$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

グループにBOTを入れる

imajo
September 04, 2019

 グループにBOTを入れる

imajo

September 04, 2019
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 6*69ษڧձ ࣄྫڞ༗νϟοτϘοτ69ͷදͱཪ dάϧʔϓʹ#05ΛೖΕΔd

 2. װࣄ͘Μ ࠓ͸͓๢͘ͳΓʹ

 3. JNBKP !JNBKPSJSJ ໘ന๏ਓΧϠοΫ

 4. ໊͋ͩϚϢήϘʔϯ

 5. None
 6. װࣄ͘Μ ࠓ͸͓๢͘ͳΓʹ

 7. None
 8. ෺ཧతෛ୲ ৺ཧతෛ୲

 9. None
 10. None
 11. None
 12. ෺ཧతෛ୲ ৺ཧతෛ୲

 13. -*/&ͳΒ -*/&#05ͳΒ w୭Ͱ΋ΠϯετʔϧࡁΈͩ͠ wਓ͕༑ୡ௥Ճͯ͠Ε͹ɺάϧʔϓΈΜͳ ࢖͑Δ wνϟοτ͔Β཭Εͳ͍͍͔ͯ͘Β࿩͠߹ ͍ͳ͕Β࢖͑Δ

 14. .71ͱͯ͠िؒͰ࣮૷

 15. None
 16. ཉ͔ͬͨ͠σʔλ ʢେֶੜ͘Β͍ʣ ࠞͬͯ͟͠·ͬͨσʔλ ʢ͕ͪ͏ɺͦ͏͡Όͳ͍ʣ

 17. None
 18. ޻෉ ͨ͠ͱ͜Ζ

 19. ͋͋ʂҿΈͯ͑ʂͦΜͳ࣌ʹ͸װࣄ͘Μ ༑ୡҰཡͷҰ൪্ʹ

 20. ୭͔͕౤ථͨ͠ޙ ౤ථ݁Ռ͕ग़ͨޙ

 21. μϝͩͬͨͱ͜Ζͱ͔'#

 22. ʮʓʓӺͰҿΈձʯ ʮ౤ථ݁Ռʯ τϦΨʔΛ๨ΕͪΌ͏

 23. άϧʔϓͰ࢖͏͚Ͳɺ ݸਓνϟοτ΋ॆ࣮ͤ͞Δɻ άϧʔϓͰ࢖͏γʔϯΛ࠶ݱͰ͖ͨΓɻ

 24. None
 25. 'MFY.FTTBHFҙ֎ͱ஌ΒΕͯͳ͍

 26. None
 27. άϧʔϓʹ#05Λ