$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Google BigQueryを用いた次世代の検索手法

Google BigQueryを用いた次世代の検索手法

Kunpei Hikawa

October 30, 2017
Tweet

More Decks by Kunpei Hikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Google BigQueryΛ༻͍ͨ
  ࣍ੈ୅ͷݕࡧख๏

  View Slide

 2. ςʔϚ
  (PPHMF͕ఏڙ͢Δɺେن໛෼ࢄσʔλ΢ΣΞϋ΢ε

  View Slide

 3. ςʔϚ
  ߴ଎
  ௿Ձ֨
  ϑϧϚωʔδϝϯτ
  αʔόʔϨε
  ϖλόΠτڃσʔλ
  42-ߏจ
  6%'

  View Slide

 4. ςʔϚ
  ߴ଎
  ௿Ձ֨
  ϑϧϚωʔδϝϯτ
  αʔόʔϨε
  ϖλόΠτڃσʔλ
  42-ߏจ
  6%'

  View Slide

 5. User Defined Functions
  42-ؔ਺Λಠࣗʹ࡞੒͠ɺӡ༻
  +BWBTDSJQUɾ42-

  View Slide

 6. 'J[[#V[[ؔ਺

  View Slide

 7. View Slide

 8. ػցֶश
  લॲཧ ֶश ਪ࿦

  View Slide

 9. ػցֶश
  લॲཧ ֶश ਪ࿦

  View Slide

 10. ೔ຊޠ෼͔ͪॻ͖ؔ਺

  View Slide

 11. View Slide

 12. ʮେྔͷσʔλʯʮߴ଎Ͱ҆ՁͳΫϥ΢υ؀ڥʯ
  Կ͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳΔͷ͔ʁ

  View Slide

 13. ैདྷͷݕࡧ
  ςΩετݕࡧ ΧςΰϦɾλάݕࡧ

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. ίϯςϯπͷதͰԿ͕ॏཁ͔ɺߟྀͯ͠ͳ͍ݕࡧ
  هࣄA
  MySQL
  BigQuery
  هࣄB
  MySQL BigQuery
  هࣄC
  MySQL
  BigQuery
  ʹશͯಉ͡ѻ͍

  View Slide

 17. ίϯςϯπͷதͰԿ͕ॏཁ͔ɺߟྀͯ͠ͳ͍ݕࡧ
  هࣄA
  MySQL
  BigQuery
  هࣄB
  MySQL BigQuery
  هࣄC
  MySQL
  BigQuery
  ʹશͯಉ͡ѻ͍

  View Slide

 18. هࣄD
  MySQL
  BigQuery
  هࣄE
  MySQL
  BigQuery
  هࣄF
  MySQL
  BigQuery
  هࣄG
  MySQL
  BigQuery
  ॏΈΛอ࣋ͨ͠ɺۃΊ͍ͯۙίϯςϯπͷݕࡧ
  هࣄA
  MySQL
  BigQuery

  View Slide

 19. ͲͷΑ͏ʹԋࢉ͢Δ͔ʁ
  ର৅ͱͳΔυΩϡϝϯτ"ͱυΩϡϝϯτ#$%&Λ
  ൺֱ͠ɺྨࣅ౓ॱʹฒ΂ସ͑Δ

  View Slide

 20. ίαΠϯྨࣅ౓ʢίαΠϯڑ཭ʣ
  O࣍ݩͷϕΫτϧಉ࢜Λൺֱ͠ɺʙͷൣғͰྨࣅ౓ΛٻΊΔ

  View Slide

 21. ϕΫτϧΛBigQueryʹ֨ೲ͢Δ
  Ұൠతʹ͸)BEPPQ΍"QBDIF4QBSLΛ༻͍ͯ

  ܭࢉͨ͠಺༰Λσʔλ΢ΣΞϋ΢εʹ֨ೲ
  ϕΫτϧͷܭࢉʹ͸ʮେྔͷσʔλʯʮߴ଎ͳ؀ڥʯ͕ඞཁ

  View Slide

 22. ࣮༻Մೳͳ

  4ͭͷख๏

  View Slide

 23. έʔε1. Word2Vec
  จষʹ͓͚Δ୯ޠؒͷҙຯ߹͍ΛϕΫτϧԽ

  View Slide

 24. έʔε2. Doc2Vec
  8PSE7FDΛ֦ு
  จষؒͷҙຯ߹͍ΛϕΫτϧԽ

  View Slide

 25. έʔε3. TF-IDF
  จষʹ͓͚Δॏཁ୯ޠͷநग़

  View Slide

 26. BigQueryͰυΩϡϝϯτͷϕΫτϧΛٻΊΔ
  Ͱԋࢉͯ͠ϦΞϧλΠϜʹϕΫτϧԽɾྨࣅ౓൑அ΋Մೳ
  5'*%'ͳΒɺશͯͷܭࢉΛ

  View Slide

 27. %&.0

  View Slide

 28. έʔε4. ػցֶश
  ίϯςϯπʹ͓͚Δಛ௃ϕΫτϧͷநग़

  View Slide

 29. ݶΒΕͨσʔλΛ

  ਓྗͰλά෇͚
  ςΩετσʔλ
  ը૾
  Ի੠
  ࣌ܥྻσʔλ

  View Slide

 30. ݶΒΕͨσʔλΛ

  ਓྗͰλά෇͚
  ςΩετσʔλ
  ը૾
  Ի੠
  ࣌ܥྻσʔλ

  View Slide

 31. ςΩετσʔλ
  ը૾
  Ի੠
  ࣌ܥྻσʔλ
  σʔλΛϕΫτϧԽ͠ɺ

  ػցʹΑΔεϚʔτͳϥϕϧ෇͚

  View Slide

 32. ϕΫτϧσʔλʹΑͬͯɺ

  ػց͕ҙຯΛཧղͨ͠ɺ
  εϚʔτͰݡ͍σʔλ΢ΣΞϋ΢ε

  View Slide

 33. Ϣʔβ͕ٻΊΔ΋ͷΛɺΑΓ൓ө͍ͤͯ͘͞
  ࣍ੈ୅ͷݕࡧख๏

  View Slide

 34. Google BigQueryΛ༻͍ͨ
  ࣍ੈ୅ͷݕࡧख๏
  ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 35. ຊ೔࣋ͪؼͬͯ௖͖͍ͨςʔϚ
  #JH2VFSZ
  6%'

  ϕΫτϧʹΑΔλά෇͚

  ίαΠϯྨࣅ౓

  NFEJCB

  View Slide