$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Deep Markov Model を数式で追う (+ Pyroでの追試)

Deep Markov Model を数式で追う (+ Pyroでの追試)

Koga Kobayashi

August 08, 2020
Tweet

More Decks by Koga Kobayashi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Deep Markov Model Λ਺ࣜͰ௥͏(+ PyroͰͷ௥ࢼ)
  খྛᕣՏ @kajyuuen

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  খྛ ᕣՏ (Koga Kobayashi)
  GitHub, Twitter ID: @kajyuuen
  ஜ೾େֶେֶӃ म࢜2೥
  ීஈ͸ࣗવݴޠॲཧɺಛʹNERΛݚڀ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 3. ͜ͷൃදʹ͍ͭͯ
  • PPLॳ৺ऀ͕PyroνϡʔτϦΞϧͷDMMͷ਺ࣜΛৄࡉʹ௥ͬͯΈΔ
  • ࠓճͷSLTͰ࿩͞ͳ͍(࿩ͤͳ͍)͜ͱ
  • ELBOͷಋग़ʹ͍ͭͯ
  • Ϟσϧɺۙࣅ෼෍ͦͷ΋ͷͷ֓೦ʹ͍ͭͯͷઆ໌
  • ֬཰తม෼ਪ࿦(SVI; Stochastic Variational Inference)ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 4. Hidden Markov Model
  p(X, Z, θ, π, A) =
  N

  n=1
  {p(θ)p(π)p(A)p(x(n)
  1
  |z(n)
  1
  , θ)p(z(n)
  1
  |π)
  T

  i=2
  p(xn
  |zn
  , θ)p(zn
  |zn−1
  , A)}
  ؍ଌσʔλ ɺજࡏม਺ ʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  X = {x(1), ⋯, x(N)} Z = {z(1), ⋯, z(N)}
  z(n)
  1
  z(n)
  2
  x(n)
  2 xT

  z(n)
  T
  x(n)
  T
  π A
  θ  Transition
  Emitter
  Init state
  z1
  ∼ Cat(z1
  |π)
  π ∼ Dir(π|α)
  zn

  K

  i=1
  Cat(zn
  |A:,i
  )zn−1,i
  x(n)
  1
  A:,i
  ∼ Dir(A:,i
  , β:,i
  )
  xi

  K

  k=1
  Bern(xi
  |θk
  )zi,k
  θk
  ∼ Beta(θk
  |a, b)

  View Slide

 5. Deep Markov Model
  z(n)
  0
  z(n)
  1
  x(n)
  1
  xT

  Gated Transition
  Emitter
  z(n)
  T
  x(n)
  T
  ҎԼɺ Λলུͯ͠ ͱॻ͘
  z(n) z
  p(X, Z, ψ, ξ) =
  N

  n=1
  {p(z(n)
  0
  )
  T

  i=1
  p(zi
  |MLPtrans
  (zi−1
  ; ψ)) × p(xi
  |MLPemit
  (zi
  ; ξ))}
  ؍ଌσʔλ ɺજࡏม਺ ʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  X = {x(1), ⋯, x(N)} Z = {z(1), ⋯, z(N)}
  : MLP
  DMMͰ͸৚݅෇͖֬཰ʹMLPΛಋೖ͢Δ͜ͱͰ
  HMMʹൺ΂ɺΑΓ๛͔ͳදݱ͕ՄೳʹͳΔ

  View Slide

 6. Emitter
  MLPemit
  (zi
  ) = μi
  h(1)
  i
  = ReLU(W(1)zi
  ) + b(1)
  h(2)
  i
  = ReLU(W(2)h(1)
  i
  ) + b(2)
  μi
  = Sigmoid(W(2)h(2)
  i
  ) + b(3)
  xi
  ∼ Bern(xi
  |μi
  )
  zi
  xi
  Emitter
  ൪໨ͷજࡏม਺ ͔Β؍ଌσʔλ Λੜ੒͢Δ֬཰
  i zi
  xi
  ͕ै͏෼෍͸ѻ͏σʔλʹΑͬͯҟͳΔ
  xi

  View Slide

 7. Gated Transition
  MLPσi
  (zi−1
  ) = σi
  zi
  ∼ Normal(μi
  , σi
  )
  MLPμi
  (zi−1
  ) = μi
  h(1)
  i
  = ReLU(W(1)
  h
  zi−1
  ) + b(1)
  h
  μi
  = (1 − g(2)
  i
  ) ⊙ (Wμ
  zi−1
  + bμ
  ) + g(2)
  i
  ⊙ h(2)
  i
  g(1)
  i
  = ReLU(W(1)
  g
  zi−1
  ) + b(1)
  g
  g(2)
  i
  = Sigmoid(W(2)
  g
  g(a)
  i
  ) + b(2)
  g
  h(2)
  i
  = W(2)
  h
  h(1)
  i
  + b(2)
  h
  σi
  = Softplus(Wσ
  ReLU(h(2)
  i
  ) + bσ
  )
  zi−1
  zi
  Gated Transition
  ൪໨ͷજࡏม਺ ͔Β ൪໨ͷજࡏม਺ Λੜ੒͢Δ֬཰
  i − 1 zi−1
  i zi

  View Slide

 8. ۙࣅ෼෍: Guide
  જࡏม਺ ͷۙࣅ෼෍ ʹΨ΢ε෼෍ΛԾఆ͢Δɻ
  Z = {z(1), ⋯, z(N)} q( ⋅ )
  q(Z|X, ψ) =
  N

  n=1
  Normal(z(n) |x(n) , ψ)
  ঈ٫ਪ࿦Λద༻͠ɺม෼ύϥϝʔλΛؔ਺ ʹΑͬͯճؼͯ͠ٻΊΔɻ
  f( ⋅ )
  q(Z|X, ψ) =
  N

  n=1
  Normal(z(n) |f(x(n) ; ψ))
  ͜ͷ ΛCombinerͱݺͿɻ
  f( ⋅ )

  View Slide

 9. ۙࣅ෼෍: Guide
  zT
  xT
  (μT
  , σT
  )
  hT
  zq
  0
  z1
  x1
  (μ1
  , σ1
  )
  h1
  z2
  x2
  (μ2
  , σ2
  )
  h2
  Combiners
  RNN
  MLPσi
  (zi−1
  ) = σi
  hcombined
  i
  =
  1
  2
  {tanh(Wh
  zi−1
  + b(1)) + hhmm
  i
  }
  μi
  = Wμ
  hcombined
  i
  + bμ
  zi
  ∼ Normal(μi
  , σi
  )
  MLPμi
  (zi−1
  ) = μi
  σi
  = Softplus(Wσ
  hcombined
  i
  + bσ
  )

  View Slide

 10. ར༻ͨ͠σʔλ
  • ෳ਺ͷԻූ͔Βߏ੒͞ΕΔָۂσʔλɻ
  • 4෼Իූ͝ͱʹ۠੾ͬͯɺͦ͜ʹؚ·ΕΔෳ਺ͷԻූ͔Βߏ੒͞ΕΔ
  ϕΫτϧ Λೖྗͱ͢Δɻ
  x ∈ ℝ88
  88伴൫
  ྫ: x = {0,0,1,…,1,0}

  View Slide

 11. ࣮ݧ݁Ռ

  View Slide

 12. ײ૝
  • જࡏม਺͕࿈ଓ஋ͩͬͨͨΊɺ
  HMMΑΓ͸ΧϧϚϯϑΟϧλʹ͍ۙΑ͏ͳҹ৅Λड͚ͨɻ
  • ࣮ݧࣗମ͸͏·͍ͬͨ͘ײ͕͡͠ͳ͍…
  ಛʹELBO͕΄΅ઢܗʹ্͕͍ͬͯΔͷʹ͸ͳʹ͔ݪҼ͕͋Γͦ͏ɻ
  • PPL͸ͱͯ΋໘ന͍͕ɺ΍͸Γਂ૚ֶशͱ͔ʹൺ΂Δͱ৘ใ͕গͳ͍ɻ
  (Ԡ༻ઌ΍࠷ઌ୺ͷϞσϧʹ͍ͭͯڭ͍͖͍͑ͯͨͩͨͰ͢)

  View Slide

 13. ࢀߟจݙ
  [1] ػցֶशελʔτΞοϓγϦʔζ ϕΠζਪ࿦ʹΑΔػցֶशೖ໳, ਢࢁ ರࢤ, ਿࢁ ক
  [2] ػցֶशϓϩϑΣογϣφϧγϦʔζ ϕΠζਂ૚ֶश, ਢࢁ ರࢤ
  [3] ࣗવݴޠॲཧͷͨΊͷਂ૚ֶश, Goldberg, Yoav, ଞ
  [4] Structured Inference Networks for Nonlinear State Space Models,
  Rahul G. Krishnan, Uri Shalit, David Sontag
  [5] Deep Markov Model(http://pyro.ai/examples/dmm.html)

  View Slide