Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

革新技術と社会共創A「AIと地図」

 革新技術と社会共創A「AIと地図」

青山学院大学
「革新技術と社会共創A」講義資料 その1
2022-05-27 オンデマンド資料

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

furuhashlab

May 27, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Education

Transcript

 1. @ֵ৽ٕज़ͱࣾձڞ૑"υϩʔϯͱΫϥΠγεϚοϐϯάͦͷ̍
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֵֶ৽ٕज़ͱࣾձڞ૑ݚڀॴɾ஍ٿࣾձڞੜֶ෦
  $SJTJT.BQQFST+"1"/
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"
  "*ͱ஍ਤ
  ʙ͜Ε͔Βͷσδλϧ஍ਤ͸Ͳ͏ਐԽ͍͔ͯ͘͠ʙ

  View Slide

 2. View Slide

 3. @mapconcierge

  View Slide

 4. ஍ਤ԰

  View Slide

 5. υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ
  ஍ਤ԰

  View Slide

 6. ࠷ઌ୺ͷٕज़Λ
  ͲͷΑ͏ʹ
  ࣾձ࣮૷͍͔ͯ͘͠
  ߦಈͰ͖Δਓࡐҭ੒ɻ

  View Slide

 7. "*

  View Slide

 8. "*"SUJGJDJBM*OUFMMJHFODF
  ޡղΛڪΕͣฏқʹ͍͍͔͑ΔͳΒ͹ɺʮ͜Ε·Ͱਓ
  ؒʹ͔͠Ͱ͖ͳ͔ͬͨ஌తͳߦҝʢೝࣝɺਪ࿦ɺݴޠ
  ӡ༻ɺ૑଄ͳͲʣΛɺͲͷΑ͏ͳखॱʢΞϧΰϦζ
  ϜʣͱͲͷΑ͏ͳσʔλʢࣄલ৘ใ΍஌ࣝʣΛ४උ͢
  Ε͹ɺͦΕΛػցతʹ࣮ߦͰ͖Δ͔ʯΛݚڀ͢Δ෼໺
  Ͱ͋Δɻ
  ࠤ౻ཧ࢙ ೔ຊେඦՊશॻ χοϙχΧ

  https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD-4702#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29
  ਓ ޻ ஌ ೳ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ݩ(PPHMF೔ຊ๏ਓ୅දऔక໾

  ଜ্ݑ࿠
  ೥ޙԿͯ͠Δ͔ʁ
  ࣗ෼ͩͬͨΒ
  ؒҧ͍ͳ͘"*ͩͶɻ

  View Slide


 11. ϨΠɾΧʔπϫΠϧ
  ʮѹ౗తͳਓ޻஌ೳ͕஌ࣝɾ஌ೳͷ఺Ͱ
  ਓؒΛ௒ӽ͠ɺՊֶٕज़ͷਐาΛ୲͍ੈ
  քΛมֵ͢Δٕज़తಛҟ఺ʢγϯΪϡϥ
  ϦςΟʣ͕೥ʹ΋๚ΕΔʯ
  આΛൃද

  View Slide


 12. (PPHMF.BQT (PPHMF&BSUI
  ެ։

  View Slide


 13. δΣϑϦʔɾώϯτϯΒ
  ΦʔτΤϯίʔμʹΑΔ
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷ
  ਂ૚Խख๏ΛఏҊ

  View Slide


 14. ถ%FFQ.JOEࣾ
  ถ%FFQ.JOEࣾ੡
  ʮ"MQIB(Pʯ͕
  ਓؒͷϓϩғޟع࢜ʹউར

  View Slide

 15. ݩ(PPHMF೔ຊ๏ਓ୅දऔక໾

  ଜ্ݑ࿠
  ೥ޙԿͯ͠Δ͔ʁ
  ࣗ෼ͩͬͨΒ
  ؒҧ͍ͳ͘"*ͩͶɻ

  View Slide

 16. View Slide

 17. ஍ਤͷ࡞Γํ

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. ࠓ·Ͱ͸
  ஍ಓʹ
  ਓ͕ؒख࡞ۀͰ࡞ͬͨɻ

  View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. ໰୊ɿ
  ੨ࢁֶӃେֶ
  ૬໛ݪΩϟϯύε͸
  Ͳ͜ʹ͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 24. (PPHMFઌੜʹ
  ฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ


  View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. ౉Ε·ͤΜʂ

  View Slide

 28. (PPHMF.BQT͕
  θϯϦϯσʔλ͔Β
  ಠࣗσʔλʹ੾Γସ͑

  ೥݄

  View Slide

 29. https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1903/22/news067.html

  View Slide

 30. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&##&%#&&"&&"#&&'#$&#'&##&"'#"&#"&'#$! [EBUBNNTYFFDFDDYCGCCNEE
  *NBHF$MBTTJfiDBUJPOCZ.BDIJOF-FBSOJOH

  View Slide

 31. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&##&%#&&"&&"#&&'#$&#'&##&"'#"&#"&'#$! [EBUBNNTYFFDFDDYCGCCNEE
  *NBHF$MBTTJfiDBUJPOCZ.BDIJOF-FBSOJOH

  View Slide

 32. View Slide

 33. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&"$&#$&"'#"! [EBUBNN
  TYBFFYEEGFNEE "QQMF.BQTGSPNJ1$CVJMEJOHGPPUQSJOU

  J1$CVJMEJOHGPPUQSJOUBOE(PPHMFPSJHJOBMCVJMEJOHGPPUQSJOU

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. IUUQUPPMTHFPGBCSJLEFNDOVNNUNBQOJLNUHPPHMFNBQ
  3PBEEBUBJTIJTUPSJDBMNBQJO
  .BDIJOF-FBSOJOHQSPDFTTUJNFTUBNQ

  View Slide

 39. https://www.google.com/maps/@35.5680442,139.3993856,18.91z

  View Slide

 40. View Slide

 41. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&#%&&&&#&"'&##&##&"&#! NEBUBNFNNTYGFBFFFYFCFD
  NEE
  3PBEEBUBJTIJTUPSJDBMNBQJO
  .BDIJOF-FBSOJOHQSPDFTTUJNFTUBNQ

  View Slide

 42. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&&#&'"&$$&%&'"&##&#&""&#%&$#"&&'&'#$&#&#"&
  ! [EBUBNNTYDGYCCDBEFNEE
  3FMBUJWF-BZFS1SPCMFNT

  View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTEJS&
  &#&'"&$$&#"&#%&#&##&##&&#"&$"&#"&'#$&'#$&&'#$&'#$
  &##&##&&"#&#&&""&#$&"'&"& ! B Z UEBUBNFNNNN
  TYDBGECDYBBEffEBEENEENF
  1SJWBUF3PBE/BWJHBUJPO1SPCMFNT
  /PO1VCMJD3PBE

  View Slide

 46. View Slide

 47. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQT! [
  (PPHMF.BQTXJUI;FOSJO /FX(PPHMF.BQT

  View Slide

 48. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQT! [
  8SPOH*$OBNF
  $PSSFDU/BNF
  lఱ৓ߴݪ*$z
  #VU (PPHMFXSPUF
  lඌՖ୔๺*$z

  View Slide

 49. https://www.google.com/maps/@34.905457,139.0399899,19z

  View Slide

 50. https://www.google.com/maps/@35.8088111,139.4472724,3a,75y,348.13h,94.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4ofrqy_Wz5m7GvwzJ5RuWA!2e0!7i16384!8i8192

  View Slide

 51. https://www.google.com/maps/@35.8088111,139.4472724,3a,75y,348.13h,94.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4ofrqy_Wz5m7GvwzJ5RuWA!2e0!7i16384!8i8192

  View Slide

 52. ໰୊ɿ
  ੨ࢁֶӃେֶ
  ૬໛ݪΩϟϯύε͸
  Ͳ͜ʹ͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 53. https://www.google.com/maps

  View Slide

 54. ͔ͳΓमਖ਼͞Ε͍ͯΔɻ

  View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. ཱମަࠩͷଆಓ౳
  ۤखͳͱ͜Ζ͸͋ͬͨɻ
  ʢ೥݄ʣ

  View Slide

 58. View Slide

 59. ཱମަࠩͷଆಓφϏ΋
  मਖ਼͞Ε͖͍ͯͯΔɻ
  ʢ೥݄Ҏ߱ʣ

  View Slide

 60. (PPHMF.BQTͷ
  ಠஃ৔͔ʁ

  View Slide

 61. View Slide

 62. IUUQTNBQXJUIBJ

  View Slide

 63. https://mapwith.ai/

  View Slide

 64. View Slide

 65. ಓ࿏ͷத৺ઢ͸
  Ӵ੕ը૾͔Β
  "*͕நग़

  View Slide

 66. View Slide

 67. ݐ෺நग़͸
  ͱڠۀ

  View Slide

 68. View Slide

 69. View Slide

 70. View Slide

 71. 'BDFCPPLʹ
  ฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 72. lυϩʔϯͷۭࡱը૾ఏڙ͢ΔͷͰ
  ػցֶश 3BQJ%
  ࢖ͬͯ
  ͙͢ʹࣗಈநग़Ͱ͖Δ͔ʁz

