$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

SecHack365 北海道会 LT

SecHack365 北海道会 LT

Koga Kobayashi

June 29, 2019
Tweet

More Decks by Koga Kobayashi

Other Decks in Education

Transcript

 1. SecHack365 ๺ւಓձ

  मྃੜLT
  খྛ ᕣՏ (SecHack365 Ұظੜ)

  View Slide

 2. ໨త
  SecHack365Ͱ΍͓͚ͬͯ͹Α͔ͬͨ

  ޙչ͍ͯ͠Δ͜ͱͷڞ༗
  SecHackং൫ or ͜Ε͔ΒࢀՃ͢Δਓ͕

  ຬ଍ͯ͠मྃग़དྷΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  1. ࣗݾ঺հ
  2. SecHack365ʹࢀՃͯ͠Α͔ͬͨ͜ͱ
  3. ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨSecHack365
  4. ߦ͜͏SXSW
  5. ·ͱΊ

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ
  1. ࣗݾ঺հ
  2. SecHack365ʹࢀՃͯ͠Α͔ͬͨ͜ͱ
  3. ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨSecHack365
  4. ߦ͜͏SXSW
  5. ·ͱΊ

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ
  খྛ ᕣՏ (ID: @kajyuuen)
  ॴଐ
  ஜ೾େֶେֶӃ म࢜Ұ೥
  झຯ
  Ϥʔάϧτ࡞Γ
  ڵຯ͋Δٕज़෼໺
  ࣗવݴޠॲཧɼػցֶश
  αʔόαΠυϓϩάϥϛϯά

  View Slide

 6. SecHack365 ςʔϚ
  ਂ૚ֶशΛ༻͍ͨϑΟογϯάαΠτݕ஌γεςϜ
  URL͔ΒͦͷαΠτ͕ϑΟογϯάαΠτͰ͋Δ͔Λ൑ఆ
  ϒϥ΢β֦ுΛ༻͍Δ͜ͱͰखܰʹ൑ఆΛߦ͑Δ
  Webϒϥ΢β
  ਂ૚ֶशϞσϧ
  ո͍ͧ͠ʂʂ
  ͜ͷαΠτେৎ෉͔ͳʜʁ

  View Slide

 7. ΞδΣϯμ
  1. ࣗݾ঺հ
  2. SecHack365ʹࢀՃͯ͠Α͔ͬͨ͜ͱ
  3. ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨSecHack365
  4. ߦ͜͏SXSW
  5. ·ͱΊ

  View Slide

 8. SecHack365ʹࢀՃͯ͠Α͔ͬͨ͜ͱ
  ࢀՃऀશһʹ౰ͯ͸·Δ͜ͱ
  • τϨʔφʔɼτϨʔχʔͱͷؔ܎Λ࡞ΕΔ
  • ೔ຊ֤஍ΛճΕΔ
  • ඞͣͳʹ͔੒Ռ෺Λग़ͤΔ
  ݸਓతʹ͋ͬͨΑ͔ͬͨ͜ͱ
  • બൈςʔϚʹબ͹Εͨ
  • ωοτͷهࣄʹࡌͬͨ
  • SecHack365ͷऔΓ૊Έ͔Β࿦จΛग़ͤͨ
  • SXSW(South by Southwest)ʹߦ͚ͨ
  બൈςʔϚʹબ͹ΕΔͱ
  ৭ʑ͍͍͜ͱ͕͋Δʂ

  View Slide

 9. ΞδΣϯμ
  1. ࣗݾ঺հ
  2. SecHack365ʹࢀՃͯ͠Α͔ͬͨ͜ͱ
  3. ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨSecHack365
  4. ߦ͜͏SXSW
  5. ·ͱΊ

  View Slide

 10. SecHack365 ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨूᶃ
  ΦϑɾΦϯϥΠϯΛ͏·͘࢖͍͜ͳͤ͹Α͔ͬͨ
  ΦϑϥΠϯ
  • ΞΠσΞͷڞ༗ɾ૬ஊ
  • ੒Ռ෺ͷϨϏϡʔ
  • ൃද࿅श
  ΦϯϥΠϯ
  • ։ൃ
  • ࿦จͷαʔϕΠ
  • ൃදࢿྉͷ࡞੒
  ΦϑϥΠϯͰযͬͯ։ൃɼΦϯϥΠϯͰ૬ஊ͢Δύλʔϯ
  ͸͋·ΓޮՌతͰ͸ͳ͍(ମݧஊ)

  View Slide

 11. SecHack365 ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨूᶄ
  ԿΛ͍͔ͨ͠Λ໌֬ʹܾΊ͓͚ͯ͹Α͔ͬͨ
  ࣗ෼͕SecHackͰԿΛ͍͔ͨ͠Λߟ͓͖͍͑ͯͨ
  • ໨ඪ͕ܾ·͍ͬͯΔͱٯࢉͯ͠༧ఆཱ͕ͯΒΕΔ
  • Կ͕͍͔ͨ͠ͷ͕ܾ࣠·͍ͬͯΔͱ

  ్தͰࣦഊͯ͠΋ϦΧόϦʔ͕ޮ͘͜ͱ͕ଟ͍
  • ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕͜Ζ͜ΖมΘΔͱશ͕ͯத్൒୺Ͱ

  ऴΘΔ
  ΰʔϧΛઃఆͯ͠ɼ͔ͦ͜ΒظݶΛܾΊΔͷָ͕

  View Slide

 12. SecHack365 ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨूᶅ
  ΋ͬͱίϛϡχέʔγϣϯΛऔΕ͹Α͔ͬͨ
  ࿩͕͋͏ಉ͡෼໺ͷਓͱ͹͔Γ࿩͢ͷ͸΋͍ͬͨͳ͍
  • ਓݟ஌Γͤͣʹ࿩͔͚͠Δ
  • ࣗ෼͸ػցֶशυϝΠϯͷਓͱ͹͔Γ࿩͍ͯͨ͠
  • ผ෼໺ͷਓͱަྲྀ͢Δ͜ͱͰੜ·ΕΔΞΠσΞ΋͋Δ
  Բͤͣʹ੒Ռ෺ΛݟͤΔɾൃද͢Δ
  • ΦϑϥΠϯձͰϞΫϞΫ։ൃ͚ͩ͢Δͷ͸
  • ϨϏϡʔ͔ΒಘΒΕΔϑΟʔυόοΫ͸େ੾

  View Slide

 13. ΞδΣϯμ
  1. ࣗݾ঺հ
  2. SecHack365ͱ͸
  3. ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨSecHack365
  4. ߦ͜͏SXSW
  5. ·ͱΊ

  View Slide

 14. ߦ͜͏ʂSXSW
  • SXSWͱ͸
  ຖ೥3݄ʹΞϝϦΧ߹ऺࠃςΩαεभΦʔεςΟϯͰߦͳΘΕΔɺԻָࡇɾөըࡇɾ
  ΠϯλϥΫςΟϒϑΣεςΟόϧͳͲΛ૊Έ߹Θͤͨେن໛ΠϕϯτͰ͋Δɻ
  (WikipediaΑΓ)
  • ͱʹָ͔͍͘͠ʂελʔτΞοϓͷݟֶ͸͓͢͢Ίʂ
  • ӳޠྗʹෆ͕҆͋Δਓ
  • ߦ͘͜ͱͰӳޠ΁ͷϞνϕʔγϣϯ্͕͕Δ
  • ߦͬͨޙͷϞνϕʔγϣϯ͔ΒษڧΛଓ͚͍ͯͨ

  TOEICͷ఺਺͕1.5ഒ͘Β͍ʹͳͬͨ
  ͱʹ͔͘Ԡื͠ͳ͍ͱ࢝·Βͳ͍ͷͰԠื͠Α͏ʂʂʂ

  View Slide

 15. ߦ͜͏ʂSXSW

  View Slide

 16. ΞδΣϯμ
  1. ࣗݾ঺հ
  2. SecHack365ͱ͸
  3. ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨSecHack365
  4. ߦ͜͏SXSW
  5. ·ͱΊ

  View Slide

 17. ·ͱΊ
  SecHack365͸Ұճ͔͠ࢀՃग़དྷͳ͍ʂ
  • ࣗ෼͸΋ͬͱ͍ΖΜͳਓͱ࿩͓͚ͯ͠͹Α͔ͬͨ
  • ࠷ॳͷ࣌ظʹઌߦݚڀΛ΋ͬͱ୳͓͚ͯ͠͹Α͔ͬͨ
  • ໊ࢗΛ͓͚ͭͬͯ͘͹Α͔ͬͨ
  • ๺ւಓͰ΋ͬͱڕհྨΛ৯΂͓͚ͯ͹Α͔ͬͨ
  ࢲͷΑ͏ͳޙչΛ͠ͳ͍Α͏ʹ

  ༧ఆΛཱͯͯੵۃతʹ௅ઓ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂʂ

  View Slide