Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

地理空間情報 x ChatGPT | 青山学院ChatGPTセミナー

地理空間情報 x ChatGPT | 青山学院ChatGPTセミナー

青山学院大学 革新技術と社会共創研究所
「教育現場におけるAIチャットボットの課題と可能性」
(学内向け非公開セミナー)

2023-05-17 17:00〜
@青山キャンパス 17号館17409教室

古橋発表資料
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

May 17, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦
  5BJDIJ'636)"4)*
  ۭؒ৘ใY$IBU(15ͷ෇͖߹͍ํ
  $IBU(15ͰͲ͜·Ͱ࢖͑ͯɺֶੜͨͪʹͲ͏࢖ΘͤΔ͔ʁ

  View Slide

 2. $IBU(15(
  ݹڮͷ࣮ݧతͳۭؒ৘ใܥͷ$IBU(15ಈ࡞ݕূ༻ϋογϡλά

  View Slide

 3. ੨ࢁΩϟϯύε͔Β૬໛ݪΩϟϯύε΁ͷܦ࿏͸ʁ

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. CBSEHPPHMFDPN

  View Slide

 7. ˠ$IBU(15(PPHMF#BSEڞʹ
  ·ͬͨ͘৴༻Ͱ͖ͳ͍ɻ
  ʢ͔͠΋ಊʑͱӕΛ෇͘ʣ

  View Slide

 8. ೔ຊͰ௕໊͍લͷӺ্໊Ґ݅ͷҢ౓ܦ౓͸ʁ

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. CBSEHPPHMFDPN

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. ˠ$IBU(15͸ϦετΞοϓͨ͠Ӻࣗମ͕ؒҧ͍ɻ
  (PPHMF#BSE͸Ӻ໊͸͔ͳΓਖ਼͍͕͠ɺҢ౓ܦ౓͸਺
  LN͔Β਺ेLNͣΕ͍ͯͯ΋౰ͨΓલɻ

  View Slide

 15. ொాࢢ͸౦ژ౎͔ਆಸ઒ݝ͔ʁ

  View Slide

 16. View Slide

 17. CBSEHPPHMFDPN

  View Slide

 18. ˠ$IBU(15͸ڧ͘ओு͢ΔͱࣗઆΛ͙͢ۂ͛Δɻ
  (PPHMF#BSE͸ൺֱతਖ਼֬ɻ༳Β͕ͳ͍ɻ

  View Slide

 19. νϟοτੜ੒ܥ"*ͷ
  ੑೳධՁʹ࢖͑Δͱ͍͏͜ͱͰ
  νϡʔϦϯά׬શொాςετ
  ͱ͍͏όζϫʔυ͕
  ര஀͠·ͨ͠ʂ
  #Z"LJIJLP4IJSBJTIJ
  IUUQTXXXGBDFCPPLDPNNBQDPODJFSHFQPTUTQGCJE&OHS[3:+E."S,HO-+XLQULCOI12DERWSGEIHQB#X1I.Y'5.(V88QLXSM DPNNFOU@JE

  View Slide

 20. ౦ژ౎ͷΤϦΞΛ##09Ͱڭ͑ͯ
  #PVOEJOH#09 ۣܗྖҬ

  ##09
  -BU -PO
  -BU -PO

  View Slide

 21. View Slide

 22. ##09Λ(FP+40/ܗࣜʹม͑Δͷ͸
  ಘҙ

  View Slide

 23. $IBU(15

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. $IBU(15

  View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. ຊ౔಺ͷྖҬ͸ਖ਼֬ʹͳ͖ͬͯͨɻ
  ౡ͠ΐ෦͸·ͩ·ͩɻ

  View Slide

 31. CBSEHPPHMFDPN

  View Slide

 32. View Slide

 33. ˠ$IBU(15͸ঃʑʹਫ਼౓͸޲্͍ͯ͠Δ͕ɺ࣮༻త͔
  ͱ໰ΘΕΔͱඍົ
  (PPHMF#BSE͸$IBU(15Ϩϕϧʹ΋ୡ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 34. .75ͷ4QFDJpDBUJPOΛ.BSNBJEه๏Ͱ
  6.-ਤͱͯ͠ඳ͍ͯ
  .BQCPY7FDUPS5JMF

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. ݁࿦
  $IBU(15ͳͲͷνϟοτੜ੒ܥ"*͸஍ཧۭؒ৘ใ͕ۤख
  ࢦఆ͞Εͨදهϧʔϧɺه๏ɺσʔλܗࣜͰͷग़ྗ͸ಘҙ
  ͋Δ෼໺ʹಛԽͨ͠ϚΠφʔͳٕज़࢓༷΍ϓϩάϥϛϯάݴޠʹ΋ͦΕͳ
  ΓʹରԠͰ͖͍ͯΔʢਖ਼֬Ͱ͸ͳ͘ͱ΋఺͘Β͍ͷղ౴ʣ
  ʮಊʑͱӕΛ෇͘ʯ͜ͱΛલఏʹμϒϧνΣΫ͸ඞਢ
  ஍ཧۭؒ৘ใܥͷ֎෦"1*ʢྫ͑͹৐׵Ҋ಺"1*ͳͲʣͱ࿈ܞ͢Δ͜ͱͰऑ
  ఺͸ຒΊΒΕΔ
  ˠ༏लͳ৽ଔࣾһͱׂͯ͠Γ੾Ε͹࢖͑Δ

  View Slide

 38. ՝୊Ϩϙʔτ΍ࢼݧʹ$IBU(15࢖ΘͤΔʁ

  View Slide

 39. $IBU(15ʹݶΒͣɺ"*લఏतۀͱͯ͠
  ʮखඳ͖άϥϨίʯ͕༗ޮ

  View Slide

 40. View Slide