Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Technology of Mister Suite

hsekine
July 04, 2016

Technology of Mister Suite

MisterSuiteを支える技術

hsekine

July 04, 2016
Tweet

More Decks by hsekine

Other Decks in Business

Transcript

 1. Mister SuiteΛ
  ࢧ͑Δٕज़
  2016/06/24 ؔࠜ༟ل
  dots.ελʔτΞοϓ෦

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ؔࠜ༟لʢ͖ͤͶ ͻΖͷΓʣ
  • גࣜձࣾSQUEEZE
  • Twitter: @checkpoint
  • ෳ਺ͷελʔτΞοϓɺϕϯνϟʔاۀΛܦ
  ݧ

  View Slide

 3. ίϛϡχςΟ׆ಈ
  • PyCon JP 2014 ελοϑ
  • PyCon JP 2015 ϓϩάϥϜνʔϜ෭࠲௕
  • PyCon JP 2016 ελοϑ
  • Python΋͘΋͘ձʢओ࠵ʣ

  View Slide

 4. ίϛϡχςΟ׆ಈʢ̎ʣ
  • LLDiver
  • PyCon JP 2014
  • Plone Symposium Tokyo 2015
  • PyCon mini Hiroshima
  • PythonΤϯδχΞཆ੒ಡຊʢڞஶʣ

  View Slide

 5. ࿩͍ͨ͜͠ͱ
  • ελʔτΞοϓͳΒͰ͸ͷ೰ΈɺϫΫϫΫͷ
  ڞ༗ʢdots.ελʔτΞοϓ෦ΑΓʣ
  • ࢖༻͍ͯ͠ΔςΫϊϩδʔ
  • ࣮ࡍͷ։ൃݱ৔ɺϓϩμΫτ։ൃ
  • ձࣾͷεςʔδຖͷ՝୊ɺվળํ๏

  View Slide

 6. גࣜձࣾSQUEEZE
  • ઃཱ: 2014೥9݄
  • ࣾһ਺: 23໊ʢ֎ࠃ੶: 8໊ʣ
  • ࣄۀ: Πϯό΢ϯυɺO2Oؔ࿈ͷϏδωε
  • ۭ͖෦԰໰୊ͷղফʢຽധͷ༗ޮ׆༻ʣ
  • ஍Ҭ׆ੑԽʢ஍ҬίϛϡχςΟ͕࣋ͭࢿ࢈ͷ׆༻ʣ

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ։ൃϝϯόʔʢ8໊ʣ
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ: 1໊
  • όοΫΤϯυΤϯδχΞ: 5໊
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ: 1໊
  • σβΠφʔ: 1໊

  View Slide

 10. • Python
  • Django
  • ScrapyʢScrapingʣ
  όοΫΤϯυ

  View Slide

 11. ϑϩϯυΤϯυ
  • AngularJS
  • jQuery
  • Bower
  • Gulp

  View Slide

 12. Πϯϑϥ
  • Route 53ʢdomainʣ
  • S3ʢstorageʣ
  • Elastic BeanstalkʢEC2, ELBʣ
  • SQSʢmessage queueʣ
  • RDSʢMySQLʣ
  • Redis (Cache, KVS)

  View Slide

 13. ϩάɺύϑΥʔϚϯε؂ࢹ
  • ElasticSearch
  • Kibana

  View Slide

 14. αʔϏε
  • NewRelicʢPerformanceʣ
  • CircleCIʢAutomationʣ
  • JenkinsʢTest)
  • MailgunʢMailʣ

  View Slide

 15. ։ൃϓϩηε
  • Scrum
  • JIRA
  • Github
  • Slack
  • Qiita:Team

  View Slide

 16. ։ൃͷਐΊํ
  • ϓϩμΫτΦʔφʔɺϓϩμΫτϚωʔδϟɺ
  ֤νʔϜ͕ٞ࿦
  • ػೳɺमਖ਼߲໨ͷ༏ઌॱҐܾఆ
  • ΤϯδχΞͱ։ൃ͢Δ΋ͷΛܾఆ
  • ࣮૷ͯ͠ϦϦʔεʢिʹ1౓Ґʣ

  View Slide

 17. ࿩͍ͨ͜͠ͱ
  • ࢖༻͍ͯ͠ΔςΫϊϩδʔ
  • ࣮ࡍͷ։ൃݱ৔ɺϓϩμΫτ։ൃ
  • ձࣾͷεςʔδຖͷ՝୊ɺվળํ๏

  View Slide

 18. ૑ۀʙ3͔݄Ґʢ1ʣ
  • ૑ۀϝϯόʔ2໊͕ϚχϡΞϧͰΦϖϨʔγϣϯ
  • ϏδωεϞσϧͷݕূ
  • ސ٬ͷχʔζΛ஌Δɺधཁ͸͋Δ͔
  • ސ٬͸ͲΜͳ͜ͱΛظ଴͍ͯ͠Δ͔
  • Ϗδωεͱͯ͠εέʔϧ͢Δ͔

  View Slide

 19. ૑ۀʙ3͔݄Ґʢ2ʣ
  • Evernoteʢ෺݅৘ใ؅ཧʣ
  • Google Calendarʢ༧໿ɺਗ਼૟؅ཧʣ
  • ExcelʢՁ֨ͷ࠷దԽͳͲʣ
  • ༧໿؅ཧɺ෺݅ͷਗ਼૟ɺήετରԠͳͲશͯ
  ϚχϡΞϧͰߦ͏

  View Slide

 20. 3͔݄ʙ൒೥Ґʢ1ʣ
  • ٕज़ސ໰: 1໊
  • ΤϯδχΞ: 1໊
  • ϑϩϯτΤϯυ: 1ʙ2໊

  View Slide

 21. 3͔݄ʙ൒೥Ґʢ2ʣ
  • ϕʔεͱͳΔγεςϜͷ։ൃ
  • γεςϜ͕Ͱ͖Δ·Ͱ͸ϚχϡΞϧʢঃʑʹஔ͖׵͑ʣ
  • ࠷௿ݶඞཁͳػೳΛ࡞Δʢεϐʔυ࠷༏ઌʣ
  • ෺݅؅ཧγεςϜ
  • ༧໿ͷ؅ཧγεςϜ
  • ϝʔϧ, Airbnbͱͷܨ͗͜Έ

  View Slide

 22. 3͔݄ʙ൒೥Ґʢ3ʣ
  • ͱʹ͔͘εϐʔυॏࢹ
  • εςʔΫϗϧμʔͱΤϯδχΞ͕௚઀ίϛϡ
  χέʔγϣϯ
  • ػೳ͕ग़དྷ࣍ୈϦϦʔε
  • όά͕͋ͬͨΒଈ࣌ରԠ

  View Slide

 23. ൒೥ʙ1೥Ґʢ1ʣ
  • ΤϯδχΞ: 2໊
  • ϑϩϯτΤϯυ: 1໊

  View Slide

 24. ൒೥ʙ1೥Ґʢ2ʣ
  • ۀ຿ҕୗ෦෼ΛࣾһͰߦ͏Α͏ʹ
  • νʔϜͱͯ͠ͷ։ൃ։࢝
  • SCRUMͷελʔτ
  • ϦϦʔεαΠΫϧͷඪ४Խ

  View Slide

 25. ໰୊఺
  • ٕज़Ϩϕϧͷෆ౷Ұ(ҧ͏όοΫάϥ΢ϯυ)
  • ֤ϝϯόʔ͕΍Γ͍ͨํ๏ͰػೳΛ࡞Δ
  • ଐਓੑ͕େ͖͍
  • ٕज़తෛ࠴͕ݟ͑ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 26. վળͨ͜͠ͱ
  • ໰୊ͷՄࢹԽ
  • Τϥʔ௨஌
  • ύϑΥʔϚϯε؂ࢹ
  • ϩάͷू໿
  • Πϯϑϥͷ੔උ

  View Slide

 27. 1೥ʙ1೥൒ʢ1ʣ
  • ΤϯδχΞ: 5໊
  • ϑϩϯτΤϯυ: 1໊
  • σβΠφʔ: 1໊
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ: 1໊

  View Slide

 28. 1೥ʙ1೥൒ʢ2ʣ
  • Ϗδωε͕େ͖͘ͳͬͯདྷͨ
  • ͞Βʹෳ਺ͷϝϯόʔͷ૿Ճ
  • εςʔΫϗϧμʔͷ૿Ճ
  • ϓϩμΫτ΋ෳ਺ʹͳͬͨ

  View Slide

 29. ໰୊఺
  • ӡ༻ίετͷ૿Ճ
  • ίϛϡχέʔγϣϯίετͷ૿େ
  • ٕज़తෛ࠴͕ΑΓݟ͑ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 30. ղܾํ๏
  • ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ࠾༻ʢΰʔϧɺ༏ઌॱҐɺίϛϡχέʔγϣϯʣ
  • ϦϑΝΫλϦϯά
  • DBઃܭมߋ
  • ΞʔΩςΫνϟมߋ
  • ςετ
  • ։ൃ؀ڥͷ੔උ
  • ίʔυϨϏϡʔͷ࣮ࢪʢ2ʙ3࣌ؒʣ
  • ࣾ಺ษڧձ

  View Slide

 31. վળ఺
  • ΤϯδχΞ͸։ൃʹूதग़དྷΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ៉ྷͳઃܭͰϞνϕʔγϣϯ΋্͕Δ
  • ٕज़ʹରͯ͠ΑΓਂ͍ٞ࿦͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  • ֤ΤϯδχΞ͔ΒͷఏҊ͕૿͑ͯ͘Δ

  View Slide

 32. େࣄʹ͖ͯͨ͜͠ͱ
  • ༏ઌॱҐΛܾΊΔʢ΍Βͳ͍͜ͱΛܾΊΔʣ
  • ϘτϧωοΫΛݟۃΊΔ
  • ࣗಈԽɺ࠷దԽΛਐΊΔ
  • ఏҊܕͷνʔϜʢखΛڍ͛Α͏ʣ
  • Ͳ͜ʹߦͬͯ΋௨༻͢ΔΤϯδχΞʹͳΖ͏

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  • ελʔτΞοϓͷ։ൃ͸ָ͍͠
  • ձࣾͷεςʔδʹΑͬͯ༏ઌॱҐ͸ҧ͏
  • ͥͻ࠙਌ձͰ͓࿩͍ͤͯͩ͘͠͞͞ʂ

  View Slide

 34. એ఻
  • ΤϯδχΞืूதʂ

  View Slide

 35. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide