Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Extensible Effects with Scala/eff-with-scala

fuzyco
April 13, 2018

Extensible Effects with Scala/eff-with-scala

Extensible Effectsの概要とScalaでの実装の説明です

fuzyco

April 13, 2018
Tweet

More Decks by fuzyco

Other Decks in Technology

Transcript

 1. &YUFOTJCMF&⒎FDUT
  XJUI4DBMB

  View Slide

 2. Ϟνϕʔγϣϯ
  ݩͷࢿྉ͸ͪ͜ΒͰ͢
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFU4BOTIJSP:PTIJEB
  FYUFOTJCMFF⒎FDUTJOEPUUZ
  4DBMB.BUTVSJʹ͓͍ͯIBMDBUYB͞Μͷ
  ʮ&YUFOTJCMF&⒎FDUTJO%PUUZʯ
  ͷ಺༰͕೉ͯ͘͠Θ͔Βͳ͔ͬͨͷͰɺ
  ࣗ෼ͳΓʹղऍͯ͠·ͱΊͯΈ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  ɾ%PUUZͱ͸
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTͱ͸
  ɾϞφυม׵ࢠ
  ɾϞφυελοΫ
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTJO4DBMB
  4DBMB.BUTVSJͷεϥΠυͱղઆ৫Γަͥͯ࿩͍͖ͯ͠·͢

  View Slide

 4. ಘΒΕΔ஌ࣝ
  ɾϞφυม׵ࢠ
  ɾϞφυελοΫ
  ɾ'SFFϞφυ
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUT
  EPUUZ͸ϝΠϯ͡Ό͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  ɾ%PUUZͱ͸
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTͱ͸
  ɾϞφυม׵ࢠ
  ɾϞφυελοΫ
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTJO%PUUZ

  View Slide

 6. %PUUZͱ͸
  w ࣍ੈ୅ͷ4DBMBίϯύΠϥ
  w 4DBMB͔Βඪ४ʹͳΔΒ͍͠
  w ݱࡏͷ࠷৽ͷόʔδϣϯ͸

  View Slide

 7. %PUUZͷಛ௃
  ɾ&OVNT
  ɾ5ZQF-BNCEBT
  ɾ*OUFSTFDUJPO5ZQFT
  ɾ6OJPO5ZQFT
  ɾ*NQMJDJU'VODUJPO5ZQFT
  ɾFUD

  View Slide

 8. 5ZQF-BNCEBT
  UZQF1BJS " "

  UZQF1BJS " "

  WBMQ1BJS

  %PUUZ
  4DBMB
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFU4BOTIJSP:PTIJEBFYUFOTJCMFF⒎FDUTJOEPUUZ>

  View Slide

 9. 5ZQF-BNCEBT
  type FreeMonad[F[_]] =
  Monad[({ type λ[A] = Free[F, A] })#λ]
  type FreeMonad[F[_]] = Monad[[A] => Free[F, A]]
  %PUUZ
  4DBMB
  ܕͷ෦෼ద༻͕௚઀ॻ͚Δ
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFU4BOTIJSP:PTIJEBFYUFOTJCMFF⒎FDUTJOEPUUZ>

  View Slide

 10. 6OJPO5ZQF
  val x: String | Int =
  if util.Random.nextBoolean() then "hoge" else 0
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFU4BOTIJSP:PTIJEBFYUFOTJCMFF⒎FDUTJOEPUUZ>

  View Slide

 11. ΞδΣϯμ
  ɾ%PUUZͱ͸
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTͱ͸
  ɾϞφυม׵ࢠ
  ɾϞφυελοΫ
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTJO%PUUZ

  View Slide

 12. &YUFOTJCMF&⒎FDUT F⒎
  ͱ͸
  ϞφυελοΫΛ࣮ݱͨ͠΋ͷ
  Ϟφυม׵ࢠ
  ϞφυελοΫ
  ϞφυͷੵΈॏͶ

  Ϟφυͷแؚ
  4UBUF5 0QUJPO
  0QUJPO
  4UBUF5
  4UBUF
  4UBUF
  0QUJPO
  0QUJPO

  View Slide

 13. Ϟφυม׵ࢠ
  case class User(id: Long, firstName: Option[String], lastName: Option[String])
  def getUser(id: Long): Either[String, User] = ???
  def getUserName(id: Long): Either[String, Option[String]] = for {
  user } yield for {
  first last } yield s"$first $last"
  import cats.data.OptionT
  import cats.implicits._
  type StringEither = [A] => Either[String, A]
  def getUserName(id: Long): Either[String, Option[String]] = (for {
  user first last } yield s"$first $last").value
  GPS͕ࣜ࿈࠯ͯ͠ॻ͖ͮΒͯ͘ಡΈͮΒ͍
  ෳ਺ͷϞφυ͕ࠞࡏ͢Δ৔߹
  GPSࣜҰͭͰॻ͚Δ

  View Slide

 14. Ϟφυม׵ࢠͷ໰୊఺
  ߹੒͢ΔϞφυ͕૿͑Δͨͼʹɺܭࢉͷޮ཰͕མͪΔ
  ԼҐͷϞφυͷॲཧΛߦ͏ͷʹɺҰʑMJGUΛߦ͏ඞཁ͕͋Δ
  Ϟφυͷ߹੒ॱ͸ݻఆ͞Ε͍ͯͯɺ్தͰೖΕସ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  ϞφυΛ߹੒͢Δॱ൪ʹΑͬͯɺܭࢉͷҙຯ͕มΘΔ
  4UBUF5 0QUJPO
  0QUJPO
  4UBUF5

  View Slide

 15. Ϟφυม׵ࢠͷ໰୊఺
  ߹੒͢ΔϞφυ͕૿͑Δͨͼʹɺܭࢉͷޮ཰͕མͪΔ
  package cats
  package data
  final case class OptionT[F[_], A](value: F[Option[A]]) {
  def flatMap[B](f: A => OptionT[F, B])(implicit F: Monad[F]): OptionT[F, B] =
  flatMapF(a => f(a).value)
  def flatMapF[B](f: A => F[Option[B]])(implicit F: Monad[F]): OptionT[F, B] =
  OptionT(F.flatMap(value)(_.fold(F.pure[Option[B]](None))(f)))
  }
  ճϧʔϓ͕૸Δ

  View Slide

 16. Ϟφυม׵ࢠͷ໰୊఺
  ԼҐͷϞφυͷॲཧΛߦ͏ͷʹɺҰʑMJGUΛߦ͏ඞཁ͕͋Δ
  import cats.data.{ OptionT, StateT }
  import cats.instances.list._
  import cats.instances.either._
  type StringEither = [A] => Either[String, A]
  type OptionTEither = [A] => OptionT[StringEither, A]
  type StateTOptionTEither[S, C, A] = StateT[[C] => OptionTEither[C], S, A]
  def getUser(id: Long): Either[String, User] = ???
  def getState(id: Long): StateTOptionTEither[Int, User, Long] =
  StateT.liftF {
  OptionT.liftF {
  getUser(id)
  }.map { user =>
  user.id
  }
  }
  ԼҐͷ&JUIFSͷॲཧΛߦ͏ͨΊʹɺ
  ೋճMJGUΛݺΜͰ͍Δ

  View Slide

 17. Ϟφυม׵ࢠͷ໰୊఺
  Ϟφυͷ߹੒ॱ͸ݻఆ͞Ε͍ͯͯɺ్தͰೖΕସ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  ϞφυΛ߹੒͢Δॱ൪ʹΑͬͯɺܭࢉͷҙຯ͕มΘΔ
  import cats.data.{OptionT, State, StateT}
  import cats.instances.either._
  import cats.instances.option._
  // StateT[Option, Int, Int]
  StateT.modify[Option, Int] { _+1 }.flatMap { _ =>
  StateT.liftF[Option, Int, Int](None)
  }.run(10)
  // None
  type IntState = [A] => State[Int, A]
  // OptionT[IntState, Unit]
  OptionT.liftF[IntState, Unit] { State.modify{ _+1 } }.flatMap { _ =>
  OptionT.none[IntState, Unit]
  }.value.run(10).value
  // (11, None)
  ԼҐͷϞφυ͕0QUJPOͳͷͰɺ
  ్தͰࣦഊ͢Δͱ/POFʹͳΔ
  ԼҐͷϞφυ͕4UBUFͳͷͰɺ
  ్தͰࣦഊͯ͠΋಺෦ঢ়ଶ͸อ࣋͞ΕΔ

  View Slide

 18. ϞφυελοΫ
  Ϟφυม׵ࢠͷ໰୊Λղܾ͢Δख๏
  ߹੒͢ΔϞφυ͕૿͑Δͨͼʹɺܭࢉͷޮ཰͕མͪΔ
  ԼҐͷϞφυͷॲཧΛߦ͏ͷʹɺҰʑMJGUΛߦ͏ඞཁ͕͋Δ
  Ϟφυͷ߹੒ॱ͸ݻఆ͞Ε͍ͯͯɺ్தͰೖΕସ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  શͯͷܭࢉΛҰͭͷϞφυͷதͰߦ͏
  ϞφυΛ߹੒͢Δॱ൪ʹΑͬͯɺܭࢉͷҙຯ͕มΘΔ
  4UBUF
  4UBUF
  0QUJPO
  0QUJPO

  View Slide

 19. &YUFOTJCMF&⒎FDUT
  DBUDI SVO3FBEFS
  ɾϞφυͷॲཧΛΫϥΠΞϯτͱϋϯυϥͷ૬ޓ࡞༻Ͱଊ͑Δ
  ɾϞφυม׵ࢠͷϞφυελοΫΛɺҕৡؔ܎ͷνΣʔϯͱͯ͠ଊ͑Δ
  SVO&SSPS SVO4UBUF
  ҕৡ ҕৡ ҕৡ
  MJGU͕ෆཁɺ֊૚͕ͳ͍
  ϋϯυϥ
  ΫϥΠΞϯτϓϩάϥϜ
  ϦΫΤετ HFU UFMM UISPX

  View Slide

 20. &YUFOTJCMF&⒎FDUT
  &YUFOTJCMF&⒎FDUT
  cc
  'SFF.POBE

  0QFO6OJPO

  View Slide

 21. ͔͜͜Β͕ຊ୊
  ݩࢿྉͷҎ߱

  ͔͜͜Βઌͷαϯϓϧίʔυ͸ɺ
  EPUUZͷߏจͰॻ͔ͳͯ͘΋͍͚Δ෦෼͸
  4DBMBͰॻ͔Ε͍ͯ·͢

  View Slide

 22. ΞδΣϯμ
  ɾ%PUUZͱ͸
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTͱ͸
  ɾϞφυม׵ࢠ
  ɾϞφυελοΫ
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUTJO4DBMB
  4DBMB.BUTVSJͷεϥΠυͱղઆ৫Γަͥͯ࿩͍͖ͯ͠·͢

  View Slide

 23. ࿩͢͜ͱ
  w 'SFF
  w 'SFFS
  w $PZPOFEB
  w 5ZQFBMJHOFE2VFVF
  w 'BTU'SFFS
  w &YUFOTJCMF&⒎FDUT
  w 0QFO6OJPO

  View Slide

 24. 'SFF.POBE
  case class Pure[F[_], A](a: A) extends Free[F, A]
  case class Impure[F[_], A](ff: F[Free[F, A]]) extends Free[F, A]
  sealed trait Free[F[_], A] {
  def map[B](f: A => B)(implicit F: Functor[F]): Free[F, B] = flatMap(a => Pure(f(a)))
  def flatMap[B](f: A => Free[F, B])(implicit F: Functor[F]): Free[F, B] =
  this match {
  case Pure(a) => f(a)
  case Impure(ff) => {
  Impure(F.map(ff)(_.flatMap(f)))
  }
  }
  }
  def lift[F[_], A](fa: F[A])(implicit F: Functor[F]): Free[F, A] =
  Impure(F.map(fa)(a => Pure(a)))
  'VODUPSΛϞφυʹม׵͢Δ
  ७ਮͳܭࢉ ෭࡞༻෇͖ͷܭࢉ

  View Slide

 25. 'SFF8SJUFS
  type Writer[W, A] = Free[[T] = Tell[W, T], A]
  // w: ग़ྗ஋ a: ܭࢉ͞Εͨ஋
  case class Tell[W, A](w: W, a: A) {
  def map[B](f: A => B) = Tell(w, f(a))
  }
  def tell[W](w: W): Writer[W, Unit] =
  Free.lift[[T] = Tell[W, T], Unit](Tell(w, ()))
  ܭࢉ͞Εͨ஋ͱ͸ผʹσʔλͷετϦʔϜΛੜ੒͢ΔϞφυ

  View Slide

 26. 'SFF8SJUFS
  type Writer[W, A] = Free[[T] = Tell[W, T], A]
  // w: ग़ྗ஋ a: ܭࢉ͞Εͨ஋
  case class Tell[W, A](w: W, a: A) {
  def map[B](f: A => B) = Tell(w, f(a))
  }
  def tell[W](w: W): Writer[W, Unit] =
  Free.lift[[T] = Tell[W, T], Unit](Tell(w, ()))
  def runAsList[W, A](free: Writer[W, A]): (List[W], A) =
  free match {
  case pure: Free.Pure[[T] = Tell[W, T], A] => (Nil, pure.a)
  case impure: Free.Impure[[T] = Tell[W, T], A] =>
  runAsList(impure.ff.a) match {
  case (ws, a) => (impure.ff.w :: ws, a)
  }
  }
  val e = for {
  _ _ } yield ()
  runAsList(e)
  // (List(hoge, fuga),())
  8SJUFS͕'VODUPSͰ͋Ε͹ɺ
  ϞφυʹͳΔ
  ܭࢉ͞Εͨ஋ʹͱ͸ผʹσʔλͷετϦʔϜΛੜ੒͢ΔϞφυ

  View Slide

 27. 'SFF8SJUFS
  implicit def tellFunctor[W] = new Functor[[A] = Tell[W, A]] {
  def map[A, B](fa: Tell[W, A])(f: A => B): Tell[W, B] = fa.map(f)
  }
  implicit def writerFunctor[W] = new Functor[[A] = Writer[W, A]] {
  def map[A, B](fa: Writer[W, A])(f: A => B): Writer[W, B] = fa.map(f)
  }
  'VODUPSͷܕΫϥεΛ࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 28. 'SFF8SJUFS
  type Writer[W, A] = Free[[T] = Tell[W, T], A]
  case class Tell[W, A](w: W, a: A) {
  def map[B](f: A => B) = Tell(w, f(a))
  }
  def tell[W](w: W): Writer[W, Unit] =
  Free.lift[[T] = Tell[W, T], Unit](Tell(w, ()))
  implicit def tellFunctor[W] = new Functor[[A] = Tell[W, A]] {
  def map[A, B](fa: Tell[W, A])(f: A => B): Tell[W, B] = fa.map(f)
  }
  implicit def writerFunctor[W] = new Functor[[A] = Writer[W, A]] {
  def map[A, B](fa: Writer[W, A])(f: A => B): Writer[W, B] = fa.map(f)
  }
  def runAsList[W, A](free: Writer[W, A]): (List[W], A) =
  free match {
  case pure: Free.Pure[({type F[T] = Tell[W, T]})#F, A] => (Nil, pure.a)
  case impure: Free.Impure[({type F[T] = Tell[W, T]})#F, A] =>
  runAsList(impure.ff.a) match {
  case (ws, a) => (impure.ff.w :: ws, a)
  }
  }
  val e = for {
  _ _ } yield ()
  runAsList(e)
  // (List(hoge, fuga),())

  View Slide

 29. 'SFF.BZCF
  type ConstUnit[A] = Unit
  type Maybe[A] = Free[ConstUnit, A]
  def some[A](a: A): Maybe[A] = Free.Pure[ConstUnit, A](a)
  def none[A]: Maybe[A] = Free.Impure[ConstUnit, A]((): ConstUnit[Maybe[A]])
  def safeDiv(n: Int, d: Int): Maybe[Int] = if (d == 0) none else some(n / d)
  implicit val ConstUnitFunctor = new Functor[ConstUnit] {
  def map[A, B](fa: ConstUnit[A])(f: A => B): ConstUnit[B] = (): ConstUnit[B]
  }
  val r = for {
  n m } yield m
  def maybe[A](maybe: Maybe[A])(default: A): A = maybe match {
  case Pure(a) => a
  case Impure(()) => default
  }
  assert(maybe(r)(42) == 42) // r͕noneͳͷͰɺdefaultͷ42͕ద༻͞ΕΔ
  $POTU6OJU͕'VODUPSͳͷͰɺ
  ϞφυʹͳΔ

  View Slide

 30. 'SFFS.POBE
  'VODUPSͷ੍໿ͳ͠ʹϞφυʹͳΔ
  case class Pure[F[_], A](a: A) extends Freer[F, A]
  case class Impure[F[_], A, B](fa: F[A], f: A => Freer[F, B]) extends Freer[F, B]
  sealed trait Freer[F[_], A] {
  def map[B](f: A => B): Freer[F, B] = flatMap(a => Pure(f(a)))
  def flatMap[B](f: A => Freer[F, B]): Freer[F, B] =
  this match {
  case Pure(a) => f(a)
  case Impure(fa, g) => Impure(fa, (a: Any) => g(a).flatMap(f))
  }
  }
  object Freer {
  def lift[F[_], A](fa: F[A]): Freer[F, A] =
  Impure(fa, a => Pure[F, A](a))
  }
  $PZPOFEBͱΏ͏NBQΛ࣋ͭߏ଄Λ'SFFʹՃ͑ͨ΋ͷ

  View Slide

 31. 'SFFS8SJUFS
  type Writer[W, A] = Freer[[T] = Tell[W, T], A]
  case class Tell[W, A](w: W, a: A) {
  def map[B](f: A => B) = Tell(w, f(a))
  }
  def tell[W](w: W): Writer[W, Unit] =
  Freer.lift[[T] = Tell[W, T], Unit](Tell(w, ()))
  def runAsList[W, A, B](freer: Writer[W, A]): (List[W], A) =
  freer match {
  case pure: Freer.Pure[({type F[T] = Tell[W, T]})#F, A] => (Nil, pure.a)
  case impure: Freer.Impure[({type F[T] = Tell[W, T]})#F, A, B] =>
  runAsList(impure.k(impure.fa.a)) match {
  case (ws, a) => (impure.fa.w :: ws, a)
  }
  }
  val e = for {
  _ _ } yield ()
  runAsList(e)
  // (List(hoge, fuga),())
  8SJUFS͕'VODUPSͰͳͯ͘΋ɺ
  ϞφυʹͳΔ

  View Slide

 32. 'SFFS.BZCF
  type ConstUnit[A] = Unit
  type Maybe[A] = Freer[ConstUnit, A]
  def some[A](a: A): Maybe[A] = Pure[ConstUnit, A](a)
  def none[A]: Maybe[A] = Freer[ConstUnit, A]((): ConstUnit[Maybe[A]])
  def safeDiv(n: Int, d: Int): Maybe[Int] = if (d == 0) none else some(n / d)
  val r = for {
  n m } yield m
  def maybe[A](maybe: Maybe[A])(default: A): A = maybe match {
  case Pure(a) => a
  case Impure((), _) => default
  }
  assert(maybe(r)(42) == 42) // r͕noneͳͷͰɺdefaultͷ42͕ద༻͞ΕΔ
  $POTU6OJU͕'VODUPSͰͳͯ͘΋ɺ
  ϞφυʹͳΔ

  View Slide

 33. 0QFO6OJPO
  'SFFSͰఆٛͨ͠ϞφυΛ૊ΈΘͤΒΕͳ͍͔ʁ
  ܕͷ࿨Λ'SFFSʹ༩͑Δ
  cc
  6OJPOΛ࢖ͬͨ'SFFS
  cc
  &YUFOTJCMF&⒎FDUT
  ྫ8SJUFS3FBEFS

  View Slide

 34. 0QFO6OJPO
  sealed trait Union
  // ܕͷऴ୺Λද͢
  sealed trait Void extends Union
  // ܕͷ࿨Λߏ੒͢Δ
  sealed trait :+:[F[_], U case class Inl[F[_], A, U case class Inr[F[_], U type ListOrOption = Option :+: List :+: Void
  val option1: ListOrOption = Inr(Inl(List(1, 2)))
  ܕͷ࿨Λ࣮ݱ͢Δ

  View Slide

 35. .FNCFS
  trait Member[F[_], U // ϞφυΛߏ੒͢ΔF͔ΒUnionΛಘΔ
  def inject[A](f: F[A]): U
  }
  // ࠨଆ΁ͷຒΊࠐΈ
  implicit def left[F[_], U new Member[F, F :+: U] {
  def inject[A](f: F[A]): F :+: U = Inl(f)
  }
  // ӈଆ΁ͷຒΊࠐΈ
  implicit def right[F[_], G[_], U Member[F, G :+: U] =
  new Member[F, G :+: U] {
  def inject[A](f: F[A]): G :+: U = Inr(member.inject(f))
  }
  6OJPO΁஋ΛຒΊࠐΉͨΊͷܕΫϥε
  type ListOrOption = Option :+: List :+: Void
  val option1: ListOrOption = Inr(Inl(List(1, 2)))
  val option2: ListOrOption = Member[List, ListOrOption].inject(List(1, 2))

  View Slide

 36. &YUFOTJCMF&⒎FDUT
  trait Eff[U def map[B](f: A => B): Eff[U, B] = flatMap(a => Pure(f(a)))
  def flatMap[B](f: A => Eff[U, B]): Eff[U, B] =
  this match {
  case Pure(a) => f(a)
  case Impure(u, g) => Impure(u, g :+ f)
  }
  }
  case class Pure[U case class Impure[U ܕύϥϝʔλʹ6OJPOΛ࣋ͭ

  View Slide

 37. &⒎8SJUFS
  case class Writer[W](w: W)
  type U = Writer :+: Void
  implicit val w = Member[Writer, U]
  def tell[U Eff.Impure(ev.inject(Writer(w)), Leaf((_: Any) => Eff.Pure(())))
  def runWriter[U eff match {
  case Eff.Pure(a) => Eff.Pure((Nil, a))
  case Eff.Impure(Inl(Writer(w: W)), k) => runWriter[U, W, A](k(w)) map {
  case (ws, a) => (w :: ws, a)
  }
  case Eff.Impure(Inr(r), k) => Eff.Impure(r, Leaf((a: Any) => runWriter(k(a))))
  }

  View Slide

 38. &⒎3FBEFS
  case class Reader[I]()
  type U = Reader :+: Void
  implicit val r = Member[Reader, U]
  def ask[U Eff.lift[U, Reader, I](Reader[I])
  def runReader[U eff match {
  case Eff.Pure(a) => Eff.Pure(a)
  case Eff.Impure(Inl(Reader()), k) => runReader(k(i), i)
  case Eff.Impure(Inr(r), k) => Eff.Impure(r, Leaf((a: Any) => runReader(k(a), i)))
  }

  View Slide

 39. 8SJUFS3FBEFS
  def run[A](eff: Eff[Void, A]): A =
  eff match {
  case Eff.Pure(a) => a
  }
  def e[U for {
  _ x _ } yield x
  type MonadStack = Reader :+: Writer :+: Void
  Eff.run(runWriter(runReader(e[MonadStack], 1)))
  // (List(2, 2),1))
  ϞφυελοΫ
  ೋͭͷϞφυΛҰͭͷGPSࣜʹॻ͚Δ
  SVO3FBEFS SVO8SJUFS
  ҕৡ
  BTLϦΫΤετΛॲཧ UFMMϦΫΤετΛॲཧ
  QVSFͳܭࢉʹͳͬͨΒɺ
  SVOͰ݁ՌΛऔΓग़͢

  View Slide

 40. &⒎͕ղܾ͢Δ͜ͱ
  ߹੒͢ΔϞφυ͕૿͑Δͨͼʹɺܭࢉͷޮ཰͕མͪΔ
  ԼҐͷϞφυͷॲཧΛߦ͏ͷʹɺҰʑMJGUΛߦ͏ඞཁ͕͋Δ
  Ϟφυͷ߹੒ॱ͸ݻఆ͞Ε͍ͯͯɺ్தͰೖΕସ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  ϞφυΛ߹੒͢Δॱ൪ʹΑͬͯɺܭࢉͷҙຯ͕มΘΔ
  Ϟφυม׵ࢠͷ໰୊Λղܾ͢Δख๏

  View Slide

 41. &⒎͕ղܾ͢Δ͜ͱ
  ߹੒͢ΔϞφυ͕૿͑Δͨͼʹɺܭࢉͷޮ཰͕མͪΔ
  ԼҐͷϞφυͷॲཧΛߦ͏ͷʹɺҰʑMJGUΛߦ͏ඞཁ͕͋Δ
  def e[U for {
  _ x _ } yield x
  ɾճϧʔϓ͕૸Βͳ͍
  ɾMJGUΛߦ͏ඞཁ͕ͳ͍

  View Slide

 42. &⒎͕ղܾ͢Δ͜ͱ
  def e[U for {
  _ x _ } yield x
  type MonadStack1 = Reader :+: Writer :+: Void
  type MonadStack2 = Writer :+: Reader :+: Void
  assert(Eff.run(runWriter(runReader(e[MonadStack1], 1))) == (List(2, 2),1))
  assert(Eff.run(runReader(runWriter(e[MonadStack2]), 1)) == (List(2, 2),1))
  Ϟφυͷ߹੒ॱ͸ݻఆ͞Ε͍ͯͯɺ్தͰೖΕସ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  ϞφυΛ߹੒͢Δॱ൪ʹΑͬͯɺܭࢉͷҙຯ͕มΘΔ
  ݺͼग़͢ଆͰ੍ޚ͢Δ

  View Slide

 43. 6OJPO5ZQF
  val x: String | Int =
  if util.Random.nextBoolean() then "hoge" else 0
  EPUUZͩͱ6OJPO5ZQF͕දݱ͠΍͍͢
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFU4BOTIJSP:PTIJEBFYUFOTJCMFF⒎FDUTJOEPUUZ>

  View Slide

 44. &YUFOTJCMF&⒎FDUTJO%PUUZ
  val e: Eff[[T] => Reader[Int, T] | Writer[Int, T], Int] =
  for {
  x _ } yield x
  scala> run(runWriter(runReader(e, 0)))
  val res0: (Int, Int) = (1,0)
  ΑΓγϯϓϧͳهड़͕Մೳʹͳͬͨ
  def e[U IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFU4BOTIJSP:PTIJEBFYUFOTJCMFF⒎FDUTJOEPUUZ>

  View Slide

 45. Benchmarks
  Ϟφυม׵ࢠͱ&⒎ͷϕϯνϚʔΫͷൺֱ͸ɺ
  ݩࢿྉʹࡌ͍ͬͯΔͷͰͦͪΒΛӾཡ͍ͩ͘͞
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFU4BOTIJSP:PTIJEBFYUFOTJCMFF⒎FDUTJOEPUUZ

  View Slide

 46. ·ͱΊ
  ɾϞφυελοΫ͸ɺϞφυม׵ࢠͷ໰୊Λղܾ͢Δ
  ɾ࣮૷͕ෳࡶɺɺ
  ɾ&YUFOTJCMF&⒎FDUT͸ϞφυΛҕৡؔ܎Ͱ
  දݱ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺϞφυελοΫΛ࣮ݱ͢Δ

  View Slide

 47. ࢀߟจݙ
  IUUQTLPOOTBODPNQSPHIBTLFMMFYUFOTJCMFF⒎FDUTIUNM
  ˒ &YUFOTJCMF&⒎FDUT͸Ϟφυม׵ࢠʹର͢ΔٹੈओʹͳΓಘΔ͔ʁ
  IUUQIBMDBUPSHTDBMBFYUFOTJCMF
  ˒ &YUFOTJCMF&⒎FDUTJO4DBMB
  ˒ Freer Monads, More Extensible Effects
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFULPOOGSFFSNPOBETNPSFFYUFOTJCMFF⒎FDUT

  View Slide