Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

チームでプロダクト開発するための取り組み/cookpadtechconf2017

 チームでプロダクト開発するための取り組み/cookpadtechconf2017

Ryo Maruyama

January 21, 2017
Tweet

More Decks by Ryo Maruyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. νʔϜͰ
  ϓϩμΫτ։ൃ͢ΔͨΊͷ
  औΓ૊Έ
  2017/01/21
  Cookpad TechConf 2017
  Ryo Maruyama

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • {2014/03, } ΫοΫύου
  • {JavaScript, Android} ΤϯδχΞ
  • {ϓϩμΫτ, ϓϩδΣΫτ, νʔϜ} Ϛωδϝϯτ
  ؙࢁ ྄ Ryo Maruyama
  αʔϏε։ൃ෦ ΤϯδχΞ
  @h13i32maru

  View full-size slide

 3. ݸਓͷ׆ಈ
  ESDoc
  Jasper
  https://esdoc.org
  https://jasperapp.io

  View full-size slide

 4. ओ୊
  νʔϜͷύϑΥʔϚϯε΍੒ՌΛ࠷େԽ͢
  ΔͨΊʹɺʮऔΓ૊Μͩ͜ͱʯͱͦͷࠜఈ
  ʹ͋Δʮ৴པΛಘΔͱ͍͏ߟ͑ʯʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 5. ໨࣍
  • औΓ૊ΜͰ͍Δ࢓ࣄ
  • എܠ
  • ৴པΛಘΔ
  • ·ͱΊ

  View full-size slide

 6. औΓ૊ΜͰ͍Δ࢓ࣄ

  View full-size slide

 7. ࢓ࣄྉཧ͖Ζ͘
  • εϚϗͰࡱӨͨ͠ྉཧࣸਅ͕ࣗಈతʹه࿥͞ΕΔ
  • ೔ʑͷྉཧΛৼΓฦͬͯ࣍ͷ͝൧Λߟ͑Δ
  • ࣗ෼ͷؤுΓΛৼΓฦָͬͯ͠Ή

  View full-size slide

 8. ࢓ࣄνʔϜશମ
  1ਓ
  Ϛωδϝϯτ
  ϓϩμΫτ, ϓϩδΣΫτ,
  νʔϜ
  6ਓ
  ΤϯδχΞϦϯά
  Android, iOS, Rails,
  ML, Infra, etc
  1ਓ
  σβΠϯ
  UI, ϞοΫ, ϏδϡΞϧ, etc

  View full-size slide

 9. ࢓ࣄࣗ෼
  1ਓ
  Ϛωδϝϯτ
  ϓϩμΫτ, ϓϩδΣΫτ,
  νʔϜ
  6ਓ
  ΤϯδχΞϦϯά
  Android, iOS, Rails,
  ML, Infra, etc
  1ਓ
  σβΠϯ
  UI, ϞοΫ, ϏδϡΞϧ, etc

  View full-size slide

 10. എܠνʔϜͰ։ൃ
  • ΋ͱ΋ͱ͸ΤϯδχΞ
  • Ͱ΋࡞Γ͍ͨϞϊΛҰਓͰ࣮ݱ͢Δʹ͸ݶք͕͋Δ
  • ͳͷͰνʔϜͰ։ൃΛ͍ͨ͠
  • ͦ͜Ͱࣗ෼͸

  ʮνʔϜͷύϑΥʔϚϯε/੒ՌΛ࠷େԽʯ͢Δ͜ͱʹ
  ஫ྗ͢Δ

  View full-size slide

 11. എܠνʔϜͰ։ൃ
  ͦͷͨΊʹ
  ʮνʔϜϝϯόʔ͔Βͷ৴པΛಘΔʯ
  ͱ͍͏͜ͱΛࠜఈʹऔΓ૊Ή

  View full-size slide

 12. ৴པΛಘΔ

  View full-size slide

 13. ৴པΛಘΔ
  • νʔϜϝϯόʔ͔Βͷ৴པ(!=৴༻)ΛಘΔ
  • ྫ͑͹

  ʮѹ౗తͳ{Ϗδϣϯ, ٕज़ྗ, ࣮੷}Ͱ৴པΛಘΔʯ͸

  ೉͍͠

  View full-size slide

 14. ৴པΛಘΔ
  • νʔϜϝϯόʔ͔Βͷ৴པ(!=৴༻)ΛಘΔ
  • ྫ͑͹

  ʮѹ౗తͳ{Ϗδϣϯ, ٕज़ྗ, ࣮੷}Ͱ৴པΛಘΔʯ͸

  ೉͍͠
  • ࣗ෼ͳΓͷํ๏Ͱ஍ಓʹ৴པΛಘ͍ͯ͘
  • ૬खΛ৴པ͢Δ/೚ͤΔ
  • ݟ͑ΔԽ/ݴޠԽ
  • ΤϯδχΞྗ/Ϟϊͮ͘Γྗ
  ਓʹΑ༷ͬͯʑͳͷͰɺ
  1ͭͷࢀߟࣄྫͱͯ͠

  View full-size slide

 15. ৴པ͢Δ೚ͤΔ

  View full-size slide

 16. ৴པ͢Δ೚ͤΔ
  • ·ͣ͸ࣗ෼͕૬खΛ৴པ͢Δ
  • ֤ΤΩεύʔτʹݖݶͱ੹೚ΛηοτͰ೚ͤΔ
  • ԿΛ೚ͤΔ͔ʁ

  View full-size slide

 17. ৴པ͢Δ೚ͤΔ
  • ·ͣ͸ࣗ෼͕૬खΛ৴པ͢Δ
  • ֤ΤΩεύʔτʹݖݶͱ੹೚ΛηοτͰ೚ͤΔ
  • ԿΛ೚ͤΔ͔ʁ
  ※ʮ͜Ε͔ͤ͠͞ͳ͍ʯ
  ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ
  ͋͘·Ͱ΋ओʹ೚ͤΔ΋ͷ
  ԿΛ࡞Δ͔
  Ͳ͏·ͱΊΔ͔
  ͲΕ͘Β͍͔͔Δ͔
  Ͳ͏࡞Δ͔
  Ϧʔμʔ ϝϯόʔ

  View full-size slide

 18. http://techlife.cookpad.com/entry/2016/04/06/100000
  ։ൃͷݟੵ΋Γͱεέδϡʔϧ؅ཧ

  View full-size slide

 19. ݟ͑ΔԽݴޠԽ

  View full-size slide

 20. ݟ͑ΔԽݴޠԽ
  • ࡞Δ΋ͷ(ཧ૝)ɺݱঢ়ɺաఔΛݴޠԽ͢Δ
  • ϢʔβʹͱͬͯͷՁ஋ɺձࣾʹͱͬͯͷՁ஋ɺਐḿɺ໰୊ɺٞ࿦ɺetc
  • ༏ઌॱҐ(΍Δ͜ͱɾ΍Βͳ͍͜ͱ)Λݟ͑ΔԽ͢Δ

  View full-size slide

 21. ݟ͑ΔԽݴޠԽ
  • ֤ࣗͷ໨ඪͱ໾ׂΛ໌֬ʹ͢Δ
  1. Ϧʔμʔͷ໨ඪ

  = νʔϜͷ໨ඪ = Σϝϯόʔͷ໨ඪ
  2. ίϯτϩʔϧՄೳͳ໨ඪ/ෆՄೳͳ໨ඪ

  View full-size slide

 22. ΤϯδχΞྗϞϊͮ͘Γྗ

  View full-size slide

 23. ΤϯδχΞྗϞϊͮ͘Γྗ
  • ͢΂ͯͷIssue/Pull Requestʹ(Ͱ͖Δ͚ͩ)໨Λ௨͢

  View full-size slide

 24. • ࣗ෼Ͱ΋खΛಈ͔͢
  ΤϯδχΞྗϞϊͮ͘Γྗ

  View full-size slide

 25. ΤϯδχΞྗϞϊͮ͘Γྗ
  • ϓϩμΫτ։ൃͷ࠷ॳ͔Β࠷ޙ·ͰΛ࣮ࢪ͢Δ
  ESDoc
  Jasper
  https://esdoc.org
  https://jasperapp.io

  View full-size slide

 26. ͦͷଞؾΛ͚ͭͨ͜ͱ

  View full-size slide

 27. ͦͷଞؾΛ͚ͭͨ͜ͱ
  • ௚͙ʹԠ౴͢Δ
  • νϟοτͰ΋ޱ಄Ͱ΋Ͱ͖Δ͚͙ͩ͢ʹԠ౴ͯ͠ɺ࿩͔͚͠ΒΕ΍͍͢Α͏ʹ͢Δ
  • ࣗ෼ͷ΍Γ΍͍͢͡Όͳͯ͘ɺ·ͣ͸૬खͷ΍Γ΍͍͢ʹ߹ΘͤΔ
  • ۠੾ΓΛ͚ͭΔ
  • ϝϦϋϦΛ͚ͭͯɺଉ੾Ε͠ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • ৼΓฦΓΛߦ͍ɺ࣍ʹܨ͛Δ
  • ֎෦͔Β΋৴པΛಘΔ
  • νʔϜɺάϧʔϓɺ෦ॺ͕ҧ͑͹੹೚΍໾ׂɺࢹ఺΋มΘͬͯ͘Δ
  • ͳͷͰ૬खͷ͜ͱΛ͔ͬ͠Γߟ͑ͳ͕Βஸೡʹߦ͏ඞཁ͕͋Δ
  • ৴པΛಘΔ͜ͱࣗମ͕໨తʹͳΒͳ͍Α͏ʹ

  View full-size slide

 28. ·ͱΊ
  • ΑΓେ͖ͳ੒ՌΛग़ͨ͢ΊʹνʔϜͰ։ൃ͢Δ
  • νʔϜ։ൃΛ͢Δʹ͸૬ޓʹ৴པΛ݁Ϳ
  • ৴པΛಘΔํ๏͸༷ʑͳͷͰɺࣗ෼΍νʔϜʹ߹͏ํ๏
  Λߟ͑Δ

  View full-size slide

 29. ͓ΘΓ
  $PPLQBE5FDI$POG
  kazy1991 ayemos
  taihaku.tsuchiya
  hokaccha
  kyohei.kato.92 mura24
  Thanks
  and more

  View full-size slide