Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

時をかけるほと / Leap Second

時をかけるほと / Leap Second

A61adad507d7bc0ee5b52ebe333abed7?s=128

Yuki Ishikawa

June 18, 2015
Tweet

Transcript

 1. ࣌ Λ ͔ ͚ Δ ΄ ͱ

 2. Θ ͨ ͠ Ͱ ͢

 3. 12 ճ ؍ ͨ

 4. ࠓ೔͸λΠϜϦʔϓ͢Δ ํ๏Λ͝঺հ͠·͢

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ • ͏Δ͏ඵʹ͍ͭͯ • ͏Δ͏ඵΛײ͡Δํ๏ • λΠϜϦʔϓ͢Δํ๏

 6. ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ • ͏Δ͏ඵʹΑΔো֐΁ͷରࡦ

 7. ͏Δ͏ඵʹ͍ͭͯ

 8. ͏Δ͏ඵͱ͸ • ੈքඪ४࣌(UTC) ͱ ੈք࣌(UT1) ͷࠩΛຒΊΔ΋ͷ • 1ඵ૿͑ͨΓݮͬͨΓ͢Δ • ࠓͷͱ͜Ζݮͬͨ͜ͱ͸ͳ͍

  • 1972೥ʙ2012೥ͷؒʹܭ25ճ࣮ࢪ • ࣮ࢪ೥ͷ 6݄30೔ ·ͨ͸ 12݄31೔ • 23࣌59෼60ඵ ͕௥Ճ͞ΕΔ • ೔ຊ࣌ؒͩͱ࣍ͷ೔ͷ 8࣌59෼60ඵ
 9. ࣍ճͷ͏Δ͏ඵ • 2015೥6݄30೔ 23࣌59෼60ඵ • ೔ຊ࣌ؒͩͱ 7݄1೔ 23࣌59෼60ඵ • 2012೥Ҏདྷɺ̏೥ͿΓ

 10. ͏Δ͏ඵͱ IT • 2012೥࣮ࢪ࣌ʹ͸ଟ͘ͷ Linux αʔόͰ
 ো֐͕ൃੜ • ରࡦํ๏͸Χʔωϧͱ͔ ntpd

  ͱ͔ͷ
 όʔδϣϯʹΑͬͯ৭ʑͳͷͰׂѪ • άάΕ (^ω^)
 11. େखΫϥ΢υϕϯμʔͷରԠ AWS: લޙ12࣌ؒͣͭ ܭ24͔͚࣌ؒͯௐ੔ GCP: લޙ10࣌ؒͣͭ ܭ20͔͚࣌ؒͯௐ੔

 12. AWS, GCP ʮ͏Δ͏ඵͳΜͯͳ͔ͬͨʯ ( ŋ´Ŗŋʆ)ŪƄź

 13. ͏Δ͏ඵΛײ͡Δํ๏

 14. NTP ύέοτ

 15. Leap Indicator • ͏Δ͏ඵ͕͍ۙ͜ͱΛ஌ΒͤΔϑϥά • ݖҖαʔόʹ LI Ϗοτ͕ઃఆ͞ΕΔͱ
 ঃʑʹԼҐ NTP

  αʔόʹਁಁ͍ͯ͘͠ • LI ϏοτΛड͚औͬͨͱ͖Ͳ͏ରԠ͢Δ͔͸
 ֤ NTP αʔόʹΑͬͯҟͳΔ
 16. LI Ϗοτͷछྨ 00: ͏Δ͏ඵͳ͠ʢ௨ৗ࣌ʣ 01: ͏Δ͏ඵ͋Γʢ̍ඵ૿΍͢ʣ 10: ͏Δ͏ඵ͋Γʢ̍ඵݮΒ͢ʣ

 17. LI ϏοτΛ೷͍ͯΈΔ $ ntpq -c rv

 18. λΠϜϦʔϓ͢Δํ๏

 19. લఏ஌ࣝ • ntpd Ͱ͸ 23࣌59෼60ඵ ͸ૠೖ͞Εͳ͍ • 23࣌59෼59ඵ ͕̎ඵ෼͋Δ •

  ʮ60ඵʯΛѻ͑ͳ͍γεςϜ΋͋ΔͨΊ • ʢͱࢥΘΕΔʣ
 20. ϛϦඵ͸Ͳ͏ͳΔͷʁ ̎ճ໨ͷ 23࣌59෼59ඵ ʹͳͬͨΒ
 ϛϦඵ͸Ϧηοτ͞Ε·͢

 21. ϛϦඵ͸Ͳ͏ͳΔͷʁ 23:59:59.000000 : 23:59:59.999999 23:59:59.000000 : 23:59:59.999999 00:00:00.000000 ௨ৗͷ 23࣌59෼59ඵ

  ̎ճ໨ͷ 23࣌59෼59ඵ ʢ͏Δ͏ඵʣ
 22. ͭ·Γ΅ͨͪ͘͸ɺ ͏Δ͏ඵʹΑͬͯ ̍ඵؒͷ࣌ؒḪߦ͕ Ͱ͖Δɾɾɾͬʂʂʂ

 23. ͬ͜ɺ͜Ε͸ɾɾɾͬʂ (;ŋ`дŋ´)

 24. None
 25. ͍͚ͬ͑͑͑ ͑͑͑͑͑͑

 26. None