Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #15a • Webbtypografi • 21 nov • ht 23 • UX Writing • Nackademin

Träff #15a • Webbtypografi • 21 nov • ht 23 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

November 22, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Typografi
  Trä
  ff
  15 • Tisdag 21 november
  Jonas Söderström • Ht 23 • UX Writing • Nackademin

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2022
  Repetition
  UX research

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2022
  Vad undersöker vi?
  ▸ Hur kan vi
  öka tiden
  varje
  besökare
  spenderar
  hos oss?
  ▸ Undrar om
  de kan
  handla nu
  när vi
  fl
  yttat
  ”köp”-
  knappen?
  ▸ Hur gör folk
  med all
  frukt? Finns
  det någon
  affärsmöjlig-
  het där?
  ▸ Vilka saker
  är viktiga
  för den som
  ska hyra
  båtplats i
  kommunen?
  Design / detalj
  Affär / förutsättningar

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Intervju
  och
  obser-
  vation
  i miljö

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Boktips:
  Steve Portigal:
  Interviewing users
  rosenfeldmedia.com

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Webbtypografi

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  A
  Läsning är ingen naturlig aktivitet

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Läsning och
  förståelse är målet
  Typogra
  fi
  är verktygen

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Vilket typsnitt är bäst?
  Storlek?
  Hur långa rader?
  Grunderna

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  ”En undersökning visar …”
  Ta det med en nypa salt.

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  • Läsning är extremt komplext och resultaten
  kan till stor del vara motstridiga, beroende
  på textens storlek, läsarens avstånd till den,
  belysningen, innehållet etc…
  • Även om ett resultat tycks vara att en design
  läses ”snabbare” eller ”lättare”, kan skillnaderna
  vara små i praktiken.
  • Människor har ofta en annan uppfattning
  om läshastighet etc, än vad tidtagaruret säger.

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Display-typsnitt
  (eller rubrik-typsnitt)
  vs bröd-typsnitt

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  Röda Rummet
  Röda Rummet
  Röda Rummet
  Röda Rummet
  Röda Rummet
  Röda Rummet
  Brödtext Display

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Mission
  Impossible
  SVINDLANDE
  HÖJDER

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Brödtext
  och allmänt

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Aalborg
  Två grundtyper
  Aalborg Antikva
  Serif-typsnitt
  Linjär
  Grotesk
  Sans serif
  Anses numer lika lättlästa
  g
  g
  Serif
  Serif

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  A
  Typsnittsformer
  A
  Linjär
  Grotesk
  Sans serif
  Antikva
  Serif-typsnitt
  Medieval-
  antikva
  Garald
  Didon
  Nyantikva
  A
  Mekan
  Egyptienne
  Slab serif
  A
  Real
  Transantikva
  A

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  A
  A
  Futura
  Helvetica
  Frutiger
  Garamond
  Berling
  Bembo
  Minion
  Goudy Old
  Style
  Didot
  Bodoni
  A
  Rockwell
  Clarendon
  Memphis
  Beton
  A
  Baskerville
  Times
  A
  Typsnitt har namn – tidigare ofta efter formgivaren eller uppdragsgivaren (tryckeri/tidning)
  Linjärer har varit populära för skärmar,
  pga sämre upplösning än papper

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Olika typsnitt i samma grad
  framträder i olika storlek på skärmen.
  Älgx Älgx Älgx
  Monaco 175 p Trebuchet 175 p Adobe Garamond 175 p
  Ä 175 p
  Ä

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Älgbix
  Verdana
  Älgbix
  Älgbix
  Calibri
  Trebuchet
  Älgbix
  Open Sans
  Älgbix
  Lucida
  Grande
  Arial
  Älgbix

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Skillnader i bokstavsformer
  skapar olika grad av svärta
  eller ljushet i textbilden
  Man strävar normalt efter en ”lagom” svärta

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade,
  ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarn
  e hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade
  nere i Stadsgårds-
  hamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor
  visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussar
  ne hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, sluss-
  vaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skepps-
  bron ångade,
  Kungsbacksomni-
  bussarne hoppade
  skallrande fram på den
  kullriga stenläggningen;
  ITC Garamond Adobe Garamond Sectra

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Slutna former
  eller öppna

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  oceas
  Slutna former gör bokstäverna svåra att skilja från varandra i små grader
  oceas
  oceas
  g
  Mabry
  Myriad
  Atkinson Hyperlegible
  Helvetica
  29
  Mabry
  29
  Open Sans
  g
  oceas
  Myriad
  Helvetica

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Ill
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  Ill
  Helvetica Tahoma
  Ill
  Trebuchet
  nh
  Arial Avenir
  nh
  Ill
  Atkinson Hyperlegible
  lo b
  Helvetica Trebuchet
  lo b lo b
  Atkinson
  Hyperlegible

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  bd
  Helvetica BBC Reith
  bd bd
  Atkinson
  Hyperlegible
  ij
  Helvetica Tahoma
  ij
  Mabry
  ij ij
  Atkinson
  Hyperlegible
  pq
  Helvetica BBC Reith
  pq pq
  Atkinson Hyperlegible

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  • Atkinson Hyperlegible

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  En annan detalj
  e a s e a s
  Adobe Garamond
  Helvetica

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  x-höjd
  xnh73 %
  Century Gothic
  xnh55 %
  Adobe Garamond

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  xnh
  xnh xnh73 %
  52 %
  72 %
  Cochin
  Century Gothic
  Trebuchet
  xnh
  Open Sans
  72 %
  xnh55 %
  Adobe Garamond
  xnh63 %
  Minion
  Liten x-höjd Stor x-höjd

  View full-size slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Proportioner

  View full-size slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Många sajter/appar
  använder högsmala
  typsnitt (”condensed”)
  för att få in tillräckligt
  med information
  på smala mobilskärmar.
  Älgbix
  Älgbix
  Älgbix
  Myriad Condensed
  Blair MD ITC
  Myriad Normal

  View full-size slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  … för rubriker

  View full-size slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  … men också för knappar

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  … och en
  smalare för
  opinions-
  artiklar
  NY Times har
  en måttligt
  smal rubrikstil
  för nyheter …

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Bra typsnitt:
  • PT Sans
  • Open Sans
  • Ubuntu
  • Myriad
  • Lato
  • Atkinson Hyperliegible
  • BBC Reith
  • PT Serif
  • Georgia
  • Adobe Garamond
  • Minion
  • Times

  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2022
  WCAG:s riktlinjer
  för typografi

  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  WCAG om textstorlek
  • Minst 16 punkter för huvudsaklig text
  (brödtext)
  • 16 punkter ≈ 21 pixlar
  • Ingen definitiv riktlinje,
  men en genomgående rekommendation

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  WCAG om övriga textattribut
  • Radavstånd minst 1,5 gånger textens storlek (grad).
  • Avstånd mellan stycken minst 2 gånger textens storlek.
  • Bokstavsmellanrum minst 0,12 gånger textens storlek.
  • Ordmellanrum minst 0,16 gånger textens storlek.

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  digitill.se

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Maximal radlängd
  ≈ 56 tecken = två alfabet

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs-
  backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten-
  läggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade
  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen,
  gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna
  på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes
  väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck
  av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över
  barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och
  han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden
  Adobe Garamond
  47 / 71 p
  1,25 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  ≈ 58 tecken

  View full-size slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  Radavstånd
  Kan vara viktigare än storlek för god läsbarhet

  View full-size slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs-
  backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten-
  läggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade
  ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen,
  gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna
  på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes
  väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck
  av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över
  barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han
  betraktade en
  fi
  ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon
  fl
  ammade och
  han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden
  Adobe Garamond
  47 / 71 p
  1,35 rader
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Ju längre
  rader,
  desto mer
  radavstånd

  View full-size slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom bullrade
  den nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade nere i
  Stadsgårdshamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarne hoppade
  skallrande fram på den kullriga
  stenläggningen; stoj och hojt i
  fi
  skargången, segel och
  fl
  aggor som
  fl
  addrade ute på strömmen,
  måsarnes skri, hornsignaler från
  Skeppsholmen, gevärsrop från
  Södermalmstorg, arbetshjonens
  klapprande med träskorna på
  Adobe Garamond
  47 / 1 radavstånd
  August Strindberg: Röda Rummet (1879)
  Kortare
  rader,
  mindre
  radavstånd

  View full-size slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Hur justera värden för text?
  • De exakta måtten hanteras i css-koden (cascading style sheets),
  där man anger värden för till exempel
  • line-height (radavstånd),
  • letter-spacing, och
  • word-spacing.
  • Skriv css själv – eller ha en dialog med frontend-utvecklare och
  uppmärksammar dem på WCAGs värden.
  • Använder man en “färdig” plattform, som Wordpress,
  fi
  nns möjlighet att använda färdiga designer med mallar,
  och många av dem framhåller att de är WCAG-säkrade.

  View full-size slide

 48. Jonas Söderström • 2022
  Hur justera värden för text? (2)
  • I en del plattformar kan man komma åt css-
  fi
  len direkt
  • W3schools har en (tror jag) komplett lista med css-egenskaper,
  som också ger exempel på värden och vila resultat de ger:
  • https://www.w3schools.com/cssref/index.php

  View full-size slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Brödtext ska ha
  extra radavstånd…
  …men rubriker
  minskat radavstånd!

  View full-size slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Rubrik med enkelt
  radavstånd

  View full-size slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  Rubrik med
  0,7 radavstånd
  (224/194 p)

  View full-size slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  VERSALER
  vs
  gemener

  View full-size slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  NO TIME TO DIE
  Överdelen av bokstäverna är de vi känner igen – vi läser i överkant
  NO TIME TO DIE

  View full-size slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Kerning
  Anpassa avståndet mellan speci
  fi
  ka bokstavspar
  L A
  LA
  T A
  TA
  V
  V A
  A 👎
  👍

  View full-size slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Spärrning
  Att generellt minska bokstavsavståndet
  mellan alla bokstäver
  Knipning
  Knipning
  Knipning

  View full-size slide

 56. Jonas Söderström • 2022
  Ibland har vi
  fixerad text:
  pdf-er, powerpoints,
  Word …

  View full-size slide

 57. Jonas Söderström 2023
  Textdesign
  Hur vi gör
  fi
  xerad text maximalt läsbar,
  till exempel i pdf:er
  eller i presentationer (Powerpoint).
  Alla exempel med ojämn högermarginal.

  View full-size slide

 58. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.

  View full-size slide

 59. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.
  Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.

  View full-size slide

 60. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions.
  It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit
  out of it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true
  for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted
  to motivate.
  Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.
  • Mellan preposition och sitt huvudord (i Stockholm)
  • Mellan verb och verbpartikel (bryta av)
  • Mellan antals-si
  ff
  ra och sitt huvudord (100 slajds)
  • Mellan bestämd artikel och sitt huvudord (ett bord)
  • I sammansatta uttryck (project manager)
  • Efter första ordet i en mening
  • Efter första ordet i en bisats (… sajten, som …)
  Bryt inte:

  View full-size slide

 61. Håll ihop tankar och uttryck över radbrytningar.
  Gäller även rubriker!

  View full-size slide

 62. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions.
  It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit
  out of it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true
  for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted
  to motivate.
  Se om du kan dela stycket i två (eller
  fl
  era),
  för att skapa mer en mer lätthanterlig textmassa.
  När ett stycke har en kort eller väldigt kort utgångsrad:
  Leta efter en mening som börjar längre in på raden,
  och som börjar en ny tanke.
  While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions.
  It always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit
  out of it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true
  for organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted
  to motivate.

  View full-size slide

 63. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will. Like
  everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and connect it
  to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations as it is for
  everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Även om det vita utrymmet på slutraden är litet:
  se om det
  fi
  nns någon mening som börjar
  nära slutet av en rad.

  View full-size slide

 64. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Nytt stycke med kort utgångsrad!
  Fortfarande gäller att dela upp texten efter tanke-innehållet.
  Bryt inte mellan två meningar som hänger tätt ihop.

  View full-size slide

 65. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”
  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure
  that those decisions are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Två alternativ:
  indrag i början av raden, eller
  lite extra avstånd mella styckena.

  View full-size slide

 66. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”
  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure
  that those decisions are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Två alternativ:
  indrag i början av raden, eller
  lite extra avstånd mella styckena.

  View full-size slide

 67. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”
  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure
  that those decisions are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Två alternativ:
  indrag i början av raden, eller
  lite extra avstånd mellan styckena.

  View full-size slide

 68. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.

  View full-size slide

 69. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”
  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure
  that those decisions are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Finns det något mer vi kan göra?

  View full-size slide

 70. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”
  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure
  that those decisions are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Jag använder ofta kursiv för att signalera citat eller titlar,
  men också för en medelstark betoning.
  Finns det mer vi kan göra?

  View full-size slide

 71. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”
  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure
  that those decisions are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  Typogra
  fi
  är tonläge.

  View full-size slide

 72. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes for
  individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision, you
  need to ask “Do we have the right information to make this decision?” If you are
  continuously making decisions, you need to continuously ensure that those decisions
  are well-informed. Of course it feels easier to make things without asking questions. It
  always will. Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of
  it and connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for
  organizations as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to
  motivate.
  Från detta …

  View full-size slide

 73. While the methods and the amount of collaboration required may di
  ff
  er, what goes
  for individuals goes for organizations. Every single time you are faced with a decision,
  you need to ask “Do we have the right information to make this decision?”
  If you are continuously making decisions, you need to continuously ensure
  that those decisions are well-informed.
  Of course it feels easier to make things without asking questions. It always will.
  Like everything else uncomfortable in life, if you don’t make a habit out of it and
  connect it to rewards, you will
  fi
  nd excuses to avoid it.
  Th
  is is as true for organizations
  as it is for everyone eating Pringles on the sofa wishing they wanted to motivate.
  … till detta.

  View full-size slide

 74. Jonas Söderström • 2023
  SEO,
  Ev besök av
  ux-”writer”
  Uppgift 3
  = ni får inlämningsuppgift
  Testa text,
  användnings-
  tester
  Tisdag
  December
  5
  Flöden,
  Kundresa
  Tisdag
  December
  12
  Tisdag
  November
  28 Tisdag
  December
  19
  UX-process

  View full-size slide