Δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις Ν.Ε.

Δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις Ν.Ε.

6f58c0a08c63508304c83670f7c0f8cd?s=128

Dimitris K.

June 08, 2020
Tweet

Transcript

 1. Η χρήςη των υποθετικών προτάςεων ςτα νέα ελληνικά

 2. - Οι δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις ανήκουν στην κατηγορία των δευτερευουσών

  επιρρηματικών προτάσεων. - Οι δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις συνηθέστατα λειτουργούν ως επιρρηματικός προσδιορισμός της υπόθεσης. Ωστόσο μπορούν παράλληλα να δηλώνουν και κάτι διαφορετικό πέραν της υπόθεσης (αναλυτικότερα παρακάτω). - Σύνδεσμοι που εισάγουν υποθετικές προτάσεις: αν, εάν, άμα, έτσι και, σε περίπτωση που…
 3. Υποθετικοί λόγοι - Οι δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις αποτελούν «ζεύγος» με

  μια άλλη πρόταση (συνηθέστατα κύρια). Αυτό το «ζευγάρι» προτάσεων, ονομάζεται υποθετικός λόγος. - Η δευτερεύουσα υποθετική πρόταση λειτουργεί ως προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί το περιεχόμενο της κύριας πρότασης. - Επομένως, στον υποθετικό λόγο η δευτερεύουσα υποθετική πρόταση ονομάζεται υπόθεση και η κύρια πρόταση ονομάζεται απόδοση.
 4. Παραδείγματα υποθετικών λόγων 1. Αν τελειώσετε την εργασία σας, καταθέστε

  τη στη γραμματεία του τμήματος. 2. Μην έρθεις στον αγώνα, εάν δεν αισθάνεσαι καλά. 3. Αν ξυπνούσες νωρίτερα, δε θα έχανες την εκδρομή. Με κόκκινη γραμματοσειρά δηλώνεται η υπόθεση και με μπλε γραμματοσειρά δηλώνεται η απόδοση.
 5. Είδη υποθετικών λόγων Οι υποθετικοί λόγοι διακρίνονται σε δύο είδη:

  α) Ο υποθετικός λόγος που δηλώνει το πραγματικό, κάτι που μπορεί να συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση, το ρήμα της υπόθεσης βρίσκεται συνήθως σε χρόνο ενεστώτα, ενώ το ρήμα της απόδοσης βρίσκεται σε χρόνο μέλλοντα, σε υποτακτική ή σε προστακτική. β) Ο υποθετικός λόγος που δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού, κάτι που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί (αλλά δεν πραγματοποιήθηκε) ή κάτι που δεν είναι πραγματοποιήσιμο. Συνήθως το ρήμα της υπόθεσης βρίσκεται σε χρόνο παρατατικό ή υπερσυντέλικο και το ρήμα της απόδοσης σε παρατατικό ή υπερσυντέλικο, συνοδευόμενα από το μόριο θα.
 6. Παραδείγματα 1. Αν παίξουμε καλά, θα νικήσουμε στον αγώνα μπάσκετ

  (Πραγματικό) 2. Αν θέλεις παγωτό, αγόρασε από το περίπτερο. (Πραγματικό) 3. Θα ερχόμουν στη γιορτή σου, αν με ειδοποιούσες νωρίτερα . (Μη πραγματικό) 4. Θα είχα τελειώσει τη μελέτη μου, αν δε με είχες πάρει τηλέφωνο. (Μη πραγματικό)
 7. Όπωσ προαναφέραμε, οι υποθετικοί λόφοι δε δηλώνουν πάντα μόνο την

  υπόθεςη. Μπορεί να αποκτούν και άλλη νοηματική χροιά.  Αν η κατάςταςη φαντάζει ζοφερή, πάντα θα υπάρχει ελπίδα. (αντίθεςη)  Αν έχεισ ελεύθερο χρόνο, φέρε μου τα βιβλία που ςου ζήτηςα. (ευγένεια) Αν δυςκολευόμαςτε ςτην καθημερινότητά μασ, είναι γιατί η ζωή έχει γίνει πολύ ςύνθετη. (επεξήγηςη)  Αν έχουμε θετικά αποτελέςματα, αυτό οφείλεται ςτην προςπάθειά ςασ. (αποτέλεςμα)