Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Technology of Mister Suite

hsekine
July 04, 2016

Technology of Mister Suite

MisterSuiteを支える技術

hsekine

July 04, 2016
Tweet

More Decks by hsekine

Other Decks in Business

Transcript

 1. Mister SuiteΛ
  ࢧ͑Δٕज़
  2016/06/24 ؔࠜ༟ل
  dots.ελʔτΞοϓ෦

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ؔࠜ༟لʢ͖ͤͶ ͻΖͷΓʣ
  • גࣜձࣾSQUEEZE
  • Twitter: @checkpoint
  • ෳ਺ͷελʔτΞοϓɺϕϯνϟʔاۀΛܦ
  ݧ

  View full-size slide

 3. ίϛϡχςΟ׆ಈ
  • PyCon JP 2014 ελοϑ
  • PyCon JP 2015 ϓϩάϥϜνʔϜ෭࠲௕
  • PyCon JP 2016 ελοϑ
  • Python΋͘΋͘ձʢओ࠵ʣ

  View full-size slide

 4. ίϛϡχςΟ׆ಈʢ̎ʣ
  • LLDiver
  • PyCon JP 2014
  • Plone Symposium Tokyo 2015
  • PyCon mini Hiroshima
  • PythonΤϯδχΞཆ੒ಡຊʢڞஶʣ

  View full-size slide

 5. ࿩͍ͨ͜͠ͱ
  • ελʔτΞοϓͳΒͰ͸ͷ೰ΈɺϫΫϫΫͷ
  ڞ༗ʢdots.ελʔτΞοϓ෦ΑΓʣ
  • ࢖༻͍ͯ͠ΔςΫϊϩδʔ
  • ࣮ࡍͷ։ൃݱ৔ɺϓϩμΫτ։ൃ
  • ձࣾͷεςʔδຖͷ՝୊ɺվળํ๏

  View full-size slide

 6. גࣜձࣾSQUEEZE
  • ઃཱ: 2014೥9݄
  • ࣾһ਺: 23໊ʢ֎ࠃ੶: 8໊ʣ
  • ࣄۀ: Πϯό΢ϯυɺO2Oؔ࿈ͷϏδωε
  • ۭ͖෦԰໰୊ͷղফʢຽധͷ༗ޮ׆༻ʣ
  • ஍Ҭ׆ੑԽʢ஍ҬίϛϡχςΟ͕࣋ͭࢿ࢈ͷ׆༻ʣ

  View full-size slide

 7. ։ൃϝϯόʔʢ8໊ʣ
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ: 1໊
  • όοΫΤϯυΤϯδχΞ: 5໊
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ: 1໊
  • σβΠφʔ: 1໊

  View full-size slide

 8. • Python
  • Django
  • ScrapyʢScrapingʣ
  όοΫΤϯυ

  View full-size slide

 9. ϑϩϯυΤϯυ
  • AngularJS
  • jQuery
  • Bower
  • Gulp

  View full-size slide

 10. Πϯϑϥ
  • Route 53ʢdomainʣ
  • S3ʢstorageʣ
  • Elastic BeanstalkʢEC2, ELBʣ
  • SQSʢmessage queueʣ
  • RDSʢMySQLʣ
  • Redis (Cache, KVS)

  View full-size slide

 11. ϩάɺύϑΥʔϚϯε؂ࢹ
  • ElasticSearch
  • Kibana

  View full-size slide

 12. αʔϏε
  • NewRelicʢPerformanceʣ
  • CircleCIʢAutomationʣ
  • JenkinsʢTest)
  • MailgunʢMailʣ

  View full-size slide

 13. ։ൃϓϩηε
  • Scrum
  • JIRA
  • Github
  • Slack
  • Qiita:Team

  View full-size slide

 14. ։ൃͷਐΊํ
  • ϓϩμΫτΦʔφʔɺϓϩμΫτϚωʔδϟɺ
  ֤νʔϜ͕ٞ࿦
  • ػೳɺमਖ਼߲໨ͷ༏ઌॱҐܾఆ
  • ΤϯδχΞͱ։ൃ͢Δ΋ͷΛܾఆ
  • ࣮૷ͯ͠ϦϦʔεʢिʹ1౓Ґʣ

  View full-size slide

 15. ࿩͍ͨ͜͠ͱ
  • ࢖༻͍ͯ͠ΔςΫϊϩδʔ
  • ࣮ࡍͷ։ൃݱ৔ɺϓϩμΫτ։ൃ
  • ձࣾͷεςʔδຖͷ՝୊ɺվળํ๏

  View full-size slide

 16. ૑ۀʙ3͔݄Ґʢ1ʣ
  • ૑ۀϝϯόʔ2໊͕ϚχϡΞϧͰΦϖϨʔγϣϯ
  • ϏδωεϞσϧͷݕূ
  • ސ٬ͷχʔζΛ஌Δɺधཁ͸͋Δ͔
  • ސ٬͸ͲΜͳ͜ͱΛظ଴͍ͯ͠Δ͔
  • Ϗδωεͱͯ͠εέʔϧ͢Δ͔

  View full-size slide

 17. ૑ۀʙ3͔݄Ґʢ2ʣ
  • Evernoteʢ෺݅৘ใ؅ཧʣ
  • Google Calendarʢ༧໿ɺਗ਼૟؅ཧʣ
  • ExcelʢՁ֨ͷ࠷దԽͳͲʣ
  • ༧໿؅ཧɺ෺݅ͷਗ਼૟ɺήετରԠͳͲશͯ
  ϚχϡΞϧͰߦ͏

