$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Fundamentals of Music Processing (Chapter 5)

Fundamentals of Music Processing (Chapter 5)

Koga Kobayashi

December 12, 2019
Tweet

More Decks by Koga Kobayashi

Other Decks in Research

Transcript

 1. Fundamentals of Music Processing
  Chapter 5: Chord Recognition

  খྛ ᕣՏ
  εϥΠυʹؚ·ΕΔਤ͸Fundamentals of Music ProcessingΑΓҾ༻

  View Slide

 2. Chapter 5: Chord Recognition
  Chord(࿨Ի)
  • 3ͭҎ্ͷҟͳΔԻූ͔Βߏ੒͞ΕΔԻͷ͜ͱ
  Harmony(࿨੠)
  • ෳ਺ͷ࿨Ի͔ΒͳΔܥྻɺ࿨Իਐߦ
  FM7 G7 Em7 Am
  Harmony

  View Slide

 3. Chapter 5: Chord Recognition
  Chord Recognition(࿨Իೝࣝ)
  • Ի੠͔Β࿨ԻਐߦΛೝࣝ͢Δٕज़
  ԻָϑΝΠϧ͔ΒίʔυේΛࣗಈͰ࡞੒ग़དྷΔ
  ࿨Իೝ͕ࣝ͏·͍͘͘ͱ…

  View Slide

 4. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  Chapter 5.1~5.2
  • ಛ௃ྔ͔Β࿨ԻΛ͋Δఔ౓ਪఆग़དྷΔ
  ͔͠͠ɺ͜Ε͸࿨ԻҰͭҰ͔ͭ͠ݟ͍ͯͳ͍
  Α͘ग़Δ࿨Ի΍ܨ͕Γͷڧ͍࿨Իʹண໨͍ͨ͠
  ྫ: I–IV–V–Iਐߦ
  • F΍G͸සग़͠ɺ͍͖ͳΓFmʹߦ͘͜ͱ͸΄΅ແ͍
  HMM(ӅΕϚϧίϑϞσϧ)Λར༻ͯ͠࿨ԻਪఆΛߦ͏

  View Slide

 5. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ࿨Ի: , ঢ়ଶ: (for )

  ͱͨ͠ͱ͖ɺϚϧίϑੑΛԾఆ͢Δͱ Ͱ͋Δ֬཰͸
  A := {α1
  , α2
  , ⋯, αI
  } s i ∈ [1 : I]
  sn+1
  = αj
  P[sn+1
  = αj
  |sn
  = αi
  , sn−1
  = αk
  , ⋯] = P[sn+1
  = αj
  |P[sn+1
  = αj
  |sn
  ]
  ͜͜Ͱ ΛҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͢Δɻ(for )
  aij
  i, j ∈ [1 : I]
  ͜Ε͸ঢ়ଶ͕ ͔Β ʹભҠ͢Δ֬཰ͱߟ͑Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  αi
  αj
  aij
  := P[sn+1
  = αj
  |sn
  = αi
  ] ∈ [0,1]
  ·ͣɺϚϧίϑ࿈࠯Λར༻ͨ͠࿨Ի༧ଌʹ͍ͭͯઆ໌͢Δ

  View Slide

 6. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ۩ମྫ; , ͷͱ͖
  I = 3 A := {α1
  = C, α2
  = G, α3
  = F}
  ·ͨ࠷ॳͷঢ়ଶ͕ Ͱ͋Δ֬཰ΛҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͢Δ
  αi
  ci
  := P[s1
  = αi
  ] ∈ [0,1]

  View Slide

 7. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  , ,
  ͷͱ͖
  ঢ়ଶܥྻ: ʹ͍ͭͯߟ͑Δ
  I = 3 A := {α1
  = C, α2
  = G, α3
  = F}
  C = (c1
  , c2
  , c3
  )T = (0.6,0.2,0.3)T
  S = (C, C, C, G, G, F, F, C, C)
  ࠷ॳͷঢ়ଶ͕ Ͱ͋Δ֬཰ΛҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͠ɺ
  αi
  ci
  := P[s1
  = αi
  ] ∈ [0,1]
  ۩ମྫ

  View Slide

 8. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ભҠ֬཰͕ҎԼͷͱ͖
  ͷΑ͏ͳ࿨Իਐߦ͕ى͖Δ֬཰͸
  S
  S = (C, C, C, G, G, F, F, C, C)
  = c1
  ⋅ a11
  ⋅ a11
  ⋅ a12
  ⋅ a22
  ⋅ a23
  ⋅ a33
  ⋅ a31
  ⋅ a11
  ≈ 1.29 ⋅ 10−4

  View Slide

 9. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ઌఔঢ়ଶܥྻ Λ༻͍ͯɺ࿨Իਐߦͷ֬཰Λܭࢉ͕ͨ͠

  ࣮ੈքͰ͸औΓ͏Δ͢΂ͯͷ ʹ͍ͭͯܭࢉ͸ෆՄೳ

  S
  S
  ྫ: 10छྨͷ࿨Իɺ20͔ͭΒߏ੒͞ΕΔۂͷ৔߹

  ύλʔϯͷ֬཰Λܭࢉ͢Δඞཁ͕͋Δ
  1020
  ͦ͜Ͱ಺෦ͷঢ়ଶͰ͸ͳ͘ɺಛ௃ϕΫτϧΛ༻͍ͯ

  ࿨ԻਐߦΛٻΊΔํ๏ͱͯ͠HMMΛར༻͢Δɻ

  View Slide

 10. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition

  View Slide

 11. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition

  View Slide

 12. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  Input:
  Ի੠σʔλ͔Β؍ଌͨ͠ܥྻ ͔Β

  ϞσϧΛར༻͠ɺ؍ଌܥྻ Λ࡞੒ɻ
  O = (o1
  , ⋯, oN
  )
  B = (β1
  , ⋯, βN
  )
  ؍ଌܥྻ ͸

  ؍ଌγϯϘϧ


  ͔Βߏ੒͞ΕΔ
  B = (β1
  , ⋯, βN
  )
  ℬ = {β1
  , ⋯, βk
  } (for k ∈ [1 : K])

  View Slide

 13. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition

  View Slide

 14. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  Viterbi:
  ؍ଌܥྻ ͱ

  ॳظঢ়ଶͷ֬཰ 

  ੜ੒֬཰ͱભҠ֬཰͔Β༗޲άϥϑΛ࡞੒
  B = (β1
  , ⋯, βN
  )
  C = (c1
  , c2
  , c3
  )T = (0.6,0.2,0.3)T
  ੜ੒֬཰
  ભҠ֬཰

  View Slide

 15. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ੜ੒֬཰
  ભҠ֬཰ ॳظঢ়ଶͷ֬཰
  ੜ੒͞Εͨ༗޲άϥϑ

  View Slide

 16. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ViterbiΞϧΰϦζϜʹΑͬͯ

  ࠷΋໬΋Β͍͠ܦ࿏ʹ͍ͭͯܭࢉΛߦ͏

  View Slide

 17. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ੜ੒͞Εͨ༗޲άϥϑ
  ViterbiΞϧΰϦζϜͰ͸֤ҐஔͰɺ

  ֤࿨ԻʹͨͲΓண͘·Ͱͷ࠷దίετͱ

  ͦͷ௚લʹࢸΔ·ͰͷϙΠϯλΛ֮͑ͳ͕ΒܭࢉΛߦ͏

  View Slide

 18. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ੜ੒͞Εͨ༗޲άϥϑ
  ViterbiΞϧΰϦζϜͰ͸֤ҐஔͰɺ

  ֤࿨ԻʹͨͲΓண͘·Ͱͷ࠷దίετͱ

  ͦͷ௚લʹࢸΔ·ͰͷϙΠϯλΛ֮͑ͳ͕ΒܭࢉΛߦ͏

  View Slide

 19. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ੜ੒͞Εͨ༗޲άϥϑ
  ViterbiΞϧΰϦζϜͰ͸֤ҐஔͰɺ

  ֤࿨ԻʹͨͲΓண͘·Ͱͷ࠷దίετͱ

  ͦͷ௚લʹࢸΔ·ͰͷϙΠϯλΛ֮͑ͳ͕ΒܭࢉΛߦ͏

  View Slide

 20. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ੜ੒͞Εͨ༗޲άϥϑ
  ViterbiΞϧΰϦζϜͰ͸֤ҐஔͰɺ

  ֤࿨ԻʹͨͲΓண͘·Ͱͷ࠷దίετͱ

  ͦͷ௚લʹࢸΔ·ͰͷϙΠϯλΛ֮͑ͳ͕ΒܭࢉΛߦ͏

  View Slide

 21. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ੜ੒͞Εͨ༗޲άϥϑ
  ViterbiΞϧΰϦζϜͰ͸֤ҐஔͰɺ

  ֤࿨ԻʹͨͲΓண͘·Ͱͷ࠷దίετͱ

  ͦͷ௚લʹࢸΔ·ͰͷϙΠϯλΛ֮͑ͳ͕ΒܭࢉΛߦ͏

  View Slide

 22. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ੜ੒͞Εͨ༗޲άϥϑ
  ViterbiΞϧΰϦζϜͰ͸֤ҐஔͰɺ

  ֤࿨ԻʹͨͲΓண͘·Ͱͷ࠷దίετͱ

  ͦͷ௚લʹࢸΔ·ͰͷϙΠϯλΛ֮͑ͳ͕ΒܭࢉΛߦ͏

  View Slide

 23. Chapter 5.3: HMM-Based Chord Recognition
  ࠷ޙʹɺͦͷϙΠϯλΛḷΓ࠷΋໬΋Β͍͠࿨ԻਐߦΛ

  ٻΊΔ
  A := {α1
  = C, α2
  = G, α3
  = F} ͷͱ͖
  ̂
  S = (C, C, C, G, G, F)

  View Slide