Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

モバイルアプリ行動ログ基盤を”大統一”した話

giginet
PRO
December 10, 2020

 モバイルアプリ行動ログ基盤を”大統一”した話

Cookpad Tech Kitchen #25 日本最大レシピサービスのモバイルアプリ開発事情
https://cookpad.connpass.com/event/195190/

https://techlife.cookpad.com/entry/2020/11/05/110000

giginet
PRO

December 10, 2020
Tweet

More Decks by giginet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϞόΠϧΞϓϦߦಈϩάج൫
  Λେ౷Ұͨ͠࿩
  @giginet
  2020/12/10 Cookpad Tech Kitchen #25

  View Slide

 2. ୭ʁ
  • Twitter/GitHub : @giginet
  • ϞόΠϧج൫෦ iOSςοΫϦʔυ
  • ίϛολʔ΍ͬͯΔ
  • Carthage, fastlane, XcodeGen

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ߴ଎ʹαʔϏε։ൃͰ͖Δߦಈϩάج൫ʢʮେ౷ҰϩΨʔʯʣͷ࿩
  • ैདྷى͖͍ͯͨͷϩά࣮૷ͷ໰୊఺
  • ʮେ౷ҰϩΨʔʯͷߏ଄ͱ࢓૊Έ
  • ղܾͰ͖ͨ໰୊

  View Slide

 4. https://techlife.cookpad.com/entry/
  2020/11/05/110000
  υΩϡϝϯτϕʔεͷܕ҆શͳϞόΠϧΞϓϦ
  ߦಈϩάج൫ͷߏங

  View Slide

 5. ߦಈϩάͱ͸
  • Ϣʔβʔ͕ߦಈΛىͨ͜͜͠ͱΛه࿥͢Δ࢓૊Έ
  • ಛఆͷϘλϯΛλοϓͨ͠
  • ϨγϐΛݕࡧͨ͠

  View Slide

 6. Α͋͘Δߦಈϩάͷ࣮૷ʢFirebase Analyticsʣ
  Analytics.logEvent("select_content", parameters: [
  "content_type": "image",
  "content_id": "P12453",
  "items": [["name": "Kittens"]]
  ])
  Πϕϯτ໊
  ϝλσʔλ

  View Slide

 7. ϞόΠϧΞϓϦͷ
  ߦಈϩάʹ͋Γ͕ͪͳ͜ͱ

  View Slide

 8. Α͋͘Δߦಈϩάͷ࣮૷ʢݱ࣮ʣ
  Analytics.logEvent("select_contnts", parameters: [
  "content_type": “video",
  "content_id": nil,
  ])
  UZQP DPOUFOU͕ਖ਼͍͠

  ະఆٛͷ஋Ҭ
  OJM͕ૹΒΕͯ͠·͏
  ϝλσʔλ͕଍Γͳ͍ JUFNT͕ඞཁ

  View Slide

 9. ߦಈϩάʹ͋Γ͕ͪͳ͜ͱ
  • όʔδϣϯʹΑͬͯڍಈ͕มΘΔ
  • ࣮૷ϛεΛ͢Δ
  • ͍ͭͷ·ʹ͔ϩά͕ૹΒΕͳ͘ͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 10. dmemo
  • σʔλϕʔευΩϡϝϯτ؅ཧπʔϧʢWebΞϓϦʣ
  • σʔλϕʔεͷςʔϒϧ΍ΧϥϜʹυΩϡϝϯτΛఴ෇Ͱ͖Δ
  • https://github.com/hogelog/dmemo

  View Slide

 11. ϩάͷυΩϡϝϯςʔγϣϯ
  • ૹΓଛͳͬͯमਖ਼ͨ͠ͱ͖ʹυΩϡϝϯτΛॻ͚ΔΑ͏ʹͳ͕ͬͨɺ
  ΧϥϜຖʹແݶͷ஫ऍ͕ඞཁ
  • Ͳ͏͍͏ڍಈʁ
  • ఆٛҬ͸ʁ
  • ͲͷόʔδϣϯͰʁ

  View Slide

 12. ৽͍͠ߦಈϩάج൫ͷཁٻ
  • ڍಈ΍࢓༷ͳͲͷυΩϡϝϯςʔγϣϯΛ͠΍͍ͨ͘͢͠
  • ϦϦʔεόʔδϣϯຖͷมԽΛ௥͍͍ͨ
  • ؒҧͬͨ஋͕ૹΒΕͳ͍Α͏ʹ͍ͨ͠
  • ϩά࣮૷ͷϛεʹؾ͚ͮΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 13. ৽͍͠ϩάج൫ʮେ౷ҰϩΨʔʯ
  • ࣗવݴޠͰॻ͔ΕͨυΩϡϝϯτ͔Βܕ҆શͳϩΨʔͷ࣮૷Λੜ੒
  • υΩϡϝϯτ͸ίʔυͱಉ͡ϦϙδτϦͰ؅ཧ͞ΕΔͷͰ௥͍΍͍͢
  • ੜ੒ػ΍ίϯύΠϥͰϛεΛ๷͙࢓૊Έ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ϩάͷఆٛΛ.BSLEPXOͰهड़

  View Slide

 16. .BSLEPXOΛύʔε

  View Slide

 17. ιʔείʔυΛੜ੒

  View Slide

 18. ϩάόοΫΤϯυʹૹ৴

  View Slide

 19. ΧςΰϦ
  Πϕϯτ
  ΧϥϜͱܕ

  View Slide

 20. /// Ϩγϐݕࡧը໘ͷΠϕϯτͰ͢
  public enum RecipeSearch: LogCategory {
  public static var categoryName: String { "recipe_search" }
  public var eventName: String {
  switch self {
  case .showRecipe: return "show_recipe"
  }
  }
  public func makePayload() -> [String: Any] {
  switch self {
  case let .showRecipe(recipeId):
  return [
  "recipe_id": recipeId.dump(),
  ].compactMapValues { $0 }
  }
  }
  /// ݕࡧ݁Ռը໘͔ΒϨγϐৄࡉը໘ʹભҠ͢Δࡍʹૹ෇͞Ε·͢
  case showRecipe(recipeId: Int64)
  }

  View Slide

 21. presentRecipeDetailViewController(recipeID: 42)
  logger.postLog(RecipeSearch.showRecipe(recipeId: 42))
  ϩάΛૹΔ࣮૷

  View Slide

 22. υΩϡϝϯτϕʔεͷϩΨʔͷಛ௃
  • ϩάఆٛ͸ϦϙδτϦ಺ʹ͋Δ
  • ಛఆͷόʔδϣϯͷίʔυͱඥ෇͘
  • ϩάͷ࣮૷͕ܕ҆શʹͳΔ
  • ϛεͮ͠Β͍
  • IDEͷิ׬͚ͩͰ࣮૷Ͱ͖Δ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ϩάͷૹ৴ϛεΛ๷͙࢓૊Έ࡞Γ

  View Slide

 25. ϩάͷഇࢭϚʔΧʔͱ੩తղੳ
  • ഇࢭͨ͠ϩάΛυΩϡϝϯτʹهड़Ͱ͖ΔΑ͏ʹͨ͠
  • ഇࢭͨ͠ϩά͸ίʔυੜ੒͔Βআ֎͞ΕΔͨΊૹ৴Ͱ͖ͳ͘ͳΔ
  • ٯʹഇࢭ͞Ε͍ͯͳ͍ϩά͕ૹ෇͞Ε͍ͯͳ͍৔߹͸Կ͔͓͔͍͠
  ͷͰؾ͚ͮΔΑ͏ʹͳΔ
  • ੩తղੳͰ࢖͍ͬͯͳ͍ϩάఆٛΛνΣοΫͯ͠ܯࠂ

  View Slide

 26. [obsolete]ࢦఆ
  ഇࢭϚʔΧʔ

  View Slide

 27. /// όφʔΛλοϓͨ͠ͱ͖ʹૹ෇͞Ε·͢
  ///όʔδϣϯXX.X͔Βόφʔ͸දࣔ͞Εͳ͘ͳΓ·ͨ͠
  @available(*, unavailable)
  case tapPromotionBanner()

  View Slide

 28. ϩά࣮૷ͷίϯύΠϧ࣌νΣοΫ
  • ֤ݴޠͷܕͷػೳΛ࢖ͬͯɺෆਖ਼ͳ஋͸ૹΕͳ͍Α͏ʹ
  • Optional
  • σϑΥϧτͰ͸nilΛૹΕͳ͍ɻૹΕΔΧϥϜ͚ͩࢦఆͰ͖Δ
  • ΧελϜܕ
  • ૹΕΔ஋ΛenumͳͲܕͰ੍໿

  View Slide

 29. OJMڐ༰ʢΦϓγϣφϧʣ
  ΧελϜܕ

  View Slide

 30. logger.postLog(RecipeSearch.search(keyword: "ܲͷ౜༲͛",
  excludeKeyword: nil,
  order: .popularity))
  FNVNͰ੍໿͞ΕΔ
  OJM΋ૹΕΔ

  View Slide

 31. ߦಈϩάʹ͋Γ͕ͪͳ͜ͱ
  • ✅όʔδϣϯʹΑͬͯڍಈ͕มΘΔ
  • →ϦϙδτϦʹυΩϡϝϯτ͕࢒ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ✅࣮૷ϛεΛ͢Δ
  • →ܕ҆શͳͷͰ࣮૷Λϛεͮ͠Β͍
  • ✅͍ͭͷ·ʹ͔ϩά͕ૹΒΕͳ͘ͳ͍ͬͯΔ
  • →੩తղੳʹΑ͙ͬͯ͢ʹؾ͚ͮΔ

  View Slide

 32. େ౷Ұʁ
  • υΩϡϝϯτͷ؅ཧํ๏͕౷Ұ͞Εͨ
  • ϓϥοτϑΥʔϜؒͰ౷Ұ͞Εͨ
  • Swift, Kotlin, TypeScriptͷίʔυੜ੒ػ͕࣮ݱ
  • ੜ੒ͷ࢓૊Έ͕ڞ௨ͳ͚ͩͰɺϩάͷఆٛ͸ผ
  • ϩά෼ੳͷͨΊͷςʔϒϧ͕౷Ұ͞Εͨ
  • ৄ͘͠͸࣍ͷൃදͰʂ

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  • υΩϡϝϯτͷ؅ཧ͕༰қʹͳͬͨ
  • υΩϡϝϯτΛॻ͚ͯ؆୯ʹӾཡͰ͖ΔΑ͏ʹ
  • ϦϦʔεόʔδϣϯͱυΩϡϝϯτ͕ඥ෇͘Α͏ʹ
  • ։ൃதʹ֬ೝ͠΍͍͢Α͏ʹ

  View Slide

 34. ·ͱΊ
  • ϩάͷૹΓؒҧ͍͕࢓૊ΈͰ๷͛ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ఆٛ֎ͷ஋ΛૹΕͳ͍Α͏ʹͳͬͨ
  • ࣮૷͠๨ΕΛܯࠂͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 35. https://techlife.cookpad.com/entry/
  2020/11/05/110000
  υΩϡϝϯτϕʔεͷܕ҆શͳϞόΠϧΞϓϦ
  ߦಈϩάج൫ͷߏங

  View Slide

 36. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide