Android CI: 2016 edition

0c8f21e528a49d714bd0e1629054bdf4?s=47 Yusuke Yagyu
February 19, 2016

Android CI: 2016 edition

DroidKaigi 2016 の発表資料です。

0c8f21e528a49d714bd0e1629054bdf4?s=128

Yusuke Yagyu

February 19, 2016
Tweet

Transcript

 1. 2.

  ANDROID CI; 2016 EDITION ࣗݾ঺հ ▸ GMO ϖύϘגࣜձࣾ ٕज़෦ ٕज़ج൫νʔϜ

  ▸ ͍Ζ͍Ζ࡞͍ͬͯΖ͍Ζ௚͢ਓ݉ςετ͓͡͞Μ ▸ Android ΞϓϦ։ൃࣗମ͸ϝΠϯͰ͸ͳ͍Ͱ͢ ▸ ຖே࠷৽ͷ PHP / Ruby / Python3 ΛϏϧυ͢Δͷ͕ੜ͖͕ ͍
 2. 4.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ຊ೔ͷςʔϚ ▸ ։ൃϑϩʔʹ͓͚Δ Android ςετͷ෼ྨ ▸

  Android ςετࣗಈԽͷϓϥϯχϯά ▸ Android ʹ͓͚Δ CI ͷϓϥϯχϯά ▸ Android CI ͷύλʔϯ
 3. 6.

  ANDROID CI; 2016 EDITION ࠷ॳʹେࣄͳ݁࿦Λ ▸ Android ։ൃʹݶΒͣɺࣗಈςετ / CI

  ͸Ͳ͜ΛऔΔ͔ɺͲ ͜Λ੾ΓࣺͯΔ͔ɺҰछͷՁ஋൑அͰ͋Δ ▸ ൑அج४ͱͯ͠͸ɺٕज़త੍໿ɺਓతϦιʔεɺ࣌ؒత੍໿ɺ ༧ࢉͷ੍໿͕ڍ͛ΒΕΔ
 4. 9.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ςετͷछྨͱࣗಈςετͷରԠ ▸ ୯ମςετɿUnit Test, Ұ෦ͷ Instrumentation

  Test ▸ ݁߹ςετɿ΄ͱΜͲͷ Instrumentation Test ▸ γεςϜɾडೖςετɿEnd-to-end Test ▸ ʢิ଍ʣ୳ࡧతςετɿओʹखಈʹΑΔ
 5. 10.

  ANDROID CI: 2016 EDITION UNIT TEST ▸ app/src/test σΟϨΫτϦ ▸

  JVM / JUnit4 ϕʔεͷςετ ▸ ߴ଎ͳςετ ▸ Android SDK ґଘͷ෦෼͸ςετෆՄೳ
 6. 11.

  ANDROID CI: 2016 EDITION INSTRUMENTATION TEST (ANDROID TEST) ▸ app/src/androidTest

  σΟϨΫτϦ ▸ ࣮ػɾΤϛϡϨʔλΛ࢖༻ͯ͠ͷςετ ▸ Android SDK ґଘͷίʔυ΋ςετՄೳ ▸ Activity ͷදࣔ΋ςετՄೳ
 7. 12.

  ANDROID CI: 2016 EDITION INSTRUMENTATION TEST ͷϝϦοτ ▸ ֎෦ґଘʢe.g. Web

  API ίʔϧʣͷ͋ΔίʔυΛϞοΫԽ Մೳ ▸ ϞοΫԽ͢Δ͜ͱͰྫ֎ঢ়ଶͷςετ͕Մೳ
 8. 13.

  ANDROID CI; 2016 EDITION INSTRUMENTATION TEST ͷ೉͠͞ ▸ e.g. Web

  API ίʔϧ͕ଘࡏ͢Δ৔߹ɺϞοΫ͞ΕͨϨεϙ ϯε͕࠷৽ͷ΋ͷͰ͋Δ͜ͱΛͲ͏୲อ͢Δʁ ▸ Fixture ϕʔεʹͯ͠ JSON Schema Ͱݕূ͢Δʁ ▸ μϛʔ API αʔόΛཱͯΔʁ
 9. 14.

  ANDROID CI: 2016 EDITION END-TO-END TEST ▸ ϏϧυࡁΈͷ APK ʹର͢Δૢ࡞ςετ

  ▸ Πϯετʔϧࡁͷଞͷ APK ͱͷڠௐΛࢼݧ ▸ εΫϦʔϯγϣοτͷࡱӨ΋Մೳ
 10. 15.

  ANDROID CI; 2016 EDITION END-TO-END TEST ͷ೉͠͞ ▸ e.g. Ͳ͜·ͰΛͯ͠

  End-to-end Test ͱఆٛ͢Δ͔ʁ ▸ Production αʔό΁઀ଓ͢Δʁ ▸ Build Flavor Λ࢖༻ͯ͠σόοά༻ API Λ࣋ͭݕূ༻αʔό ʹ઀ଓ͢Δʁ
 11. 17.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ANDROID ࣗಈςετͰසग़͢Δ୯ޠ ▸ JUnit ▸ Mockito

  ▸ Robolectric ▸ Espresso ▸ UI Automator ▸ Appium
 12. 18.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ROBOLECTRIC ▸ Unit Test ༻ͷ Android

  SDK shim ▸ JVM ্Ͱ͸ RuntimeException ʹͳΔ Android SDK ෦෼Λ shadow ʹࠩ͠ସ͑͢Δ ▸ Android SDK ґଘίʔυΛ Unit Test Մೳʹ͢Δ
 13. 19.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ROBOLECTRIC͸༗༻͔ʁ ▸ ʮ෦෼తʹ͸ʯ༗༻ ▸ Bundle, Intent

  ͸୯७ͳ Map ͱͯ͠ར༻Մೳ ▸ AsyncTaskLoader ͷಉظԽ ▸ ͦΕҎ֎ͷʢಛʹ୺຤݁߹౓ߴ͍ʣ API ͸੬͍
 14. 20.

  ANDROID CI: 2016 EDITION MOCKITO ▸ Unit Test, Instrumentation Test

  Ͱ࢖͑ΔϞοΫϥΠϒϥϦ ▸ ଞʹ΋ީิ͸͋Δ ▸ Spy, Stub ͷҧ͍ʹ஫ҙ
 15. 21.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ESPRESSO ▸ Instrumentation Test ͷߴϨϕϧϥούʔ ▸

  ඇಉظͳ Activity ͷςετΛಉظతʹॻ͚Δ ▸ Testing Support Library ͷҰ෦
 16. 22.

  ANDROID CI: 2016 EDITION UI AUTOMATOR ▸ End-to-end Test πʔϧ

  ▸ Testing Support Library ͷҰ෦ ▸ Android OS >= 4.1
 17. 23.

  ANDROID CI: 2016 EDITION APPIUM ▸ Selenium ޓ׵ͷ End-to-end ςετπʔϧ

  ▸ Java, JavaScript (Node), .NET, PHP, Python, Ruby, Perl ͳͲ ݴޠΛ໰Θͣςετίʔυ͕ॻ͚Δ
 18. 26.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ςετΛͲ͏ࣗಈԽ͢Δ͔ʁ ▸ ՔಇதͷΞϓϦ͕͋Δ৔߹ͱ৽ن։ൃͷ৔߹ͰมԽ ▸ Քಇதͷ৔߹ɿ Instrumentation

  Test / End-to-end Test ͰՔ ಇΛ୲อ͠ͳ͕ΒϦϑΝΫλϦϯά ▸ ৽ن։ൃͷ৔߹ɿ MVP Architecture ͳͲͰ SDK ͔Βϩδο ΫΛ੾Γ཭͠ Unit Test Λް͘͢Δ
 19. 27.

  ANDROID CI: 2016 EDITION Ͳ͜·ͰςετΛॻ͘΂͖͔ʁ ▸ ԾʹΧόϨοδ 100% ͩͬͨͱͯ͠΋૝ఆ࿙Ε͕ൃੜ͢Δ ▸

  End-to-end Test Ͱϋοϐʔύεʢ੒ޭύλʔϯʣҎ֎Λॻ ͘͜ͱ͸೉͍͠ ▸ ʮ҆৺͢Δ·ͰςετΛॻ͘ʯ(@ahomu)
 20. 28.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ٯʹݴ͑͹ ▸ End-to-end Test ͚ͩΛॻ͍ͯʮಈ͘͜ͱ͚ͩʯ͸୲อ͢Δ ͷ΋Ұͭͷख

  ▸ ςετͷϓϥϯχϯά͸ਓతϦιʔεͷଟՉɺϝϯόʔͷٕ ज़ྗɺϦϦʔε·Ͱͷ࢒Γ࣌ؒʹج͍ͮͯಋग़͢Δ
 21. 31.

  ANDROID CI: 2016 EDITION Ωʔϫʔυ ▸ Jenkins ▸ ίϯςφϕʔε CI

  αʔϏε ▸ Device Farm ▸ Smartphone Test Farm
 22. 32.

  ANDROID CI: 2016 EDITION JENKINS ▸ Jenkins + Git Plugin

  / GitHub Plugin ▸ αʔόߏ੒ΛίϯτϩʔϧՄೳʹ࣮ػ઀ଓՄೳ ▸ Unit Test, Instrumentation Test, End-to-end Test શͯΧόʔ ▸ ʮJenkins ৬ਓʯ໰୊
 23. 33.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ίϯςφϕʔε CI ▸ e.g. Travis CI,

  Circle CI, Drone, Wercker… ▸ ൺֱత҆Ձʢ̌ԁʙʣͰςετՄೳ ▸ JVM ϕʔεͷߴ଎ςετΛಘҙͱ͢Δ ▸ Activity Test / End-to-End Test Λߦ͏ͳΒผͷ࢓૊Έ͕ඞཁ
 24. 34.

  ANDROID CI: 2016 EDITION DEVICE FARM ▸ ෳ਺ͷ࣮ػʢ୺຤ɺOSόʔδϣϯʣΛςετ࣮ߦ؀ڥͱ͠ ͯ࢖͑Δ ▸

  ಠࣗςετ DSL, Web ϕʔεͷը໘ૢ࡞ͳͲ ▸ DFaaS (Device Farm as a Service) ΁ͷ Amazon / Google ࢀೖʢGoogle Cloud Test Lab ͸ Closed Test தʣ
 25. 35.

  ANDROID CI: 2016 EDITION CI ޲͚ DFAAS ͷબఆج४ ▸ طଘͷςετࢿ࢈

  (Instrumentation Test, End-to-end Test) ͕࢖͑Δ͔ʁ ▸ Jenkins Plugin ͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ͔ʁ ▸ Gradle Plugin ͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ͔ʁ ▸ Web API ͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ͔ʁ
 26. 36.

  ANDROID CI: 2016 EDITION SMARTPHONE TEST FARM (STF) ▸ Device

  Farm Λ in-house Ͱ࣋ͭπʔϧ ▸ Device Farm ͷඪ४తͳػೳΛҰ௨Γ࣋ͭ ▸ adb connect ʹΑΔϦϞʔτσόοά
 27. 39.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ϓϥϯχϯάઓज़ ▸ Jenkins Λϝϯςφϯε͢ΔਓతϦιʔε͕֬อͰ͖ΔͷͰ ͋Ε͹ɺJenkins ▸

  Jenkins Λϝϯςφϯε͢ΔਓతίετΛ DFaaS ར༻ྉʹ సԽͰ͖ΔͳΒɺίϯςφϕʔε CI + DFaaS
 28. 40.

  ANDROID CI: 2016 EDITION େࣄͳͷ͸ ▸ CI Λߦ͏͜ͱͰࣗಈςετΛश׳Խ͠ɺ඼࣭ΛԼ͛ͳ͍͜ ͱΛνʔϜͷϝϯόʔશһͰ߹ҙ͢Δ͜ͱ ▸

  ݱ࣌఺Ͱ͸ Device Farm ΋ա౉ظʹ͋Γɺಛఆͷϓϥοτ ϑΥʔϜʹա৒ʹґଘ͢ΔͱɺϨΨγʔԽ͢ΔϦεΫΛ๊͑ Δ
 29. 42.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ύλʔϯ̍ ▸ Jenkins + ࣮ػ઀ଓʢ΋͘͠͸ΤϛϡϨʔλʣ ▸

  ࠷΋γϯϓϧͳߏ੒ ▸ ༨ΓϦιʔεͰελʔτͰ͖Δͱ͍͏ख͕ܰ͋͞Δ ▸ ୺຤ͷଟ༷Խʹ͸खಈͰ௥ਵ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
 30. 43.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ύλʔϯ̎ ▸ Jenkins + (Docker) +

  STF + ࣮ػ઀ଓ ▸ γϯϓϧͳߏ੒Λ֦ுͯ͠ɺ୺຤ͷଟ༷ੑʹ௥ਵՄೳʹͨ͠ ύλʔϯ ▸ ୺຤Λ༻ҙ͢Δίετͱϝϯςφϯεʹ͔͔ΔਓతϦιʔε ͕՝୊
 31. 44.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ύλʔϯ̏ ▸ ίϯςφϕʔε CI αʔϏε +

  DFaaS ▸ ϝϯςφϯεϑϦʔͳ CI ύλʔϯ ▸ DFaaS ͷอ࣋͢Δ୺຤ʹ੍໿Λड͚Δ
 32. 45.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ฐࣾʹ͓͚Δ CI ͷ࠾༻ঢ়گ ▸ minne ϞόΠϧΞϓϦʹ

  CI ಋೖ ▸ ύλʔϯ̎ͱύλʔϯ̏Λซ༻͠ɺൺֱݕ౼த
 33. 46.

  ANDROID CI: 2016 EDITION ݁࿦Λ܁Γฦ͠ ▸ Android ։ൃʹݶΒͣɺࣗಈςετ / CI

  ͸Ͳ͜ΛऔΔ͔ɺͲ ͜Λ੾ΓࣺͯΔ͔ɺҰछͷՁ஋൑அͰ͋Δ ▸ ൑அج४ͱͯ͠͸ɺٕज़త੍໿ɺਓతϦιʔεɺ࣌ؒత੍໿ɺ ༧ࢉͷ੍໿͕ڍ͛ΒΕΔ