Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

E2Eテストの独立性

 E2Eテストの独立性

Kazuhito Hokamura

January 27, 2015
Tweet

More Decks by Kazuhito Hokamura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. E2Eςετͷಠཱੑ
  #template_literal_sushi #e2e_sushi

  View full-size slide

 2. ςετγφϦΦ
  1. ϩάΠϯͯ͠
  2. ৽نσʔλϙετͯ͠
  3. ฤूͯ͠
  4. ࡟আ͢Δ

  View full-size slide

 3. before(function() {
  init();

  });
  describe('ϩάΠϯ', () => {});
  describe('௥Ճ', () => {});
  describe('ฤू', () => {});
  describe('࡟আ', () => {});

  View full-size slide

 4. ࡟আ΍ฤूͷςετ͕લͷ
  ςετέʔεʹґଘͯ͠Δ

  View full-size slide

 5. beforeEach(() => {
  init();

  });
  describe('ϩάΠϯ' () => {});
  describe('௥Ճ', () => {
  beforeEach(() => { login(); });
  });
  describe('ฤू', () => {
  beforeEach(() => { login(); createData(); });
  });
  describe('࡟আ', () => {
  beforeEach(() => { login(); createData(); });
  });
  ಠཱԽͤ͞Δ

  View full-size slide

 6. Unit TestͱҧͬͯॳظԽ
  ίετ͕͔͔Δ

  View full-size slide

 7. before(function() {
  init();

  });
  describe('ϩάΠϯ', () => {});
  describe('௥Ճ', () => {});
  describe('ฤू', () => {});
  describe('࡟আ', () => {});
  ͜Ε͙Β͍͕ͪΐ͏Ͳ͍͍ʁ

  View full-size slide

 8. σʔλॳظԽίετͱͷ
  όϥϯεʹΑΔͱࢥ͏

  View full-size slide

 9. ΈΜͳͲ͏ͯ͠Δ͔
  ڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View full-size slide