Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

EPUBファイルからVivliostyleでPDFを作る

JunTajima
August 31, 2019

 EPUBファイルからVivliostyleでPDFを作る

CSS組版 Vivliostyle 開発者とユーザーの集い 2019夏LT発表資料

JunTajima

August 31, 2019
Tweet

More Decks by JunTajima

Other Decks in Technology

Transcript

 1. &16#ϑΝΠϧ͔Β
  7JWMJPTUZMFͰ1%'Λ࡞Δ
  ాౢɹ३ɹ!+VO5BKJNB

  IUUQEFOTZPEBNBTJJDPN

  View Slide

 2. ͣͬͱ&16#Λखܰʹ1%'ʹ͔ͨͬͨ͠ʂ

  View Slide

 3. ͣͬͱ&16#Λखܰʹ1%'ʹ͔ͨͬͨ͠ʂ
  ԿͰʁ

  View Slide

 4. "ग़൛͕ࣾߍਖ਼ͷࡍʹࢴʹग़ྗ͕ͨ͠Δ͔Β

  View Slide

 5. Ͱ΋ٕज़తʹ૬౰೉͔ͬͨ͠

  View Slide

 6. Ͱ΋ٕज़తʹ૬౰೉͔ͬͨ͠
  ԿͰʁ

  View Slide

 7. "঎༻&16#ϏϡʔΞʹ͸ҹ࡮ͷػೳ͕ͳ͍͔Β

  View Slide

 8. "঎༻&16#ϏϡʔΞʹ͸ҹ࡮ͷػೳ͕ͳ͍͔Β
  ෇͚ͯ͠·͏ͱւ଑൛࡞੒ิॿʹͳͬͯ͠·͏

  View Slide

 9. Ͱ͸͜Ε·ͰͲ͏΍ͬͯ1%'Խ͍ͯͨ͠ͷ͔

  View Slide

 10. Ͱ͸͜Ε·ͰͲ͏΍ͬͯ1%'Խ͍ͯͨ͠ͷ͔
  .BDͷΞΫηγϏϦςΟؔ܎ͷػೳΛ࢖ͬͯΞϓϦࣗಈ
  ૢ࡞Ͱ࿈ଓεΫϦʔϯγϣοτˠը૾ΛଋͶͯ1%'Խ

  View Slide

 11. ϑΝΠϧ͕όΧΈ͍ͨʹॏ͘ͳΔ

  ˍ࡞Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΔʂ

  View Slide

 12. ϑΝΠϧ͕όΧΈ͍ͨʹॏ͘ͳΔ

  ˍ࡞Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΔʂ
  ΋ͬͱखܰʹ1%'ʹ͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 13. 7JWMJPTUZMF͕ల։ޙͷ&16#දࣔʹରԠʂ

  View Slide

 14. 7JWMJPTUZMF͕ల։ޙͷ&16#දࣔʹରԠʂ
  ŝŦʕʕʕ ƅ˲ƅ
  ʕʕʕʕ

  View Slide

 15. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  EPUBΛCSSͷඪ४తͳදݱʹԊͬͨܗͰPDFԽ͍ͨ͠
  ྲྀ௨͢Δલͷ঎༻ిࢠॻ੶ͷߍਖ਼༻్ͳͷͰՄೳͳΒ
  WebʹΞοϓϩʔυͤͣϩʔΧϧͰॲཧ͍ͨ͠
  ՄೳͳΒߍਖ਼ࢦࣔͷͨΊʹϖʔδ൪߸͸ೖΕ͍ͨ
  Ͱ͖Ε͹Macඪ४ͷπʔϧ܈ͰͲ͏ʹ͔͍ͨ͠ʢձࣾͷ
  Ϛγϯ਺୆ʹ͍Ζ͍ΖಥͬࠐΜͰҰਓϝϯςͭΒ͍ʣ

  View Slide

 16. ΍ͬͯΈͨᶃ
  8FCαʔόΛϩʔΧϧͰཱͯΔ
  λʔϛφϧͰʮpython -m SimpleHTTPServer 8000ʯ
  ΛೖΕͯϩʔΧϧͰWebαʔόΛ্ཱͪ͛ͨ
  Node.JSΠϯετʔϧͰτϥϒͬͨɻ·͋ඪ४ͷ
  PythonͰࡁΉͷͳΒͦͬͪͷํ͕Α͍ɻ

  View Slide

 17. View Slide

 18. ΍ͬͯΈͨᶄ
  7JWMJPTUZMF7JFXFSΛϩʔΧϧىಈ
  ϩʔΧϧWebαʔόʔ্ཱ͕͕ͪͬͯΔঢ়ଶͰʮhttp://
  localhost:8000/Desktop/vivliostyle_test/vivliostyle-js-
  2019.1.105/viewer/vivliostyle-viewer.html ʯͳͲͱϒϥ΢βͷ
  ΞυϨεόʔʹೖΕΕ͹Vivliostyle Viewer্ཱ͕͕ͪΔ
  ↑͸VivliostyleͷύοέʔδΛσεΫτοϓ্ͷ
  ʮvivliostyle_testʯϑΥϧμ಺ʹஔ͍͍ͯΔ

  View Slide

 19. View Slide

 20. ΍ͬͯΈͨᶅ
  ςετϑΝΠϧΛ7JWMJPTUZMFͰදࣔ
  ͖͞΄ͲͷΞυϨεͷޙʹʮ#b=ʯΛॻ͖ɺʮhttp://
  localhost:8000 ʯͷޙʹදࣔϑΝΠϧͷύεΛࢦఆ
  ʢ#b=͸ϒοΫࢦఆʣ
  EPUBΛද͍ࣔͤͨ͞৔߹͸ల։ޙͷEPUBϑΥϧμ
  ΋͘͠͸EPUB಺ͷ.opfϑΝΠϧΛࢦఆ͢Δ

  View Slide

 21. ʮhttp://localhost:8000/Desktop/vivliostyle_test/vivliostyle-
  js-2019.1.105/viewer/vivliostyle-viewer.html#b=http://localhost:8000/
  Desktop/vivliostyle_test/testepubfolder/item/standard.opf ʯͷΑ͏ʹࢦ
  ఆͯ͠දࣔ

  View Slide

 22. ΍ͬͯΈͨᶆ
  $44Λ௥هͯ͠ϖʔδ൪߸౳Λදࣔ
  VilliostyleͷઃఆͰʮOverride Document Style Sheetsʯ
  ʹνΣοΫΛೖΕɺCSSΛ௥هͯ͠΍Ε͹ίϯςϯπ
  ଆͷϑΝΠϧΛ࿔Βͳͯ͘΋දࣔCSS͕௥ՃͰ͖Δ
  ௥Ճͨ͠CSS͸શͯURLͷ຤ඌʹ௥Ճ͞ΕΔʢͷͰε
  ΰ͍௕͘ͳͬͨΓ΋͢Δʣ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ͜ͷลͷઃఆ΋େࣄ
  શϖʔδϨϯμϦϯάಡΈ
  ࠐΈࢦఆɻϓϦϯτͯ͠
  PDFʹม׵͢Δͷ͕໨తͳ
  ͷͰνΣοΫ͓ͯ͘͠ɻ
  ը૾ͷϖʔδ಺഑ஔ࠷దԽ
  ࢦఆɻ͜ΕΛνΣοΫͯ͠
  ͓͔ͳ͍ͱը૾͕͖ͪΜͱ
  ϨΠΞ΢τ͞Εͳ͍ɻ

  View Slide

 25. http://localhost:8000/Desktop/vivliostyle_test/vivliostyle-js-2019.1.105/viewer/vivliostyle-
  viewer.html#b=http://localhost:8000/Desktop/vivliostyle_test/testepubfolder/item/
  standard.opf&userStyle=data:,/*%3Cviewer%3E*/%0Aimg,%20svg%20%7B%20max-inline-size:
  %20100%25%20!important;%20max-block-size:%20100vb%20!important;%20object-fit:
  %20contain%20!important;%20%7D%0A/*%3C/viewer%3E*/%0A@page%20%7B%0A%20%20size:
  %20105mm%20148mm;%0A%20%20width:%20240pt;%0A%20%20height:%20331.5pt;
  %0A%20%20margin-top:%2015mm;%0A%20%20margin-bottom:%20auto;%0A%20%20margin-left:
  %20auto;%0A%20%20margin-right:%20auto;%0A%20%20font-size:%206pt;%0A%20%20font-family:
  %20%22%E6%B8%B8%E6%98%8E%E6%9C%9D%22,%20%22YuMincho%22,%20serif;
  %0A%20%20vertical-align:%20top;%0A%7D%0A@page%20:left%20%7B%0A%20%20margin-right:
  %2010mm;%0A%20%20@top-left%20%7B%0A%20%20%20%20content:
  %20%22%E9%BB%92%E6%AD%BB%E9%A4%A8%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%
  BB%B6%22;%0A%20%20%20%20margin-left:%205pt;%0A%20%20%20%20margin-top:%206mm;
  %0A%20%20%20%20writing-mode:%20horizontal-tb;%0A%20%20%7D%0A%20%20@bottom-
  left%20%7B%0A%20%20%20%20content:%20counter(page);%0A%20%20%20%20margin-left:
  %205pt;%0A%20%20%20%20margin-bottom:%206mm;%0A%20%20%20%20writing-mode:
  %20horizontal-tb;%0A%20%20%7D%0A%7D%0A@page%20:right%20%7B%0A%20%20margin-left:
  %2010mm;%0A%20%20@bottom-right%20%7B%0A%20%20%20%20content:%20counter(page);
  %0A%20%20%20%20margin-right:%205pt;%0A%20%20%20%20margin-bottom:%206mm;
  %0A%20%20%20%20writing-mode:%20horizontal-tb;
  %0A%20%20%7D%0A%7D%0A@page%20:first%20%7B%0A%20%20@bottom-
  left%20%7B%0A%20%20%20%20content:%20'';%0A%20%20%7D%0A%20%20@top-
  left%20%7B%0A%20%20%20%20content:%20'';%0A%20%20%7D%0A%7D
  खೖྗ͸Φεεϝ͠ͳ͍w

  View Slide

 26. ͋ͱ͸ϒϥ΢βը໘্Ͱ1ߦจࣈ਺ͳͲΛ
  ௐ੔ͯ͠ϓϦϯτͯ͠΍Ε͹PDF͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 27. ͓͔ͭΕ͞·Ͱͨ͠ʂ

  View Slide

 28. ҰԠͰ͖͚ͨͲίϨຖճखಈͰ΍Δͷπϥ͍
  ˍ৬৔Ͱࣗ෼͔͠Ͱ͖ͦ͏ʹͳ͍

  View Slide

 29. ҰԠͰ͖͚ͨͲίϨຖճखಈͰ΍Δͷπϥ͍
  ˍ৬৔Ͱࣗ෼͔͠Ͱ͖ͦ͏ʹͳ͍
  1FSMΛ࢖ͬͯ͜͜·ͰͷॲཧΛࣗಈԽͨ͠

  View Slide

 30. https://github.com/JunTajima/epubVivliostylePreview.pl/blob/master/
  epubVivliostylePreview.pl

  View Slide

 31. osascriptͰApplescriptݺΜͰλʔϛφϧͱ͔Chrome
  ্ཱͪ͛ͯΔͷͰMacઐ༻
  ల։ޙͷEPUBϑΝΠϧ͸ͦͷ··࢒ΔͷͰফ͢ඞཁ
  ΞϦʢޙड़ͷΞϓϦͰ͸ऴྃ࣌ʹࣗಈͰফ͢Α͏ʹ
  ͨ͠ʣ
  ௥ՃϞδϡʔϧͱ͔͸࢖ͬͯͳ͍ͷͰMacͳΒׂͱ؀
  ڥΛબ͹ͣಈ͘͸ͣ

  View Slide

 32. ৬৔༻ʹ͸λʔϛφϧ௚΋πϥ͍ͷͰ
  9PKPͰΞϓϦԽͨ͠

  View Slide

 33. View Slide

 34. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide