Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

181117_wannatech.pdf

Retu Fukui
November 17, 2018

 181117_wannatech.pdf

2018/11/17(土) We wanna Tech@青森でお話ししてきました

Retu Fukui

November 17, 2018
Tweet

More Decks by Retu Fukui

Other Decks in Technology

Transcript

 1. We wanna Tech@੨৿
  ෱Ҫ ྽(@fukuiretu)
  Troubleshoot
  Nuxt on Lambda

  View Slide

 2. ෱Ҫ ྽ (@fukuiretu)
  • piece of cake, inc.
  • since 2015.3~
  • Web Engineer
  ◦ Rails occasionally AWS
  ◦ Recently Frontend
  ◦ Nuxt.js
  ◦ Serverless Framework
  • Live in Aomori
  ◦ RemoteWorker

  View Slide

 3. WIP
  noteͷϑϩϯτΤϯυΛNuxt.js΁࡮৽͠·͢
  https://note.mu/konpyu/n/n9b7bf4343514

  View Slide

 4. VueFesJapan2018 (2018.11.3)
  noteΛNuxt.jsͰ࠶ߏஙͨ͠࿩ͱ͍͏λΠτϧͰ͓࿩͖ͯ͠·ͨ͠
  https://note.mu/r82/n/ne217ba36d233

  View Slide

 5. ΞϑλʔύʔςΟͰଟ͔࣭ͬͨ໰
  Nuxt.jsΛAWS LambdaͰಈ͔͢·Ͱʹ

  ϋϚΓͲ͜Ζͱ͔ͳ͔ͬͨͰ͔͢??

  View Slide

 6. ͋Γ·ͨ͠
  ઌਓͷ஌ܙ(@mya_ake san)͕͋ͬͨͷͰ
  ଟ͘͸ͳ͍͚Ͳ

  View Slide

 7. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  noteʹ͓͚Δ

  Nuxt.jsΛAWS LambdaͰಈ͔͢·Ͱʹ

  ൃੜͨ͠໰୊ͱͦͷରॲʹ͍ͭͯ

  ͓࿩͠·͢

  View Slide

 8. αʔόߏ੒
  https://note.mu/recommend
  https://note.mu/recommend_nuxt
  ͍ΘΏΔαʔόϨεΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 9. ຊ୊ʹೖΔલʹ
  ओͳొ৔ਓ෺Λͬ͘͟Γ঺հ

  View Slide

 10. ओͳొ৔ਓ෺
  • Nuxt.js
  • AWS API Gateway
  • AWS Lambda
  • Serverless Framework

  View Slide

 11. Nuxt.js
  ϢχόʔαϧͳVue.jsΞϓϦέʔγϣϯΛ
  ߏங͢ΔͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫ
  • Server Side Rendering (SSR)ͷαϙʔτ
  • ϧʔςΟϯάͷࣗಈੜ੒
  • ϝλσʔλͷੜ੒
  • ঢ়ଶ؅ཧ
  • webpackʹΑΔϏϧυΛαϙʔτ

  View Slide

 12. AWS API Gateway
  • WebAPIΤϯυϙΠϯτͷ࡞੒ɾ؅ཧ͕Ͱ͖Δ
  • όοΫΤϯυʹAWS LambdaΛར༻Ͱ͖Δ
  • ैྔ՝ۚ

  View Slide

 13. AWS Lambda
  • αʔόͷϓϩϏδϣχϯάͳ͠ͰίʔυΛ࣮ߦ
  • Function as a Service
  • ରԠݴޠ: Node.js, Python, Go, Java, C#
  • ಛఆͷΠϕϯτΛτϦΨʔͱ࣮ͯ͠ߦՄೳ
  • ϦΫΤετ਺ʹԠͯ͡ΦʔτεέʔϦϯά
  • ैྔ՝ۚ

  View Slide

 14. Serverless Framework
  • ߏ੒؅ཧ΍σϓϩΠΛ୲͏
  • ΤίγεςϜ(plugin)͕๛෋
  • AWSͷଞɺAzure Functions, Google Cloud
  Functionʹ΋ରԠ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 15. Nuxt on Lambdaͷͬ͘͟Γ࢓૊Έ
  AWS Lambda্ͰexpressΛಈ͔͠ɺ
  Nuxt.jsΛexpressͷmiddlewareͱͯ͠
  ಈ͔͢͜ͱͰ࣮ݱ

  View Slide

 16. ൃੜͨ͠໰୊ͱͦͷରॲ

  View Slide

 17. ൃੜͨ͠໰୊
  1. cold start
  2. request headerͷαΠζաଟ
  3. ϦΫΤετ࣌ͷϗετ͕औಘͰ͖ͳ͍

  View Slide

 18. ൃੜͨ͠໰୊
  1. cold start
  2. request headerͷαΠζաଟ
  3. ϦΫΤετ࣌ͷϗετ͕औಘͰ͖ͳ͍

  View Slide

 19. cold startͱ͸
  શ෦ڭ͑·͢ʂαʔόϨεΞϓϦͷΞϯνύλʔϯͱνϡʔχϯά
  https://d0.awsstatic.com/events/jp/2017/summit/devday/D4T7-2.pdf

  View Slide

 20. cold startͷൃੜ৚݅
  શ෦ڭ͑·͢ʂαʔόϨεΞϓϦͷΞϯνύλʔϯͱνϡʔχϯά
  https://d0.awsstatic.com/events/jp/2017/summit/devday/D4T7-2.pdf

  View Slide

 21. cold startରࡦ
  Tune Up AWS Lambda
  https://www.slideshare.net/keisuke69/tune-up-aws-lambda

  View Slide

 22. ౰ॳͷ૝ఆ
  ศརpluginͰ͢΂͕ͯղܾ͢Δ༧ఆͩͬͨ…

  View Slide

 23. ͱ͜Ζ͕…
  ಉVPC಺ʹઃஔ

  View Slide

 24. ͱ͜Ζ͕…
  VPC಺ͰLambdaΛ࢖༻͍ͯ͠Δ৔߹ɺ
  ཁNAT Gateway

  View Slide

 25. ͱ͜Ζ͕…
  1ϲ݄(30೔)Ͱ໿¥5,000

  View Slide

 26. ࣗલͰ༻ҙ͢Δ͜ͱʹ

  View Slide

 27. ࣗલͰ༻ҙᶃ
  5෼ஔ͖ʹwarmup༻ͷendpointΛୟ͘Lambdaؔ਺

  View Slide

 28. ࣗલͰ༻ҙᶄ
  deploy༻script(Shell)Ͱdeployޙʹ
  warmup༻ͷendpointΛcurlͰୟ͘Α͏ʹͨ͠

  View Slide

 29. ࣗલͰ༻ҙᶅ
  • Nuxt.jsͷmiddlewareͱͯ͠ಈ࡞
  • status: 200, ContentType: text/plain ͰOKΛฦ͚ͩ͢
  • ݩʑ͸ELBͷϔϧενΣοΫ༻్Ͱར༻͍ͯͨ͠
  • warmup༻ͷendpointͱͯ͠ར༻
  • (खલຯḩͰ͍͢·ͤΜ)

  View Slide

 30. serverless-warmup-plugin

  ͱಉ౳ͷ΋ͷΛࣗ࡞͠
  cold startରࡦ͕Ͱ͖ͨ
  (݄¥5,000͔͚ͣʹࡁΜͩ)

  View Slide

 31. ൃੜͨ͠໰୊
  1. cold start
  2. request headerͷαΠζաଟ
  3. ϦΫΤετ࣌ͷϗετ͕औಘͰ͖ͳ͍

  View Slide

 32. αʔόߏ੒
  https://note.mu/recommend
  https://note.mu/recommend_nuxt
  αʔόؒ௨৴

  View Slide

 33. Nuxt.js ~ Rails·Ͱͷ௨৴ͷྲྀΕ
  Lambda(Nuxt.js)͔ΒHTTP Request(axios)Λ౤͛Δ
  EC2(Rails)ʹͯNginxͰHTTP RequestΛड͚Δ
  Nginx͔ΒRails΁ϦόʔεϓϩΩγ͢Δ

  View Slide

 34. NginxͰ
  400 Request Header Or Cookie Too Large
  ൃੜ

  View Slide

 35. ͳ͔ͥ
  •X-Apigateway-Event
  •X-Apigateway-Context
  ໿10KB
  • API Gateway͕Lambdaݺͼग़࣌͠ʹHeaderʹ෇༩͢Δ
  • ϦΫΤετύϥϝʔλ΍Cookieͷ৘ใ͕٧·ͬͯΔ

  View Slide

 36. Ͳ͏͢Ε͹Α͍͔
  A. Nginxͷlarge_client_header_buffersΛ૿΍͢
  B. Nuxt.js(Lambda) ~ Rails(EC2)Ͱ͸ෆཁͳͷͰ

  HTTP RequestΛ౤͛Δલʹheader͔Β࡟আ͢Δ
  BΛબ୒

  View Slide

 37. Nuxt.js(Lambda) ~ Rails(EC2)

  ͷHTTP௨৴͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 38. ൃੜͨ͠໰୊
  1. cold start
  2. request headerͷαΠζաଟ
  3. ϦΫΤετ࣌ͷϗετ͕औಘͰ͖ͳ͍

  View Slide

 39. Ϟνϕʔγϣϯ
  Nuxt.jsͷSSR࣌ʹ(Lambda্͔Β)
  Request Header಺ͷHostΛ
  ϦΫΤετ࣌ͷϗετͱͯ͠ॲཧ͍ͯ͠Δ
  ϩδοΫ͕͋Δ

  View Slide

 40. ଞʹ΋ํ๏͋ΔͷͰ͸ʁ
  A. ؀ڥม਺ʹ؀ڥ͝ͱͷϗετΛఆ͓ٛͯ͘͠
  B. ؀ڥ͝ͱͷconfigΛ༻ҙͯ͠ಈతʹಡΉ͜Ή

  View Slide

 41. ଞʹ΋ํ๏͋ΔͷͰ͸ʁ
  A. ؀ڥม਺ʹ؀ڥ͝ͱͷϗετΛఆ͓ٛͯ͘͠
  B. ؀ڥ͝ͱͷconfigΛ༻ҙͯ͠ಈతʹಡΉ͜Ή
  note͸ಠࣗυϝΠϯ͕ར༻Ͱ͖ΔͷͰ
  ݻఆʹͳΒͳ͍
  e.g.
  www.pieceofcake.co.jp
  diehardtales.com
  mm.hyuki.net

  View Slide

 42. API GatewayҎ֎ͷ৔߹
  Host: note.mu Host: note.mu Host: note.mu
  ϦΫΤετ࣌ͷϗετ
  (note.mu)͕औಘͰ͖Δ

  View Slide

 43. API GatewayҎ֎ͷ৔߹
  CloudFrontͷBehaviorsͷઃఆΑΓɺ
  Cache Based on Selected Request Headers Λ
  ALL 

  ·ͨ͸

  Whitelist Ͱ Host

  View Slide

 44. ಉ͡Α͏ʹAPI GatewayͰ
  ࢼͯ͠ΈΔͱ…

  View Slide

 45. API Gatewayʹ
  proxy͞Εͳ͍

  View Slide

 46. Amazon CloudFrontͰAPI Gatewayͷᙱ͍ͱ͜ΖʹखΛಧ͚Δ
  https://dev.classmethod.jp/cloud/cache-api-gateway-by-cloudfront
  ҆ఆͷΫϥϝι͞Μ

  View Slide

 47. Ͳ͏ͨ͠Β
  ϦΫΤετ࣌ͷϗετ͕
  औಘͰ͖ΔΜͩΖ͏͔

  View Slide

 48. AWSެࣜϑΥʔϥϜʹٹ͍ͷҰख
  Lambda@Edge!!!!!
  https://forums.aws.amazon.com/message.jspa?messageID=682411

  View Slide

 49. Lambda@Edge
  • CloudFront্ͰҎԼͷ͍ͣΕ͔ͷΠϕϯτΛϑο
  Ϋͯ͠LambdaΛ࣮ߦ͢ΔαʔϏε
  • Ϗϡʔϫʔ͔ΒϦΫΤετΛड৴ͨ͠ޙ
  • ϦΫΤετΛΦϦδϯʹసૹ͢Δલ
  • ΦϦδϯ͔ΒϨεϙϯεΛड৴ͨ͠ޙ
  • ϏϡʔϫʔʹϨεϙϯεΛసૹ͢Δલ
  • 2017/7ʹҰൠఏڙ։࢝

  View Slide

 50. API Gatewayͷ৔߹ͷྫ
  Host: note.mu
  Host: xxx.cloudfront.net
  X-Forwarded-Host: note.mu
  ϦΫΤετ࣌ͷϗετ
  (note.mu)͕औಘͰ͖Δ
  HostΛX-Forwarded-Hostʹ٧ΊΔ
  Host: xxx.cloudfront.net
  X-Forwarded-Host: note.mu
  ϏϡʔϫʔϦΫΤετΛϑοΫ

  View Slide

 51. API Gatewayͷ৔߹ͷྫ
  express
  Nuxt.js

  View Slide

 52. CloudFront ~ API Gateway ~ Lambda

  ͷߏ੒ͰϦΫΤετ࣌ͷ
  Host͕औಘͰ͖ͨ

  View Slide

 53. Lambda@Edge ར༻࣌ͷ஫ҙ఺
  • όʔδϣϯ͖ͭͷLambdaؔ਺ͷARNΛઃఆ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • όʔδχΞ(us-east-1)Ϧʔδϣϯʹ഑ஔ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • ֤ϦʔδϣϯʹϨϓϦΧ͕࡞ΒΕ࣮ͯߦ͞ΕΔ
  • ಈ࡞ͤͨ͞ΤοδϩέʔγϣϯʹΑͬͯϩάग़ྗ͞ΕΔϦʔδϣ
  ϯ͕ܾ·Δ
  • ؀ڥม਺͸ར༻ෆՄ
  • ௨ৗͷLambdaಉ༷ʹεϩοτϦϯά͕ൃੜ͢ΔͨΊΞΫη
  ε਺ΛߟྀΛ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 54. ·ͱΊ

  View Slide

 55. ·ͱΊ
  • ैདྷͷΞʔΩςΫνϟͱ͸ύϥμΠϜ͕ҟͳΔͷͰ
  ౰વͳ͕Βॳݟͷ໰୊͸ଟ͍͠ɺ͓ͦΒ͘͜ͷઌ
  ΋…
  • ӡ༻͕ܰݮ͞ΕΔͷ͸େ͖͍
  • ϓϩηε؅ཧ
  • Φʔτεέʔϧ
  • ॳݟͷ໰୊ͱ޲͖߹͏ڧ͍ؾ͕࣋ͪ͋ΔͳΒ

  αʔόϨεΞʔΩςΫνϟ͍͍ͧ

  View Slide

 56. Special Thanks
  Naoto Ishizawa (@youyo_)

  View Slide

 57. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ΤϯδχΞืूͯ͠·͢
  ٸ੒௕தͷʮnoteʯͷϑϩϯτΤϯυΛ࡮৽͢ΔΤϯδχΞΛืूʂ
  https://www.wantedly.com/projects/208206

  View Slide