Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How to Learn Web Framework Correctly

Dbfa12cd7e1ff8b06a588609369d6e49?s=47 高見龍
August 18, 2019

How to Learn Web Framework Correctly

網站開發框架的正確學習姿勢

網站開發框架(Web Framework)的盛行,加速了網站的開發,但隨之也可能造成開發者對基礎認知有誤。許多習慣使用套件、框架的速成開發者,在面對需要細部微調或客制化的時候常會不知所措。面對這種學校沒有在教、網路上教的也不一定正確的技術,究竟應該如何才能正確且有效率的學習呢?在這場座談會中,將由台灣 Ruby 以及 PHP 社群的意見領袖,針對 Ruby on Rails 以及 Laravel 這兩大網站開發框架,對入門者常見的誤區提供建議及正確的學習方向。

講者:

高見龍
五倍紅寶石共同發起人

發起並主辦 PHPConf Taiwan、WebConf Taiwan 等大型研討會, 與 Ruby Taiwan 幾位社群朋友於 2014 年成立五倍紅寶石公司,希望藉由公司經營的商業模式來維持並推動社群運行。著有「為你自己學 Ruby on Rails」及「為你自己學 Git」一書。

范聖佑
JetBrains 技術傳教士、Laravel 道場創辦人

聖佑於 2014 年開始推廣 PHP 及 Laravel 相關技術,除了建立 Laravel 台灣社群外,並創辦 Laravel 道場協助學校及企業進行技術教育訓練。2017 年開始籌備 LaravelConf Taiwan 大會,至今已舉辦三屆。目前在 JetBrains 擔任技術傳教士,負責推廣 IntelliJ 平台的 IDE 系列及團隊合作解決方案,協助開發者在工具輔助下提升產能效率及程式碼品質。

Dbfa12cd7e1ff8b06a588609369d6e49?s=128

高見龍

August 18, 2019
Tweet

Transcript

 1. ޒഒߚሞੴ ᣂ੟༎ߴݟཾ ໢᜾։ᚙᐽՍతਖ਼֬ላश࢟੎ )PXUP-FBSO8FC'SBNFXPSL$PSSFDUMZ

 2. ޒഒߚሞੴ ! ! ! ! 

  " ֤ࣗදड़࣌ؒ ᚙ໰࣌ؒ
 3. ޒഒߚሞੴ ࣗզհ঺

 4. ޒഒߚሞੴ a.k.a Eddie 愛現! 喜歡冷門的玩具 Ruby/Rails/App 開發者、講師 Ruby 技術推廣、教育、諮詢 台灣、日本等國內外

  Ruby 技術研討會講者 目前於五倍紅寶石擔任紅寶石鑑定商職務 部落格:https://kaochenlong.com 高見龍 photo by Eddie @eddiekao
 5. ޒഒߚሞੴ 加好友!

 6. ޒഒߚሞੴ 發售中! 第11 刷

 7. ޒഒߚሞੴ 發售中! 沒人愛

 8. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙզ w ඇࢿ㘤ຊՊग़਎ʢ୆๺ᬭላӃʣ w ኺେ࢛ʢ೥ʣ࠽ᚙݱࣗݾتᓣሜఔࣜɼୈҰݸఔࣜ ʢ"41ʣੋࡏላߍిࢉத৺ላशሜߍ຿ܥ౷ʢ፜ʂʣɻ w Ṝ೥ိ׵աڐଟఔࣜޠݴʢ"41ɺ+BWBɺ1)1ɺ1FSMɺ

  "DUJPO4DSJQUɺ0CKFDUJWF$ɺ1ZUIPO౳ʣɼ࠷ޙఀཹࡏ 3VCZɻ
 9. ޒഒߚሞੴ ᮫ԙޒഒߚሞੴ

 10. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙޒഒߚሞੴ w զ၇ෆੋ၏௚᭖తɼ໵ෆੋᩯሞੴతʂ w Ṝݸߚሞੴɼଖመੋ3VCZṜݸఔࣜޠݴతதจ຋ᩄ w ೥݄ɼ༝زҐ3VCZٕज़ࣾ܈త๎༑ڞಉ੒ཱɻ w

  ੋҰՈتᓣ3VCZతሢҊ։ᚙೈᱪެ࢘ɼ٬⼾戶ओཁࡏ೔ຊɺ ৽Ճᆄɺ୆ᖯ౳஍ɻ w ࣋᠃ਪኍ3VCZ૬᮫తࣾ܈׆ಈɻ
 11. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙޒഒߚሞੴ w ੓෎߹๏ཱҊิश൝ʢ୆๺ࢢ୹ظิश൝ཱҊୈᥒʣ w શ໊ʮޒഒߚሞੴވ份༗ݶެ࢘ෟઃᢕ๺ࢢࢲཱޒഒߚሞੴ จཧٕ᥁୹ظิश൝ʯɼڞݸࣈɻ

 12. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙޒഒߚሞੴ w ٕज़ࢾᨑٴاۀ܇࿅ w ୆ᖯ:BIPPɺ਼੎Պٕɺໜҝᓞങ尬ɺݢ߉Պٕɺ "11ɺਓྗۜߦɺத՚ి৴ላӃ౳ᅳ內஌໊اۀɻ w ߍԂਪኍ

  w ୆ᖯେላɺਗ਼՚େላɺަ௨େላɺ੒ޭେላɺ୆๺঎ۀ େላɺՅٛେላɺ୶ߐେላɺ੓࣏େላɺਖ਼मେላɺத ԝେላ౳ɻ
 13. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ 學弟 ᮫ԙޒഒߚሞੴ 學妹 阿肥!

 14. ޒഒߚሞੴ a.k.a Shengyou 興趣太多太雜,什麼都想碰 PHP/Laravel 開發者、講師 擴展守備範圍至 Kotlin 中 目前於

  JetBrains 擔任技術傳教士 Laravel 道場、LaravelConf Taiwan 主辦人 網站:http://www.shengyoufan.com/ 范聖佑 @shengyou
 15. ޒഒߚሞੴ 加好友!

 16. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙզ w ඇࢿ㘤ຊՊग़਎ʢҹ࡮ɺޓಈઃܭʣ w ઃܭഎܠग़ੜɼඟۀਐೖ8FC৽૑ޙޡଧޡ಍։࢝ሜ ޙ୺ɻ w ઀ᨀ-BSBWFMޙ࠽ࢉ։࢝ೝਅላዎኄሜఔࣜɻ

  w ۙظࡏ౒ྗᎷలࣗݾతकඋൣᅴɻ
 17. ޒഒߚሞੴ ᮫ԙ-BSBWFMಓ৔

 18. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙ-BSBWFMಓ৔ w Ұ։࢝୞༗ࣗݾࡏ༻-BSBWFMɼधཁऔஆॴҎݐࣾ܈ɻ w ࡏެ࢘ࢧ࣋Լ੒ཱ-BSBWFM୆ᖯɼࢧԉ1)1໵༗%BZɻ w ࣾ܈ىိޙඃ໰༗ᔒ༗辦๏ڭʁҼ㐊ࡍ။Ꮣ੒ٕज़ߨࢣɻ w

  ࡏެ࢘ࢧ࣋Լ੒ཱ-BSBWFMಓ৔ɼਪኍ1)1ٴ-BSBWFMɻ
 19. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙ-BSBWFM$POG5BJXBO w ೥։࢝Ꭿ辦-BSBWFM$POG5BJXBOɼ੒ҝ୆ᖯ།Ұ -BSBWFMٕज़ݚ౼။ɻ

 20. ޒഒߚሞੴ ᮫ԙ+FU#SBJOT

 21. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ᮫ԙ+FU#SBJOT w ័෦ࡏডࠀɼݚᚙத৺ࡏูೌ∍ٴ੟൴ಘᆙੴɻ w ߗఈࢠతೈᱪެ࢘ɼҰڃओ؅౎ੋٕज़ग़਎ɻ w ݪຊੋ૝ཁፙ+BWBతॏߏ޻۩ɼҼҝፙෆ౸ॴҎࣗݾ၏ɻ w

  ၏౸ݱࡏᏓ੒ੈք্࠷Ѫ၏໵࠷။၏*%&తެ࢘ɻ
 22. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ +FU#SBJOT၏ࠣॄኄʁ 整合開發環境 (IDE ⼯工具 10+ 個) 團隊合作解決⽅方案 (Team

  Tool 4 個) 程式語⾔言 (Languages 2 個)
 23. ޒഒߚሞੴ զෆੋࢿ㘤૬᮫Պܥ ༗辦๏ላఔࣜ嗎ʁ !

 24. ޒഒߚሞੴ ᣂ੟༎ߴݟཾ ໢᜾։ᚙᐽՍతਖ਼֬ላश࢟੎ )PXUP-FBSO8FC'SBNFXPSL$PSSFDUMZ

 25. ޒഒߚሞੴ ᮫ԙఔࣜޠݴ

 26. ޒഒߚሞੴ զੋ৽ख ֘ላॄኄޠݴൺֱ޷ʁ

 27. ޒഒߚሞੴ 1IPUPCZ"OOJF4QSBUUPO6OTQMBTI

 28. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ఔࣜޠݴ ఔࣜޠݴ 說໌ 1)1 ݹ࿝తఔࣜޠݴ೭Ұɼҝྃ໢ทࣕੜతఔࣜޠݴ ೥݄ +BWB ጯ༻ൣᅴኍɼኺ໢ท౸ߦಈ᧋ஔ౸ޙ୆౎༗

  ೥݄ +BWB4DSJQU ֤छᖣ᧸ث౎ࢧԉతఔࣜޠݴɼۙ೥ိቮշ౷Ұٕज़ᅲ ೥ ݄ 1ZUIPO ໢᜾։ᚙɺࢿྉ෼ੳɼ౸࠷ۙ኷Րߚతਓ޻ஐܛɺਂ౓ላश ೥݄ 3VCZ ೔ຊਓᚙ໌ɼੋҰ׺ᔟ༻ܕతఔࣜޠݴɻۙ೥ိओཁඃ༻ိ։ᚙ 8FCఔࣜɼࡏ೔ຊ኷޷ፙ޻࡞ ೥݄
 29. ޒഒߚሞੴ զ૝٣ੜڕย ࢲ͸ࢗ਎Λ৯΂͍ͨ *XBOUUPFBU4BTIJNJ

 30. ޒഒߚሞੴ ఔࣜޠݴ೭ؒฒᔒ༗ڧऑ ୞༗దෆద߹

 31. ޒഒߚሞੴ ੜଶᅲ

 32. ޒഒߚሞੴ ޻ఔࢣ஫ҙʂछఔࣜޠ ݴະိՄೳ။ফࣦ ୈҰݸඃᴍ໊తबੋિେडᓣܴత3VCZɼࡏ 5*0#&తഉ໊୹୹Ұ೥൒內ኺୈ໊ᎃ౸ୈ໊ɻ

 33. ޒഒߚሞੴ զੋ৽ख ֘ላॄኄޠݴൺֱ޷ʁ !

 34. ޒഒߚሞੴ ೔ࢠաಘ޷޷తɼҝॄኄཁ༻ ໢᜾։ᚙᐽՍʁ

 35. ޒഒߚሞੴ <?php require(dirname(__FILE__) . '/db-config.php'); $connection = connect_to_database($db_user, $db_password); $post

  = $connection->query("SELECT * FROM posts WHERE slug = '%" . $_SLUG . "%';"); ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title><?php $post["title"] ?></title> </head> <body> <h1><?php $post["title"] ?></h1> <div class="content"> <?php $post["body"]; ?> </div> <?php require(dirname(__FILE__) . '/footer.php'); ?> </body> </html> 資料庫 SQL 
 組裝 Footer
 36. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ໰୊ w ࢿྉݿ࿈ઢతࢿ㘤बṜᒬሜࡏఔࣜཫ w 42-ޠ๏తࣈ۲۲઀༗࣌ෆଠ޷ሜɼࣕ׌ؐՄೳ။ඃʮ஫ ࣹʯʢ42-*OKFDUJPOʣ w 㑌Ұท౎༗'PPUFSɼॴҎ㑌ท౎ཁṜᒬSFRVJSF嗎ʁ

  w ઢ্తࢿྉදతཝҐዎኄ᪑զຊػෆଠҰᒬʁʢࡏզిᡵੋ ޷తʣ w 㑌ݸ։ᚙऀతश׳᪑ӳจఔ౓ෆҰᒬɼ檔໊҃໢ᅿ༗޷ز౟ ඪ४
 37. ޒഒߚሞੴ ໢᜾։ᚙᐽՍ

 38. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ໢᜾։ᚙᐽՍ ఔࣜޠݴ ໢᜾։ᚙᐽՍ 1)1 ;FOE'SBNFXPSLɺ$BLF1)1ɺ4ZNGPOZɺ:JJɺ-BSBWFM +BWB 4USVUTɺ)JCFSOBUFɺ4QSJOH 1ZUIPO

  %KBOHPɺ'MBTL 3VCZ 3VCZPO3BJMTɺ4JOBUSBɺ)BOBNJ
 39. ޒഒߚሞੴ ౳౳ -BSBWFMዎኄᚙԻʂ ???

 40. ޒഒߚሞੴ ʮҰఆཁ༻։ᚙᐽՍ࠽ೳሜ ໢ทఔࣜʯʁ

 41. ޒഒߚሞੴ ᐽՍత໨తʁ

 42. ޒഒߚሞੴ GSBNFXPSL<ˋfrem͵wɝk> ੍ఆҰ౟نൣ҃ऀنଇʢࢥ૝ʣɼେՈࡏ֘نൣ҃ऀ نଇԼ޻࡞ɻ҃Մ說࢖༻ผਓ౥޷త෣୆ိ၏ฤܶٴ දԋɻ ჩߟࢿྉɿIUUQT[IXJLJQFEJBPSHXJLJೈᱪᐽՍ

 43. ޒഒߚሞ

 44. ޒഒߚሞ

 45. ޒഒߚሞ

 46. ޒഒߚሞੴ ໢᜾։ᚙᐽՍ ሢҝ໢᜾։ᚙॴઃܭత޻۩แ

 47. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ໰୊ 問題 解決 ࢿྉݿ࿈ઢతࢿ㘤बṜᒬሜࡏఔࣜཫ ࢿྉݿઃఆ檔ɼࣕ׌ؐՄࢹ৘گߋ׵%#"EBQUPS 42-ޠ๏తࣈ۲۲઀༗࣌ෆଠ޷ሜɼࣕ׌ؐ Մೳ။ඃʮ஫ࣹʯʢ42-*OKFDUJPOʣ 03.ՄলڈḤሜ42-తຑ൥ɼࣕ׌໵Մආ։

  42-*OKFDUJPO ઢ্తࢿྉදతཝҐዎኄ᪑զຊػෆଠҰ ᒬʁʢࡏզిᡵੋ޷తʣ ࢿྉݿత.JHSBUJPOل㑚ਗ਼ુهࡌ㑌࣍ࢿྉදత Ꮣಈ 㑌Ұท౎༗'PPUFSɼॴҎ㑌ท౎ཁṜᒬ SFRVJSF嗎ʁ ੔ݸ໢᜾༗ڞ༻త-BZPVU 㑌ݸ։ᚙऀతश׳᪑ӳจఔ౓ෆҰᒬɼ檔໊ ҃໢ᅿ༗޷ز౟ඪ४ ූ߹3&45'VMઃܭɼ檔໊ᢛ໢ᅿ౎။ࠩෆଟ 勝 勝 勝 勝 勝
 48. ޒഒߚሞੴ ։ᚙᐽՍWT౟݅വࣜݿ

 49. ޒഒߚሞੴ ։ᚙᐽՍ޷๮๮ɼ ब౎څ你؝ब޷ྃ啊

 50. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ w ٣هԱᱪɺᏈೳࠩʂ w ላशۂઢߴ w ෆ୞ཁላఔࣜޠݴɼؐಘላशᐽՍత׳ྫ w Մೳ။ඃ綁ࢮʁ

  ᐽՍ޷๮๮ʁ
 51. ޒഒߚሞੴ ৽खద߹Ұ։࢝बላᐽՍ嗎ʁ !

 52. ޒഒߚሞੴ ೳ၏哪ࠣጯ༻҃։ᚙʁ !

 53. ޒഒߚሞੴ ֘༻ॄኄ޻۩ *%&PS&EJUPS !

 54. ޒഒߚሞੴ ᐽՍײ᧷኷޷্खɼୠҝॄኄ ኷ଟਓჟላෆ޷ʁ

 55. ޒഒߚሞੴ ৗݟత৽ख্࿏卡᮫ᴍ

 56. ޒഒߚሞੴ ၏׬$36%ɼ વޙबᔒ༗વޙྃ

 57. ޒഒߚሞੴ ၏ࣗݾ༻ಘ౸త౦੢

 58. ޒഒߚሞੴ

 59. ޒഒߚሞੴ ಈख၏తᒜझʂ

 60. ޒഒߚሞੴ ެ࢘ᔒਓት

 61. ޒഒߚሞੴ ᔒ༗ៃख夠ෳᯑతሢҊɼ ҃ੋᔒ༗ࢿਂલഐࢦᴍ

 62. ޒഒߚሞੴ ந৅ "CTUSBDUJPO

 63. ޒഒߚሞੴ ந৅ੋ⃧Ճੜ產ྗత༗Ꮘ޻۩

 64. ޒഒߚሞੴ 03.௒޷༻తɺ 4PVSDFUSFF௒ํศత

 65. ޒഒߚሞੴ ༻03.ؐཁෆཁላ42-ޠ๏ʁ $!

 66. ޒഒߚሞੴ ༻4PVSDFUSFFؐཁෆཁላ(JUʁ $!

 67. ޒഒߚሞੴ ந৅ੋ⃧Ճੜ產ྗత༗Ꮘ޻۩

 68. ޒഒߚሞੴ ந৅ᕷ࿙๏ଇ 5IF-BXPG-FBLZ"CTUSBDUJPOT 參參考連結:https://zh.wikipedia.org/wiki/抽象漏洞洞定律律

 69. ޒഒߚሞੴ ላࣕෆࢥଇ᠕ 參參考連結:孔⼦子《論語‧為政》

 70. ޒഒߚሞੴ ந৅ػ੍અলྃ޻࡞త࣌ؒ ୠላशత࣌ؒੋແ๏লత

 71. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ w ࿔懂ᐽՍతந৅ݪཧҎٴṜࠣ∍ຐ๏എޙॴᯅ᤽త౦੢ɼෆ વࠜຊෆ஌ಓࣗݾࡏላॄኄ ਖ਼֬࢟੎ʂ

 72. ޒഒߚሞੴ ላशᐽՍલ धཁઌ४උత஌ࣝʁ !

 73. ޒഒߚሞੴ ༗Ꮘతላशํ๏

 74. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ w جૅɺجૅɺجૅɼॏཁతࣄߨ࠶ଟ࣍౎ෆݏଟʂ w ෆ୞ላఔࣜޠ๏ɼ໵ཁላ։ᚙྲྀఔ w ላशʮፙ໰୊ʯతํ๏ ਖ਼֬׌༗Ꮘతላशํ๏

 75. IUUQTYSVCZUX ޒഒߚሞੴ ਖ਼֬׌༗Ꮘతላशํ๏ w ࣗओେྔ࿅श w ࠁҙ࿅श w ಘ౸ճᰶ

 76. ޒഒߚሞੴ Ṝኄଟٕज़ɼላෆ׬啦

 77. ޒഒߚሞੴ photo by redjar

 78. ޒഒߚሞੴ photo by Quality & Style

 79. ޒഒߚሞੴ ፙ౸ئҙڭ你తࢦಋऀ ୈҰ㑊

 80. ޒഒߚሞੴ ؃؃ಉۀ҃ଖሏਓዎኄ၏త ୈೋ㑊

 81. ޒഒߚሞੴ ፙग़᮫伴ࣈ

 82. ޒഒߚሞੴ ፺ਘ໢࿏ࢿݯ ୈࡾ㑊

 83. ޒഒߚሞੴ ׭ํ໢᜾ख࡭

 84. ޒഒߚሞੴ #MPH344

 85. ޒഒߚሞੴ 1PEDBTU4DSFFODBTU

 86. ޒഒߚሞੴ ༗ܥ౷త؃ॻɺᩇจ݅ ୈ࢛㑊

 87. ޒഒߚሞੴ

 88. ޒഒߚሞੴ

 89. ޒഒߚሞੴ ೺੒Ռ์ग़ိ ୈޒ㑊

 90. ޒഒߚሞੴ ᚙදੋ࠷޷తهԱ

 91. ޒഒߚሞੴ ሜจষෆੋሜྲྀਫா ࣕཁሜಘ༗݁ߏɺ༗૊৫

 92. ޒഒߚሞੴ ሜจষෆੋҝྃग़໊ ࣕੋҝྃࢥߟᢛࣗզཁٻ

 93. ޒഒߚሞੴ

 94. ޒഒߚሞੴ

 95. ޒഒߚሞੴ ࿈᠃ఱᚙදจষ

 96. ޒഒߚሞੴ 發售中!

 97. ޒഒߚሞੴ ڭላ૬௕

 98. ޒഒߚሞੴ ။ሜDPEFత޻ఔࢣ ෆҰఆ༗辦๏ߨDPEF

 99. ޒഒߚሞੴ ਅత懂ɼ࠽ߨಘग़ိ

 100. ޒഒߚሞੴ 發售中! 第11 刷

 101. ޒഒߚሞੴ 你૝ሜఔࣜሜ౸ز歲ʁ !

 102. ޒഒߚሞੴ Jim Weirich 1956 - 2014 photo by fraserspeirs

 103. ޒഒߚሞੴ ላशᔒ༗ড཯

 104. ޒഒߚሞੴ ྎղݪཧɼ࠽ೳܴਕࣕղ

 105. ޒഒߚሞੴ Ҏ্Ͱ͢ʂ

 106. ޒഒߚሞੴ 2"

 107. ޒഒߚሞੴ ࠼୿

 108. ޒഒߚሞੴ ᖅೳܹᚙ

 109. ޒഒߚሞੴ ҝྃላ။ᅒ՜ถ༌ೖ๏

 110. ޒഒߚሞੴ զ೺ଖሏ༌ೖ๏౎႟ྃ

 111. ޒഒߚሞੴ ҝྃላ7JN

 112. ޒഒߚሞੴ զ೺ଖሏతฤाث౎႟ྃ

 113. ޒഒߚሞੴ ҝྃላ။7JNత๭ݸࢦ๏

 114. ޒഒߚሞੴ

 115. ޒഒߚሞੴ ৺ଶௐ੔

 116. ޒഒߚሞੴ ᔒ༗ᝏ໰୊ɼ୞ዑ你ෆ׶໰ʂ !

 117. ޒഒߚሞੴ ᚙ໰ੋਐ㑊తိݯʂ

 118. ޒഒߚሞੴ Ҽҝෆ夠ᡏ໌ॴҎෆ׶໰໰୊ɼ
 Ҽҝෆ׶໰໰୊ॴҎᔒ辦๏Ꮣᡏ໌

 119. ޒഒߚሞੴ ఏग़໌֬۩ᱪత໰୊

 120. ޒഒߚሞੴ ໰౸తɼ౎ੋ你తʂ