Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hack’z_CP

 Hack’z_CP

CP用のスライドです。

9e4194e81f428ce14740d375e0838ac7?s=128

株式会社ハックツ

January 25, 2021
Tweet

Transcript

 1. 1 1

 2. 2 2 01. 02. 03.

 3. 3 Hack z 3

 4. 4 V i s i o n 01

 5. 5 M i s s i o n 01 ,

  ,
 6. 6 Hack z 6

 7. 7 S e r v i ce 02 , ,

  1 
 ,
 8. 8 H i sto r y 02 462 25 12

  2
 9. 9 6 7 2 > !! Hackathon- - 02 ϋοΫπϋοΧιϯ͸࠷௿Ͱ΋ϲ݄ʹճ͸։࠵͓ͯ͠Γɺֶੜʹͱͬͯͱͯ΋਎ۙͳΠϕϯτͰ͋Δ্ʹɺԿ౓΋Ξ΢τϓοτΛ͢ΔྗΛ࣋ͭ

  ֶੜ͕ଟ͘ू·͍ͬͯ·͢ɻ ෱ԬͰ͸ɺ΄ͱΜͲͷଞࣾϋοΧιϯ͕೥εύϯ΍୯ൃ։࠵Ͱ։࠵͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷεύϯͰֶੜʹػձΛఏڙ͠ଓ͚͍ͯΔͷ͸ϋοΫπͷڧ ΈͰ͋ΓɺଞʹਅࣅͰ͖ͳ͍͜ͱͰ͢ɻ
 10. 10 Hack z 10

 11. 11 
 , S e r v i ce 03

 12. 12 Event 02 ϋοΧιϯͱ͸ ΤϯδχΞ σβΠφʔ ϓϥϯφʔ ϚʔέλʔͳͲ͕νʔϜΛ࡞Γɺ ༩͑ΒΕͨςʔϚʹର͠ɺͦΕͧΕͷٕज़΍ΞΠσΞΛ࣋ͪدΓɺ ୹ظؒʢ೔ʙिؒఔ౓ʣʹूதͯ͠αʔϏε΍γεςϜɺ

  ΞϓϦέʔγϣϯͳͲΛ։ൃ͠ɺ੒ՌΛڝ͏։ൃΠϕϯτͰ͢ɻ ։ൃΛҙຯ͢Δʡ)BDLʡͱ௕ڑ཭Λ૸Γ͖Δʡ.BSBUIPOʡΛ૊Έ߹Θͤͯ 

 13. 13 Hackathon- - 02 ϋοΫπ͕ओ࠵͢ΔʮϋοΫπϋοΧιϯʯͰ͸ɺ ࢀՃऀΛֶੜʹߜΓɺʙ೔ؒͰ։ൃ͖͠Δͷ͕ಛ௃Ͱ͢ɻ ී௨ͳΒϲ݄͔͔ͬͯ΋͓͔͘͠ͳ͍Ϩϕϧͷ΋ͷΛ 


 14. 14 ஍ํͷֶੜ͸ɺνϟϯε͕ඇৗʹগͳ͍͔Βͦ͜ɺ 
 ֶੜ࣌୅ͷग़ձ͍͕ࠓޙͷΩϟϦΞΛܾΊΔܾఆతͳॠؒʹͳΓ·͢ɻ ࣮ࡍʹब৬Λ͢Δֶੜˋ͕ɺ ΠϕϯτͰձͬͨاۀ͞ΜͳͲֶੜ࣌୅ʹ௚઀ձͬͨ͜ͱ͕͋Δاۀ ΍ɺֶߍͷઌഐ͕ॴଐ͍ͯ͠ΔاۀΛબ୒͢Δ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ ࣗࣾௐ΂ ௚઀ձͬͨاۀʹब৬ׂͨ͠߹ 


  ϋοΫπؔ܎ऀ໊ ௚઀ձ͏͜ͱͷϝϦοτ Hackathon- - 02
 15. 15 ϓϩάϥϛϯάΛतۀ֎Ͱ΋ษڧ͍ͯ͠Δ झຯͰ։ൃΛָ͠ΜͰ͍Δ Ξ΢τϓοτΛܧଓతʹߦ͍ͬͯΔ ্هಛ௃ͷֶੜ͸ब׆ੜશମ ສਓ ͷ͔͠ଘࡏ͠ͳ͍ɻ ৘ใܥֶੜ ໿ສਓ ʹߜͬͯ΋͔͠ଘࡏ͠ͳ͍ɻ

  ϋοΫπͷΠϕϯτʹࢀՃ͢Δֶੜͷ͕ ্هಛ௃ͷֶੜɻ Hackathon- - 02