$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Vacation Rentals of Hiroshima

hsekine
November 12, 2016

Vacation Rentals of Hiroshima

広島の民泊データを分析しよう!

hsekine

November 12, 2016
Tweet

More Decks by hsekine

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ޿ౡͷຽധσʔλ
  Λ෼ੳ͠Α͏ʂ
  2016/11/12 ؔࠜ༟ل
  PyCon mini Hiroshima 2016

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ؔࠜ༟لʢ͖ͤͶ ͻΖͷΓʣ
  • גࣜձࣾSQUEEZE
  • Twitter: @checkpoint

  View Slide

 3. PythonͱͷؔΘΓʢ̍ʣ
  • PyCon JP 2014 ελοϑ
  • PyCon JP 2015 ෭࠲௕ʢϓϩάϥϜʣ
  • PyCon jp 2016 ελοϑ
  • Python΋͘΋͘ձʢओ࠵ʣ

  View Slide

 4. PythonͱͷؔΘΓʢ̎ʣ
  • LLDiver
  • PyCon JP 2014
  • Phone Symposium Tokyo 2015
  • PyCon mini Hiroshima 2015
  • PyCon mini Hiroshima 2016
  • PythonΤϯδχΞཆ੒ಡຊʢڞஶʣ

  View Slide

 5. ۀ຿ͰͷPython
  • ຽധ෺݅Λ؅ཧɺӡ༻͢ΔͨΊͷαʔϏε


  View Slide

 6. ۀ຿ͰͷPython
  • ຽധ෺݅Λ෼ੳ͢ΔͨΊͷαʔϏε  View Slide

 7. ࢖༻ͯ͠Δٕज़

  View Slide

 8. ΞδΣϯμ
  • ޿ౡݝͷຽധʹ͍ͭͯ
  • PythonͰͷσʔλऩू
  • PythonͰͷσʔλ෼ੳ

  View Slide

 9. ຽധͱ͸
  ҰൠͷຽՈʹ॓ധ͢Δ͜ͱʢ༷ʑͳܗଶʣ

  View Slide

 10. ϓϥοτϑΥʔϜ
  COPYRIGHT (C) 2014-2016 SQUEEZE Inc.
  ALL RIGHTS RESERVED.


  View Slide

 11. ϓϥοτϑΥʔϜʢ೔ຊʣ

  View Slide

 12. ޿ౡݝͷຽധ
  • தࠃɾ࢛ࠃ஍ํͰҰ൪େ͖ͳ౎ࢢʢ޿ౡࢢʣ
  • ੈքҨ࢈ΛؚΉ๛͔ͳ؍ޫࢿݯ
  • ΦόϚถେ౷ྖͷ๚໰
  • ޿ౡΧʔϓͷηϦʔά༏উ
  • ຽധ΋੝Γ্͕͖͍ͬͯͯΔ͸ͣʂ

  View Slide

 13. ຽധσʔλͷ෼ੳ
  • σʔλͷऩू
  • σʔλͷ෼ੳ
  • σʔλͷදࣔ

  View Slide

 14. σʔλͷऩू
  • ΫϩʔϦϯά
  • εΫϨΠϐϯά
  • ౷ܭσʔλ
  • ૯຿ল౷ܭہ
  • σʔλΧλϩάαΠτ

  View Slide

 15. ΫϩʔϦϯά
  • ӳޠͷҙຯ͸ɺ[͸͏ɺΏͬ͘ΓਐΉ]
  • WebϖʔδͷϦϯΫͷ಺༰ΛͨͲΔ
  • Webϖʔδͷ಺༰Λμ΢ϯϩʔυͯ͠ऩू
  • Web APIͷσʔλΛऔΔ৔߹΋͋Δ

  View Slide

 16. εΫϨΠϐϯά
  • ӳޠͷҙຯ͸ɺ[ ࡟Δ͜ͱ ]
  • ϖʔδͷ಺༰͔Βඞཁͳ৘ใΛநग़

  View Slide

 17. όοςϦʔ෇ଐݴޠ
  ʴ
  ڧྗͳαʔυύʔςΟϥΠϒϥϦ

  View Slide

 18. ศརͳϥΠϒϥϦ
  • ඪ४ϥΠϒϥϦ
  • requests
  • BeautifulSoup
  • Scrapy
  • Selenium

  View Slide

 19. ඪ४ϥΠϒϥϦ
  • Pythonͷඪ४ϥΠϒϥϦ͸ͱͯ΋ॆ࣮
  • ωοτϫʔΫɺਖ਼نදݱɺetc
  • Pythonͷॲཧܥ͚ͩ͋Ε͹ྑ͍
  • ؆୯ͳεΫϨΠϐϯάͰ͋Ε͹े෼࣮༻త

  View Slide

 20. αϯϓϧ

  View Slide

 21. Requests
  • Python੡ͷHTTP Client
  • ਓؒʹ༏͍͠ΠϯλʔϑΣʔε
  • ͱʹ͔͘Θ͔Γ΍͍͢
  • γϯϓϧ͔ͭڧྗ

  View Slide

 22. ެࣜαΠταϯϓϧ

  View Slide

 23. αϯϓϧ(requests൛ʣ

  View Slide

 24. Beautiful Soup
  • 2004೥Ґ͔Βଘࡏ͢ΔϥΠϒϥϦ
  • HTML΍XML͔ΒσʔλΛநग़ͯ͠औಘ
  • ࠷৽όʔγϣϯ͸Beautiful Soup 4ܥ
  • Python 2.7ɺPython 3.2ʹରԠ

  View Slide

 25. αϯϓϧ

  View Slide

 26. Scrapy
  Scarpy͸଎ͯ͘ɺϋΠϨϕϧͳεΫϨΠϐϯά
  ΫϩʔϥʔͷϑϨʔϜϫʔΫɻWebαΠτͷΫ
  ϩʔϧͱɺߏ଄Խ͞ΕͨσʔλΛऔΓग़͢ͷʹ
  ࢖༻͢Δɻ෯޿͍໨తʹ࢖༻Ͱ͖ΔɻσʔλϚ
  Πχϯά͔ΒɺϞχλϦϯάɺࣗಈςετͳͲ

  View Slide

 27. Scrapyͷಛ௃
  • ΫϩʔϦϯάɺεΫϨΠϐϯάϑϨʔϜϫʔΫ
  • DjangoʹӨڹ͞Ε͍ͯΔʢMiddlewareͳͲʣ
  • εΫϨΠϐϯάʹඞཁͳػೳ͕ͦΖ͍ͬͯΔ
  • υΩϡϝϯτ͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ

  View Slide

 28. Scrapyͷओͳػೳ
  • μ΢ϯϩʔυɺநग़ɺอଘ
  • μ΢ϯϩʔυͨ͠υΩϡϝϯτͷΩϟογϡ
  • ڧྗͳίϚϯυϥΠϯγΣϧ
  • Robots.txtͷύʔε
  • ඇಉظɺฒߦμ΢ϯϩʔυʢTwistedΛ࢖༻ʣ
  • υϝΠϯɺIPΞυϨε୯ҐͷΫϩʔϧִؒௐ੔
  • Τϥʔ࣌ͷϦτϥΠ
  • ϩάग़ྗ

  View Slide

 29. ։ൃखॱ
  • ScrapyϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  • SpiderΛ࡞੒ʢϦϯΫநग़ɺμ΢ϯϩʔυʣ
  • ItemύΠϓϥΠϯͰσʔλΛอଘ

  View Slide

 30. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  $ scrapy startproject scrapy_sample

  View Slide

 31. αϯϓϧ

  View Slide

 32. Spider࡞੒ʢެࣜαΠτΑΓʣ

  View Slide

 33. ࣮ߦ
  $ scrapy crawl dmoz_spider -o scraped_data.json

  View Slide

 34. ৄࡉ
  • Scrapyೖ໳ʢ̍ʣ
  • Scrapyೖ໳ʢ̎ʣ

  View Slide

 35. αϯϓϧʢ̍ʣ

  View Slide

 36. αϯϓϧʢ̎ʣ

  View Slide

 37. ࣮ࡍͷࣄྫͷ঺հ
  • ޿ౡݝͷຽധσʔλΛ෼ੳ
  • ෺݅৘ใ
  • Ձ֨৘ใ

  View Slide

 38. ෺݅৘ใʢ๭αΠτʣ

  View Slide

 39. ։ൃͷྲྀΕ
  • ෺݅ɺՁ֨৘ใऔಘ༻ͷεύΠμʔΛ࡞੒
  • εύΠμʔ͕Ұ࣌σʔλΛอଘʢJSONʣ
  • όονॲཧʹͯ෺݅ɺՁ֨ΛอଘʢΫϨϯδϯάʣ
  • ूܭόονʹͯσʔλΛ෼ੳͯ͠DBʹอଘ
  • ूܭσʔλΛදࣔ

  View Slide

 40. σϞ

  View Slide

 41. ෺݅਺
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  450
  500
  2016/2/15
  2016/2/22
  2016/2/29
  2016/3/7
  2016/3/14
  2016/3/21
  2016/3/28
  2016/4/4
  2016/4/11
  2016/4/18
  2016/4/25
  2016/5/2
  2016/5/9
  2016/5/16
  2016/5/23
  2016/5/30
  2016/6/6
  2016/6/13
  2016/6/20
  2016/6/27
  2016/7/4
  2016/7/11
  2016/7/18
  2016/7/25
  2016/8/1
  2016/8/8
  2016/8/15
  2016/8/22
  2016/8/29
  2016/9/5
  2016/9/12
  2016/9/19
  2016/9/26
  2016/10/3
  2016/10…
  2016/10…
  2016/10…
  2016/10…
  2016/11/7
  2016/11…
  2016/11…
  2016/11…
  2016/12/5
  2016/12…
  2016/12…
  2016/12…

  View Slide

 42. ෺݅਺
  • ෺݅਺ 461݅
  • 1೥Ͱ໿2ഒʢ240݅ => 461݅)
  • શࠃͰ10൪໨ʹଟ͍
  • ౦ژ౎, େࡕ෎, ژ౎෎, ԭೄ݅, ๺ւಓ, ෱Ԭ݅ɺ
  ਆಸ઒݅, ௕໺݅, Ѫ஌݅, ઍ༿ݝ, ޿ౡݝ

  View Slide

 43. ฏۉՁ֨
  0
  2000
  4000
  6000
  8000
  10000
  12000

  View Slide

 44. ฏۉՁ֨
  • ౙ৔͸ฏۉՁ͕֨௿͍ʢ5000ԁ୆ʣ
  • 8݄, 10݄, 11݄ͷि຤͕ߴ͍ʢ8000୆ʣ
  • ೥຤ɺ͓ਖ਼݄͕ϐʔΫʢ10000ԁ୆ʣ

  View Slide

 45. Քಇ཰
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100

  View Slide

 46. Քಇ཰
  • Նͷγʔζϯ͕ϐʔΫʢ80%ऑʣ
  • 10݄, 11݄ͷि຤͸ߴ͍ʢ70%Ҏ্ʣ
  • ౙͷγʔζϯ͸௿͍ʢ40%ҎԼʣ
  • 10/15ʢ౔), 10/29ʢ౔ʣ͕ߴ͔ͬͨ

  View Slide

 47. ·ͱΊ
  • PythonͰεΫϨΠϐϯάΛߦ͏৔߹ɺ৭ʑͳ
  Ξϓϩʔν͕͋Δɻ
  • Scrapy͸໘౗ͳॲཧΛߦͬͯ͘ΕΔͷͰΦε
  εϝ
  • ޿ౡͷຽധ͸͜Ε͔Β΋੝Γ্͕Δ͸ͣʂ

  View Slide

 48. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide