$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2016年8月8日、僕はお気持ちを表明した。/my-okimochi-20160808

jitsuzon
September 15, 2016

 2016年8月8日、僕はお気持ちを表明した。/my-okimochi-20160808

pmjp.slack.comオフ会#5 での発表資料
http://pmjp.connpass.com/event/37829/

▼レポートはこちら
http://qiita.com/Kosuke7/items/d21c5e2476abacb1acf7

jitsuzon

September 15, 2016
Tweet

More Decks by jitsuzon

Other Decks in Business

Transcript

 1. 2016೥8݄8೔ɺ
  ๻͸͓ؾ࣋ͪΛද໌ͨ͠ɻ
  @jitsuzon
  2016೥9݄13೔
  @pmjpΦϑձ#5

  View Slide

 2. ɾGMOϖύϘגࣜձࣾ
  ɾϗʔϜϖʔδ࡞੒αʔϏεʮάʔϖʯ
  ɾσΟϨΫλʔͰ৽ถPM
  ɾWEB DIRECTORS SESSION
  ɾݩ༧උߍߨࢣɺݩ޿ࠂӦۀ
  ɾ৽ଔͰϖύϘΛड͚ͯམ͚ͪͨͲ͍Δ
  ɾ࣮Ո͸େࡕ
  ɾ฼͸઎͍ࢣ
  ͭͧ͡Μ(@jitsuzon)ͷϓϩϑΟʔϧ

  View Slide

 3. ઌ೔PM΍Γ·͢એݴΛ͠·ͨ͠

  View Slide

 4. ࠓ೔͸એݴ΍ܦҢʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. 1. ͓ؾ࣋ͪͷද໌
  2. ͓ؾ࣋ͪͷϙΠϯτ
  3. ͓ؾ࣋ͪʹḷΓண͘·Ͱ
  4. ͓ؾ࣋ͪޙͷੈքͰ
  ͓͠ͳ͕͖

  View Slide

 6. ೥݄೔

  View Slide

 7. ʢग़యʣಛઃɹఱߖตԼ ͓ؾ࣋ͪද໌ʛNHK NEWS WEB
  http://www3.nhk.or.jp/news/special/japans-emperor/

  View Slide

 8. ఱߖตԼ
  ͓ؾ࣋ͪද໌

  View Slide

 9. ಉɾ೥݄೔

  View Slide

 10. View Slide

 11. ͭͧ͡Μ
  ͓ؾ࣋ͪද໌

  View Slide

 12. ࠃຽ
  ఱߖ

  View Slide


 13. ࠃຽड͚ࢭΊ

  View Slide

 14. ಉɾ೥݄೔

  View Slide

 15. View Slide

 16. νʔϜड͚ࢭΊ

  View Slide

 17. ˞ͳ͔ͥશһͰ͸ͳ͍
  ຊ౰͸ਓ

  View Slide

 18. ʮ͓ؾ࣋ͪʯͱ͸ʁ

  View Slide

 19. ࣮ࡍͷʮ͓ؾ࣋ͪʯ
  ΛݟͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 20. ձ৔ݶఆ
  ʢ͝ΊΜͳ͍͞ʂʣ

  View Slide

 21. 1. ʮ΍͍͖ͬͯʯ͕ଘࡏ
  2. ʮ΋ͬͱ΍͍ͬͯ͘ʯʹ͸ʁ
  3. ʮPMʯͬͯ͋Δ͡ΌΜ
  3ߦͰΘ͔Δʮ͓ؾ࣋ͪʯ

  View Slide

 22. PMΛ΍Γ͍͔ͨΒ΍ΔͷͰ͸ͳ͘
  ΍Δඞཁ͕͋Δ͔Β΍ΔΜͩ

  View Slide

 23. ͓ؾ࣋ͪͷϙΠϯτ

  View Slide

 24. ʮ͓ؾ࣋ͪʯͷߏ੒
  - ݱঢ়ͷ՝୊ఏى
  - ͜͜ʹࢸΔಓےͷߠఆ
  - ͜Ε͔Β՝୊Λղܾ͢Δʹ͸
  - ۩ମతͳରࡦ
  - ΋ͬͱະདྷΛݟ͍ͯΔ
  - ײ৘

  View Slide

 25. ߏ੒ϙΠϯτᶃ
  ʲࠓΛߠఆ͢Δʳ
  - ੵΈॏͶ͖ͯͨ౒ྗΛ൱ఆ͠ͳ͍
  - ݱঢ়ͷඇ೉Ͱͳ͘ະདྷʹ໨Λ޲͚Δ
  ΋ͬͱ΋༏ઌ͢΂͖͸ʮ৴པʯ
  ಛʹνʔϜ֎͔Β΍͖ͬͯͨਓ͕ؕΓ͕ͪͳͷ͕͜ͷ఺ɻ
  ʢࣗ෼΋ࣦഊͨ͜͠ͱ͕͋Γ·͢ɻʣ

  View Slide

 26. ߏ੒ϙΠϯτᶄ
  ʲ࿦ཧ×ײ৘ʳ
  ■࿦ཧ
  ࣮ࡍʹʮ݁ՌʯΛग़͍ͯͯ͠ɺల։͕ʮ࿦ཧతʯɻ
  ■ײ৘
  ʮ৘೤ʯΛ࣋ͬͯ͜ΕΛʮνʔϜͰʯҝͦ͏ͱ͍ͯ͠Δɻ
  㱺ͲͪΒ͚ͩͰ΋μϝɻͦͯ͠఻͑ͳ͍ͷ͸΋͍ͬͨͳ͍ɻ

  View Slide

 27. ͓·͚ʙͪΌΜͱͶ·Θ͠ʙ

  View Slide

 28. ͓ؾ࣋ͪʹḷΓண͘·Ͱ

  View Slide

 29. େࣄͳͷ͸৴པ

  View Slide

 30. ৴པஷۚ
  ʢࢀߟʣڧ͍ϓϩμΫτΛੜΈग़͢νʔϜͮ͘Γ // Speaker Deck
  https://speakerdeck.com/pplog/qiang-ipurodakutowosheng-michu-sutimudukuri

  View Slide

 31. ৴པΛಘΔͨΊʹ΍ͬͨ͜ͱᶃ
  ʲ݁ՌΛग़͢ʳʙೳྗ΁ͷ৴པʙ
  - ࣗ෼͸֎༷Ͱະܦݧ
  - ʮ৴པʯΛखʹೖΕΔ࠷΋ૣ͍ํ๏
  - ѹ౗తʹ݁ՌΛग़͢
  - ୹ظɺ௒୹ظͰউརΛॏͶΔͨΊʹߦಈྔͰউෛ
  - ૸Γͳ͕Βߟ͑Δ
  㱺1೥Ͱ͓ਃ͠ࠐΈ਺Λ2ഒʹ͢Δ

  View Slide

 32. ৄ͘͠͸…
  ʢࢀߟʣνʔϜશһͰ͓ਃ͠ࠐΈ਺Λ2ഒʹͨ͠࿩ // Speaker Deck
  https://speakerdeck.com/hypermkt/timuquan-yuan-deoshen-siip-mishu-wo2bei-nisitahua

  View Slide

 33. ʮ୹ظʯͱ͍͏͚Ͳ
  ʮத௕ظʯ΋ݟਾ͑Δ

  View Slide

 34. ͡Όͳ͍ͱ͋ͱͰਏ͍

  View Slide

 35. ʢࢀߟʣKaizen͕͖ࣦͯͨ͠ഊʹֶͿpm࿦ ެ։༻
  http://www.slideshare.net/sudoken/kaizenpm

  View Slide

 36. খ͞ͳউརͷதͰ
  େ͖ͳউརΛ࢓ࠐΉ

  ༏উ

  View Slide

 37. ৴པΛಘΔͨΊʹ΍ͬͨ͜ͱᶄ
  ʲνʔϜͮ͘ΓΛੵۃతʹ͢Δʳʙ੣࣮΁ͷ৴པʙ
  - ఆྫMTG΍;Γ͔͑ΓͷϑΝγϦςʔλʔ
  - υϥοΧʔ෩ΤΫααΠζ
  ʢࢀߟʣυϥοΧʔ෩ΤΫααΠζͷ͢͢Ί | ͚ΜͪΌΜ͘Μ͞Μͷ Web೔ه
  http://diary.shu-cream.net/2016/01/15/the-drucker-exercise-in-gmo-pepabo-inc.html
  - શһͷ໨ඪΛ೺Ѳͯ͠Ϛωʔδϟʔͱௐ੔
  㱺νʔϜͷ͜ͱΛҰ൪ʹߟ͑ߦಈ͢Δ

  View Slide

 38. ͍ͭ͜ʹͳΒϓϩμΫτΛ
  ༬͚ͯ΋͍͍͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 39. ʮ͔΋͠Εͳ͍ʯͰॆ෼

  View Slide

 40. ূ໌͸ͣͬͱଓ͘

  View Slide

 41. ͓ؾ࣋ͪલʹ࢝·͍ͬͯΔ
  ʲط੒ࣄ࣮Λͭ͘Δʳ
  - PMతͳಈ͖͕ඞཁͩͱؾ͚ͮͨʢΞϯςφுͬͯͯྑ͔ͬͨʣ
  - ͦΕͬΆ͍ಈ͖Λ͢Δ
  ex. શΠγϡʔνΣοΫɺϚʔέςΟϯάઓུ࠶ఆٛ
  - PMͷهࣄΛྲྀͯ͠αϒϦϛφϧޮՌΛૂ͏
  㱺ද໌࣌ʮ΋͏΍ͬͯͨΑͶʯ

  View Slide

 42. ͓ؾ࣋ͪޙͷੈքͰ

  View Slide

 43. มΘͬͨ͜ͱ
  - ͓͓ͬͽΒʹ໘ஊ͕Ͱ͖Δ
  - པΔͷ΋པΒΕΔͷ΋ָʹ
  - ֤ॴ͔Β৘ใ͕ू·ͬͯ͘Δ
  - ༧ࢉࡦఆ͔ΒؔΘΕΔΑ͏ʹ
  - ΋͏ಀ͛ΒΕͳ͍

  View Slide

 44. มΘΒͳ͍͜ͱ
  - ୹ظͷ੒Ռ͸ͣͬͱ্͛Δ
  - ʮ৴པஷۚʯ͸೔ʑೖۚ
  - ͋͘·Ͱ΋νʔϜͷҰһɺҒ͘͸ͳ͍

  View Slide

 45. ͜ͷ৔ͷʮ͓ؾ࣋ͪʯ

  View Slide

 46. ࠷ۙʮ޷͖ʯͬͯ
  ݴ͍ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 47. ؾ࣋ͪ͸఻͑ͳ͍ͱ
  Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 48. ೤ҙΛ఻͑Δ͜ͱ͕
  ελʔτͰ΋͍͍

  View Slide

 49. ৴པͯ͠ද໌͠·͠ΐ͏

  View Slide

 50. ͖ͬͱ…

  View Slide

 51. ड͚
  ࢭΊ

  View Slide

 52. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide