$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

AirflowからKuroko2に乗り換えたわけ

 AirflowからKuroko2に乗り換えたわけ

Tokyo Airflow Meetup #1

hatappi

May 16, 2017
Tweet

More Decks by hatappi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Airflow͔ΒKuroko2
  ʹ৐Γ׵͑ͨΘ͚
  by hatappi @Tokyo Airflow Meetup #1
  1

  View Slide

 2. ໨࣍
  • ࣗݾ঺հ
  • AirflowͷಋೖܦҢ
  • AirflowΛӡ༻ͯ͠Έͯ
  • Kuroko2Λͳͥ࢖͍͸͡Ίͨͷ͔
  • ·ͱΊ
  2

  View Slide

 3. ໨࣍
  • ࣗݾ঺հ
  • AirflowͷಋೖܦҢ
  • AirflowΛӡ༻ͯ͠Έͯ
  • Kuroko2Λͳͥ࢖͍͸͡Ίͨͷ͔
  • ·ͱΊ
  3

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • ໊લ: ാத༔࡞
  • ID: hatappi
  • ձࣾ: גࣜձࣾSpeee
  • ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • UZOU
  • Angular + RailsͰ࡞੒͢Δސ٬؅ཧγεςϜ
  4

  View Slide

 5. ໨࣍
  • ࣗݾ঺հ
  • AirflowͷಋೖܦҢ
  • AirflowΛӡ༻ͯ͠Έͯ
  • Kuroko2Λͳͥ࢖͍͸͡Ίͨͷ͔
  • ·ͱΊ
  5

  View Slide

 6. AirflowΛ͍ΕΔલ
  6
  ఆظతʹόονΛ࣮ߦ͍ͨ͠
  cronΛ࢖͑͹Ͱ͖ΔͶ

  View Slide

 7. cronӡ༻Ͱى͖ͨ͜ͱ
  • ͳ͔ͥࢦఆͨ࣌ؒ͠ʹىಈ͠ͳ͍
  • ࣮ߦݖݶʁ࣌ؒʁcrondىಈͯ͠Δ?
  • ࣮ߦϑΝΠϧͰϩάग़ͯ͠ͳ͍͔ΒԿ͕ى͖͔ͨݪ
  Ҽ͕෼͔Βͳ͍
  7

  View Slide

 8. ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ੔ཧ
  8
  ఆظ࣮ߦ λεΫͷؔ࿈ੑ
  ࣮ߦঢ়ଶͷ֬ೝ EngҎ֎Ͱ΋ϦτϥΠ

  View Slide

 9. 9
  Airflowͷ࠾༻

  View Slide

 10. Airflowͱ͸?
  • ϫʔΫϑϩʔϚωδϝϯτγεςϜ
  • OpenAir 2015ͰAirbnb͕ࣾࣗࣾͰ։ൃ͍ͯͨ͠΋
  ͷΛΦʔϓϯιʔεԽͱൃද
  • ݱࡏ͸Apache IncubatorͷΦʔϓϯιʔεϓϩ
  δΣΫτ
  10

  View Slide

 11. 11
  DAG
  TASK

  View Slide

 12. Airflowͷ࠾༻
  • ৄ͘͠͸ϒϩά΁
  • http://tech.speee.jp/entry/2016/07/07/050000
  12

  View Slide

 13. 13
  ॻ͍ͯͳ͍

  View Slide

 14. ໨࣍
  • ࣗݾ঺հ
  • AirflowͷಋೖܦҢ
  • AirflowΛӡ༻ͯ͠Έͯ
  • Kuroko2Λͳͥ࢖͍͸͡Ίͨͷ͔
  • ·ͱΊ
  14

  View Slide

 15. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  • λεΫͷґଘؔ܎͕ՄࢹԽ͞Εɺ࣮ߦ͞Ε͍ͯΔ࣌
  ͸Ͳ͜·ͰऴΘ͍ͬͯΔͷ͔෼͔Δ
  15

  View Slide

 16. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  • ϩά͸ඪ४ग़ྗ, ඪ४Τϥʔग़ྗΛग़ྗͯ͘͠ΕΔ
  ͷͰԿ͔ஔ͖ͨͱ͖ʹσόοά͠΍͘͢ͳͬͨ
  16

  View Slide

 17. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  • ϓϩάϥϜΛमਖ਼Λඞཁͱ͠ͳ͍ݶΓ࠶࣮ߦ͸Eng
  Ҏ֎Ͱ΋ग़དྷΔΑ͏ʹ
  17

  View Slide

 18. ͓͖ͨ໰୊
  • ϩάΠϯػೳ
  • UTC
  • DAGͷฤू
  • DAGϑΝΠϧͷංେԽ
  18

  View Slide

 19. ϩάΠϯػೳ
  • σϑΥϧτͰ͸FalseͳͷͰઃఆ͕ඞཁ
  • http://qiita.com/hatappi/items/
  1b8a3a2d1f4b01c844ef
  19

  View Slide

 20. UTC
  • ͜Ε͸͍࣮ͭߦ͞ΕΔͰ͠ΐ͏͔
  20

  View Slide

 21. 21
  Airflow͕ಈ͍͍ͯΔϚγ
  ϯͷλΠϜκʔϯʹΑΔ

  View Slide

 22. Ϛγϯ͕JSTͷ࣌
  • JSTͰ10:00ʹ࣮ߦ͞ΕΔͷͰը໘্ͷUTCදهͰ
  ͸1:00ʹ࣮ߦ͞ΕΔ
  • ը໘ͰݟΔ࣌͸ຖճ+9࣌ؒ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͆
  22

  View Slide

 23. ໰౴ແ༻ͷUTC
  • UTCʹͳΔΑ͏ʹϋʔυίʔσΟϯά͞Ε͍ͯΔ
  • ৄ͘͠͸
  • http://qiita.com/hatappi/items/2a4d41ca14746a3c98a6
  23

  View Slide

 24. DAGͷฤू
  • ৽ن௥Ճɺฤू͸ίϚϯυϥΠϯ্͔Βߦ͏
  • ੲ͸೔ຊޠίϝϯτ͕ग़དྷͳ͔ͬͨΑ͏͕ͩv1.8.0
  Ͱ֬ೝͨ͠ͱ͜Ζग़དྷͨ
  24

  View Slide

 25. DAGϑΝΠϧͷංେԽ
  • PythonͰఆٛ͢ΔͷͰAPI௨৴Ͱ΋ԿͰ΋ग़དྷΔ
  • ϩδοΫ͸λεΫ΍εΫϦϓτʹఆٛͯ͠DAGʹ
  ͸λεΫͷґଘؔ܎΍εέδϡʔϧʹઐ೦ͤ͞Δ΂
  ͖ͩͬͨ
  25

  View Slide

 26. ໨࣍
  • ࣗݾ঺հ
  • AirflowͷಋೖܦҢ
  • AirflowΛӡ༻ͯ͠Έͯ
  • Kuroko2Λͳͥ࢖͍͸͡Ίͨͷ͔
  • ·ͱΊ
  26

  View Slide

 27. Kuroko2ͱ͸
  • cookpad੡ͷδϣϒ؅ཧπʔϧ
  • RailsʹͷͤΔܗͰ࢖༻͢Δ
  • ϩάΠϯ͸GoogleOAuthೝূ͕͍͍ͭͯΔ
  • ࣌ࠁ͸Railsͷઃఆ͕൓ө͞ΕΔ
  • ϒϥ΢β্͔Β৽ن௥Ճɺฤू͕ग़དྷΔ
  27

  View Slide

 28. ॻ͖׳ΕͨݴޠͰ͋Δ͜ͱ
  • ࣾ಺ͷϝΠϯݴޠ͕RubyͳͷͰ৽͍͠ํ͕ೖͬͯ
  ΋ཧղ͠΍͍͢
  • ίʔυ͸RubyͰ͔͔Ε͍ͯΔͷͰίʔυ΋ಡΊΔ
  ͠ͳ͓ͤΔ
  • ΄͍͠ػೳ͕͋Ε͹ࣗ෼Ͱ։ൃ΋ग़དྷΔ
  • https://github.com/hatappi/kuroko2_read_only
  28

  View Slide

 29. ໨࣍
  • ࣗݾ঺հ
  • AirflowͷಋೖܦҢ
  • AirflowΛӡ༻ͯ͠Έͯ
  • Kuroko2Λͳͥ࢖͍͸͡Ίͨͷ͔
  • ·ͱΊ
  29

  View Slide

 30. ·ͱΊ
  • AirflowͰ΋Kuroko2Ͱ΋ࣗ෼ͷ໨తʹ͋ͬͨ΋ͷ
  Λ࢖༻͢Δͱྑͦ͞͏Ͱ͢
  • OSSͳͷͰԿ͔͋Ε͹commit͘Β͍ͷؾ࣋ͪ
  • DAG͸ઈରʹංେԽͤ͞ͳ͍ʂ
  30

  View Slide

 31. 31
  ͓ΘΓ

  View Slide