Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tsunagu.AI 会社紹介・採用説明資料

Hina Uchio
September 07, 2022

Tsunagu.AI 会社紹介・採用説明資料

Hina Uchio

September 07, 2022
Tweet

Transcript

 1. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 1
  ձࣾ঺հɾ࠾༻આ໌ࢿྉ
  2022

  View full-size slide

 2. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 2
  ໰͍͕͋Δͱɺਓ͸ࣗવͱߟ͑Δɻ
  ͋͋͢Ε͹ɺ͜͏͢Ε͹ɺ͏·͘Ͱ͖ΔΜ͡Όͳ͍͔ɻ
  ࢼߦࡨޡ΍૑ҙ޻෉͸ɺָ͍͠ɻຊདྷɺਓ͸୭΋͕ΫϦΤΠςΟϒͰ͢ɻ
  ͦΜͳ૝૾ྗ͕ɺ΋ͬͱ࢓ࣄʹྲྀΕࠐΊ͹ɺ͖ͬͱֵ৽΁ͷۙಓʹͳΔɻ
  5TVOBHV"*͸ɺ"*Λ௨ͯ͡ਓʑΛ୯७࿑ಇ͔Βղ์͠·͢ɻ
  ࡞ۀ͸"*ʹɻֵ৽͸ਓؒʹɻ
  Πϊϕʔγϣϯ͸·ͩ·ͩɺਓؒͷྖ෼ɻ
  "*ͷձࣾͰ͋Δ͔Βͦ͜ɺࢲͨͪ͸ͦΕΛ஌͍ͬͯ·͢ɻ
  ࢲͨͪ͸ͭͳ͙ɺ"*ͱਓͷՄೳੑΛɻ
  ਓͷ૑଄ੑ͕΋ͬͱɺੈքΛલਐͤ͞ΔνΧϥͱͳΔΑ͏ʹɻ
  TUBUFNFOU

  View full-size slide

 3. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 3
  NJTTJPO
  WJTJPO
  "*Ͱɺώτͷ૑ҙʹՐΛ͚ͭΔɻ
  ςοΫͷݱ৔Λ୯७࿑ಇ͔Βղ์͠ɺ
  ώτ͕΋ͬͱ৽͍͜͠ͱʹ௅ઓͰ͖Δੈք΁ɻ

  View full-size slide

 4. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  $POUFOUT
  4
  ձࣾ֓ཁ
  ૊৫ʹ͍ͭͯ
  ࣄۀʹ͍ͭͯ
  ಇ͘؀ڥ
  ืू৬छ

  View full-size slide

 5. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 5
  ձࣾ֓ཁ

  View full-size slide

 6. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 6
  ձࣾ֓ཁ
  ձ໊ࣾ
  גࣜձࣾ5TVOBHV"*
  ͭͳ͙Ͳͬͱ͑ʔ͍͋

  ઃཱ
  ೥݄
  ୅දऔక໾$&0
  ৿ɹོߊ
  8FCTJUF
  IUUQTUTVOBHVBJ
  ॴࡏ஍
  ౦ژ౎ઍ୅ా۠բ͕ؔʵʵ೔౔஍Ϗϧ֊4&/2բ͕ؔ
  ࣄۀ಺༰
  σβΠϯΛཧղ͢Δ"*ʮ'30/5&/%"*ʯͷ։ൃɾӡӦ

  View full-size slide

 7. 7
  ड৆ྺ
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.

  View full-size slide

 8. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  ৿ ོߊ
  ૑ۀऀུྺ
  8
  גࣜձࣾϝϯόʔζʹͯɺϦεςΟϯά޿ࠂೖࡳ࠷దԽπʔϧͷ৽نࣄۀΛ
  ܦݧޙɺ ΢ΣϒαʔϏεͷߏஙɾӡ༻ࢧԉΛ୲౰ɻ 


  ͦͷޙɺגࣜձࣾάουύονͰͷUXσβΠϯࢧԉۀ຿Λܦͯɺ

  2017೥ גࣜձࣾTsunagu.AIઃཱɺ୅දऔక໾/CEOʹब೚ɻ


  20೥มΘΒͳ͍ଐਓతͳ੍࡞ϑϩʔΛAI/ػցֶशͷٕज़Ͱղܾ͢΂͘ɺ
  WebΤϯδχΞ޲͚ϩʔίʔυαʔϏεʮFRONT-END.AIʯΛϦϦʔεɻ
  B Dash Camp 2019 Fukuoka ಛผ৆ɺIVS Launch Pad SaaS 2021 ୈ3ҐɺHONGO AI 2021
  AWARDˍಛผ৆ɺJSSA࠷༏ल৆
  ʢҰࣾʣਓ޻஌ೳֶձ ਖ਼ձһ
  ʢҰࣾʣ೔ຊσΟʔϓϥʔχϯάڠձ Deep Learning for GENERAL 2017
  ུྺ
  גࣜձࣾTsunagu.AIɹ୅දऔక໾ / CEO
  UXσβΠφʔʗϓϩδΣΫτϚωʔδϟʔ

  View full-size slide

 9. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 9
  CEO
  UX Designer
  Web Engineer
  AI Engineer
  Art Director / Designer
  8FC
  ✕ ٕज़ސ໰
  OUR TEAMʛ22໊※ۀ຿ҕୗؚ
  ػցֶश
  ٕज़ސ໰

  View full-size slide

 10. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 10
  ૊৫ʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 11. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 11
  ৬छผͷׂ߹
  શͯͷՔಇͷ͏ׂ͕ͪΤϯδχΞ
  ϓϩμΫτΛத৺ʹࣾ಺ͷίϛϡχέʔγϣϯΛͱ͍ͬͯ·͢ɻ
  ΤϯδχΞ޲͚ϓϩμΫτͷͨΊɺΤϯδχΞͷதʹ΋։ൃ͚ͩͰͳ͘
  ϓϩμΫτͷاըΛ୲͍ͬͯΔϝϯόʔ͕͍·͢ɻ
  ΤϯδχΞҎ֎ͷ৬छͷϝϯόʔ΋ۀ຿ͷࣗಈԽʹੵۃతͰ͢ɻ

  View full-size slide

 12. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 12
  ෭ۀɾۀ຿ҕୗͷׂ߹
  શͯͷՔಇͷ͏ׂ͕ͪ෭ۀɾۀ຿ҕୗ
  ޏ༻ܗଶ໰Θͣࡋྔ͕༩͑ΒΕΔͨΊɺ

  ෭ۀɾۀ຿ҕୗͰ͋ͬͯ΋ίΞϝϯόʔͱͯ͠׆༂Ͱ͖Δ؀ڥͰ͢ɻ


  اۀͷݚڀ෦໳͔Βͷ෭ۀ΍ɺઐ໳ྖҬͰಠཱͨ͠ݸਓࣄۀओͳͲ
  ϓϩϑΣογϣφϧʹࢀը௖͍͍ͯ·͢ɻ
  ෭ۀɾۀ຿ҕୗ
  ਖ਼ࣾһ


  View full-size slide

 13. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 13
  ډॅ஍
  ϑϧϦϞʔτਪ঑ͷͨΊɺډॅ஍ʹ

  ੍ݶ͕͋Γ·ͤΜɻ
  ւ֎ࡏॅͷϝϯόʔ΋ࡏ੶͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 14. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 14
  ࣄۀʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 15. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 15
  lσβΠϯΛཧղ͢Δ"*zͰ

  ϑϩϯτΤϯυ։ൃΛࣗಈԽ͢Δ
  ϩʔίʔυ։ൃϓϥοτϑΥʔϜ

  View full-size slide

 16. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  ఏڙՁ஋
  16
  ϑϩϯτΤϯ
  ド
  ։ൃʹ͓͚Δॳظ޻ఔΛ
  "*ʹΑͬͯࣗಈԽ͢Δ͜ͱ
  で
  ɺ
  Τϯ
  ジ
  χΞͷ࡞ۀ࣌ؒΛ࡟ݮ͠ɺ
  ΫϦΤΠςΟ
  ブ
  ͳ࣌ؒΛ૑ग़͢Δɻ

  View full-size slide

 17. 17
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  FRONT-END.AI ࢓૊Έ
  Πϯϓοτ͸
  ը૾͚ͩ
  +1( 1/( 47(

  ཁૉݕग़ ςΩετ൑ผ
  ίʔυग़ྗ
  ෳ਺ϞσϧΛ૊Έ߹Θͤͨ
  lσβΠϯΛཧղ͢Δ"*z
  ͳͲ
  ࠃ ࡍ ಛ ڐ ग़ ئ ࡁ
  σβΠϯ ίʔσΟϯά
  σβΠϯཧղ
  ˞1$5ࠃࡍग़ئ੍౓Λར༻ͨ͠ग़ئ

  View full-size slide

 18. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  "*͕αΠτߏ଄Λݕग़
  ˔
  σβΠϯΧϯϓͱΞηοτϑΝΠϧΛಡΈࠐΈɺ

  σβΠϯΛཧղ͢Δ"*͕ߏ଄Λ൑ผ͠·͢
  σβΠϯݩσʔλͷߏ଄Λ͖Ε͍ʹ͢Δඞཁ͸͋Γ·ͤΜɻ
  18

  View full-size slide

 19. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  6*্Ͱޮ཰తʹίʔυ࡞੒
  ˔
  ݕग़ͨ͠αΠτߏ଄Λݩʹɺ
  6*্Ͱޮ཰తʹίʔυΛ࡞੒͠·͢
  ௚ײతʹߏ଄Λमਖ਼Ͱ͖·͢ɻ
  19

  View full-size slide

 20. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  $44ʹ΋ରԠ
  ˔
  BCTPMVUFΛར༻ͨ͠ϐΫηϧύʔϑΣΫτ͸ӡ༻ʹ଱͑͏
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ
  ϨΠΞ΢τ൑ఆ΍GMFYCPYΛ׆༻ͨ͠ϨεϙϯγϒରԠͳ
  Ͳɺ$44ͷίʔσΟϯά΋ࢧԉɻ
  طଘͷ$44Λ׆༻ͨ͠ίʔσΟϯά΋ՄೳͰ͢ɻ
  20

  View full-size slide

 21. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  9%࿈ܞͰߴਫ਼౓ʹίʔυΛग़ྗ
  ˔
  9%ϓϥάΠϯͷར༻Ͱߴਫ਼౓ʹɺ$44΋ΑΓࡉ෦·Ͱɻ
  ΑΓ୹࣌ؒͰͷίʔσΟϯά͕ՄೳͰ͢ɻ
  ΞηοτͷҰׅॻ͖ग़͠ʹ΋ରԠɻ
  ˞ຊػೳ͸ΦϓγϣϯͰ͢
  ˞9%Ҏ֎ͷσβΠϯπʔϧͰ΋'30/5&/%"*͸ར༻Ͱ͖·͢
  21

  View full-size slide

 22. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.

  ͲͷσβΠϯͰ΋
  ղੳՄೳ
  22
  FRONT-END.AIͷڧΈ

  ཧղ͠΍͍͢
  ίʔυ

  શମ։ൃ޻਺
  ׂݮͷ࣮੷

  View full-size slide

 23. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 23

  View full-size slide

 24. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 24
  ʮ࡞ۀ͕࣌ؒʹʯגࣜձࣾ4&&$༷
  IUUQTZPVUVCFI$88O[&(4*
  FRONT-END.AIಋೖΠϯλϏϡʔ

  View full-size slide

 25. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 25
  ಇ͘؀ڥ

  View full-size slide

 26. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  ϫʔΫελΠϧͷߟ͑ํ
  26
  ࢲୡ͸ɺ૑ۀظʹίϩφՒͱͳΓελʔτΞοϓͰॏཁͳ

  εϐʔυײΛอͪͭͭɺ҆શͳಇ͖ํΛ໛ࡧ͖ͯ͠·ͨ͠ɻ
  ·ͣ͸ࣾһͷ҆શΛ༏ઌ͠ɺ҆શΛ֬อ͢Δ͜ͱͰɺ
  ܧଓతʹύϑΥʔϚϯεΛൃشͰ͖Δख๏Λ௥ٻ͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 27. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  جຊ৘ใ
  27
  • ϑϧϦϞʔτਪ঑
  • ϑϨοΫελΠϜ੍
  • ίΞλΠϜɹ11:00-17:00
  • ׬શिٳ2೔੍(౔ɾ೔ɾॕ೔)
  w ೥ؒٳ೔೔Ҏ্ ೥݄ʙ೥݄ɿ
  ࣮੷೔

  • ࣾձอݥ׬උ
  • ௨ۈަ௨අࢧڅ

  View full-size slide

 28. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  ٳՋ
  28
  ͦͷଞɺՆق d݄ͷ͏ͪ೔ؒ
  ɾ೥຤೥࢝ d
  ɾ֤छಛผٳՋ͋Γ
  ੜཧٳՋ ݄ʹ೔·Ͱ༗څͰऔಘՄೳ

  ମௐୈҰͷಇ͖ํΛਪ঑͍ͯ͠·͢ɻ
  ਃ੥ํ๏΋ଞͷࣾһʹ఻ΘΒͳ͍Α͏ʹ഑ྀͨ͠΋ͷʹͯ͠
  ͍·͢ɻ

  ϫΫνϯಛผٳՋ ϫΫνϯ઀छͷཌ೔ʹ༗څͰऔಘՄೳ

  ҆৺ͯ͠ϫΫνϯ઀छͰ͖Δ؀ڥΛ੔͍͑ͯ·͢ɻ
  ࢈લ࢈ޙٳՋɾҭࣇٳՋ
  ୅දΛؚΊɺෳ਺ͷࢠҭͯதϝϯόʔ͕ࡏ੶͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 29. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  ؀ڥ
  w 1$ି༩ .BD#PPL1SP

  w σΟεϓϨΠି༩
  w ॻ੶ߪೖࢧԉ
  w ϦϞʔτϫʔΫख౰ ԁ݄
  ˞̍
  ݈߁
  w ৽ܕίϩφ΢ΠϧεϫΫνϯࢧԉ˞
  w ΠϯϑϧΤϯβϫΫνϯ˞
  w ݈߁਍அ
  ෱རްੜ
  29
  ˞ޫ೤අɺΠϯλʔωοτར༻ྉͱͯ͠Ұ཯ࢧڅ͍ͯ͠·͢
  ˞ϫΫνϯ઀छ͸ر๬ऀͷΈͰ͢

  View full-size slide

 30. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  बۀ؀ڥσʔλ
  30
  ༗ٳফԽ཰ɿ

  ೥݄ʙ೥݄

  ਃ੥ͷ͋ͬͨ༗څٳՋ͸ˋऔಘͰ͖͍ͯ·͢ɻ
  ݄ͷฏۉ࢒ۀ࣌ؒɿ࣌ؒ
  ೥݄ʙ೥݄

  ਓ΍৬छʹΑͬͯͷ͹Β͖ͭ͸ແ͘ɺଟ͍݄΋࣌ؒఔͰ͢ɻ

  View full-size slide

 31. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 31
  ࢖༻πʔϧ
  ࣾ಺ίϛϡχέʔγϣϯ ৘ใڞ༗ ΧελϚʔαΫηε
  ։ൃؔ࿈ σβΠϯ ӦۀɾϚʔέςΟϯά ࣗࣾαΠτߋ৽

  View full-size slide

 32. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 32
  ืू৬छ

  View full-size slide

 33. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  ͜Μͳਓͱಇ͖͍ͨʂ
  33
  ɾϛογϣϯϏδϣϯʹڞײͰ͖Δ
  ɾ"*Λ༻͍ͨϓϩμΫτʹؔ͢Δ஌త޷ح৺͕͋Δ
  ɾ૑ۀظϑΣʔζͷελʔτΞοϓͰࣗݾΛ੒௕͍ͤͨ͞ͱࢥ͍ͬͯΔ
  ɾΦʔϓϯϚΠϯυ
  ɾ୯७࡞ۀΛࣗಈԽ͢Δͷ͕޷͖
  ɾࣗ෼ͷྖҬΛӽ͑Δ͜ͱΛԀΘͳ͍

  View full-size slide

 34. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 34
  8FC&OHJOFFS
  ޏ༻ܗଶ ਖ਼ࣾһ
  ৬຿֓ཁ
  '30/5&/%"*ʹ͓͚Δاըɾػೳઃܭɾମݧઃܭ
  6*69Λॏࢹ͓ͯ͠ΓɺػೳͷҊͩ͠ɾσβΠϯݕ౼ͷஈ֊͔Β

  $&0ɾΤϯδχΞɾσβΠφʔͰҰॹʹਐΊ͍ͯ͘ͷ͕ಛ௃Ͱ͢ɻ
  ػೳ։ൃ
  w αʔόʔαΠυϑϩϯτΤϯυͷ։ൃ
  w ཁ૬ஊ
  ػցֶशΤϯδϯΛؚΉΠϯϑϥߏஙɾӡ༻43&ػೳ։ൃ
  w αʔόʔαΠυϑϩϯτΤϯυͷ։ൃ
  w ཁ૬ஊ
  ػցֶशΤϯδϯΛؚΉΠϯϑϥߏஙɾӡ༻43&
  ืूཁ݅
  ඞਢܦݧ
  ɾϑϩϯτΤϯυͷઃܭɺ։ൃܦݧ

  +BWB4DSJQU·ͨ͸5ZQF4DSJQUɺ41" 3FBDUɺ7VFKTͳͲ  ɾαʔόʔαΠυͷઃܭɺ։ൃܦݧ

  /PEFKT 3VCZ 1ZUIPO (PͳͲ


  ɾνʔϜͰͷ։ൃܦݧ
  ׻ܴܦݧ
  ɾΫϥ΢υ؀ڥʢ($1΍"84ʣΛ༻͍ͨΠϯϑϥߏஙɾӡ༻ܦݧ

  ɾσβΠφʔͱҰॹʹಇ͍ͨ͜ͱ͕͋ΓɺσβΠϯʹର͢Δཧղ͕͋Δ

  ɾ8੍࡞ձࣾͰͷۈ຿ܦݧ


  View full-size slide

 35. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 35
  ٕज़ελοΫ
  ։ൃ؀ڥ 8FC

  πʔϧ

  View full-size slide

 36. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 36
  4BMFT
  ޏ༻ܗଶ ਖ਼ࣾһ
  ৬຿֓ཁ
  8FC੍࡞ձࣾͷΤϯδχΞܦӦ૚ͱ঎ஊ͠ɺ
  8FC੍࡞ݱ৔ʹ͓͚Δ՝୊Λ࢕͍ɺղܾࡦͱͯ͠'30/5&/%"*ΛఏҊ͍͖ͯͨͩ͠·͢ɻ
  ืूཁ݅
  ඞਢཁ݅
  w ##ͷӦۀܦݧ
  ׻ܴཁ݅
  w ΤϯδχΞͱڠྗͯ͠࢓ࣄΛਐΊͨ͜ͱ͕͋Δ
  w )5.-·ͨ͸ɺ8PSE1SFTTͳͲͷ$.4ʹ஌ݟ͕͋Δ ࣮຿Ͱͷܦݧ͕ͳͯ͘΋Մ

  w ελʔτΞοϓͷ͝ܦݧ
  w 4BB4ͳͲͷ*5αʔϏεͷൢച
  w Ϛωδϝϯτͷ͝ܦݧ

  View full-size slide

 37. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 37
  $4
  ޏ༻ܗଶ ਖ਼ࣾһ
  ৬຿֓ཁ
  ౰͕ࣾ։ൃ͓Αͼఏڙ͢Δɺ8FCΤϯδχΞ޲͚

  ϩʔίʔυαʔϏεʮ'30/5&/%"*ʯͷ

  ΧελϚʔαΫηεΛ୲౰͍͖ͯͨͩ͠·͢ɻ
  ʲΧελϚʔαΫηεͷओͳۀ຿ʳ
  ɾ'30/5&/%"*ಋೖ࣌ͷώΞϦϯάɺػೳ΍࢖͍ํͷϨΫνϟʔ
  ɾӡ༻αϙʔτɺϢʔβʔ໰߹ͤରԠ
  ɾར༻ঢ়گͷνΣοΫͱར༻ଅਐͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ɾϢʔβʔ͔Βͷػೳཁ๬ͷऩूͱ։ൃ΁ͷϑΟʔυόοΫ
  ɾػೳվળɺ৽ػೳͷ͝Ҋ಺
  ืूཁ݅ ඞਢཁ݅
  ɾ୯७࡞ۀΛ࡟ݮ͢Δ͜ͱͰɺΑΓೳྗΛൃشͰ͖ΔੈͷதΛ

  ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ৴͍ͯ͡Δํ
  ׻ܴཁ݅
  ɾ8੍࡞ʹ͓͚ΔίʔσΟϯάܦݧʢաڈͷ͝ܦݧͰ΋ߏ͍·ͤΜʣ
  ɾ8FCۀքͰͷۈ຿ܦݧʢ8FC੍࡞ͷ޻ఔΛཧղ͍ͯ͠Δʣ

  View full-size slide

 38. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 38
  Ԡืϑϩʔ@ਖ਼ࣾһ
  ˞બߟલͷΧδϡΞϧ໘ஊΛ࣮ࢪ͍ͯ͠·͢ɻ
  ˞બߟϑϩʔ͸มߋͱͳΔ৔߹͕͍͟͝·͢ɻ
  ˞෭ۀϝϯόʔ΍ଞ৬छͷࣾһͱͷ໘ஊ͕ઃఆ͞ΕΔ৔߹͕͍͟͝·͢ɻ
  ॻ ྨ બ ߟ
  ɾཤྺॻ
  ɾ৬຿ܦྺॻ εΩϧγʔτ

  Ұ ࣍ ໘ ઀ ࠷ऴ໘઀ ಺ ఆ ೖࣾ
  Φ ϑ Ν ʔ


  ໘ ஊ
  ɾٕज़໘઀ ෼˞ΤϯδχΞͷΈ

  ɾਓࣄ໘઀ ෼

  View full-size slide

 39. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 39
  Ԡืϑϩʔ@ۀ຿ҕୗ
  ˞બߟϑϩʔ͸มߋͱͳΔ৔߹͕͍͟͝·͢ɻ
  ˞෭ۀϝϯόʔ΍ଞ৬छͷࣾһͱͷ໘ஊ͕ઃఆ͞ΕΔ৔߹͕͍͟͝·͢ɻ
  Χ δϡ Ξϧ
  ໘ ஊ
  ɾཤྺॻ
  ɾ৬຿ܦྺॻ εΩϧγʔτ

  ॻ ྨ ͝ ڞ ༗ ໘઀ ಺ ఆ ೖࣾ
  ܖ໿ܗଶʹؔΘΒͣ౷Ұ͞Εͨબߟج४Λઃ͚͍ͯ·͢ɻ
  Φ ϑ Ν ʔ


  ໘ ஊ
  ɾٕज़໘઀ ෼˞ΤϯδχΞͷΈ

  ɾ୅ද໘઀ ෼

  View full-size slide

 40. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved.
  '"2
  40
  2உঁൺ΍ฏۉ೥ྸ͸ެ։͍ͯ͠·͔͢ʁ
  " δΣϯμʔฏ౳ͷ؍఺͔ΒɺࢿྉͰͷެද͸͍ͯ͠·ͤΜɻ໘ஊͳͲͰ࣭͝໰͍͚ͨͩΕ͹ճ౴͕ՄೳͰ͢ɻ
  2ग़ࣾ͢Δ͜ͱ͸͋Γ·͔͢ʁ
  " ͋Γ·͢ɻ਺ϲ݄ʹҰճɺνʔϜϏϧσΟϯάͷͨΊʹ.5(΍৯ࣄͳͲΛ༧ఆ͍ͯ͠·͢ɻ

  ײછ঱֦େͳͲͷࡍʹ͸Ԇظͱ͍ͯ͠·͢ɻ ަ௨අ॓ധඅ͸ࢧڅ͞Ε·͢ɻ

  View full-size slide

 41. © 2022 Tsunagu.AI Inc. All Right Reserved. 41

  View full-size slide