  View Slide

 60. ޒഒߚሞੴ
  ެ࢘ᔒਓት

  View Slide

 61. ޒഒߚሞੴ
  ᔒ༗ៃख夠ෳᯑతሢҊɼ
  ҃ੋᔒ༗ࢿਂલഐࢦᴍ

  View Slide

 62. ޒഒߚሞੴ
  ந৅
  "CTUSBDUJPO

  View Slide

 63. ޒഒߚሞੴ
  ந৅ੋ⃧Ճੜ產ྗత༗Ꮘ޻۩

  View Slide

 64. ޒഒߚሞੴ
  03.௒޷༻తɺ
  4PVSDFUSFF௒ํศత

  View Slide

 65. ޒഒߚሞੴ
  ༻03.ؐཁෆཁላ42-ޠ๏ʁ
  $!

  View Slide

 66. ޒഒߚሞੴ
  ༻4PVSDFUSFFؐཁෆཁላ(JUʁ
  $!

  View Slide

 67. ޒഒߚሞੴ
  ந৅ੋ⃧Ճੜ產ྗత༗Ꮘ޻۩

  View Slide

 68. ޒഒߚሞੴ
  ந৅ᕷ࿙๏ଇ
  5IF-BXPG-FBLZ"CTUSBDUJPOT
  參參考連結:https://zh.wikipedia.org/wiki/抽象漏洞洞定律律

  View Slide

 69. ޒഒߚሞੴ
  ላࣕෆࢥଇ᠕
  參參考連結:孔⼦子《論語‧為政》

  View Slide

 70. ޒഒߚሞੴ
  ந৅ػ੍અলྃ޻࡞త࣌ؒ
  ୠላशత࣌ؒੋແ๏লత

  View Slide

 71. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  w ࿔懂ᐽՍతந৅ݪཧҎٴṜࠣ∍ຐ๏എޙॴᯅ᤽త౦੢ɼෆ
  વࠜຊෆ஌ಓࣗݾࡏላॄኄ
  ਖ਼֬࢟੎ʂ

  View Slide

 72. ޒഒߚሞੴ
  ላशᐽՍલ
  धཁઌ४උత஌ࣝʁ

  !

  View Slide

 73. ޒഒߚሞੴ
  ༗Ꮘతላशํ๏

  View Slide

 74. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  w جૅɺجૅɺجૅɼॏཁతࣄߨ࠶ଟ࣍౎ෆݏଟʂ
  w ෆ୞ላఔࣜޠ๏ɼ໵ཁላ։ᚙྲྀఔ
  w ላशʮፙ໰୊ʯతํ๏
  ਖ਼֬׌༗Ꮘతላशํ๏

  View Slide

 75. IUUQTYSVCZUX
  ޒഒߚሞੴ
  ਖ਼֬׌༗Ꮘతላशํ๏
  w ࣗओେྔ࿅श
  w ࠁҙ࿅श
  w ಘ౸ճᰶ

  View Slide

 76. ޒഒߚሞੴ
  Ṝኄଟٕज़ɼላෆ׬啦

  View Slide

 77. ޒഒߚሞੴ
  photo by redjar

  View Slide

 78. ޒഒߚሞੴ
  photo by Quality & Style

  View Slide

 79. ޒഒߚሞੴ
  ፙ౸ئҙڭ你తࢦಋऀ
  ୈҰ㑊

  View Slide

 80. ޒഒߚሞੴ
  ؃؃ಉۀ҃ଖሏਓዎኄ၏త
  ୈೋ㑊

  View Slide

 81. ޒഒߚሞੴ
  ፙग़᮫伴ࣈ

  View Slide

 82. ޒഒߚሞੴ
  ፺ਘ໢࿏ࢿݯ
  ୈࡾ㑊

  View Slide

 83. ޒഒߚሞੴ
  ׭ํ໢᜾ख࡭

  View Slide

 84. ޒഒߚሞੴ
  #MPH344

  View Slide

 85. ޒഒߚሞੴ
  1PEDBTU4DSFFODBTU

  View Slide

 86. ޒഒߚሞੴ
  ༗ܥ౷త؃ॻɺᩇจ݅
  ୈ࢛㑊

  View Slide

 87. ޒഒߚሞੴ

  View Slide

 88. ޒഒߚሞੴ

  View Slide

 89. ޒഒߚሞੴ
  ೺੒Ռ์ग़ိ
  ୈޒ㑊

  View Slide

 90. ޒഒߚሞੴ
  ᚙදੋ࠷޷తهԱ

  View Slide

 91. ޒഒߚሞੴ
  ሜจষෆੋሜྲྀਫா
  ࣕཁሜಘ༗݁ߏɺ༗૊৫

  View Slide

 92. ޒഒߚሞੴ
  ሜจষෆੋҝྃग़໊
  ࣕੋҝྃࢥߟᢛࣗզཁٻ

  View Slide

 93. ޒഒߚሞੴ

  View Slide

 94. ޒഒߚሞੴ

  View Slide

 95. ޒഒߚሞੴ
  ࿈᠃ఱᚙදจষ

  View Slide

 96. ޒഒߚሞੴ
  發售中!

  View Slide

 97. ޒഒߚሞੴ
  ڭላ૬௕

  View Slide

 98. ޒഒߚሞੴ
  ။ሜDPEFత޻ఔࢣ
  ෆҰఆ༗辦๏ߨDPEF

  View Slide

 99. ޒഒߚሞੴ
  ਅత懂ɼ࠽ߨಘग़ိ

  View Slide

 100. ޒഒߚሞੴ
  發售中!
  第11 刷

  View Slide

 101. ޒഒߚሞੴ
  你૝ሜఔࣜሜ౸ز歲ʁ

  !

  View Slide

 102. ޒഒߚሞੴ
  Jim Weirich
  1956 - 2014
  photo by fraserspeirs

  View Slide

 103. ޒഒߚሞੴ
  ላशᔒ༗ড཯

  View Slide

 104. ޒഒߚሞੴ
  ྎղݪཧɼ࠽ೳܴਕࣕղ

  View Slide

 105. ޒഒߚሞੴ
  Ҏ্Ͱ͢ʂ

  View Slide

 106. ޒഒߚሞੴ
  2"

  View Slide

 107. ޒഒߚሞੴ
  ࠼୿

  View Slide

 108. ޒഒߚሞੴ
  ᖅೳܹᚙ

  View Slide

 109. ޒഒߚሞੴ
  ҝྃላ။ᅒ՜ถ༌ೖ๏

  View Slide

 110. ޒഒߚሞੴ
  զ೺ଖሏ༌ೖ๏౎႟ྃ

  View Slide

 111. ޒഒߚሞੴ
  ҝྃላ7JN

  View Slide

 112. ޒഒߚሞੴ
  զ೺ଖሏతฤाث౎႟ྃ

  View Slide

 113. ޒഒߚሞੴ
  ҝྃላ။7JNత๭ݸࢦ๏

  View Slide

 114. ޒഒߚሞੴ

  View Slide

 115. ޒഒߚሞੴ
  ৺ଶௐ੔

  View Slide

 116. ޒഒߚሞੴ
  ᔒ༗ᝏ໰୊ɼ୞ዑ你ෆ׶໰ʂ
  !

  View Slide

 117. ޒഒߚሞੴ
  ᚙ໰ੋਐ㑊తိݯʂ

  View Slide

 118. ޒഒߚሞੴ
  Ҽҝෆ夠ᡏ໌ॴҎෆ׶໰໰୊ɼ

  Ҽҝෆ׶໰໰୊ॴҎᔒ辦๏Ꮣᡏ໌

  View Slide

 119. ޒഒߚሞੴ
  ఏग़໌֬۩ᱪత໰୊

  View Slide

 120. ޒഒߚሞੴ
  ໰౸తɼ౎ੋ你తʂ

  View Slide