Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

会社訪問アプリ「Wantedly Visit」での シゴトに関する興味選択機能と推薦改善

Shuhei Goda
December 20, 2023

会社訪問アプリ「Wantedly Visit」での シゴトに関する興味選択機能と推薦改善

5回 Data-Centric AI勉強会の登壇資料です
https://dcai-jp.connpass.com/event/303111/

Shuhei Goda

December 20, 2023
Tweet

More Decks by Shuhei Goda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. © 2023 Wantedly, Inc.
  ձࣾ๚໰ΞϓϦʮWantedly VisitʯͰͷ


  γΰτʹؔ͢Δڵຯબ୒ػೳͱਪનվળ
  ୈ5ճ Data-Centric AIษڧձ
  Dec. 20 2023 - Shuhei Goda

  View full-size slide

 2. © 2023 Wantedly, Inc.
  ͸͡Ίʹ

  View full-size slide

 3. ©2023 Wantedly, Inc.
  ໊લɿ

  ߹ా पฏ(Shuhei Goda)


  ॴଐͱ໾ׂɿ

  ɾ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾ(2019~)

  ɾਪનνʔϜϦʔμʔ

  ɾML Tech Lead & Product Manager


  Kaggle Tierɿ

  Kaggle Competitions Grandmaster
  @hakubishin3
  @jy_msc
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 4. © 2023 Wantedly, Inc.
  Ϣʔβʔ͕ڵຯΛબ୒Ͱ͖ΔػೳΛ։ൃ͠ɺ৽نొ࿥௚ޙͷମݧΛվળ
  ● ձࣾ๚໰ΞϓϦʮWantedly Visitʯͷ৽نొ࿥ͷϑϩʔͰ͸ɺϢʔβʔͷᅂ޷
  Λද͢৘ใΛे෼ʹऔಘͰ͖͓ͯΒͣɺίʔϧυελʔτ໰୊͕ੜ͍ͯͨ͡
  ● Ϣʔβʔ͕γΰτʹؔ͢ΔʮڵຯʯΛબ୒Ͱ͖Δػೳ։ൃͷաఔ΍ɺ

  Ϣʔβʔ͕બ୒ͨ͠ʮڵຯʯʹج͍ͮͨਪનվળʹ͍ͭͯ঺հ͢Δ
  ຊൃදͰ࿩͍ͨ͜͠ͱ

  View full-size slide

 5. © 2023 Wantedly, Inc.
  ձࣾɾαʔϏεͷ঺հ

  View full-size slide

 6. ©2023 Wantedly, Inc.
  ڀۃͷదࡐదॴʹΑΓɺ

  γΰτͰίίϩΦυϧͻͱΛ;΍͢
  ࢲͨͪͷϛογϣϯ
  ©2023 Wantedly, Inc.

  View full-size slide

 7. © 2023 Wantedly, Inc.
  iOS, Android and Web
  ؾܰʹձࣾ๚໰
  ϛογϣϯ΍Ձ஋؍΁ͷڞײͰϚονϯά
  ● څ༩΍෱རްੜͳͲͷ৚݅Ͱ͸ͳ͘ɺ૝͍͕͋Ε͹ձࣾͷ
  ن໛ʹͱΒΘΕͳ͍
  ·ͣʮ࿩Λฉ͖ʹߦ͘ʯͱ͍͏৽͍͠ମݧ
  ● ݸਓͱاۀ͕ϑϥοτͳ໨ઢͰग़ձ͑Δ͜ͱͰɺΑΓັྗ
  తͳ৔ॴΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Մೳʹ
  ձࣾ๚໰ΞϓϦʮWantedly Visitʯ

  View full-size slide

 8. © 2023 Wantedly, Inc.
  ՝୊

  View full-size slide

 9. © 2023 Wantedly, Inc.
  ৽نొ࿥ϢʔβʔͷԠื͕৳ͼ೰ΜͰ͍Δͱ͍͏໰୊͕͋ͬͨ
  ● ཧ૝తʹ͸ɺ৽نొ࿥ޙ͙͢ʹڵຯͷҾ͘ืूͱग़ձͬͯཉ͍͠
  ● ৭ʑཁҼ͸͋Δ͕ɺͦͷ͏ͪͷ1ͭʹʮ৽نొ࿥ޙʹਪન͞ΕΔืू͕Ϣʔ
  βʔʹϚον͍ͯ͠ͳ͍ʯ
  ϓϩμΫτͷ՝୊

  View full-size slide

 10. © 2023 Wantedly, Inc.
  ৽نొ࿥Ϣʔβʔͷᅂ޷Λද͢৘ใ͕গͳ͍
  ● ৽نొ࿥࣌ʹऔಘ͍ͯͨ͠ᅂ޷৘ใ͸ʮ৬छʯͷΈ
  ● Wantedly Visit ͸ଟछଟ༷ͳۀքɾ෯޿͍೥ྸ૚ͷϢʔβʔ͕ར༻͓ͯ͠Γɺ
  ʮ৬छʯ͚ͩΛ؍఺ʹͨ͠γΰτ୳ͩ͠ͱରԠ͖͠Εͳ͍
  - બ୒ࢶதͷ৬छʹબ΂Δ΋ͷ͕ͳ͍
  - ৬छͷΈͰγΰτΛܾΊΒΕͳ͍
  ৽نొ࿥௚ޙͷਪનͷ࣭͕͋·Γߴ͘ͳ͍ͷ͸ͳ͔ͥ

  View full-size slide

 11. © 2023 Wantedly, Inc.
  Ͳ͏ղܾ͢Δ͔

  View full-size slide

 12. © 2023 Wantedly, Inc.
  ໨తɿΑΓଟ͘ͷਓ͕ɺొ࿥ޙ͙͢ʹڵຯΛҾ͘ืूͱग़ձ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ


  ղܾ΁ͷํ਑ɿ୭΋͕৬छҎ֎ͷγΰτʹؔ͢ΔʮڵຯʯΛબ΂ΔΑ͏ʹ
  ͠ɺબ୒ͨ͠ʮڵຯʯʹԠͯ͡ద੾ͳืू͕ਪન͞ΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  ղܾ΁ͷํ਑
  Step1


  ڵຯΛબͿ
  Step2


  ਪન͞ΕΔ

  View full-size slide

 13. © 2023 Wantedly, Inc.
  Step1. ڵຯΛબͿ - Ͳ͏બΜͰ΋Β͏͔

  View full-size slide

 14. © 2023 Wantedly, Inc.
  ҎԼΛ౿·্͑ͨͰɺ୭Ͱ΋ڵຯΛબ΂ΔΑ͏ʹ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ● ଟछଟ༷ͳϢʔβʔ͸ڵຯؔ৺ͷ෯͕޿͘ɺ͔ͭਂ͞Λ͍࣋ͬͯΔ
  ● ෳ਺ͷ؍఺Ͱγΰτ୳͕͠ߦΘΕ͍ͯΔ
  ʮStep1. ڵຯΛબͿʯͷ࣮ݱʹ͋ͨͬͯؾΛ͚ͭΔ͜ͱ
  γΰτ୳͢͠Δ্Ͱͷ؍఺ͱͦͷཁૉͱͳΔʮڵຯʯͷҰྫ

  View full-size slide

 15. © 2023 Wantedly, Inc.
  ಉ͡؍఺Ͱਖ਼൓ରͷબ୒ࢶΛൺֱ͢Δ͜ͱͰબͼ΍͘͢͢Δ
  ● ͜ΕΛେ͖ͳཻ౓͔Β࢝ΊͯɺԿ౓͔બΜͰ͍Δͱ࠷ऴతʹਂ͍ڵຯؔ৺ʹ
  ͨͲΓண͚ΔΑ͏ʹ͢Δ
  ʮStep1. ڵຯΛબͿʯͷΞϓϩʔν
  Ξϓϩʔνͷྫʢ෼͔Γ΍͢͞ॏࢹͰγΰτΛ୊ࡐʹ͍ͯ͠ͳ͍Ͱ͢ʣ
  ֎Ͱ༡Ϳ
  ՈͰ༡Ϳ
  ήʔϜ͢Δ
  ษڧ͢Δ
  μʔΫι΢ϧΛ͢Δ
  ΅͘ͷͳͭ΍͢ΈΛ΍Δ

