Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エラーと警告で
コードをデザインする
~赤と黄の輪舞曲~

6a55a7fb19c1fa78e86ddca7a69db088?s=47 Yuka Ezura
August 20, 2016

 エラーと警告で
コードをデザインする
~赤と黄の輪舞曲~

iosdc での発表資料です

6a55a7fb19c1fa78e86ddca7a69db088?s=128

Yuka Ezura

August 20, 2016
Tweet

Transcript

 1. έϮ⑲ͺ๱ຓ͹
 θ⑲ώΤόλΩϸͫΝ
 _᧬ͺԫ΀ᇷዛູ_ 2016/8/20 ezura

 2. FSSPS΁͜ṽ͟͹ͫ͝Ħ

 3. XBSOJOH΁͜ṽ͟͹ͫ͝Ħ

 4. None
 5. None
 6. None
 7. Δͩ׎͘ͼΛj

 8. Δ͵ͺ᪇͡ ཱͺᲇձ͖ͱ͝͵ͱj

 9. ဒᘥ ࣮ḝ ᙉණ

 10. ͹͟ΝĈ ᦉᷯΔ͔Ν

 11. ࣮ḝ᧸ͽុΜΤ᧬ͺԫᓸ͹
 ᓸ᏶ͣ͸ΑΐͩΙ͘

 12. έϮ⑲ͺ๱ຓ͹
 θ⑲ώΤόλΩϸͫΝ
 _᧬ͺԫ΀ᇷዛູ_

 13. ↟1IBOUPN5ZQF ↟%FDMBSBUJPO"UUSJCVUFT

 14. $BTF

 15. class HogeOperation { /// Ұ౓͚ͩݺͿ͜ͱ func prepare() /// prepare ޙ͔Β࢖͑Δ

  func execute() /// ͍ͭݺΜͰ΋ྑ͍ func mob() }
 16. /// Ұ౓͚ͩݺͿ͜ͱ
 /// prepare ޙ͔Β࢖͑Δ

 17. private var isPrepared = false /// Ұ౓͚ͩݺͿ͜ͱ func prepare() {

  guard !isPrepared else {
 fatalError("prepare() Λෳ਺ݺ͹ͳ͍͜ͱ") } isPrepared = true }
 18. None
 19. None
 20. όλΩϸͩΚ͘Ĉ

 21. 1IBOUPN5ZQF ܕ৘ใΛར༻ͯ͠ॲཧͷޡΓΛࢦఠՄೳʹ

 22. ᴰᨷ΀ঢ়Ừ͹΀Α
 ᑿᠭ൱ၙͼϦςψώΤᨷᤅ

 23. protocol OperationState {} class Init: OperationState {} class Prepared: OperationState

  {}
 24. class HogeOperation<State: OperationState> {}

 25. extension HogeOperation where State: Init { /// Ұ౓͚ͩݺͿ͜ͱ func prepared()

  -> HogeOperation<Prepared> { let readyOp = HogeOperation<Prepared>() 
 // TODO: ඞཁͳσʔλΛҾ͖ܧ͗ return readyOp } }
 26. θϸϖΩϰέϮ⑲ ỹ኷ ỹ኷

 27. None
 28. extension HogeOperation where State: Prepared { /// prepare ΛݺΜͩޙ͔Β࢖༻Մೳ func

  execute() { /* do somethig */ } }
 29. θϸϖΩϰέϮ⑲

 30. ଓ͟΁8FC͹ https://gist.github.com/ezura/ f5aebef7bb86edbfd40b0bd1d0435e00

 31. 1IBOUPN5ZQF͖Ο͖Ο ↟ 'VODUJPOBM4OJQQFU1IBOUPN5ZQFT ↟ 4XJGU.POFZXJUI1IBOUPN5ZQFT ↟ 4XJGU͹1IBOUPN5ZQF ᢮ྶṞ ↟

  1IBOUPN5ZQF͹θϸϖΩϰᙉͽঢ়ᴋφάψδͫΝ TIJCVZBTXJGU ↑ ঢ়ଶભҠΛ៉ྷʹදݱ͍ͯͯ͠௒ײಈ
 32. $BTF

 33. /// ୅ΘΓʹ fuga Λ࢖͏͜ͱʂ func hoge() { … }

 34. όλΩϸͩΚ͘Ĉ

 35. %FDMBSBUJPO "UUSJCVUFT ৘ใΛ෇༩

 36. /// ୅ΘΓʹ fuga() Λ࢖͏͜ͱʂ @available(*, unavailable,
 message="͓໾ޚ໔͞…(ƅωƅ)",
 renamed="fuga") func hoge()

  { … }
 37. /// ୅ΘΓʹ fuga() Λ࢖͏͜ͱʂ @available(*, unavailable,
 message="͓໾ޚ໔͞…(ƅωƅ)",
 renamed="fuga") func hoge()

  { … }
 38. /// ୅ΘΓʹ fuga() Λ࢖͏͜ͱʂ @available(iOS, deprecated=1,
 message="͓໾ޚ໔͞…(ƅωƅ)",
 renamed="fuga") func hoge()

  { … }
 39. ᬋණ ↟ !BWBJMBCMF ↟ !EJTDBSEBCMF3FTVMU 4XJGU͝Λ ↟ !XBSO@VOVTFE@SFTVMU 4XJGU͹ഇᬬ

  ஫: Swift3 ͔ΒҰ෦࢓༷͕มߋ͞Ε·͢
 40. ᓸ᏶ͣ͸
 ͖ͣͯ͘͹ͫ͝Ħ

 41. ͦਗ਼ௌ͔Μ͞ͺ͖ͦͨ͘ΐͩͱĈ