  View full-size slide

 18. 3͔݄ʙ൒೥Ґʢ1ʣ
  • ٕज़ސ໰: 1໊
  • ΤϯδχΞ: 1໊
  • ϑϩϯτΤϯυ: 1ʙ2໊

  View full-size slide

 19. 3͔݄ʙ൒೥Ґʢ2ʣ
  • ϕʔεͱͳΔγεςϜͷ։ൃ
  • γεςϜ͕Ͱ͖Δ·Ͱ͸ϚχϡΞϧʢঃʑʹஔ͖׵͑ʣ
  • ࠷௿ݶඞཁͳػೳΛ࡞Δʢεϐʔυ࠷༏ઌʣ
  • ෺݅؅ཧγεςϜ
  • ༧໿ͷ؅ཧγεςϜ
  • ϝʔϧ, Airbnbͱͷܨ͗͜Έ

  View full-size slide

 20. 3͔݄ʙ൒೥Ґʢ3ʣ
  • ͱʹ͔͘εϐʔυॏࢹ
  • εςʔΫϗϧμʔͱΤϯδχΞ͕௚઀ίϛϡ
  χέʔγϣϯ
  • ػೳ͕ग़དྷ࣍ୈϦϦʔε
  • όά͕͋ͬͨΒଈ࣌ରԠ

  View full-size slide

 21. ൒೥ʙ1೥Ґʢ1ʣ
  • ΤϯδχΞ: 2໊
  • ϑϩϯτΤϯυ: 1໊

  View full-size slide

 22. ൒೥ʙ1೥Ґʢ2ʣ
  • ۀ຿ҕୗ෦෼ΛࣾһͰߦ͏Α͏ʹ
  • νʔϜͱͯ͠ͷ։ൃ։࢝
  • SCRUMͷελʔτ
  • ϦϦʔεαΠΫϧͷඪ४Խ

  View full-size slide

 23. ໰୊఺
  • ٕज़Ϩϕϧͷෆ౷Ұ(ҧ͏όοΫάϥ΢ϯυ)
  • ֤ϝϯόʔ͕΍Γ͍ͨํ๏ͰػೳΛ࡞Δ
  • ଐਓੑ͕େ͖͍
  • ٕज़తෛ࠴͕ݟ͑ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨ

  View full-size slide

 24. վળͨ͜͠ͱ
  • ໰୊ͷՄࢹԽ
  • Τϥʔ௨஌
  • ύϑΥʔϚϯε؂ࢹ
  • ϩάͷू໿
  • Πϯϑϥͷ੔උ

  View full-size slide

 25. 1೥ʙ1೥൒ʢ1ʣ
  • ΤϯδχΞ: 5໊
  • ϑϩϯτΤϯυ: 1໊
  • σβΠφʔ: 1໊
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ: 1໊

  View full-size slide

 26. 1೥ʙ1೥൒ʢ2ʣ
  • Ϗδωε͕େ͖͘ͳͬͯདྷͨ
  • ͞Βʹෳ਺ͷϝϯόʔͷ૿Ճ
  • εςʔΫϗϧμʔͷ૿Ճ
  • ϓϩμΫτ΋ෳ਺ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 27. ໰୊఺
  • ӡ༻ίετͷ૿Ճ
  • ίϛϡχέʔγϣϯίετͷ૿େ
  • ٕज़తෛ࠴͕ΑΓݟ͑ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨ

  View full-size slide

 28. ղܾํ๏
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ࠾༻ʢΰʔϧɺ༏ઌॱҐɺίϛϡχέʔγϣϯʣ
  • ϦϑΝΫλϦϯά
  • DBઃܭมߋ
  • ΞʔΩςΫνϟมߋ
  • ςετ
  • ։ൃ؀ڥͷ੔උ
  • ίʔυϨϏϡʔͷ࣮ࢪʢ2ʙ3࣌ؒʣ
  • ࣾ಺ษڧձ

  View full-size slide

 29. վળ఺
  • ΤϯδχΞ͸։ൃʹूதग़དྷΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ៉ྷͳઃܭͰϞνϕʔγϣϯ΋্͕Δ
  • ٕज़ʹରͯ͠ΑΓਂ͍ٞ࿦͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  • ֤ΤϯδχΞ͔ΒͷఏҊ͕૿͑ͯ͘Δ

  View full-size slide

 30. େࣄʹ͖ͯͨ͜͠ͱ
  • ༏ઌॱҐΛܾΊΔʢ΍Βͳ͍͜ͱΛܾΊΔʣ
  • ϘτϧωοΫΛݟۃΊΔ
  • ࣗಈԽɺ࠷దԽΛਐΊΔ
  • ఏҊܕͷνʔϜʢखΛڍ͛Α͏ʣ
  • Ͳ͜ʹߦͬͯ΋௨༻͢ΔΤϯδχΞʹͳΖ͏

  View full-size slide

 31. ·ͱΊ
  • ελʔτΞοϓͷ։ൃ͸ָ͍͠
  • ձࣾͷεςʔδʹΑͬͯ༏ઌॱҐ͸ҧ͏
  • ͥͻ࠙਌ձͰ͓࿩͍ͤͯͩ͘͠͞͞ʂ

  View full-size slide

 32. એ఻
  • ΤϯδχΞืूதʂ

  View full-size slide

 33. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide