Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20210603_空間情報システム入門I #02

20210603_空間情報システム入門I #02

青山学院大学 地球社会共生学部
空間情報システム入門I 2021年度

担当: 古橋 大地

© CC BY-SA 4.0

5314ec2302336bf68c95bdb5b1476227?s=128

furuhashlab

June 10, 2021
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF ݹڮɹେ஍ ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳* ʙଞਓ͕࡞ͬͨ஍ਤΛ؍࡯ͯ͠ΈΔʙ ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*

 2. ͍ͭ΋ͷΑ͏ʹ4MBDLͱ;PPNซ༻Ͱ͢ɻ IUUQT GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

 3. IUUQTGVSVIBTIJMBCTMBDLDPN TJTJνϟϯωϧ

 4. ࣭໰͸ 4MBDLतۀνϟϯωϧ ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ तۀνϟϯωϧ͸TJTJ %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ

 5. https://bit.ly/31AqOyd ͜ͷतۀͷલ൒γϥόε

 6. https://bit.ly/31AqOyd ͜ͷतۀͷલ൒γϥόε

 7. ϕΫλσʔλ 7FDUPS%BUB

 8. ϕΫλσʔλ 7FDUPS%BUB lδΦϝτϦzʴlଐੑz 

 9. δΦϝτϦ (FPNFUSZ ఺ɾઢɾ໘ 1PJOU -JOF 1PMZHPO

 10. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Area/The_Future_of_Areas

 11. ଐੑ "UUSJCVUJPO ໊শ छྨ ֊਺ʜ౳

 12. 12 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features Map Features | OpenStreetMap

 13. 13 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building Key:building | OpenStreetMap

 14. 0QFO4USFFU.BQͷଐੑ͸ ,FZ7BMVFߏ଄ͷ 9.-σʔλϕʔε

 15. CVJMEJOHZFT

 16. CVJMEJOHZFT ,FZ 7BMVF

 17. 04.UBHJOGP https://taginfo.openstreetmap.org/

 18. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

 19. lଞਓ͕࡞ͬͨ஍ਤ Λ؍࡯ͯ͠ΈΔɻz

 20. 0QFO4USFFU.BQ 04.

 21. None
 22. ઌिͷ՝୊ɿ

 23. ொాͷ ݐ෺஍ਤΛ ඳ͘ɻ

 24. 04.ΞΧ΢ϯτ࡞੒ https://www.openstreetmap.org/user/new

 25. ொాݐ෺λεΫ https://tasks.hotosm.org/projects/10979/

 26. ਓɺ ࠷௿λεΫϝογϡ Λ $PNQMFUF

 27. ͸͡Ίͯͷ ݐ෺Ϛοϐϯά ੒Ռ͕

 28. ͜Ε

 29. None
 30. ͳʹ͜Εʁ

 31. ݐ෺ʁ

 32. ˌॳ৺ऀ͋Δ͋Δ

 33. େࣄͳͷ͸ 7BMJEBUPS

 34. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ l௚֯ิਖ਼͠๨Εz

 35. None
 36. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ lউखʹεφοϓz

 37. εφοϓͱ͸ ͍ۙதؒ఺ಉ͕࢜ ͬͭ͘͘͜ͱ 4OBQ

 38. None
 39. ͦͷ৔߹͸ɺ άϨʔͷεφοϐϯά ϙΠϯτΛ࡟আ

 40. None
 41. ݐ෺ܗঢ়Λ मਖ਼͢Δʹ͸ ઢ෼ͷதؒ఺Λͭ·Ήɻ

 42. None
 43. None
 44. ଐੑະఆٛ΋ݮ఺ɻ

 45. ݐ෺ͷ࿮ઢ͕ ന͘ͳ͍ͬͯͨΒ ଐੑະఆٛͷূڌ

 46. None
 47. ࠨଆͷ ଐੑબ୒Ͱ ʮݐ෺ʯͱબ୒͢Δɻ

 48. None
 49. ݐ෺ͷछྨ͸ ͍͔ͭ͋͘ΔͷͰ ಛఆͰ͖Δ΋ͷ͸ ࡉ෼Խͯ͠΋Α͍

 50. None
 51. ೖྗ࡞ۀத͸ ͜·Ίʹอଘ

 52. None
 53. ݐ෺ݕূ͕ऴΘΓɺ໰୊ͳ͚Ε͹ λεΩϯάϚωʔδϟʔӈଆͷ lλεΫͷঢ়ଶzཝʹ͋Δ ʮ͸͍ʯબ୒͠ʮλεΫΛ౤ߘʯԡԼͯ͠ ݕূใࠂΛ׬ྃ͢Δɻ

 54. ݐ෺ݕূͷ݁Ռɺ໰୊͕͋ͬͨΒ λεΩϯάϚωʔδϟʔӈଆͷ lλεΫͷঢ়ଶzཝʹ͋Δ ʮ͍͍͑ʯΛબ୒͠ɺίϝϯτϘλϯ͔Β ͲͷΑ͏ͳ໰୊͕ى͖͍ͯΔ͔هड़͠ ʮλεΫΛ౤ߘʯԡԼͯ͠ ݕূใࠂΛ׬ྃ͢Δɻ

 55. ࠓ೔ͷΰʔϧ

 56. ΈΜͳͰ ݐ෺σʔλͷ ඼࣭޲্ ʢொాࢢʣ

 57. ࠷௿ ̏λεΫϝογϡ ඼࣭޲্ ʢொాࢢʣ

 58. ொాݐ෺λεΫ https://tasks.hotosm.org/projects/10979/

 59. క੾ ໦ +45 ʢݪଇɺ̍िؒҎ಺ʹఏग़ʣ

 60. %&.0 तۀͷө૾͸ɺ12࣌ؒҎ಺ʹ Google Classroom ܦ༝Ͱڞ༗͠·͢ɻ Կ౓Ͱ΋෮शͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ

 61. དྷि͸ (PPHMF&BSUI ΍Γ·͢ʂʂ (PPHMF$ISPNF Πϯετʔϧ͓͍ͯͯ͠ ͍ͩ͘͞ʂ

 62. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST Ұԯ૯ҏೳԽ !NBQDPODJFSHF