Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

チームでプロダクト開発するための取り組み/cookpadtechconf2017

 チームでプロダクト開発するための取り組み/cookpadtechconf2017

Ryo Maruyama

January 21, 2017
Tweet

More Decks by Ryo Maruyama

Other Decks in Technology

Transcript

  1. ࣗݾ঺հ • {2014/03, } ΫοΫύου • {JavaScript, Android} ΤϯδχΞ •

    {ϓϩμΫτ, ϓϩδΣΫτ, νʔϜ} Ϛωδϝϯτ ؙࢁ ྄ Ryo Maruyama αʔϏε։ൃ෦ ΤϯδχΞ @h13i32maru
  2. ৴པΛಘΔ • νʔϜϝϯόʔ͔Βͷ৴པ(!=৴༻)ΛಘΔ • ྫ͑͹
 ʮѹ౗తͳ{Ϗδϣϯ, ٕज़ྗ, ࣮੷}Ͱ৴པΛಘΔʯ͸
 ೉͍͠ •

    ࣗ෼ͳΓͷํ๏Ͱ஍ಓʹ৴པΛಘ͍ͯ͘ • ૬खΛ৴པ͢Δ/೚ͤΔ • ݟ͑ΔԽ/ݴޠԽ • ΤϯδχΞྗ/Ϟϊͮ͘Γྗ ਓʹΑ༷ͬͯʑͳͷͰɺ 1ͭͷࢀߟࣄྫͱͯ͠
  3. ͦͷଞؾΛ͚ͭͨ͜ͱ • ௚͙ʹԠ౴͢Δ • νϟοτͰ΋ޱ಄Ͱ΋Ͱ͖Δ͚͙ͩ͢ʹԠ౴ͯ͠ɺ࿩͔͚͠ΒΕ΍͍͢Α͏ʹ͢Δ • ࣗ෼ͷ΍Γ΍͍͢͡Όͳͯ͘ɺ·ͣ͸૬खͷ΍Γ΍͍͢ʹ߹ΘͤΔ • ۠੾ΓΛ͚ͭΔ •

    ϝϦϋϦΛ͚ͭͯɺଉ੾Ε͠ͳ͍Α͏ʹ͢Δ • ৼΓฦΓΛߦ͍ɺ࣍ʹܨ͛Δ • ֎෦͔Β΋৴པΛಘΔ • νʔϜɺάϧʔϓɺ෦ॺ͕ҧ͑͹੹೚΍໾ׂɺࢹ఺΋มΘͬͯ͘Δ • ͳͷͰ૬खͷ͜ͱΛ͔ͬ͠Γߟ͑ͳ͕Βஸೡʹߦ͏ඞཁ͕͋Δ • ৴པΛಘΔ͜ͱࣗମ͕໨తʹͳΒͳ͍Α͏ʹ