Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TANREN会社概要_社外向け_20190221.pdf

 TANREN会社概要_社外向け_20190221.pdf

TANREN会社概要_社外向け_20190221.pdf

Dee7740ff1b63c17c0d8b3b8d29b52ca?s=128

TANREN_CEO 佐藤 勝彦

February 21, 2019
Tweet

Transcript

 1.  5"/3&/גࣜձࣾ ୅දऔక໾ࣾ௕ࠤ౻উ඙ 7FS ɹࣾһઆ໌༻ ձࣾ֓ཁ

 2. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ໨࣍  ձࣾ֓ཁ ৬छ ࣄۀʹ͍ͭͯ

  ϏδϣϯϛογϣϯόϦϡʔ ࠓޙͷํ਑   ಇ͘؀ڥʹ͍ͭͯ ࣾ෩ɾจԽʹ͍ͭͯ 
 3.  ձࣾ֓ཁ

 4.  ࣾɹ໊ɿɹ5"/3&/גࣜձࣾ ୅දऀɿɹࠤ౻উ඙ ઃɹཱɿɹ೥݄೔ ैۀһɿɹ໊̏ ࢿຊۚɿɹສԁ

 5. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM 4UBSU6Q޲͚େܕେձ̒େձϑΝΠφϦετ  ೔ຊF-FBSOJOHେ৆ 5FDI$SVODI5PLZP ੈքൃ৴ίϯϖςΟγϣϯ &E5FDI+"1"/(MPCBM1JUDI

  .JDSPTPGU*OOPWBUJPO"XBSE *744QSJOH.JZB[BLJ
 6.  ৬छ

 7. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ্ཱͪ͛ϝϯόʔޚ঺հ  ࠃ಺*5पลػثϝʔΧʔʢ౦ژ෦্৔ʣʹͯɺ ίϯγϡʔϚʔӦۀɺ๏ਓӦۀͷࢧళ௕ɺӦۀ اը՝௕Λྺ೚ɻ৽نސ٬։୓ɺӦۀࢪࡦاը ʹ͓͍ͯ୎ӽͨ͠ख๏Λอ༗

  ໨໺݈Ұ ࠤ౻উ඙ ܞଳۀքΛத৺ʹൢചاըɾϚʔέςΟϯάઓུ ηʔϧεϊ΢ϋ΢ڭҭͳͲͷൢଅϓϩδΣΫτ Λଟ਺ख͕͚Δɻͦͷࠢͷ೤݂ܕߨशʹ͸ఆධ༗ Γɻ ୅ ද औ క ໾ औ క ໾ ௨৴̏ΩϟϦΞ߹ܭɺ̎̌̌ళฮҎ্ͷൢചళΛܦӦɻ ۀքॳͷ߫֎஍۠Ͱͷ௒େܕళͷओళܭըΛ੒ޭͤ͞Δɻ 5"/3&/ӡ༻ʹ͓͚Δɺݱ৔ͷ׆͖ͨz஌z͕ू·Δɻ ࣾ ֎ औ క ໾ גࣜձࣾϐʔΞοϓ ෭ࣾ௕઒໊ኍق σδλϧϋϦ΢ουେֶ େֶӃڭतࠤ౻ণ޺ 5"/3&/ڭҭ෦໳ͷϝϯλʔ &E5FDIʹ͓͚Δࠃ಺τοϓϑϩϯτϥϯφʔͱͯ͠ɺ 5"/3&/ͷάϩʔόϧઓུΛੵۃతʹϑΥϩʔɻ ڭ ҭ ϝ ϯ λ ʔ
 8. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM 5"/3&/גࣜձࣾϝϯλʔब೚  ˙೥݄5"/3&/ظ໨ελʔτ ళฮܥൢചελοϑͷҭ੒ϓϥοτϑΥʔϜͱͯ͠ ಈըͰͷφϨοδγΣΞΛਪਐ͠ɺϚΠΫϩϥʔχϯάι Ϧϡʔγϣϯͱͯ͠ࢢ৔ΛݗҾ͖ͯͨ͠5"/3&/גࣜձࣾ

  ͸ɺ೥݄ΑΓظ໨Λܴ͑·͢ɻ ελʔτΞοϓͱͯ͠ɺ৽ͨͳத௕ظతͳ໨ඪઃఆʹ <๏ਓࣄۀऀͷӦۀύʔιϯڭҭ>Λେ͖͘ࣄۀ֦େ͢΂͘ ৽ͨͳϝϯλʔͱͯ͠ɺגࣜձࣾNPSJDI୅දऔక໾৿ຊ ઍլࢠ༷ʹब೚͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ 5"/3&/גࣜձࣾ୅දऔక໾ࠤ౻উ඙
 9. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM גࣜձࣾNPSJDI༷ͱͷ͓औΓ૊Έ  ࣾձਓجૅྗͷߨश ڭҭϓϥοτϑΥʔϜ ͷఏڙ ೥ؒͰ

  ਓͷܾஅʹدΓఴͬͨܦݧ஋Λ૊Έ߹ΘͤɺਓͱਓͱͷέϛετϦʔΛੜΈग़ͨ͠ɺ NPSJDIྲྀݚमΧϦΩϡϥϜΛɺ5"/3&/ͰϚΠΫϩϥʔχϯάͱͯ͠اը։ൃதɻ <৽ɾࣾձਓجૅྗ>Λ̍ɾ̎ɾ̏೥໨ͷ৽ଔத్࠾༻ऀ޲͚ʹఏڙΛ͠·͢ɻ ؂मʀ৿ຊઍլࢠ
 10. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ໾৬  $&0 $*0 $00 $'0

  $50 71PG 4MBFT 71PG $VTUPNFS 4VDDFTT 71PG .BSLFUJOH 71PG 1SPEVDU 1MBOOJOH 71PG )VNBO 3FTPVSDF ୅೚
 11.  ࣄۀʹ͍ͭͯ

 12. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ѹ౗తͳडߨੜ͔ΒͷධՁ  ηʔϧεجૅݚमྺ೥௒

 13.  اۀݚमͷ࣮ଶ͸શ͘ਐΜͰͳ͍ʂʂ ૉ੖Β͍͠Մೳੑ͸ɺ͜͜Ͱຒ΋ΕΔ

 14. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ࣗݾ঺հ  ˙ུྺ ೥౦ژ౎ग़਎ɻݩௐཧࢣͱ͍͏ҟ৭ͷܦྺΛ΋ͭɻ ೥݄೔ʹ๏ਓࢢ৔ʹ޲͚ͯ&E5FDIͷϊ΢ϋ΢Λֻ͚߹ͤ φϨοδγΣΞΞϓϦz5"/3&/zΛاը։ൃɺൃച͍ͯ͠Δɻ

  લ৬࣌୅͸ɺେखܞଳΩϟϦΞͷࢦఆݚमࣄۀऀʢגࣜձࣾςιϩʣͷ ݚमߨࢣͱͯ͠׆༂ɻख͕͚ͨࢦಋళฮ਺͸ ళฮΛ௒͑Δɻ ʙԊֵʙ ೥݄ɹɹࠃ಺େखΩϟϦΞͷܞଳൢചελοϑ೿ݣελοϑͱͯ͠ελʔτ ೥݄ɹɹաڈ࠷ߴൢച࣮੷ΛධՁ͞Εɺ໊͍ۙ೿ݣϦʔμʔ֨Λ౷཰ ೥݄ɹɹࠃ಺"%4-ਨ௚্ཱͪ͛اըʹࢀըɺେखྔൢళͳͲͰલ೥ൺ ୡ੒ ೥݄ɹɹࠃ಺େखΩϟϦΞͷϒϩʔυόϯυελοϑେྔ࠾༻ʹΑΓɺҭ੒1+্ཱͪ͛ ೥݄ɹɹҭ੒ػؔͷॳ୅ॴ௕ͱͯ͠౎಺໊͍ۙελοϑͷ֫ಘ཰޲্ʹد༩ ೥݄ɹɹࠃ಺ޫϑΝΠόʔࣄۀͷਨ௚্ཱͪ͛اըʹࢀըɺӦۀʙࢪ޻·ͰاըཱҊ ೥݄ɹɹ<ܞଳ ޫ>৽اըͷਨ௚্ཱͪ͛اըʹࢀըɺશࠃࢦఆݚमࣄۀऀʹ࠾୒ɻ ೥݄ɹɹݚमࣄۀڧԽɺࣾ௒͑Δൢചࣄۀऀ΁ɺ෇ଳ঎ࡐൢച཰޲্ͷݚम࣮ࢪ ೥݄ɹɹΫϥ΢υ4BB4ࣄۀͱͯ͠5"/3&/Λاը͠ىۀɻಉࣾ͸؂ࠪ໾ͱͳΔɻ ࠤ౻উ඙ 5"/3&/גࣜձࣾ
 IUUQDPSQUBOSFOKQ
 ୅දऔక໾ φϨοδγΣΞΞϓϦ5"/3&/ IUUQUBOSFOKQ ୅දऔక໾
 15. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ޙฤ جຊϩδοΫ  l߈ΊzͷྲྀΕ ώΞϦϯάʹΑΓސ٬Λؙདʹʂ ஫ҙ

  ڵຯ ࿈૝ ཉ๬ ൺֱ ݕ౼ ܾஅ Ξϑλʔ έΞ ΠϨΪϡϥʔ ରԠྗ χʔζ ೺Ѳ Ձ஋ఏҊ ಈػ͚ͮ ؆ܿઆ໌ ςετ Ϋϩʔδϯά Ϋϩʔδϯά ྗ lकΓzͷྲྀΕ ࣮֬ͷ͍ͤͷ͋ΔΫϩʔδϯά ѹ౗తͳ ࠩผԽཁૉ ޿͕Δ Ձ஋ͷఏҊ ͓٬༷ ૝ఆ ଞࣾڝ߹্ͷ ༏Ґੑ ҙࢥܾఆΛଅ͢ Ԡु࿩๏ ˞ࢀߟʀ"*%."ͷ๏ଇ લฤ 5"/3&/ηʔϧεϝιου
 16. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ސ٬෼ੳɹɹχʔζˍ΢Υϯπ  χʔζ͕ߴ͍ χʔζ͕௿͍ ू߹ܕݚम &ϥʔχϯάݚम

  0+5ݚम ৽ͨͳ ΦϯϥΠϯݚम ΢ Ỽ ϯ π ͕ ߴ ͍ ΢ Ỽ ϯ π ͕ ௿ ͍ 
 17. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM Ξφϩάͳݱ৔ͷۤ೰ΛσδλϧԽͰղܾ  ͕࣌ؒແ͍ ଐਓతͳݚम ͍ͭͰ΋Ͳ͜Ͱ΋ ՄࢹԽͱڞ༗Խ

  खܰʹ؆୯ʹಈըࡱӨͰ͖ɺ͍ͭͰ΋ࢦಋ΍ධՁ͕Մೳʹ ϊ΢ϋ΢ͱͦͷධՁΛಈըͰ஝ੵ͢Δ͜ͱͰɺͲΜͳ઀٬͕ ߴ͍࣮੷Λ্͍͛ͯΔ͔໌֬ʹͳΓɺࣾ಺΍άϧʔϓ಺Ͱڞ ༗Խ͞ΕΔ ݱ৔ͷۤ೰ 5"/3&/ͷಛ௃
 18.  IUUQUBOSFOKQ ʙࡢ೔ͷࢲΛӽ͑Δʙ φϨοδγΣΞΞϓϦ5"/3&/ 7FSϦ Ϧ ʔε ߴ

  ଎ 1%$"Λ ࣮ ݱ ͢ Δ ര ଎ 6*69
 19. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM φϨοδγΣΞΞϓϦ5"/3&/ͱ͸  ୹ईಈըΛϊ΢ϋ΢Λڞ༗͢Δ ੺ϖϯઌੜͷΑ͏ͳγεςϜͰ͢ɻ 5"/3&/ ݟຊಈը