  View Slide

 73. lը૾ͷղ૾౓͕ҧ͍͗͢Δɻ
  ڭࢣσʔλΛ࠶౓
  ߏங͢ΔͳͲ
  ͕࣌ؒඞཁz

  View Slide

 74. ࣮ࡍʹ
  Ͱࣗ෼Ͱ΍ͬͯΈͨɻ

  View Slide

 75. View Slide

 76. View Slide

 77. https://map.openaerialmap.org/#/139.92809236049652,35.3254680528724,17/square/13300213100/5cdcd4ed6e10670005c59965?_k=q86pvi

  View Slide

 78. View Slide

 79. (PPHMF΄Ͳ
  ਫ਼౓ྑ͘ݕग़͢Δʹ͸
  ΋͏ͻͱ޻෉ඞཁɻ

  View Slide

 80. ஍্͔Βͷ໨ઢ

  View Slide

 81. (PPHMF͸΋ͪΖΜ

  View Slide

 82. https://www.google.com/intl/ja/streetview/

  View Slide

 83. ..4
  .PCJMF.BQQJOH4ZTUFN

  View Slide

 84. https://biz.kkc.co.jp/solution/keisoku/mms/tech/

  View Slide

 85. ݸਓͰ..4ॴ༗͸ແཧɻ

  View Slide

 86. Ͱ΋ɺ
  εϚϗ͕͋Ε͹ɺ
  ݁ߏͰ͖Δ͔΋ɻ

  View Slide

 87. View Slide

 88. https://www.mapillary.com/app/?menu=false&lat=35.659686855230916&lng=139.68488898230248&z=17&pKey=w38BVRkz8Jy4LNvu4RflQA&x=0.6389615566888225&y=0.3855434005952346&zoom=0&focus=photo

  View Slide

 89. .
  JNBHFT
  .BS

  View Slide

 90. .
  JNBHFT
  .BZ

  View Slide

 91. .
  JNBHFT
  +VO

  View Slide

 92. #
  JNBHFT
  0DU

  View Slide

 93. #
  JNBHFT
  .BZ

  View Slide

 94. https://www.mapillary.com/app

  View Slide

 95. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ

  View Slide

 96. https://www.mapillary.com/app/?lat=35.6692018082402&lng=139.57789777342396&z=10.507789379989973

  View Slide

 97. ೔ຊࠃ಺ͷ
  ߩݙऀΛൺֱ͢Δͱ

  View Slide

 98. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQTUBUT VTFSNBQDPODJFSHFMBUMOH[

  View Slide

 99. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQTUBUT VTFSNBQDPODJFSHFMBUMOH[
  .
  *NBHFT

  View Slide

 100. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQTUBUT VTFSNBQDPODJFSHFMBUMOH[
  .
  *NBHFT

  View Slide

 101. https://www.mapillary.com/app/?lat=35.56668611111112&lng=139.40266666666668&z=17&menu=false&pKey=rPaB0BhwRTpy_7Z6k31oBw&focus=photo&x=0.5097002855874749&y=0.3226481104316623&zoom=0

  View Slide

 102. https://www.mapillary.com/app/?pKey=H8wioIgoZFucPG2B9un4zg&focus=photo&lat=34.772989&lng=138.015962&z=17

  View Slide

 103. ˃
  Χϝϥ

  View Slide

 104. https://www.mapillary.com/360

  View Slide

 105. ࣌ؒ࣠Ͱ؅ཧ

  View Slide

 106. View Slide

 107. https://www.mapillary.com/app/time-travel?lat=35.56857944894339&lng=139.40378768207773&z=17&menu=false&pKey=Mov8xB4uX6g20uxJbBdObw&focus=photo&cKey=w66dObyShDJE01asSZJOrg&x=0.515610983210404&y=0.5173070016949836&zoom=0

  View Slide

 108. 0QFO4G.ʹΑΔ
  ౎ࢢͷࡾ࣍ݩԽ

  View Slide

 109. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View Slide

 110. %FFQ-FBSOJOHʹΑΔ
  ը૾ࣝผ

  View Slide

 111. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View Slide

 112. View Slide


 113. PCKFDUDMBTT


  View Slide

 114. View Slide

 115. View Slide

 116. View Slide

 117. View Slide

 118. lόΠΫʹ·͕ͨΔਓͱ
  lόΠΫΛ෼཭Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 119. View Slide

 120. ࣝผͨ͠ෳ਺ͷΦϒΤδΣΫτΛ
  ૯߹తʹ൑அɻ

  View Slide

 121. IUUQTCMPHNBQJMMBSZDPNVQEBUFFYUFOEJOHPCKFDUEFUFDUJPOTUPTDFOFDMBTTFTIUNM

  View Slide

 122. IUUQTCMPHNBQJMMBSZDPNVQEBUFFYUFOEJOHPCKFDUEFUFDUJPOTUPTDFOFDMBTTFTIUNM

  View Slide

 123. View Slide

 124. େࣄͳͷ͸
  େྔͷ
  lڭࢣσʔλz

  View Slide

 125. .BQJMMBSZ
  5BTLFS

  View Slide

 126. Mapillary Marketplace
  https://www.mapillary.com/app/marketplace

  View Slide

 127. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNWFSJfiDBUJPOQMPHPUJHP

  View Slide

 128. .BQJMMBSZ͸
  ϙετϓϩηογϯά

  View Slide

 129. ϦΞϧλΠϜͰ΍Ζ͏ͱ
  ͍ͯ͠Δͷ͕

  View Slide

 130. Data → AI → HD Maps

  View Slide

 131. View Slide

 132. View Slide

 133. Maps for
  Machines

  View Slide

 134. Maps for
  Machines
  1. Road network
  Updated live, turn by turn
  directions, traffic
  2. HD Maps, data needs high percussion, accuracy, and updated
  in a more timely manner.
  2. HD Vector Maps
  Highly accurate, fast
  updates
  3. Performant
  Over the air and in the
  hardware in the car
  4. Localization Connecting
  the car relative to the HD
  map

  View Slide

 135. mapbox.com/vision

  View Slide

 136. View Slide

 137. 72 byte JSON message:
  {'lat': 37.767568626437786, 'lon': -122.45719122503174, 'type': [1, 25]}

  View Slide

 138. (PPHMF.BQT΋
  ֤ࣾ΋
  ૂ͍ͬͯΔͷ͸ϦΞϧλΠϜ஍ਤ

  View Slide

 139. ͜ΕΛ࣮ݱ͢Δʹ͸
  ਓؒʹ͸ෆՄೳɻ
  "*ͷྗΛआΓΔ͔͠ແ͍ɻ

  View Slide

 140. View Slide

 141. ࠓޙͷ஍ਤ࡞Γ
  ը૾൑ಡ͸"*ͷ࢓ࣄ
  ਓྲྀσʔλ͔Βͷಓ࿏࡞੒΋"*ͷ࢓ࣄ
  ڭࢣσʔλूΊ͸ਓؒͷ࢓ࣄ
  ੜ੒͞Εͨ஍ਤͷϑΟʔυόοΫ͸ਓؒͷ࢓ࣄ

  View Slide

 142. ࠓޙͷ஍ਤ࡞Γ
  ը૾൑ಡ͸"*ͷ࢓ࣄ
  ਓྲྀσʔλ͔Βͷಓ࿏࡞੒΋"*ͷ࢓ࣄ
  ڭࢣσʔλूΊ͸ਓؒͷ࢓ࣄ
  ੜ੒͞Εͨ஍ਤͷϑΟʔυόοΫ͸ਓؒͷ࢓ࣄ

  View Slide

 143. ਓͷಈ͖Λ௥͑ΔϓϨΠϠʔ
  εϚϗΞϓϦͷγΣΞ͕ߴ͍
  εϚϗͷΩϟϦΞ
  ࣗಈӡసंͳͲϞϏϦςΟ
  ஦͔Β஍ද໘Λ؍࡯Ͱ͖Δ

  View Slide

 144. ೥ɺ
  ஍ਤ͸Ͳ͏ਐԽ͢Δ͔ʁ

  View Slide

 145. View Slide

 146. View Slide

 147. ՝୊ɿ
  ࣗ୐ۙ͘ͷެԂͰ
  .BQJMMBSZΛ༻͍ͯ
  Ґஔ΍Χϝϥͷ޲͖Λม͑ͯ
  ຕҎ্ࣸਅΛࡱΓɺެ։ɻ
  1FSNBMJOL63-ΛϑΥʔϜʹఏग़ɻ
  క੾͸ ໦
  +45Ἤ
  དྷिͷतۀͰͦͷࣸਅΛ֬ೝ͠·͢ɻ

  View Slide

 148. View Slide

 149. View Slide

 150. ࣗ෼ͰࡱӨͨ͠.BQJMMBSZσʔλͷத͔Β
  ̍ຕ͓ؾʹೖΓΛબͼɺ
  ͦͷ1FSNBMJOL63-ΛҎԼͷϑΥʔϜʹ
  ఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  IUUQTGPSNTHMFSUE52:514L7&&IG

  View Slide

 151. @mapconcierge

  View Slide