Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

論文紹介: Improving Implicit Feedback-Based Recommendation through Multi-Behavior Alignment(Xin Xin et al., 2023)

Shuhei Goda
November 22, 2023

論文紹介: Improving Implicit Feedback-Based Recommendation through Multi-Behavior Alignment(Xin Xin et al., 2023)

ウォンテッドリー社内勉強会~推薦論文読み会~
https://wantedly.connpass.com/event/301781/

Shuhei Goda

November 22, 2023
Tweet

More Decks by Shuhei Goda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ©2023 Wantedly, Inc.
  ࿦จ঺հɿImproving Implicit Feedback-Based
  Recommendation through Multi-Behavior Alignment
  ΢ΥϯςουϦʔࣾ಺ษڧձ~ਪન࿦จಡΈձ~
  Nov. 22 2023 - ߹ాपฏʢ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾʣ
  Xin Xin et al., 2023


  https://dl.acm.org/doi/10.1145/3539618.3591697

  View full-size slide

 2. ©2023 Wantedly, Inc.
  ࣗݾ঺հ
  ໊લɿ

  ߹ా पฏ(Shuhei Goda)


  ॴଐͱ໾ׂɿ

  ɾ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾ(2019~)

  ɾਪનνʔϜϦʔμʔ

  ɾML Tech Lead & Product Manager


  Kaggle Tierɿ

  Kaggle Competitions Grandmaster @hakubishin3
  @jy_msc
  @shuheigoda

  View full-size slide

 3. ©2023 Wantedly, Inc.
  αϚϦʔ
  ෳ਺ͷߦಈ৘ใΛΞϥΠϝϯτͯ͠ਅͷᅂ޷Λਪఆ͢Δख๏ΛఏҊͨ͠࿦จ


  • Ϟνϕʔγϣϯɿෳ਺ͷߦಈσʔλΛֶशʹ࢖͏͜ͱͰɺ֤ߦಈσʔλͷܽ఺Λิ͍͍ͨ


  • ՝୊ɿ


  • ߦಈσʔλ෼෍ͷؒʹ͸Ϊϟοϓ͕͋Δ


  • औಘ͕༰қͳߦಈσʔλ΄ͲϊΠζ͕େ͖͍


  • ղܾํ๏ɿ


  • Ϣʔβʔͷਅͷᅂ޷Λજࡏม਺ͱ͠ɺͦΕʹج͍ͮͨߦಈ݁Ռ͕؍ଌม਺ͱΈͳ͢


  • જࡏม਺ΛڬΜͰɺෳ਺ͷߦಈσʔλΛద੾ʹΞϥΠϝϯτ͢Δ

  View full-size slide

 4. ©2023 Wantedly, Inc.
  ຊݚڀͷϞνϕʔγϣϯ
  ҉໧తϑΟʔυόοΫΛ׆༻ͯ͠ɺߴਫ਼౓ͳਪનΛߦ͍͍ͨ


  • ҉໧తϑΟʔυόοΫʢimplicit feedbackʣͷྫɿΫϦοΫɺΧʔτ΁ͷ௥Ճɺߪೖ


  • ໌ࣔతϑΟʔυόοΫʢexplicit feedbackʣͱҟͳΓɺ҉໧తϑΟʔυόοΫ͸

  σʔλΛऔಘ͠΍͘͢ɺଟ͘ͷਪનγεςϜ͸͜ΕΛ΋ͱʹֶश͞Ε͍ͯΔ
  ໌ࣔత ҉໧త
  σʔλྔ গͳ͍ ଟ͍
  σʔλͷਖ਼֬͞ ਖ਼֬ ෆਖ਼֬
  ະධՁͱωΨςΟ
  ϒͷ۠ผ
  ໌֬ ෆ໌֬
  ʰਪનγεςϜ࣮ફೖ໳ʱhttps://www.oreilly.co.jp/books/9784873119663

  View full-size slide

 5. ©2023 Wantedly, Inc.
  ຊݚڀͷϞνϕʔγϣϯ
  Ұൠతʹ͸ΫϦοΫσʔλ͚ͩΛ࢖͏͜ͱ͕ଟ͍


  • ΫϦοΫσʔλ͸༷ʑͳ҉໧తϑΟʔυόοΫͷதͰ΋ಛʹ༰қʹೖखՄೳ


  • ͔͠͠ɺϊΠζ΍όΠΞε͕େ͖͘ɺਖ਼֬ͳᅂ޷ͷਪఆ͕೉͍͠

  View full-size slide

 6. ©2023 Wantedly, Inc.
  ຊݚڀͷϞνϕʔγϣϯ
  ΫϦοΫσʔλͰ͸ͳ͘ɺߪೖσʔλ͚ͩΛར༻͢Δͷ͸ʁ


  • ਪનγεςϜͰϢʔβʔʹଅਐ͍ͤͨ͞ߦಈʢeίϚʔεͰ͋Ε͹ߪೖʣΛֶशʹ

  ࢖͑ΔͷͰ͋Ε͹ɺͦΕʹӽͨ͜͠ͱ͸ͳ͍


  • ͔͠͠ɺσʔλͷεύʔεੑʹىҼ͢Δ໰୊΍ίʔϧυελʔτ໰୊͕ੜ͡΍͍͢

  View full-size slide

 7. ©2023 Wantedly, Inc.
  ຊݚڀͷϞνϕʔγϣϯ
  ෳ਺ͷछྨͷߦಈΛֶशʹར༻ͯ͠ɺͦΕͧΕͷܽ఺Λิ͍͍ͨ


  • ิॿతͳߦಈσʔλ(ΫϦοΫ)Λར༻͢Δ͜ͱͰɺεύʔεͳλʔήοτߦಈ(ߪೖ)ͷ

  ༧ଌੑೳΛڧԽͤ͞Δ
  ΫϦοΫ ߪೖ
  σʔλྔ ଟ͍ গͳ͍
  ϊΠζͷେ͖͞ େ͖͍ খ͍͞
  ίʔϧυελʔτ ൃੜ͠ʹ͍͘ ൃੜ͠΍͍͢

  View full-size slide

 8. ©2023 Wantedly, Inc.
  ղܾ͍ͨ͠՝୊ᶃ
  ෳ਺छྨͷߦಈσʔλ෼෍ͷؒʹ͸Ϊϟοϓ͕ଘࡏ͢Δ


  • ྫ͑͹ɺϢʔβʔ͕ΫϦοΫ͕ͨ͠ߪೖ͠ͳ͔ͬͨͳͲɺ֤ʑͷϊΠζʹΑͬͯੜ͡Δ


  • φΠʔϒʹʮߦಈͷछྨ͝ͱʹϢʔβʔͷ޷ΈΛֶशͨ͠ޙͦΕͧΕΛ૊Έ߹ΘͤΔʯ

  ͜ͱΛͨ͠ͱͯ͠΋ɺҰ؏ͨ͠Ϣʔβʔͷਅͷᅂ޷Λਪఆ͢Δ͜ͱ͸೉ͦ͠͏

  View full-size slide

 9. ©2023 Wantedly, Inc.
  ղܾ͍ͨ͠՝୊ᶄ
  ิॿతͳߦಈσʔλͰ͋ΔΫϦοΫσʔλͷϊΠζ͕ඇৗʹେ͖͍


  • ϊΠζͷେ͖͞Λߟྀ͓͔ͯ͠ͳ͍ͱɺ͜ΕͷӨڹ͕ࢧ഑తʹͳͬͯ͠·͏

  View full-size slide

 10. ©2023 Wantedly, Inc.
  ઌߦݚڀ͸Ͳ͏͍ͯͨ͠ʁ
  ෳ਺छྨͷߦಈΛ׆༻͢Δઌߦݚڀ͸ɺ՝୊ᶃᶄʹରԠͰ͖͍ͯͳ͍ͱओு


  • ߦಈͷछྨΛҟछͷϊʔυʹஔ͖׵͑ͯάϥϑͰղ͍ͨΓɺϚϧνλεΫֶशΛͨ͠Γ


  • σʔλ෼෍ͷΪϟοϓΛߟྀͰ͖͍ͯͳ͍ͷͰɺීวతͳᅂ޷දݱΛ࡞Ε͍ͯͳ͍ͷͰ͸


  • ิॿ৘ใͷϊΠζͷେ͖͞ΛߟྀͰ͖͍ͯͳ͍ͷͰɺޮՌతͳิॿʹ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ͷͰ͸

  View full-size slide

 11. ©2023 Wantedly, Inc.
  ຊݚڀͰࢧ͍࣋ͨ͠Ծઆ
  ෳ਺छྨ͋Δߦಈ͸ͦΕͧΕϢʔβʔͷਅͷᅂ޷ʹج͍͍ͮͯΔ
  ਅͷᅂ޷෼෍ P(R_t)
  ΫϦοΫ෼෍ P(R_g) ߪೖ෼෍ P(R_f)
  ʴϊΠζͳͲ ʴϊΠζͳͲ

  View full-size slide

 12. ©2023 Wantedly, Inc.
  Ծઆʹج͍ͮͨख๏ͷఏҊ
  જࡏม਺(ਅͷᅂ޷)ΛڬΜͰɺෳ਺छྨͷߦಈσʔλ෼෍ΛΞϥΠϝϯτ͢Δ


  • ਅͷᅂ޷෼෍Λֶशͯ͠ਪ࿦ʹ࢖͏


  • ֤ߦಈσʔλ෼෍ͱͷؒͷKL-divͷ࠷খԽͱ֤ߦಈσʔλ෼෍ͷ໬౓࠷େԽΛ໨ࢦ͢
  ֶशɿ
  ਪ࿦ɿ
  ਪ࿦࣌ʹP(R_f)Λ࢖͍ͬͯΔͷ͸ܦݧతʹྑ͔͔ͬͨΒ

  View full-size slide

 13. ©2023 Wantedly, Inc.
  ֶश࣌ͷ޻෉
  ֶश҆ఆੑΛߴ͘͢ΔͨΊʹKL-divͷܭࢉͰ͸ࣄલֶशࡁΈϞσϧΛ࢖͏


  • ࣄલʹߦಈͷछྨ͝ͱʹϞσϧΛֶश͓ͤͯ͘͞
  ੺࿮ͷՕॴҎ֎ͷϞσϧֶ͕शର৅

  View full-size slide

 14. ©2023 Wantedly, Inc.
  ࣮ݧઃܭ
  ࣮ݧͰݕূ͍ͨ͜͠ͱ͸ʁ(RQ)


  • ఏҊख๏ͷੑೳ͸طଘͷෳ਺ߦಈϞσϧΑΓ΋޲্͍ͯ͠Δ͔ʁ


  • ఏҊख๏ͷੑೳ͸طଘͷσϊΠδϯάख๏ΑΓ΋޲্͍ͯ͠Δ͔ʁ

  View full-size slide

 15. ©2023 Wantedly, Inc.
  ࣮ݧઃܭ
  ઃܭ߲໨


  • σʔληοτɿECαʔϏεͷΦʔϓϯσʔλʢΫϦοΫΛิॿɺߪೖΛλʔήοτͱ͢Δʣ


  • ධՁࢦඪɿRecall@k ͱ NDCG@k (k=10, 20)ɺ྆ऀͱ΋஋͕ߴ͍΄Ͳྑ͍݁Ռ


  • ϕʔεϥΠϯɿϋΠύϥ͸ධՁσʔληοτ͝ͱʹඍௐ੔

  View full-size slide

 16. ©2023 Wantedly, Inc.
  ࣮ݧ݁Ռᶃ
  طଘͷෳ਺ߦಈϞσϧΑΓ΋༧ଌਫ਼౓͕޲্͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝ
  ୯Ұ
  ෳ਺

  View full-size slide

 17. ©2023 Wantedly, Inc.
  ࣮ݧ݁Ռᶄ
  طଘͷσϊΠδϯάख๏ΑΓ΋༧ଌਫ਼౓͕޲্͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝ
  ୯Ұ
  ୯Ұ
  σ
  ϊ
  Π
  δ
  ϯ
  ά


  View full-size slide

 18. ©2023 Wantedly, Inc.
  αϚϦʔ
  ෳ਺ͷߦಈ৘ใΛΞϥΠϝϯτͯ͠ਅͷᅂ޷Λਪఆ͢Δख๏ΛఏҊͨ͠࿦จ


  • Ϟνϕʔγϣϯɿෳ਺ͷߦಈσʔλΛֶशʹ࢖͏͜ͱͰɺ֤ߦಈσʔλͷܽ఺Λิ͍͍ͨ


  • ՝୊ɿ


  • ߦಈσʔλ෼෍ͷؒʹ͸Ϊϟοϓ͕͋Δ


  • औಘ͕༰қͳߦಈσʔλ΄ͲϊΠζ͕େ͖͍


  • ղܾํ๏ɿ


  • Ϣʔβʔͷਅͷᅂ޷Λજࡏม਺ͱ͠ɺͦΕʹج͍ͮͨߦಈ݁Ռ͕؍ଌม਺ͱΈͳ͢


  • જࡏม਺ΛڬΜͰɺෳ਺ͷߦಈσʔλΛద੾ʹΞϥΠϝϯτ͢Δ

  View full-size slide