  ࢹௌվળ ಈը౤ߘ ධՁίϝϯτ 動画を観て、学び 実感/共感で感動す 自ら実践、体得し εϚϗͰؾܰʹ ࿅श෩ܠΛૹ৴Մೳ ڭࢣʢධՁऀʣ ੜెʢ౤ߘऀʣ ɹγεςϜ ͍ͭɾͲ͔͜ΒͰ΋ ϑΟʔυόοΫՄೳ
 20. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM φϨοδγΣΞΞϓϦ5"/3&/Λ׆༻͢ΔϝϦοτ  ஍ҬΛ໰ΘͣࢀՃՄೳ ΦϯϥΠϯͳͷͰɺ஍ҬΛ໰Θͣ Ͳ͜Ͱ΋ɺͩΕͰ΋ࢀՃ͕Մೳʂ तۀͷମݧػձΛखܰʹ

  ݪଇੜె͸εϚϗͻͱͭͰରԠՄೳɻ ໨తʹ߹ͬͨαʔϏεΛؾܰʹఏڙ͕Ͱ͖·͢ɻ ܨ͕Γ͕࡞ΕΔ ஁࿉஥ؒΛ௨ͯ͠ਓؒؔ܎Λৢ੒Ͱ͖Δɻ ίϛϡχέʔγϣϯྗ͕޲্͠·͢ʂ ϚϯπʔϚϯͷࢦಋ ੜెͷϖʔεʹ߹Θͤͯɺݸผࢦಋ Θ͔Γ΍͘͢ΞυόΠε͕ՄೳͰ͢ɻ
 21. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ҉໧஌ͷղফͦ͜ɺϒϥϯυྗ޲্ͷ伴ʂ  ・片膝つく ・位置を変える ・口角上げる ・ジェスチャー有

  ҉໧஌ ・椅子にかける ・対面に座る ・問診票で聞く ・笑顔で接客 ܗࣜ஌ 501ηʔϧεͷ஌ࣝ૑଄ɺͦΕ͕҉໧஌ <҉໧஌>ˠ<ܗࣜ஌>ʹஔ͖׵͍͑ͯ͘࡞ۀ͕ඞཁʂ
 22. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ѹ౗తͳϒϥϯυ͸zӦۀ҉໧஌zͰ͕͖ࠩͭ·͢ɻ  /14࠷ߴҐͷΫϥεͷ઀۰ɺಈը͔ͩΒͦ͜ؾ͚ͮΔʂ 目があった瞬間に ご挨拶してます。 小走りに駆け寄り

  急ぎます。 再度、ご来店の 御礼をお伝えします。 しっかり手を添えて 誘導差し上げます。 場を離れる際は、 丁重に伝えます。 片膝ついて、威圧感 を与えない様 します 口頭に頼らず、なる べくシート記入をし ます ҉໧஌ ҉໧஌ ܗࣜ஌ ܗࣜ஌ ҉໧஌ ҉໧஌ ܗࣜ஌ ө૾ԽʹΑͬͯؾͮ͘͜ͱ͕ग़དྷΔɺӦۀϊ΢ϋ΢
 23. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ൃ݊ػ ଴߹ࣨ ॄث ॄث ॄث ॄث ॄث

  ॄث ॄث όοΫϠʔυ όοΫϠʔυ 23 ೖళ 101 5"/3&/ϙΠϯτ  τΠϨ ਗ਼૟ ઀٬ ઀۰ 7.% ୨ੵΈ ѫࡰ ੠͕͚ 7.% Ξϓϩʔν ಈըͰݟΔ΂͖ϙΠϯτ͸઀٬͚ͩͰ͸ͳ͍ʂ
 24.  ϏδϣϯϛογϣϯόϦϡʔ

 25. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ࣾձʹͱͬͯͷ5"/3&/<Ϗδϣϯ>  ͔̌ΒͷΛੜΈग़͠ ৽͍͠Ձ஋Λ ੈͷதʹ༩͍͑ͯ͘ ਓؒྗΛ೥Ҏ಺Ͱ

  ຏ্͖͛ɺ೥ޙʹ͸ ٕܳͱͯ͠׬੒͢Δɻ
 26. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ݸਓʹͱͬͯͷ5"/3&/<ϛογϣϯ>  ๅੴ΁ ݪੴΛ

 27. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM 5"/3&/ͷͩ͜ΘΓ<όϦϡʔ>  ઌੜ͕ڭ͑Δ ຊ෦͕ओಋ λΠϜϥά ϚχϡΞϧ

  Πϯϓοτ &ϥʔχϯά ૊ ৫ ͕ ओ ମ ઌੜ͕ڭ͑ͳ͍ ݱ৔͕ओಋ Ξ΢τϓοτ ૑଄ੑ ϦΞϧλΠϜ 5"/3&/ ݸ ͕ ओ ମ
 28. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM Ϗδωελʔήοτ  ߴ ୯ Ձ ௿

  ୯ Ձ ௿εΩϧ ߴεΩϧ ϝΨόϯΫ ྠ ܞଳ୅ཧళ ܞଳΩϟϦΞ ஍ํۜߦ ূ݊ ΫϨδοτΧʔυ தݹंൢച ਓࡐαʔϏε Ψεձࣾ ΤίΧʔ ৴༻ۚݿ Ϧʔε εϚϗϝʔΧʔ ੜ໋อݥ ෳ߹ػϝʔΧʔ หޢ࢜ࣄ຿ॴ Ճ޻৯඼ϝʔΧʔ ؂ࠪ๏ਓ ଛ֐อݥ ڕ࢈ɺ৯೑ Ψεձࣾ ञ଄ϝʔΧʔ ҿྉɺ৯ࡐ Խহ඼ ҩༀ඼ τΠϨλϦʔ ࣌ܭ؟ڸ จ۩ өըؗ ϗςϧ Ϩδϟʔ࢈ۀ εϙʔπɾϑΟοτωε ύνϯίɾύνεϩɾΧδϊ ग़൛ɾॻళ ָثɾԻָ ෆಈ࢈ ݐઃ ށݐॅ୐ ෆಈ࢈஥հ ཮ӡ మಓ ۭӡ εʔύʔ λΫγʔ ίϯϏχΤϯεετΞ Ո۩ΠϯςϦΞ υϥοάετΞ Ոిྔൢళ ௨ൢςϨϏ ૯߹঎ࣾ ϦαΠΫϧɾதݹ ϗʔϜηϯλʔ ߴڃΞύϨϧ ΧϑΣɾεΠʔπ පӃ ܯඋ ΢ΣσΟϯά հޢ ֶशक़ ܳೳϓϩμΫγϣϯ ࣗಈंϝʔΧʔ ༣੓ ਓ ෺ ৔ ࣄ ཱྀߦ ຒ૴
 29. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM طଘച্ސ٬෼෍ਤ  ๏ਓ ళฮ ௚ൢ γΣΞ

   γΣΞ γΣΞ γΣΞ γΣΞ γΣΞ γΣΞ ύʔτφʔ γΣΞ ྠ ܞଳ୅ཧళ ܞଳΩϟϦΞ தݹंൢച ਓࡐαʔϏε ΞϑΟϦΤΠτ ෆಈ࢈ ෆಈ࢈஥հ Ո۩ΠϯςϦΞ Ոిྔൢళ ߴڃΞύϨϧ ࣗಈंϝʔΧʔ Τες ҿ৯ Πϕϯτ ܞଳ୅ཧళ ෆಈ࢈ ҿ৯ ظ໨Ҏ߱ ๏ਓܥڧԽ
 30. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ಋೖࣄྫɿओͨΔಋೖاۀ঺հ 

 31.  ࠓޙͷํ਑

 32. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ͜Ε͔ΒདྷΔେ೾  <8FC>࣍ͷ೥΁େ͖ͳύϥμΠϜ "373.3 *P5 Ϋϥ΢υ"*

  σόΠε σʔλ ॲཧɾղੳ ԕ͘཭Εͨ৔ॴͷ࠶ݱ ๲େͳϦΞϧσʔλ ਓ஌Λ௒͑ͨԋࢉॲཧ
 33. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM طଘച্ސ٬෼෍ਤ  ๏ਓ ళฮ ௚ൢ γΣΞ

   γΣΞ γΣΞ γΣΞ γΣΞ γΣΞ γΣΞ ύʔτφʔ γΣΞ ྠ ܞଳ୅ཧళ ܞଳΩϟϦΞ தݹंൢച ਓࡐαʔϏε ΞϑΟϦΤΠτ ෆಈ࢈ ෆಈ࢈஥հ Ո۩ΠϯςϦΞ Ոిྔൢళ ߴڃΞύϨϧ ࣗಈंϝʔΧʔ Τες ҿ৯ Πϕϯτ ܞଳ୅ཧళ ෆಈ࢈ ҿ৯ ϥΠτͳӡ༻Λر๬͞ΕΔ ߴ౓ͳΧελϜΛཁٻ͞ΕΔ
 34. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ࠓޙͷࣄۀԽ΁ͷܭըɾࣄۀల։γφϦΦʢத௕ظܭըʣ  ϩʔϓϨ ஁࿉ ΞϓϦ 5"/3&/

  <-*5&> 5"/3&/ <130> ہ஍Խ͢Δधཁ ϓϩ൛ߏ૝ ϥΠτ൛ߏ૝ "* *05 ϩϘοτ ʷ ݚमϑΥϩʔ φϨοδ γΣΞ ΞϓϦ ৘ใڞ༗ "373.3 ώΞϥϒϧ (
 35. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ࣄۀԽʹ޲͚ͯେاۀʹࠓޙظ଴͢Δࢧԉ಺༰  ސ٬ɿ$VTUPNFST ՝୊ɿ1SPCMFN ιϦϡʔγϣϯɿ4PMVUJPO ςΫϊϩδʔɿ5FDI

  άϩʔεɿ(SPXUI Өڹ౓ ߴ͍ ߴ͍ ೉қ౓ ੈք ಈը ίϛϡχςΟ ஁࿉ྗ ੒௕ҙཉ όΠϒε εΩϧγΣΞ γϟυʔ*5 ତམ6*69 "*ࣗಈԽ τϨϯυ 5"/3&/త Ωʔϫʔυ 4POZ༷
 36.  ಇ͘؀ڥʹ͍ͭͯ

 37. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM جຊ৘ใ  ɾ׬શिٳ೔੍ ɾॕ೔ɺ೥຤೥࢝ ɾεϚʔτσόΠεશࢧڅ ɾࣾձอݥˍ࿑ಇอݥ׬උ

  ɾަ௨අશֹਫ਼ࢉɺͦͷଞ֤छख౰ͯ
 38. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ෱རްੜ  ϊϚυϫʔΫਪ঑ ੵ੍ཱҿΈձਪ঑ ηϛφʔग़੮ਫ਼ࢉ ࢀߟॻ੶ߪೖਫ਼ࢉ

  ϑϨοΫεۈ຿੍౓ ٕೳख౰ͯࢧڅ
 39. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ෱རްੜͷߟ͑ํ  ɾݱ৔ͷ࣮ྫϕʔεͰ੍౓͕ܾ·͍ͬͯ͘ձࣾͰ͢ɻ ɹˠྫʣܦཧ୲౰ͷҭࣇٳՋඞཁˠϊϚυϫʔΫਪ঑ ɾձࣾʹ΋ϝϦοτ͕͋ΔఏҊ͸ੵۃ࠾༻ ɹˠྫʣࣾ֎ηϛφʔ΁ͷੵۃࢀՃʢཱࣗࣗ૸ͷ૊৫ʣ

  ɾมԽʹڧ͘ɺεϐʔσΟʔʹҙࢥܾఆՄೳ ɹˠྫʣ୅දऀࣗ਎͕ΞΠσΟΞϚϯͳͷͰɺࢪࡦଟ਺
 40. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ධՁ੍౓  0,3 Ձ஋؍ Ϛον جૅ

  εΩϧ ɾ೥̍ճͷධՁɻʢ্ه߲̏໨͕ධՁର৅ʣ ɾධՁ݁ՌʹԠͯ͡ʮڅ༩վఆʯ ɾִिͰPOΛ࣮ࢪ͠ɺఆྔˋఆੑˋͰධՁ͕ج४
 41. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM Ձ஋؍Ϛονϯάʹ͍ͭͯ  「お客様の目的・目標を理解する」 「130%取り組んで、70%で次に進める」 「自立自走、自学自習を理想とする」 「悩んだらワイルドに行動する」

  「でも細部にこだわる」 ɾ5"/3&/ࣾͰ͸ɺ༷ʑͳ൑அج४ʹɺ্هͷʮՁ஋؍ʢWBMVFʣʯΛ׆༻͠·͢ɻ ɾʮͲ͏ͨ͠Β஁࿉Ͱ͖Δ͔ʁʯ͔Βٯࢉ͠·͢ɻ ɾՁ஋؍ʹϚον͢Δߦಈ͕ଟ͍ͱɺ(PPEධՁ͕ɺϚΠφεࠪఆΛิ͍·͢ɻ ɾࣗ͝਎ͷՁ஋؍ͱζϨ͕ੜͨ͡Βɺ൓࿦͢Δલʹʂ ɹݸਓͰ͸ͳ͘ձࣾͷڞ௨Ձ஋ײͱͯ͠ڞଘڞӫͰ͖Δ͔ɺྫྷ੩ʹߟ͍͑ͯͩ͘͞ɻ
 42.  ࣾ෩ɾจԽʹ͍ͭͯ

 43. $PQZSJHIU˜5"/3&/$P -UEBMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ϚΠϯυʢਫ਼ਆʣ  '3&& '-"5 '6/ ɾ'SFFਫ਼ਆɹˠΪϒˍΪϒˍΪϒʂςΠΫ͸ٻΊͣɺՁ஋Λ༏ઌ֦ࢄʂ

  ɾ'MBUਫ਼ਆɹˠա౓ͳओैؔ܎͸࡞Βͣɺޓ͍Λଚܟ͋͑͠Δؔ܎Λৢ੒͢Δʂ ɾ'VOਫ਼ਆɹˠৗʹώτϞϊίτʹࠍΕΔʂײ৘Λ΋ͬͯ৘೤తʹߦಈ͢Δʂ ҏ౻༽Ұ༷<ϠϑʔΞΧσϛΞֶ௕> גࣜձࣾ΢ΣΠ΢ΣΠ୅ද ৺ͷ ϝϯλʔ
 44. ౒ྗΛ஁࿉ͱಡΈସ͑Δ ஁࿉ ஁࿉ ஁࿉ ஁࿉  ৺ͷ ϝϯλʔ

 45.  ໨త ϒϨΔࣄͷͳ͍ເ

 46.  Կ౓ͩͬͯɺ΍Γൈ͘ ඪ

 47.  5"/ 3&/

 48. $PQZSJHIU˜5"/3&/*/$BMMSJHIUSFTFSWFE $POpEFOUJBM ձࣾ֓ཁ  ˙໊ࣾ ɹ5"/3&/גࣜձࣾ ɹ5"/3&/*OD ɹIUUQDPSQUBOSFOKQ ˙ຊࣾ

  ɹ౦ژ౎ઍ୅ా۠۝ஈೆɹ
 ɹ۝ஈϏϧ֊
 ˙୅දऀ ɹ୅දऔక໾ɹࠤ౻উ඙ ɹLTBUP!UBOSFOKQ ˙ઃཱ ɹ೥݄೔ ˙ࢿຊۚ ɹ ສԁɹʢ݄݄ʣ