  View full-size slide

 16. © 2023 Wantedly, Inc.
  UIͰͷදݱ
  ෳ਺ͷ؍఺Λಉ࣌ʹฒ΂Δ ಉ͡؍఺ͷڵຯΛฒ΂Δ

  View full-size slide

 17. © 2023 Wantedly, Inc.
  ϫʔυΫϥ΢υ
  ʮڵຯʯΛબ୒͢ΔͱɺͦΕͷҰஈਂ͍֊૚

  ʹଘࡏ͢Δʮڵຯʯ͕৽͘͠௥Ճ͞ΕΔ

  View full-size slide

 18. © 2023 Wantedly, Inc.
  Step1. ڵຯΛબͿ - ԿΛબΜͰ΋Β͏͔

  View full-size slide

 19. © 2023 Wantedly, Inc.
  ଟ͘ͷϢʔβʔ͕બ୒Ͱ͖Δʮڵຯʯͷ

  ୯ޠΛநग़ɺߏ଄Խ͢Δ


  ΫϥελϦϯάͷ݁Ռʹج͍ͮͯ


  Ϣʔβʔ͕ڵຯΛબΜͩޙʹ


  Ͳ͏͍͏ڵຯΛग़ݱͤ͞Δ͔ΛܾΊΔ
  UI/UX ʹ߹Θͤͯʮڵຯʯͷߏ଄Λ࡞Δ اۀͷืूͷৄࡉςΩετ
  ᶃڵຯͷநग़
  ʮMLOpsʯ
  ʮ౷ܭతݕఆʯ
  ʮΠϯλʔϯʯ
  ʮඒ༰ʯ
  ʮDeep Learningʯ
  ʮVRσβΠϯʯ ʮσʔλαΠΤϯςΟετʯ

  ᶄڵຯͷΫϥελϦϯά
  Ϋϥελͷ࡞੒ͱ୅ද఺ͷܾఆΛ࠶ؼతʹߦ͍ɺ

  ֊૚ߏ଄Λߏங
  ※Χοί಺ͷ਺ࣈ͸Document Frequencyʹ૬౰͢Δ΋ͷ

  View full-size slide

 20. © 2023 Wantedly, Inc.
  σʔλ෼ੳख๏ʹج͍ͮͨ݁ՌΛૉҊͱͯ͠ɺਓखͰબఆɾߏ଄Խ
  ● ҙຯͷ͋Δܗʹ·ͱ·͍ͬͯΔ͜ͱ΋͋Δ͠ɺͦ͏ͳΒͳ͍͜ͱ΋͋Δ
  ● ߏ଄ͷ׬શͳࣗಈԽ͸ظ଴Ͱ͖ͳ͍͕ɺϓϥοτϑΥʔϜʹ͓͚Δʮڵຯʯ
  ͷधཁͱڙڅʹجͮ͘ߏ଄͸͓͓Αͦ͸Θ͔ΔͷͰҙຯ͸͋Δ
  ● ͋Δ΂͖؍఺ͷఆٛ΍ΫϥελϦϯάͷ݁Ռͷղऍ͔Βߏ଄ΛݻΊ͍͖ͯɺ
  ͋Δఔ౓ࣗ༝౓͕ݮͬͨΒ·ͨΫϥελϦϯά͢ΔɺΛ܁Γฦ͢
  Ͱ΋݁ہ͸ਓखͰ͢

  View full-size slide

 21. © 2023 Wantedly, Inc.
  Step1. ڵຯΛબͿ - ԿݸબΜͰ΋Β͏͔

  View full-size slide

 22. © 2023 Wantedly, Inc.
  ࠷௿ 3 ݸɺ ࠷େ 10 ݸʹઃఆͨ͠
  ● Ϣʔβʔͷ໌ࣔతͳᅂ޷৘ใ͸ଟ͘ཉ͍͠
  ● ೖྗͯ͠΋Β͏ྔͱ཭୤཰͕τϨʔυΦϑͷؔ܎ʹ͋Δ͕ɺ

  ཭୤͕૿Ճ͢ΔҎ্ͷޮՌ͕͋Δͱظ଴ͯ͠ઃఆ
  ԿݸબͿͱྑͦ͞͏ʁ

  View full-size slide

 23. © 2023 Wantedly, Inc.
  Step2. ਪન͢Δ

  View full-size slide

 24. © 2023 Wantedly, Inc.
  ಺༰ϕʔεϑΟϧλϦϯάΛ࠾༻
  ● ༧Ίʮڵຯʯ͝ͱʹϥϯΩϯάΛੜ੒͓͖ͯ͠ɺϦΫΤετ࣌ʹϢʔβͷબ
  ୒ͨ͠ʮڵຯʯʹ֘౰͢ΔϥϯΩϯάΛऔಘ͠ɺϥϯΩϯάείΞΛՙॏฏ
  ۉ͢Δ
  બ୒ͨ͠ڵຯʹج͍ͮͨਪન

  View full-size slide

 25. © 2023 Wantedly, Inc.
  ݁Ռ͸Ͳ͏ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 26. © 2023 Wantedly, Inc.
  վળͤͣɺΉ͠ΖѱԽͯͦ͠͏ͳؾ഑͋Γ
  ϕʔεϥΠϯɿʮ৬छʯʹج͍ͮͨਪનΞϧΰϦζϜ
  A/B ςετͰݕূ

  View full-size slide

 27. © 2023 Wantedly, Inc.
  ཁҼ͸ڵຯͷબ୒਺ͷ্ݶ͕ଟ͗ͨ͢͜ͱʢ࠷େ 10 ݸʣ
  ● ࠓճ࡞੒ͨ͠ UI ʹΑͬͯɺڵຯΛ্ݶ͍ͬͺ͍·Ͱબ୒͢ΔϢʔβʔ͕ଟ͍
  ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ
  ● ڵຯ͕ଟ͘બ୒͞ΕΔ͜ͱ͸خ͍͜͠ͱ͕ͩɺϢʔβʔʹͱͬͯॏཁͰͳ͍
  ڵຯ΋ؚ·Εͯ͠·͏ˍͦͷॏཁ౓Λ൑அͰ͖ͳ͍͜ͱͰɺਪનਫ਼౓͕ѱԽ
  ● શ͘աڈͷ৘ใͷͳ͍ঢ়گͩͱγϯϓϧͳऔΓ૊ΈʹͳΒ͟ΔΛಘͳ͍
  ● ͔ͩΒͦ͜ɺڵຯͷબ୒্ݶΛ͋͑ͯ཈͑Δબ୒ΛऔΔ
  ͳͥվળͰ͖͍ͯͳ͍ͷ͔

  View full-size slide

 28. © 2023 Wantedly, Inc.
  ओཁͳϝτϦΫε͕ +30% ͱେ͖͘վળ 🎉
  બ୒্ݶΛ10→6ʹมߋͯ͠ɺA/B ςετͰ࠶ݕূ

  View full-size slide

 29. © 2023 Wantedly, Inc.
  Ϣʔβʔ͕ڵຯΛબ୒Ͱ͖ΔػೳΛ։ൃ͠ɺ৽نొ࿥௚ޙͷମݧΛվળ
  ● Ϣʔβʔͷਖ਼֬ͳᅂ޷Λଟ͘औಘ͢Δ͜ͱ͕ɺΑΓྑ͍ମݧ޲্ʹͭͳ͕Δ
  ● ڵຯબ୒ػೳͰ͸ҎԼΛຬͨ͢ UI Λ࡞Δ͜ͱͰબ୒཰ͷߴ͞Λ࣮ݱ
  ● ந৅ˠ۩ମͱਂ΅ΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  ● ෳ਺ͷ؍఺͔Βબ΂ΔΑ͏ʹ͢Δ
  ● ͋͑ͯબ୒্ݶΛ཈͑Δ͜ͱͰɺΑΓਖ਼֬ͳᅂ޷Λબ୒ͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ʹ
  ຊൃදͷαϚϦʔ

  View full-size slide