Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Οι ελληνικές πόλεις από το 403 π.Χ. έως το 362 π.Χ.

Οι ελληνικές πόλεις από το 403 π.Χ. έως το 362 π.Χ.

6f58c0a08c63508304c83670f7c0f8cd?s=128

Dimitris K.

May 24, 2020
Tweet

Transcript

 1. Τα κυριϐτερα γεγονϐτα απϐ το 403 π.Χ. ϋωσ το 362

  π.Χ.
 2. Τισ περιςςϐτερεσ ιςτορικϋσ πληροφορύεσ αυτόσ τησ περιϐδου τισ αντλοϑμε απϐ

  το ιςτορικϐ ϋργο του Ξενοφώντα, ο οπούοσ κατϋγραψε τα γεγονϐτα απϐ το 411 π.Χ. ϋωσ και το 362 π.Χ.
 3.  Οι ελληνικϋσ πϐλεισ όλπιζαν ϐτι η όττα τησ Αθόνασ

  θα ςόμαινε περιςςϐτερη αυτονομύα για τισ ελληνικϋσ πϐλεισ.  Οι ελπύδεσ διαψεϑδονται καθώσ οι Σπαρτιϊτεσ επεμβαύνουν ςτα εςωτερικϊ των ελληνικών πϐλεων επιβϊλλοντασ ολιγαρχικϊ πολιτεϑματα, εγκαθιςτώντασ ςπαρτιατικϋσ φρουρϋσ και απαιτώντασ την καταβολό νϋων φϐρων.  Αθόνα  επιβολό ενϐσ ςκληρϐτατου καθεςτώτοσ: «Τριϊκοντα Τϑραννοι». Το καθεςτώσ αντϋχει λύγουσ μόνεσ, ανατρϋπεται το 403 π.Χ. απϐ το Θραςϑβουλο και η αθηναώκό δημοκρατύα αποκαθύςταται.
 4.  Οι Πϋρςεσ αναμεύχθηκαν ςτισ ελληνικϋσ υποθϋςεισ κατϊ τη δεϑτερη

  και τρύτη φϊςη του πελοποννηςιακοϑ πολϋμου, χρηματοδοτώντασ τουσ Σπαρτιϊτεσ.  Ο Κϑροσ, ςατρϊπησ τησ Μικρϊσ Αςύασ διεκδικεύ απϐ τον αδελφϐ του Αρταξϋρξη τον περςικϐ θρϐνο. Στο ςτρατϐ του Κϑρου, ςυμμετϋχουν και 13.000 Έλληνεσ, ϐμωσ ο θϊνατοσ του Κϑρου οδηγεύ την εκςτρατεύα ςε ναυϊγιο.  Μετϊ τη λόξη τησ εκςτρατεύασ οι Πϋρςεσ ζητοϑν την υποταγό των Ιωνικών πϐλεων ςτην Περςύα. Οι Σπαρτιϊτεσ εκςτρατεϑουν εναντύον τησ Περςύασ με επικεφαλόσ το βαςιλιϊ Αγηςύλαο (395 π.Χ.).
 5. None
 6.  Ο Αρταξϋρξησ προςφϋρει πϐρουσ ςε Αθόνα, Άργοσ, Κϐρινθο και

  Θόβα, ώςτε να ςυναςπιςτοϑν εναντύον τησ Σπϊρτησ και ο Αγηςύλαοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτην Ελλϊδα.  Μϊχη τησ Κορώνειασ (394 π.Χ.)  Η Σπϊρτη νικϊ τον αντιςπαρτιατικϐ ςυναςπιςμϐ.  Ναυμαχύα τησ Κνύδου (394 π.Χ.)  Ο αθηναώκϐσ ςτϐλοσ ςυντρύβει το ςπαρτιατικϐ. Μετϊ τη λόξη τησ ναυμαχύασ χτύζονται ξανϊ τα τεύχη των Αθηνών.
 7. None
 8.  Οι ελληνικϋσ πϐλεισ εύναι εξουθενωμϋνεσ καθώσ βρύςκονται ςε πολεμικό

  ετοιμϐτητα για δεκαετύεσ.  Με την παρϋμβαςη των Περςών, αποφαςύζεται η υπογραφό ςυνθόκησ ειρόνησ το 386 π.Χ. Ονομϊςτηκε «Ανταλκύδειοσ Ειρόνη». Αρνητικϐ ςτοιχεύο ϐτι οι Πϋρςεσ ουςιαςτικϊ αποφαςύζουν για την επύλυςη των διαφορών ανϊμεςα ςτισ ελληνικϋσ πϐλεισ.  378 π.Χ.: ιδρϑεται η Β’ Αθηναώκό Συμμαχύα, με τη ςυμμετοχό πολλών ελληνικών νηςιωτικών πϐλεων.
 9. Η «ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ», 386 π.Χ. Έτςι, ϐταν ο Τιρύβαζοσ

  παρόγγειλε να παρουςιαςτοϑν ϐςοι όθελαν να ακοϑςουν τουσ ϐρουσ τησ ειρόνησ που ςτϋλνει ο βαςιλιϊσ, ϐλοι παρουςιϊςτηκαν αμϋςωσ. Αφοϑ ςυγκεντρώθηκαν, ο Τιρύβαζοσ τουσ ϋδειξε τισ ςφραγύδεσ του βαςιλιϊ και διϊβαςε ϐςα όταν γραμμϋνα. Το περιεχϐμενο όταν το εξόσ: «ο βαςιλιϊσ Αρταξϋρξησ νομύζει ϐτι εύναι δύκαιο οι πϐλεισ τησ Αςύασ να ανόκουν ς’ εκεύνον και απϐ τα νηςιϊ οι Κλαζομενϋσ και η Κϑπροσ. Οι ϊλλεσ ελληνικϋσ πϐλεισ, μεγϊλεσ και μικρϋσ, να εύναι αυτϐνομεσ, εκτϐσ απϐ τη Λόμνο, την Ίμβρο και τη Σκϑρο. Τοϑτεσ να ανόκουν ςτουσ Αθηναύουσ, ϐπωσ και παλιϊ. Όποιοι δεν δεχτοϑν την ειρόνη αυτό, εγώ θα τουσ πολεμόςω μαζύ με κεύνουσ που τη δϋχονται και κατϊ ξηρϊ και κατϊ θϊλαςςα με πλούα και με χρόματα.»  Ξενοφών, Ελληνικϊ, Ε, Ι, 30-31
 10. None
 11.  Κατϊ τη διϊρκεια του πελοποννηςιακοϑ πολϋμου η Θόβα υπόρξε

  ςϑμμαχοσ τησ Σπϊρτησ. Μετϊ την Ανταλκύδειο Ειρόνη, η Θόβα ακμϊζει και ιςχυροποιεύ τη θϋςη τησ ςτον ελληνικϐ κϐςμο.  Το 379 π.Χ. οι Θηβαύοι ανατρϋπουν το ολιγαρχικϐ πολύτευμα που εύχαν επιβϊλει οι Σπαρτιϊτεσ και εγκαθιδρϑουν δημοκρατικϐ πολύτευμα.  Δϑο λαμπρϋσ προςωπικϐτητεσ οδηγοϑν τη Θόβα ςτην ακμό τησ: ο Πελοπύδασ και ο Επαμεινώνδασ.
 12.  Πελοπύδασ  δημιουργύα του «ιεροϑ λϐχου», επύλεκτου ςτρατιωτικοϑ ςώματοσ

  300 ανδρών.  Επαμεινώνδασ  ςτρατιωτικό μεγαλοφυϏα, επινοεύ τη «λοξό φϊλαγγα»
 13.  Οι Θηβαύοι ςυντρύβουν τουσ Σπαρτιϊτεσ και φονεϑουν το Σπαρτιϊτη

  βαςιλιϊ Κλεϐμβροτο. Ο Επαμεινώνδασ εφαρμϐζει ϊψογα την τακτικό τησ «λοξόσ φϊλαγγασ».  https://youtu.be/actfPncQHis
 14.  Μετϊ τη μϊχη ςτα Λεϑκτρα οι Θηβαύοι κυριαρχοϑν ςτο

  νϐτιο ελληνικϐ κϐςμο.  Εκςτρατεϑει ςτην Πελοπϐννηςο και ιδρϑει τη Μεγαλϐπολη ωσ πρωτεϑουςα τησ Αρκαδικόσ ςυμπολιτεύασ. Δραςτηριϐτητα και ςτη Θεςςαλύα.  362: η Θόβα εκςτρατεϑει εναντύον τησ Σπϊρτησ. Η μϊχη δύνεται ςτη Μαντύνεια. Ο Επαμεινώνδασ πϋφτει νεκρϐσ και η Θόβα ςταματϊ να παύζει πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο ςτισ ελληνικϋσ πϐλεισ-κρϊτη.