Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアリングの本質を見極めて、何気ない行動の質を上げよう

 エンジニアリングの本質を見極めて、何気ない行動の質を上げよう

エンジニアリング組織論への招待(広木大地 著)
を読んで、おすすめ本としてLT会で共有しました。

Hyuga-Tsukui

August 13, 2022
Tweet

More Decks by Hyuga-Tsukui

Other Decks in Business

Transcript

 1. ΤϯδχΞϦϯάͷຊ࣭Λݟ
  ۃΊͯɺԿؾͳ͍ߦಈͷ࣭Λ
  ্͛Α͏
  ΤϯδχΞ͓͢͢Ίຊ௒LTձ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Hyuga Tsukuiʢ@hy_twenʣ


  • γΣϧϑΟʔʢגʣͰݐઃۀք޲͚SaaSΛ։ൃ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 3. ࠓճ͝঺հ͢Δॻ੶
  • ΤϯδχΞϦϯά૊৫࿦΁ͷট଴ɹʙෆ࣮֬ੑʹ޲͖߹͏ࢥߟͱ૊৫
  ͷϦϑΝΫλϦϯάʢ޿໦େ஍ ஶʣʢҎ߱ΤϯδχΞϦϯά૊৫࿦
  ΁ͷট଴ʣ

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷΰʔϧ
  • ͜ͷຊͷಛ௃΍ɺ͓͢͢ΊϙΠϯτ


  • ૊৫ͰࣄΛ੒͠਱͛Δʹ͸ϋʔυεΩϧͱ͸ผʹɺιϑτεΩϧ΋ॏ
  ཁͩΑͶ͍ͬͯ͏͜ͱͷ࠶ೝࣝ


  • ҰਓͰ΋͜ͷຊΛಡΜͰΈΑ͏ͱࢥ͍͚ͬͯͨͩΔԿ͔Λ఻͑Δʢݸ
  ਓ໨ඪͰ͢ 💁ʣ

  View Slide

 5. ·ͣ͸ຊͷ͍ܰ঺հ

  View Slide

 6. ຊͷߏ੒
  • 1ষ ࢥߟͷϦϑΝΫλϦϯά


  • 2ষ ϝϯλϦϯάͷٕज़


  • 3ষ ΞδϟΠϧͳνʔϜͷݪཧ


  • 4ষ ֶश͢ΔνʔϜͱෆ࣮֬ੑϚωδϝϯτ


  • 5ষ ٕज़૊৫ͷྗֶͱΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 7. ڭՊॻతͳҐஔ͚ͮʹͳΔͱࢥ͏

  View Slide

 8. ૊৫࿦͸ଟ͘ͷ෼໺ͷ஌ࣝΛར༻ͯ͠
  ܗ੒͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 9. ૊৫࿦ʹऔΓೖΕΒΕ͍ͯΔ෼໺
  • ࣗવՊֶ


  • ೝ஌৺ཧֶ


  • ܦࡁֶ


  • ࣾձՊֶ


  • Etc…

  View Slide

 10. ෯޿͘༻ޠ΍஌͕ࣝ໢ཏ͞Ε͍ͯΔҹ

  View Slide

 11. ΑΓಛԽͨ͠ຊΛಡΉ্Ͱͷࣄલඞਢ
  ஌ࣝʢʁʣ

  View Slide

 12. View Slide

 13. ͔͜͜Βຊ୊

  View Slide

 14. ΤϯδχΞϦϯάͬͯʁ

  View Slide

 15. ࢲ͸γεςϜΛ࡞Δ͜ͱͩͱࢥ͍ͬͯ
  ͨ

  View Slide

 16. ؒҧͬͪΌ͍ͳ͍͕ຊ࣭Ͱ΋ͳ͍

  View Slide

 17. ΤϯδχΞϦϯάʹ࣮ݱͷՊֶ

  View Slide

 18. ͋Δ໨ඪʹ޲͔ͬͯ࢝·Γ͔ΒऴΘΓ
  Λ໨ࢦ͢

  View Slide

 19. ෆ࣮֬ੑίʔϯ
  Ҿ༻: ೔ܦXTECK

  View Slide

 20. ॎ͕࣠ऩଋ͍ͯ͘͠

  View Slide

 21. ࣮ݱ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ᐆດͳঢ়ଶ͔Β
  ࣮֬ͳঢ়ଶʹਪҠͤ͞Δ࡞ۀ

  View Slide

 22. ΤϯδχΞϦϯάʹෆ࣮֬ੑΛݮΒ͢
  ࡞ۀ

  View Slide

 23. ෆ࣮֬ੑͱ͸ʁ

  View Slide

 24. Ϋϩʔυɾγϟϊϯ
  • ిؾ޻ֶऀɾ਺ֶऀ


  • ৘ใཧ࿦ͷߟҊऀ

  View Slide

 25. ෆ࣮֬ੑͷྔʹΤϯτϩϐʔ

  View Slide

 26. Ҿ༻: wikipedia

  View Slide

 27. ೉͍͠ͷͰ

  View Slide

 28. Ӎ͕߱Δͱ͍͏৘ใͷྫ

  View Slide

 29. Ӎ͕߱Δ৔߹ͷΤϯτϩϐʔ
  ໌೔ɺ੖ΕΔ֬཰͕50%,ӍʹͳΔ֬཰͕50%ͷΤϯτϩϐʔΛද͢ͱ
  ໌೔ɺ੖ΕΔ֬཰͕80%,ӍʹͳΔ֬཰͕20%ͷΤϯτϩϐʔΛද͢ͱ
  ໌೔,੖ΕΔ֬཰͕100%ͷΤϯτϩϐʔΛද͢ͱ
  −0.5log2(0.5) − 0.5log2(0.5) = 1bit
  −0.8log2(0.8) − 0.2log2(0.2) = 0.72bit
  −1log2(1) − 0log2(0) = 0bit
  Ҿ༻: ΤϯδχΞϦϯά૊৫࿦΁ͷট଴

  View Slide

 30. ֬཰ͷภΓ͕େ͖͚Ε͹େ͖͍΄Ͳɺ
  Τϯτϩϐʔ͕খ͍͞

  View Slide

 31. ৘ใ(bit)ʹෆ࣮֬ੑ࡟ݮͷࠩ෼

  View Slide

 32. ࣮ݱํ๏͕2ͭ͋ͬͨͱ͖ʹͲͪΒΛ
  બ΂͹͍͍͔શ͘ෆ໌

  View Slide

 33. ෆ࣮֬ੑ͕ߴ͍

  View Slide

 34. ৘ใʹΑͬͯෆ࣮֬ੑ͸࡟ݮͰ͖Δ

  View Slide

 35. ෆ࣮֬ੑ͕ߴ·ΔݪҼ

  View Slide

 36. Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 37. ະདྷ

  View Slide

 38. ଞਓ

  View Slide

 39. ͔͜͜Βֶ΂Δ͜ͱ

  View Slide

 40. ະདྷΛ༧ଌ͢Δ͜ͱͷେ੾͞
  • ະདྷ༧஌͸ෆՄೳ͕ͩɺ༧ଌ͸Ͱ͖Δ


  • ܦݧओٛɺԾઆࢥߟ


  • εΫϥϜFW..etc

  View Slide

 41. ίϛϡχέʔγϣϯͷେ੾͞
  • ଞਓΛਅʹཧղ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɺʢࣗݾͰ͑͞೉͍͠ʣ


  • ϝϯλϦϯάͷٕज़ɺ৘ใͷඇରশੑΛແ͘͢૊৫ߏ଄ʢbe
  Agileʣ

  View Slide

 42. ࢲ͕มΘͬͨ͜ͱ

  View Slide

 43. ࢲ͕มΘͬͨ͜ͱ
  • ෆ࣮֬ੑͷຊ࣭Λৗʹҙࣝ͢Δ͜ͱͰɺࠓͷߦಈ͸ෆ࣮֬ੑ࡟ݮʹد
  ༩͢Δ͔Λߟ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨʹ࢓ࣄͷਐΊํ্͕ख͘ͳΔ


  • ଞਓʢϝϯόʔʣͷঢ়ଶ΍ɺνʔϜͷঢ়ଶʹରͯ͠හײʹͳͬͨɺ
  νʔϜࢪࡦͳͲ͕͏·͘ߦ͖΍͘͢ͳͬͨɻ

  View Slide

 44. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide