Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Stripe API について

gorou_178
October 21, 2016

Stripe API について

gorou_178

October 21, 2016
Tweet

More Decks by gorou_178

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Stripe API ʹ͍ͭͯ
  גࣜձࣾ Πϊϕʔλʔɾδϟύϯ
  ݀Ҫ ྯ
  2016.10.20

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • גࣜձࣾΠϊϕʔλʔɾδϟύϯ
  • WebΤϯδχΞ
  • Twitter @gorou_178
  • ϑΝΠϧసૹαʔϏεʮtenpuʯ
  • WordPressͰαΠτߏங
  • AWSΛར༻ͨ͠αʔόߏஙɺอक

  View Slide

 3. Stripe

  View Slide

 4. 10݄4೔
  ೔ຊͰਖ਼ࣜϩʔϯν

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. Stripe
  •ϚΠΫϩϖΠϝϯτܾࡁ
  •ରԠ௨՟ 130௨՟Ҏ্
  •औҾֹʹରͯ͠3.6%͕ख਺ྉ
  •ੈքશମͷސ٬਺͸10ສࣾΛ௒͑Δ
  •ੈք26ϱࠃͰϩʔϯν

  View Slide

 8. Stripe
  •Discover
  •JCB
  •Diners Club
  •Visa
  •Master Card
  •American Express

  View Slide

 9. Stripe
  •ࢧ෷͍ํ๏
  •ΫϨδοτΧʔυ
  •ϏοτίΠϯ
  •Alipay
  •ACHσϏοτ

  View Slide

 10. Stripe
  •঎༻؀ڥར༻ਃ੥͸ඞཁ߲໨ͷೖྗ͚ͩͰ׬ྃ(Β͍͠)
  •WebPayͩͱ໿1िؒɺશͯͷΫϨδοτΧʔυར༻·Ͱ
  ໿1ϲ݄͔͔Δ
  •ͱΓ͙͋͑ͣ͢࢖͑ΔͬΆ͍

  View Slide

 11. Stripe࢖ͬͯΔํʁ

  View Slide

 12. WebPayͩΑͬͯํʁ

  View Slide

 13. ͦͷଞ࢖ͬͯΔํʁ

  View Slide

 14. Stripe Checkout
  •CheckoutϘλϯΛαΠτ
  ʹઃஔ͢Δ͚ͩ
  •scriptλάΛషΔ͚ͩ

  View Slide

 15. Stripe Checkout

  View Slide

 16. Stripe API Libraries
  •Ruby
  •Python
  •PHP
  •Java
  •Node.js
  •Go
  •iOS
  •Android

  View Slide

 17. stripe-php
  •stripe/stripe-php
  •https://github.com/stripe/stripe-php

  View Slide

 18. Stripe API
  •Customer: ސ٬৘ใ
  •Card: ΫϨδοτΧʔυ৘ใɻސ٬ʹରͯ͠ෳ਺࣋ͯΔ
  •Charge: ࢧ෷͍ɻސ٬ʹඥ͚ͭͯ̍ճݶΓͷ՝͕ۚͰ͖
  Δ

  View Slide

 19. Customer

  View Slide

 20. Card
  •Χʔυ৘ใͷొ࿥

  View Slide

 21. Card
  •Χʔυ৘ใΛCustomerʹඥ෇͚

  View Slide

 22. Customer + Card
  •CheckoutϘλϯར༻ͨ͠৔߹ɺstripeToken͕post͞ΕΔ
  •tokenͰొ࿥͢ΔͱCustomerͱCardΛҰॹʹొ࿥͞ΕΔ

  View Slide

 23. Stripe API
  •Plan: ఆظ՝ۚͷྉۚϓϥϯ
  •Subscription: ఆظ՝ۚɻސ٬ʹඥ෇͘

  View Slide

 24. Plan
  •ఆظ՝ۚͷྉۚϓϥϯΛ࡞੒

  View Slide

 25. Subscription
  •ఆظ՝ۚΛ࡞੒
  •customerͱplanΛࢦఆ

  View Slide

 26. webhook
  •webhook΋࢖͑·͢

  View Slide

 27. webhook
  •request bodyʹjsonͰࢦఆURLʹϦΫΤετ͕͋Δ
  •Event APIͰΠϕϯτID͕࣮ࡏ͢Δ͔֬ೝ͢Δ͜ͱ(ηΩϡϦςΟରࡦ)
  •IPΞυϨεϦετ΋ެ։͞Εͯ·͢
  •https://stripe.com/docs/ips

  View Slide

 28. ͦͷଞศརͦ͏ͳػೳ
  •Coupon: Ϋʔϙϯػೳ
  •ׂҾ཰ or ׂҾֹ
  •ظؒ: ̍ճͷΈɺࢦఆ೔·Ͱɺͣͬͱ
  •Customer΍SubscriptionʹΫʔϙϯίʔυΛࢦఆ

  View Slide

 29. ͦͷଞศརͦ͏ͳػೳ
  •ఆظ՝ۚͷ࠶՝ۚͷઃఆ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 30. ͦͷଞศརͦ͏ͳػೳ
  •Χʔυ৘ใʹॅॴ͕ొ࿥Ͱ͖Δ
  •zipcodeͰෆਖ਼νΣοΫͱ͔ͯ͠ΔΒ͍͠
  •customerʹ೚ҙͷmetadataઃఆͰ͖Δ
  •Product(঎඼৘ใ)ͷ؅ཧ΋Ͱ͖Δ
  •ࡏݿɺαΠζɺ঎඼ͷը૾

  View Slide

 31. ͦͷଞศརͦ͏ͳػೳ
  •receipts(ྖऩॻ)ͷૹ৴΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  •StripeͰԁ͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨΑ
  •঎༻؀ڥ৹ࠪ଴ͪͳ͠Ͱ࢖͑ΔΑ
  •StripeͰ঎඼؅ཧ·ͰͰ͖ͪΌ͏
  •ʮԁܾࡁ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͷͰʯWebPayΛ࢖ͬͯΔ͚ͲɺҠ
  ߦΛܭըத

  View Slide

 33. ࣭໰

  View Slide

 34. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide