Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「画像DE路線当てBot」で学ぶBot開発 / cogbot#8

「画像DE路線当てBot」で学ぶBot開発 / cogbot#8

HikaruMaruyama

August 30, 2017
Tweet

More Decks by HikaruMaruyama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ୈ8ճ Cogbotษڧձ
  גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ ؙࢁͻ͔Δ
  ʮը૾DE࿏ઢ౰ͯBotʯ
  ͰֶͿBot։ൃ

  View Slide

 2. Profile
  ؙࢁͻ͔Δ
  גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ
  ςΫχΧϧΤόϯδΣϦετ
  ਆಸ઒ݝ૬໛ݪࢢࡏॅ
  IJLBSVNBSVZBNB
  !NBSVZBNBIJBLSV
  IUUQIJJJJJJJIJLBSVIBUFOBEJBSZDPN

  View Slide

 3. View Slide

 4. ઃཱ : 1976/7/26
  ॴࡏ஍ : ౦ژ౎ਿฒ۠ߴԁࣉ
  ैۀһ਺: 159໊(2017/4ݱࡏ)

  View Slide

 5. 1988೥ ࠃ಺ॳͷ৐׵Ҋ಺ιϑτ
  Ӻ͢ͺ͋ͱ ͕஀ੜ͠·ͨ͠ɻ
  ݸਓར༻͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ
  ϏδωεγʔϯͰ΋਺ଟ͘ͷ
  ࠾༻࣮੷͕͋Γ·͢ɻ
  Έͳ͞Μ͝ଘ஌ Yahoo࿏ઢਤ ΋
  Ӻ͢ͺ͋ͱͷΤϯδϯͰ͢ɻ
  “৐׵Ҋ಺”ͷձࣾͰ͢

  View Slide

 6. Ӻ͢ͺ͋ͱΛ࣠ʹ
  ༷ʑͳࣄۀΛల։͍ͯ͠·͢

  View Slide

 7. ຊ೔ͷຊ୊ɿ
  Microsoft Bot framework
  ͦͷଞॾʑΛ༻͍ͨ
  Bot։ൃͷ஌ݟڞ༗

  View Slide

 8. ੒Ռ෺

  View Slide

 9. ΄Μͱ͸͜͏΍Γ͔ͨͬͨorz

  View Slide

 10. ࢖ͬͨπʔϧ
  • Bot࣮૷
  • Bot Builder SDK for Node.js
  • ࿏ઢΛ൑ఆ͢Δ෦෼
  • cognitive services custom vision service
  • ӺΛऔಘ͢Δ෦෼
  • Ӻ͢ͺ͋ͱWebαʔϏε
  • BotͷσϓϩΠઌ
  • azure
  • σϓϩΠͨ͠BotΛWebͰ؆୯ʹެ։͢Δ
  • microsoft bot framework

  View Slide

 11. ؙࢁͷεςʔλε
  • ॳΊͯ৮Δ
  • azure
  • microsoft bot framework
  • গ͠৮ͬͨ͜ͱ͕͋Δ
  • nodejs
  • ʮৄ͍͠ʯͱࣗ৴Λ࣋ͬͯݴ͑Δ
  • Ӻ͢ͺ͋ͱwebαʔϏε

  View Slide

 12. গ͠୤ઢ…

  View Slide

 13. Ӻ͢ͺ͋ͱ
  WebαʔϏε

  View Slide

 14. “Ӻ͢ͺ͋ͱ”͕࣋ͭ
  ༷ʑͳػೳ΍৘ใΛ
  WebAPIͱͯ͠ఏڙ͠·͢
  ͲΜͳαʔϏεʁ

  View Slide

 15. ৐׵Ҋ಺αʔϏε͸΋ͪΖΜ
  ަ௨අਫ਼ࢉγεςϜɺ
  ෆಈ࢈΍ٻਓαΠτͰΑ͘ݟΔ

  ʮ௨ۈ/௨ֶ͔Β୳͢ʂʯͰ
  ࢖ΘΕΔ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ
  ࣗࣾαʔϏεͷཪͰ΋ଟʑɻ
  ͲͷΑ͏ʹར༻͞Ε͍ͯΔͷʁ

  View Slide

 16. ຊ୊ʹ໭Γ·ͯ͠…

  View Slide

 17. ࡞੒खॱ
  1. custom vision serviceͷઃఆ
  2. Bot BuilderΛ༻͍ͨBot࣮૷
  3. BotΛazureʹσϓϩΠ
  4. microsoft bot frameworkͷઃఆ

  View Slide

 18. 1. custom vision service
  ͷઃఆ
  • ҎԼͷURLͰΞΧ΢ϯτΛ࡞੒͠·͢
  • https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/
  cognitive-services/custom-vision-service/
  • େ৿࠼ࢠ͞Μͷqiitaهࣄ͕ຊ౰ʹΘ͔Γ΍͔ͬͨ͢Ͱ͢
  • http://qiita.com/annie/items/
  293525901020685ad5f6
  • ͜ΕΛΈͳ͕Βϙνϙνઃఆ͍͚ͯͩ͘͠

  View Slide

 19. 2. Bot BuilderΛ༻͍ͨ
  Bot࣮૷
  • Bot Builder͸nodejs, C#͔બ୒Ͱ͖ΔͷͰɺ

  ͓޷͖ͳํΛ
  • ಓͷΓ͸௕͍ͷͰɺ͜͜͸αΫοͱ
  • ·ͣ࠷ॳ͸ɺެࣜυΩϡϝϯτʹॻ͍ͯ͋Δ௨Γ
  ʹ࣮ߦͯ͠ΈΔͷ͕٢
  • https://docs.microsoft.com/en-us/bot-
  framework/nodejs/bot-builder-nodejs-quickstart
  • ͜͜ʹ੒Ռ෺(ιʔείʔυ)Λஔ͍ͯ·͢
  • https://github.com/hmaruyama/train-finder-bot

  View Slide

 20. 2. Bot BuilderΛ༻͍ͨ
  Bot࣮૷
  • ωοτ্ʹnodejsͷ৘ใ͕গͳ͍(ѹ౗తC#)
  • nodejsͰcustom vision apiΛݺͼग़͢ࡍʹศརͳϥΠϒϥϦ

  ͳ͍͔ͳʔͱௐ΂͍ͯͨΒɺcognitive servicesͷSDK͕

  ͋Δ͜ͱΛൃݟ
  • https://github.com/joshbalfour/node-cognitive-services
  • ͔͠͠custom vision͸·ͩະରԠͩͬͨ
  • custom vision api͸ɺը૾Λ൑ఆ͢ΔAPIΛݺͼग़͢ࡍʹɺ

  ը૾ϑΝΠϧ·ͨ͸ը૾URLΛPOST͢Δೋͭͷํ๏͕͋Δ͕ɺ
  ը૾ϑΝΠϧͰૹΔํ๏͕nodejsͰͲ͏΍Δͷ͔Θ͔Βͳ͔ͬͨ

  View Slide

 21. 2. Bot BuilderΛ༻͍ͨ
  Bot࣮૷
  • nodejsͷதͰӺ͢ͺ͋ͱwebαʔϏε΋

  ݺͼग़͍ͨ͠ͷͰɺΞΫηεΩʔΛൃߦ͢Δ
  • https://ekiworld.net/service/lp/webservice/
  • Ӻ͢ͺ͋ͱwebαʔϏεʹ͸ɺnodejsͰ࢖͑Δ
  ศརͳϥΠϒϥϦ౳͸༻ҙ͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɺ

  ࣗ෼Ͱؤு࣮ͬͯ૷͢Δ

  View Slide

 22. 3. BotΛazureʹσϓϩΠ
  • azure͸ແྉͰΞΧ΢ϯτΛ࡞੒Ͱ͖·͢
  • https://azure.microsoft.com/ja-jp/free/
  • μογϡϘʔυʹϩάΠϯͨ͠ΒɺʮWebAppʯΛ࡞੒
  • ࡞੒࣌ʹOSΛબ୒Ͱ͖ΔΜ͚ͩͲɺ

  ʮWindowsʯʹ͢Δͷ͕ແ೉ͩͦ͏
  • σϓϩΠํ๏͸Ұ൪؆୯ͦ͏ͳʮϩʔΧϧGitϦϙδτϦʯΛબ୒͠·ͨ͠
  • σϓϩΠ͕׬ྃͨ͠ΒɺҎԼͷURLΛୟ͍ͯ

  ͪΌΜͱϨεϙϯε͕ฦΔ͔֬ೝ
  • http://{{࡞੒ͨ͠ϦιʔεͷURL}}/api/messages
  • git push͢Δ͚ͩͰͳΜͰnode্ཱ͕͕ͪΔͷ͔·ͩཧղͰ͖͍ͯͳ͍

  View Slide

 23. 4. microsoft bot framework
  ͷઃఆ
  • ҎԼͷURLͰΞΧ΢ϯτΛ࡞੒͠·͢
  • https://dev.botframework.com/
  • ϩάΠϯͰ͖ͨΒBotΛొ࿥͠·͢
  • Botొ࿥࣌ͷΤϯυϙΠϯτ͸”https”ͳ͜ͱʹ஫ҙ
  • ઌ΄ͲazureͰ࡞੒ͨ͠ϦιʔεURL͸httpsʹ΋

  ରԠ͍ͯ͠ΔΆ͍
  • https://{{࡞੒ͨ͠ϦιʔεͷURL}}/api/messages
  • Botొ࿥࣌ʹදࣔ͞ΕΔMicrosoft App IDͱpassword͸
  ޙ΄Ͳར༻͢ΔͷͰͲ͔͜ʹίϐʔ͓ͯ͘͠

  View Slide

 24. • Botొ࿥͕ࡁΜͩΒɺazureͷμογϡϘʔυʹ
  ໭ͬͯ؀ڥม਺Λઃఆ͢Δ
  • ʮΞϓϦέʔγϣϯઃఆʯʹͯBotొ࿥࣌ʹ

  දࣔ͞ΕͨMicrosoft App IDͱpasswordΛ

  ؀ڥม਺ʹొ࿥
  • ؀ڥม਺໊͸ιʔείʔυʹهड़ͯ͋͠Γ·͢
  4. microsoft bot framework
  ͷઃఆ

  View Slide

 25. • bot frameworkʹϩάΠϯ͢Δͱɺskype΍slackɺfacebook
  messangerͳͲ໨ҠΓͦ͠͏ͳΞΠςϜ͕

  ฒΜͰ͍·͕͢ɺ͜͜͸Ұ൪؆୯ͦ͏ͳʮWebChatʯΛબ୒
  • WebChatΛΫϦοΫ͢ΔͱɺγʔΫϨοτΩʔͱ

  htmlຒΊࠐΈίʔυ(iframeλά)͕༻ҙ͞Ε͍ͯ·͢
  • ٙ໰ɿγʔΫϨοτΩʔ͸ͳͥೋͭଘࡏ͢Δʁʁ
  • iframeλάͷதʹURL͕هड़͞Ε͍ͯΔͷͰɺ

  URLΛϒϥ΢βͰ։͖·͢ɻͦͷࡍʹ”YOUR_SECRET_HERE”
  ͷ෦෼͸γʔΫϨοτΩʔʹஔ͖׵͑Δ
  4. microsoft bot framework
  ͷઃఆ

  View Slide

 26. Ͱ͖ͨʂ

  View Slide

 27. ײ૝
  • ؆୯ʹBot͕࡞੒Ͱ͖·ͨ͠ʂ...ͱݴ͍͍ͨͱ͜Ζ

  ͚ͩͲɺࢥ͍௨Γʹߦ͔ͳ͍৔໘͕ଟʑ͋ͬͯ

  ৺͕ંΕͦ͏ͩͬͨ
  • ׳ΕΔ·Ͱ͸ਐΊΔͨͼʹ͕͔͔࣌ؒΓͦ͏
  • ࣮ࡍͭ·͍ͮͨ࣌͸஌Γ߹͍ʹฉ͍ͯղܾ͍ͯͨ͠
  • ͦΕ͕ͳ͔ͬͨΒࠓ೔ൃදͰ͖͍ͯͳ͔͔ͬͨ΋
  • ࠷ॳΛ৐Γӽ͑Ε͹ɺָ͍͠Bot࡞੒ʹ

  ࣌ؒΛׂ͚ͦ͏⽃
  • ༨ྗ͕͋Ε͹ৄ͍͠खॱΛϒϩάʹ·ͱΊΔ͔΋Ͱ͢

  View Slide

 28. ·ͱΊ
  • ΤίγεςϜͷ͓͔͛Ͱɺগͳ͍ίʔυྔͰ

  ৭Μͳ͜ͱ͕αΫοͱͰ͖Δ
  • ͦͷ୅ΘΓʹɺ༷ʑͳαʔϏεΛར༻͢Δ͜ͱ
  ʹ΋ͳΔͨΊɺαʔϏεಠࣗͷ࢓༷΍खॱΛ

  ཧղ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 29. ·ͱΊ
  • ͭ·͍ͮͨ࣌ʹɺ

  ૬ஊͰ͖Δ৔ॴΛ࡞͓ͬͯ͘ͱ҆৺
  • ΈΜͳͰॿ͚߹ͬͯ੒௕͍͖͍ͯͨ͠Ͱ͢Ͷ
  • ͦͷ࣮ݱʹɺ͜ͷίϛϡχςΟ͕

  ͏·͘׆༻Ͱ͖ΔΜ͡Όͳ͍͔ͱࢥ͍·͢

  View Slide

 30. ࠂ ஌

  View Slide

 31. ʮ࿏ઢDEిं౰ͯBotʯ
  Λ͓୊ʹɺϋϯζΦϯΛ։࠵͢Δ͜ͱ͕ܾఆ
  2017/9/26 19:00 ~
  ৄࡉ͸ܾ·Γ࣍ୈɺ
  CogbotίϛϡχςΟ facebookάϧʔϓͳͲͰ
  ͓஌ΒͤͰ͖Ε͹ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide