$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

クソデカチームを分割する

 クソデカチームを分割する

クソデカチームを分割した話です

Scrum Fes OSAKA 2023/07/01 Kazushi NAKAMICHI

nakamichi

July 03, 2023
Tweet

More Decks by nakamichi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΫισΧνʔϜΛ
  ෼ׂ͢Δ
  -Thanks to Team Topologies!-
  4DSVN'FT04",",B[VTIJ/",".*$)*

  View Slide

 2. ஫ҙࣄ߲
  ○ 5FBN5PQPMPHJFTʹ͍ͭͯͷৄࡉͳ
  આ໌͸ߦ͍·ͤΜ
  ○ ಡΜͰ͍ͳ͍ਓ͕ࠞཚ͠ͳ͍Α͏ʹɺ
  Ͱ͖Δ͚ͩ5FBN5PQPMPHJFTͷઐ໳
  ༻ޠ͸࢖Θͳ͍Α͏ʹ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 3. Kazushi NAKAMICHI
  /VMBC*OD
  1SPKFDU.BOBHFNFOU

  View Slide

 4. ౡࠜݝӹాࢢ͔Β
  ϑϧϦϞʔτͰ࢓ࣄͯ͠·͢

  View Slide

 5. 2023೥6݄ɹψʔϥϘೖࣾ

  View Slide

 6. ͜ͷνʔϜ
  ʹॴଐ

  View Slide

 7. νʔϜͷਓ਺ଟο

  View Slide

 8. ࢲΛؚΊͯਓͷνʔϜ

  View Slide

 9. ΍ͬͯΔ͜ͱ΋ଟο

  View Slide

 10. ଟذʹΘͨΔαʔϏε
  ○ ϢʔβʔΞΧ΢ϯτ؅ཧ
  ○ ΞΧ΢ϯτ؅ཧαʔϏεఏڙ
  ○ ੥ٻɺ࠴ݖ؅ཧ
  ○ ೝূೝՄ·ΘΓ
  ○ ϚʔέςΟϯά༻σʔλτϥοΩϯά
  ○ Πϯϑϥ

  View Slide

 11. ༷ʑͳ໾ׂͷਓ͕·ͥͥ͜ঢ়ଶ

  View Slide

 12. ͜Ε͸Α͘ͳ͍…


  ͸ͣͩ…


  ͍΍ɺՌͨͯͦ͠͏͔ʁ

  View Slide

 13. ໨࣍
  ✦ ΫισΧνʔϜ͸Կ͕Α͘ͳ͍ͷ͔ʁ
  ✦ ιϑτ΢ΣΞͷ͋Γํ͔ΒνʔϜΛઃܭ͢Δ
  ✦ νʔϜͷ෼ׂͱͦΕ͔Β

  View Slide

 14. ͱΓ͋͑ͣνʔϜͷ׆ಈΛ
  ؍࡯ͨ͠Γ
  POͰ࿩Λฉ͍ͨΓͨ͠

  View Slide

 15. ୭͔ରԠͰ͖Δʔʁ
  ͋Δ೔ͷ͜ͱ

  View Slide

 16. ΑΖ͘͠ʙ
  ͋Δ೔ͷ͜ͱ

  View Slide

 17. ڍख੍ʂʂʁ

  View Slide

 18. ୭͔ରԠͰ͖Δʔʁ
  ͦͷ·ͨ͋Δ೔
  ͷ͜ͱ

  View Slide

 19. γʔϯʜ
  ͦͷ·ͨ͋Δ೔
  ͷ͜ͱ

  View Slide

 20. ख͕ۭ͍ͨΜͰ
  ରԠ͠·ͨ͠ʂ
  ͦͷ·ͨ͋Δ೔ͷ
  ࣍ͷ೔ͷ͜ͱ

  View Slide

 21. ͳΜ͔ࣗ཯తͩ


  ϑϥοτͳײͩ͡


  ͜Ε͸͍͔͢͝΋͠Εͳ͍

  View Slide

 22. ͸ͨͯ͠
  ຊ౰ʹͦ͏ͳͷ͔ʁ
  Ҿ͖ଓ͖؍࡯͢Δ

  View Slide

 23. ࣗ཯ੑʁʁ
  ○ ՝୊ͷΦʔφʔγοϓΛ୭͕࣋ͭͷ͔͕Θ͔Γʹ͍͘
  □ ୭͕͍ͭ·Ͱʹ΍Δͷ͔ΛΈΜͳͰܾΊ͍ͯΔ
  ○ ࣗ཯తʹಈ͍͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ͕ɺରԠ͢Δਓ͕ݻ
  ఆԽ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 24. ࣗ཯ੑʁʁ
  ○ εΩϧͷߴ͍ਓ͕Ҿ͖औͬͯରԠ͢ΔͷͰɺٕज़ܧঝ
  ͕ߦΘΕͳ͍
  ○ ಛఆͷྖҬʹରͯ͜͠ͷਓ͔͠ରԠͰ͖ͳ͍έʔε͕
  ͋Δ

  View Slide

 25. ϓϩδΣΫτϝϯόʔ ͦΕҎ֎

  View Slide

 26. ϓϩδΣΫτ੍ͷ΋ͨΒ͢΋ͷ
  ○ ϓϩδΣΫτͷਐΊํͷϊ΢ϋ΢΍ܦݧ͕͏·͘ܧঝ
  ͞Εͳ͍
  ○ ಛఆͷྖҬΛܧଓతʹ୲౰͠ͳ͍ͷͰೝ஌ෛՙ͕ߴ·
  ͬͯ͠·͏

  View Slide

 27. ͦͯ͠ɺͱʹ͔͘ਓ͕ଟ͍ʂ
  ձٞίετ͕ߴ͍ʂ

  View Slide

 28. ղମ͢΂͠
  ‼︎

  View Slide

 29. ໨࣍
  ✦ ΫισΧνʔϜ͸Կ͕Α͘ͳ͍ͷ͔ʁ
  ✦ ιϑτ΢ΣΞͷ͋Γํ͔ΒνʔϜΛઃܭ͢Δ
  ✦ νʔϜͷ෼ׂͱͦΕ͔Β

  View Slide

 30. νʔϜτϙϩδʔ
  ○ νʔϜ͸খ͘͞
  ○ ೝ஌ෛՙΛԼ͛Δ
  ○ ίϯ΢ΣΠɺٯίϯ΢ΣΠ
  ○ ͭͷνʔϜλΠϓ
  ○ νʔϜؒͷίϛϡχέʔγϣϯઃܭ

  View Slide

 31. νʔϜτϙϩδʔ
  ෼Ͱ෼͔ͬͨؾʹͳΔνʔϜτϙϩδʔIUUQTXXXSZV[FFDPNDPOUFOUTCMPH

  View Slide


 32. ૊৫಺ͷίϛϡχέʔγϣϯύε͕ɺ૊৫͕ߟҊͰ͖Δ
  ιϦϡʔγϣϯͷछྨΛࣄ্࣮ݶఆ͢Δɻ͕ͩࢲͨͪ
  ͸ɺઓུత༏ҐͷͨΊʹ͜ΕΛར༻ͯ͠΋Α͍ͷͩɻ
  Team Topologies

  View Slide

 33. ͋Δ΂͖γεςϜߏ଄
  Λݟਾ͑ͯ
  νʔϜΛઃܭ͢Δ

  View Slide

 34. ଟذʹΘͨΔαʔϏε
  ○ ϢʔβʔΞΧ΢ϯτ؅ཧ
  ○ ΞΧ΢ϯτ؅ཧαʔϏεఏڙ
  ○ ੥ٻɺ࠴ݖ؅ཧ
  ○ ೝূೝՄ·ΘΓ
  ○ ϚʔέςΟϯά༻σʔλτϥοΩϯά
  ○ Πϯϑϥ

  View Slide

 35. νʔϜτϙϩδʔʹ
  ௒͍͍͜ͱॻ͍ͯ͋ΔΑʂ

  View Slide

 36. ͍͍Ͷʂ ͍͍Ͷʂ
  ͍͍Ͷʂ

  View Slide

 37. ͻͱΓͰͳ͍ͷͳΒ
  ਐΊΒΕΔ
  ·ͣ͸ܒ໤͔Βͩ

  View Slide

 38. ૊৫ઃܭ΁ͷؔ৺౓͕શવҧ͏

  View Slide

 39. ͦ΋ͦ΋ΫισΧνʔ
  ϜʹࠔͬͯΔͷ͔ʁ

  View Slide

 40. νʔϜʹ͍ͭͯॻ͖ग़ͯ͠΋Β͏

  View Slide

 41. View Slide

 42. νʔϜ෼ׂͷ໨తΛߜΔ
  ○ ϛʔςΟϯάΛݮΒ͢ɺϑοτϫʔΫΛܰ͘͢Δɺί
  ϛϡχέʔγϣϯύεΛॖখ͢Δ
  ○ ೝ஌ෛՙͷܰݮ
  ○ ҰਓϓϩδΣΫτͷ๾໓ɺϊ΢ϋ΢ͷڞ༗

  View Slide

 43. νʔϜΛઃܭ͢Δ
  ○ ֤αʔϏεͰνʔϜΛ෼͚Δ
  ○ 5FBN5PQPMPHJFTͷͭͷνʔϜλΠϓΛҙࣝ͢Δ
  □ αʔϏεΛ࡞ΔνʔϜ
  □ ˢΛԣஅͯ͠ࢧԉ͢ΔνʔϜ
  □ ෳࡶͰઐ໳ٕज़͕ඞཁͳ΋ͷΛ࡞ΔνʔϜ
  □ ΠϯϑϥνʔϜ
  ○ ։ൃνʔϜ୯ମͰ։ൃ͔ΒϦϦʔε·ͰՄೳͱ͢Δ
  □ νʔϜؒͰͷίϛϡχέʔγϣϯྔΛඞཁ࠷௿ݶʹ཈͑ΒΕΔ
  Α͏ʹ͢Δ

  View Slide

 44. ଟذʹΘͨΔαʔϏε
  ○ ϢʔβʔΞΧ΢ϯτ؅ཧ
  ○ ΞΧ΢ϯτ؅ཧαʔϏεఏڙ
  ○ ੥ٻɺ࠴ݖ؅ཧ
  ○ ೝূೝՄ·ΘΓ
  ○ ϚʔέςΟϯά༻σʔλτϥοΩϯά
  ○ Πϯϑϥ

  View Slide

 45. View Slide

 46. શવਓ͕଍ΓΜʜ

  View Slide

 47. ׬

  View Slide

 48. ໨࣍
  ✦ ΫισΧνʔϜ͸Կ͕Α͘ͳ͍ͷ͔ʁ
  ✦ ιϑτ΢ΣΞͷ͋Γํ͔ΒνʔϜΛઃܭ͢Δ
  ✦ νʔϜͷ෼ׂͱͦΕ͔Β

  View Slide

 49. ଟذʹΘͨΔαʔϏε
  ○ ϢʔβʔΞΧ΢ϯτ؅ཧ ΍Δ͜ͱଟ͗͢

  ○ ΞΧ΢ϯτ؅ཧαʔϏεఏڙ ΍Δ͜ͱଟ͗͢

  ○ ੥ٻɺ࠴ݖ؅ཧ ͻͱΓ1+

  ○ ೝূೝՄ·ΘΓ ࢓ࣄྔଟ͘ͳ͍

  ○ ϚʔέςΟϯά༻σʔλτϥοΩϯά ͻͱΓ1+

  ○ Πϯϑϥ ͢Ͱʹಠཱͯ͠࢓ࣄͯ͠Δ

  View Slide

 50. ͻͱ·ͣνʔϜΛ෼͚ͨ
  ࢧԉνʔϜ
  αʔϏε
  ࡞ΔνʔϜ
  ΠϯϑϥνʔϜ
  1E.
  1K.
  ςοΫϦʔυ
  10
  4.
  ϑϩϯτ
  αʔόαΠυ

  View Slide

 51. ͻͱ·ͣνʔϜΛ෼͚ͨ
  ੥ٻɺ࠴ݖ؅ཧ
  ΞΧ΢ϯτ؅ཧ
  ϚʔέςΟϯά༻
  σʔλτϥοΩϯά
  ΞΧ΢ϯτ؅ཧ
  Πϯϑϥ
  ϓϩμΫτͷํ਑ܾΊ
  ϓϩδΣΫτ؅ཧ
  ٕज़ࢧԉ
  ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 52. ໨ࢦ͢΂͖αʔϏεͷ
  ܗʹԊ͏ͱ

  View Slide

 53. Ͱ͸࣍ʹ໨ࢦ͢΂͖
  νʔϜฤ੒͸ʁ

  View Slide

 54. Ͱ͸࣍ʹ
  ࠾༻͢΂͖ਓ͸ʁ

  View Slide

 55. ͻͱ·ͣνʔϜΛ෼͚͚ͨͲ…
  ੥ٻɺ࠴ݖ؅ཧ
  ΞΧ΢ϯτ؅ཧ
  ϚʔέςΟϯά༻
  σʔλτϥοΩϯά
  ΞΧ΢ϯτ؅ཧ
  Πϯϑϥ
  ϓϩμΫτͷํ਑ܾΊ
  ϓϩδΣΫτ؅ཧ
  ٕज़ࢧԉ
  ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 56. ͜ΕͰ͍͍ͷ͔
  શવΘ͔ΒΜ

  View Slide

 57. νʔϜΛ෼͚ͯΑ͔ͬͨʁ
  10%
  40% 40%
  10%
  ͱͯ΋Α͔ͬͨ
  Α͔ͬͨ
  ΅ͪ΅ͪ
  Α͘ͳ͍
  ͱͯ΋Α͘ͳ͍

  View Slide

 58. ΞϯέʔτΑΓ
  νʔϜ෼͚ͯվળͨ͜͠ͱ
  ○ ϊ΢ϋ΢ͷڞ༗ͷີ౓͕ߴ͘ͳͬͨ
  ○ ೝ஌ෛՙͷܰݮ
  ○ ਓ͕ଟ͗͢Δ
  □ ίϛϡχέʔγϣϯ͕ͱΓ΍͘͢ͳͬͨ
  ○ νʔϜϝϯόʔ͕ओମతʹλεΫʹऔΓ૊ΉΑ͏ʹͳͬ
  ͨɺ୭͕੹೚ऀ͚ͩͬʁ͕վળͨ͠

  View Slide

 59. ୭͔ରԠͰ͖Δʔʁ

  View Slide

 60. ͲͪΒͷνʔϜ͔
  ରԠͯ͠ʔʁ
  10 Ϧʔμʔ 10 Ϧʔμʔ

  View Slide

 61. ΞϯέʔτΑΓ
  νʔϜΛ෼͚ͯൃੜͨ͠՝୊
  ○ ଞνʔϜͷ։ൃঢ়گ͕Θ͔Βͳ͍
  ○ ଞνʔϜͱͷ੹೚੹຿ͷൣғ΍ίϛϡχέʔγϣϯͷऔ
  Γํ
  ○ ༏ઌ౓͕௿͍ʢνʔϜ͕औΒͳ͍ʣ՝୊͕ফԽ͞Εͳ͍
  ○ εΫϥϜ্͕ख͍͔͘ͳ͍

  View Slide

 62. εΫϥϜ͕
  ্ख͍͔͘ͳ͍

  View Slide

 63. νʔϜ͕খ͘͞ͳΔ͜ͱͰ
  ໰୊͕ු͖ூΓʹ͞ΕΔ

  View Slide

 64. ؀ڥΛม͑Δ͜ͱͰ
  ࣍ͷҰาͷํ޲͕ݟ͑ͯ͘Δ

  View Slide

 65. ಇ͘؀ڥ͕มΘΔ͜ͱʹ
  ఍߅Λࣔ͢ਓ΋গͳ͘͸ͳ͍
  ͦ΋ͦ΋ਖ਼ղ͕Θ͔Βͳ͍ɻ͕ͩ

  View Slide

 66. ಀ͛ͨΒҰͭɺਐΊ͹ೋͭ

  View Slide

 67. Kazushi NAKAMICHI
  THANKS!
  Nulab Inc.
  Twitter : @ici_mici

  View Slide