$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Introduction To React

Introduction To React

Kazuhito Hokamura

February 21, 2015
Tweet

More Decks by Kazuhito Hokamura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Introduction To React
  Frontrend 2015.02.21
  #frontrendJS

  View Slide

 2. @hokaccha

  View Slide

 3. View Slide

 4. 1. React.js
  2. Virtual DOM
  3. JSX
  4. Server Side Rendering
  5. Flux
  6. Flow

  View Slide

 5. React.js

  View Slide

 6. A JavaScript library for
  building user interfaces

  View Slide

 7. ࠾༻ࣄྫ
  • Facebook
  • Instagram
  • Yahoo
  • Atom Editor
  • Flipboard

  View Slide

 8. React.jsͷಛ௃
  • εςʔτϨεͳίϯϙʔωϯτઃܭ
  • Virtual DOMͷ࠾༻
  • JSXγϯλοΫε

  View Slide

 9. View Slide

 10. jQuery

  View Slide

 11. // Submit͞ΕͨΒ
  $('form').on('submit', functino() {
  // ཁૉ࡞ͬͯ
  var $li = $('');
  // ...
  // Ϧετʹ௥Ճ
  $('ul').append($li);
  });

  View Slide

 12. • ঢ়ଶ͕DOMʹ͔͠ͳ͍
  • ֦ுͮ͠Β͍
  • ؅ཧͮ͠Β͍
  • ςετͮ͠Β͍

  View Slide

 13. Backbone

  View Slide

 14. • View͸ίϯϙʔωϯτΛ෼͚ͯ
  • σʔλ΍ϩδοΫ͸Modelʹ࣋ͱ͏

  View Slide

 15. var FormView = Backbone.View.extend({
  onSubmit: function() {
  // dataΛ࡞ͬͯϞσϧʹ௥Ճ͢Δ͚ͩ
  this.collection.add(data)
  }
  });
  var ListView = Backbone.View.extend({
  initialize: function() {
  // Ϟσϧ͕ߋ৽͞ΕͨΒϦετΛߋ৽
  this.collection.on('add', this.render);
  }
  });

  View Slide

 16. • มߋͷద༻ΛखͰॻͭ͘Β͞
  • Πϕϯτ஍ࠈ

  View Slide

 17. AngularɺVue

  View Slide

 18. • දࣔ͸શͯViewModelʹ΋ͱʹߏங͠Α͏
  • σʔλ͕มΘͬͨΒউखʹදࣔ΋มΘΕ
  • UI͕มΘͬͨΒσʔλ΋উखʹมΘΕ

  View Slide


 19. {{item.text}}


  // Controller
  $scope.onSubmit = function() {
  // σʔλΛߋ৽ͨ͠ΒউखʹView͕มΘΔ
  $scope.list.push(newItem);
  };

  View Slide

 20. • ίϯϙʔωϯτ͝ͱʹঢ়ଶΛ࣋ͭͭΒ͞
  • ΞϓϦέʔγϣϯ͕ෳࡶʹͳΔͱͱͭΒ͍

  View Slide

 21. React

  View Slide

 22. • σʔλ͕มΘͬͨΒউखʹදࣔ΋มΘΕ
  • ίϯϙʔωϯτʹঢ়ଶΛ࣋ͨͤͳ͍
  • ඳըʹඞཁͳσʔλ͸਌͔Β΋Β͏

  View Slide

 23. var Form = React.createClass({
  onSubmit: function() {
  // ਌ʹσʔλͷߋ৽Λ௨஌
  },
  render: function() {
  return ...;
  }
  });
  var List = React.createClass({
  render: function() {
  // ਌͔Β΋ΒͬͨσʔλΛݩʹߏங͢Δ͚ͩ
  return {this.props.list.map(...);
  }
  });

  View Slide

 24. Stateless Component

  View Slide

 25. • Testable
  • Maintainable
  • Reusable

  View Slide

 26. 4UBUFGVMM
  4UBUFMFTT

  View Slide

 27. ϢʔβʔΞΫγϣϯ

  View Slide

 28. ߋ৽

  View Slide

 29. ࢠʹมߋΛ൓ө

  View Slide

 30. 1. σʔλΛݩʹViewΛߏங
  2. ϢʔβʔͷΞΫγϣϯ
  3. ·ΔͬͱσʔλΛߋ৽ͯ͠ViewΛ࠶ߏங

  View Slide

 31. αʔόʔαΠυͱಉ͡Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 32. ଎౓ͱͷδϨϯϚ

  View Slide

 33. Virtual DOM

  View Slide

 34. • JavaScriptͷΦϒδΣΫτͱͯ͠DOMͷΑ͏
  ͳߏ଄Λ࣋ͭ
  • σʔλʹมߋ͕͋ΔͱͲͷ෦෼Λมߋ͠ͳ͍
  ͱ͍͚ͳ͍͔Λܭࢉ
  • ඞཁͳ෦෼͚࣮ͩࡍͷDOMʹద༻͢Δ

  View Slide

 35. View Slide

 36. ঢ়ଶมߋ

  View Slide

 37. ࣮ࡍͷ%0.΁ͷมߋ͸͸͚ͩ͜͜

  View Slide

 38. var MyComponent = React.createClass({
  render: function() {
  return React.createElement("div", {className: "foo"},
  React.createElement("div", {className: "bar"},
  "Hello ", this.props.name
  )
  );
  });

  View Slide

 39. React.js͸଎͍ΜͰ͠ΐʁ

  View Slide

 40. ͲΕ͕଎͍ʁ
  1. σʔλͷมߋˠߋ৽෼͚ͩDOMʹ൓ө
  2. σʔλͷมߋˠDOMπϦʔ·Δ͝ͱߋ৽
  3. σʔλͷมߋˠࠩ෼ܭࢉˠߋ৽෼͚ͩDOMʹ൓ө

  View Slide

 41. var ListView = Backbone.View.extend({
  initialize: function() {
  this.collection.on('add', this.onAdd);
  this.collection.on('change', this.onChange);
  this.collection.on('destroy', this.onRemove);
  },
  onAdd: function() { /* ௥Ճͷॲཧ */ },
  onChange: function() { /* มߋͷॲཧ */ },
  onDestroy: function() { /* ࡟আͷॲཧ */ }
  });
  1. ඞཁͳ෦෼͚ͩ࠶ඳը

  View Slide

 42. ϢʔβʔΞΫγϣϯ

  View Slide

 43. ߋ৽

  View Slide

 44. var ListView = Backbone.View.extend({
  initialize: function() {
  this.collection
  .on('add change destroy', this.render);
  },
  render: function() {
  // ࠶ඳը
  }
  });
  2. σʔλ͕มΘͬͨΒશ෦࠶ඳը

  View Slide

 45. ϢʔβʔΞΫγϣϯ

  View Slide

 46. ߋ৽

  View Slide

 47. πϦʔΛ࠶ߏங

  View Slide

 48. 3. ࠩ෼ܭࢉͯ͠ඳը
  var App = React.createClass({
  handleChange: function() {
  this.setState({ list: getNewList() });
  },
  render: function() {
  return (
  );
  }
  });

  View Slide

 49. ϢʔβʔΞΫγϣϯ

  View Slide

 50. ߋ৽

  View Slide

 51. ࣮ࡍͷ%0.΁ͷมߋ͸͸͚ͩ͜͜

  View Slide

 52. ࣮ߦ࣌ؒʢNTʣ

  #BDLCPOF

  ෦෼త࠶ඳը

  #BDLCPOF

  શͯ࠶ඳը

  3FBDU  TODO MVC
  IUUQIPLBDDIBHJUIVCJPUPEPNWDQFSGDPNQBSJTPO

  View Slide

 53. React͸ઃܭͱ଎౓͕
  ཱ྆Ͱ͖Δ

  View Slide

 54. ͦͷଞͷVirtual DOM࣮૷
  • Matt-Esch/virtual-dom
  • segmentio/deku

  View Slide

 55. JSX

  View Slide

 56. React.createElement("div", {className: "foo"},
  React.createElement("div", {className: "bar"},
  "Hello ", this.props.name
  )
  )


  Hello {this.props.name}


  View Slide

 57. var Box = React.createClass({
  render: function() {
  return (


  Hello {this.props.name}


  );
  }
  });

  View Slide

 58. ଞͷίϯϙʔωϯτΛར༻Մೳ
  var Foo = React.createClass({
  ...
  });
  var Bar = React.createClass({
  render: function() {
  return ;
  }
  });

  View Slide

 59. ଐੑͰpropsΛ౉ͤΔ
  var Foo = React.createClass({
  render: function() {
  return {this.props.text};
  }
  });
  var Bar = React.createClass({
  render: function() {
  return ;
  }
  });

  View Slide

 60. ม׵πʔϧ
  • react-toolsʢjsxίϚϯυʣ
  • babelʢچ6to5ʣ

  View Slide

 61. ࣮ࡍͲ͏ͳͷʁ

  View Slide

 62. View Slide

 63. • ES6΋Ұॹʹม׵͢ΔͷͰม׵ίετ͸ͳ͍
  • ΤσΟλͷઃఆ͢Ε͹Ըܙड͚ΒΕΔ
  • ݁ہ޷Έ

  View Slide

 64. Server Side Rendering

  View Slide

 65. ϑϩϯτΤϯυΞϓϦͷ໰୊

  View Slide

 66. JSΛղऍͰ͖ͳ͍
  Ϛγϯ͔ΒಡΊͳ͍

  View Slide

 67. View Slide

 68. ॳظද͚ࣔͩαʔόʔͰ΍Δ

  View Slide

 69. ΫϥΠΞϯτͱαʔόͰ
  ίʔυ͕ॏෳ͢Δ໰୊

  View Slide

 70. View Slide

 71. Rendr → React

  View Slide

 72. Server Side Rendering
  with React

  View Slide

 73. // components/app.js
  React.createClass({
  render() {
  return (

  );
  }
  });

  View Slide

 74. // server side
  var React = require('react');
  var App = require('./components/app');
  app.get('/', function(req, res) {
  var html = React.renderToString(
  React.createElement(App, { data: data })
  );
  res.render({ html: html });
  });

  View Slide

 75. // client side
  var App = require('./components/app');
  React.render(, el);

  View Slide

 76. αʔόʔ/ΫϥΠΞϯτ
  ͰίʔυΛڞ௨ԽͰ͖Δ

  View Slide

 77. View Slide

 78. Flux

  View Slide

 79. Fluxͱ͸ͳʹ͔
  • ઃܭख๏ͷͻͱͭ
  • MVCΈ͍ͨͳ΋ͷ
  • σʔλͷྲྀΕ͕Ұํ௨ߦ

  View Slide

 80. IUUQGBDFCPPLHJUIVCJPqVYEPDTPWFSWJFXIUNM

  View Slide

 81. IUUQGBDFCPPLHJUIVCJPqVYEPDTPWFSWJFXIUNM

  View Slide

 82. View Slide

 83. View Slide

 84. ߟ͑ํͳͷͰ࣮૷͸༷ʑ

  View Slide

 85. ୅දతͳFlux࣮૷
  • facebook/flux
  • spoike/refluxjs
  • BinaryMuse/fluxxor

  View Slide

 86. Flow

  View Slide

 87. Flow is a static type checker, designed to
  find type errors in JavaScript programs

  View Slide

 88. /* @flow */
  function foo(x: number, y: number): number {
  return x * y;
  }
  foo('foo', 2);
  $ flow check
  /Users/hokamura/flow/foo.js:5:5,9: string
  This type is incompatible with
  /Users/hokamura/flow/foo.js:2:17,22: number
  Found 1 error

  View Slide

 89. /* @flow */
  function foo(x, y) {
  return x * y;
  }
  foo('foo', 2);
  $ flow check
  /Users/hokamura/flow/foo.js:5:5,9: string
  This type is incompatible with
  /Users/hokamura/flow/foo.js:3:10,14: number
  Found 1 error

  View Slide

 90. JSXͷαϙʔτ
  /* @flow */
  var App = React.createClass({
  render: function() {
  return foo;
  },
  });

  View Slide

 91. JSXͷαϙʔτ
  /* @flow */
  var App = React.createClass({
  render: function() {
  return 'foo'; // => Error!
  },
  });

  View Slide

 92. propTypesͷαϙʔτ
  /* @flow */
  var Foo = React.createClass({
  propTypes: {
  text: React.PropTypes.string
  }
  });
  var Bar = React.createClass({
  render: function() {
  return ;
  }
  });

  View Slide

 93. ίϯύΠϧ

  View Slide

 94. $ jsx --strip-types foo.js
  /* @flow */
  function foo(x , y ) {
  return x * y;
  }
  /* @flow */
  function foo(x:number, y:number) :number {
  return x * y;
  }

  View Slide

 95. $ babel foo.js
  "use strict";
  /* @flow */
  function foo(x, y) {
  return x * y;
  }
  /* @flow */
  function foo(x:number, y:number) :number {
  return x * y;
  }

  View Slide

 96. ·ͱΊ

  View Slide

 97. React
  Flux
  Flow

  View Slide

 98. Scalable

  View Slide

 99. খن໛ͳ΋ͷΛૉૣ͘
  ࡞ΔͨΊͷπʔϧͰ͸ͳ͍

  View Slide

 100. ٕज़બ୒͸ద੾ʹ

  View Slide

 101. ࠓ೔ͷ࿩ͰڵຯΛ࣋ͬͨํ͸

  View Slide

 102. View Slide

 103. Thanks!

  View Slide