Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Amazon Bedrock概要と生成AIの基礎 / 20231118-jawsug-niigata-15

Amazon Bedrock概要と生成AIの基礎 / 20231118-jawsug-niigata-15

2023/11/18 (土) JAWS-UG 新潟 #15 にて発表した資料。

JAWS-UG 新潟 #15 Amazon Bedrock ハンズオン
https://jawsug-niigata.connpass.com/event/299332/

kasacchiful

November 18, 2023
Tweet

More Decks by kasacchiful

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Amazon Bedrock ֓ཁͱ


  ੜ੒AIͷجૅ
  JAWS-UG ৽ׁ #15
  2023-11-18 @kasacchiful

  View full-size slide

 2. Classmethod, Inc.


  Solutions Architect / Software Developer


  AWS Community Builder (Serverless)


  Favorite:


  Community:


  • JAWS-UG Niigata


  • Python ML in Niigata


  • JaSST Niigata


  • ASTER


  • SWANII


  • Cloud
  fl
  are Meetup Niigata


  • etc.


  Hiroshi Kasahara
  @kasacchiful
  @kasacchiful
  2

  View full-size slide

 3. ໨࣍
  • ੜ੒AIʹ͍ͭͯ


  • Amazon Bedrock ʹ͍ͭͯ


  • ࣗવݴޠॲཧͷجૅ


  • ੜ੒AIͱ͏·͘෇͖߹͏ʹ͸ʁ

  View full-size slide

 4. ੜ੒AIʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 5. ੜ੒AIͱ͸Կ͔ʁ
  • ϓϩϯϓτʹԠ౴ͯ͠ςΩετɺը૾ɺ·ͨ͸ଞͷϝσΟΞΛੜ੒͢
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δਓ޻஌ೳγεςϜͷҰछͰ͋Δɻ
  ग़యIUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJੜ੒తਓ޻஌ೳ

  View full-size slide

 6. ੜ੒AIͱ͸Կ͔ʁ

  View full-size slide

 7. ੜ੒AIͷ୅දతͳྫ
  • ࣗવݴޠੜ੒


  • ChatGPTͷΑ͏ʹɺਓ͕ؒ࡞ͬͨΑ͏ͳจষΛੜ੒͢Δٕज़


  • ը૾ੜ੒


  • GAN (Generative Adversal Network) ͷΑ͏ͳٕज़Ͱɺೖྗͷը૾͔Β৽͍͠ը૾
  Λੜ੒͢Δٕज़


  • ଞ


  • ʮࣗવݴޠ → ը૾ʯ΍ʮࣗવݴޠ → ࣗવݴޠͱը૾ʯ͕Ͱ͖ΔϞσϧ͕ଘࡏ͢Δɻ

  View full-size slide

 8. ChatGPTͷিܸ
  • 2022೥11݄


  • OpenAI͕ࣾChatGPTΛϦϦʔε


  • ର࿩ͷମݧ͕ඇৗʹྑ͍ͱ࿩
  ୊ʹͳΔ


  • Google → ඇৗࣄଶ(Code
  Red)એݴ


  • Microsoft → ఏܞ & ࣗࣾαʔ
  ϏεऔΓࠐΈ (Bing / Azure)
  ग़యIUUQTQSFTJEFOUKQBSUJDMFT
  • 2023೥3݄


  • ChatGPTͷAPIΛϦϦʔε


  • ར༻ྉ͕҆ՁͳGPT-3.5-Turbo


  • Bot΍ΞϓϦ͕ଓʑϦϦʔε


  • 2023೥3݄


  • GPT-4ΛϦϦʔε


  • ໿100ஹݸͷύϥϝʔλ

  View full-size slide

 9. ଞͷੜ੒AIαʔϏε
  • Bard


  • Google͕ఏڙ͢Δର࿩ܕAIαʔϏε (ChatGPTͷର߅)


  • Claude


  • Anthropic͕ఏڙ͢Δର࿩ܕAIαʔϏε


  • Anthropic͸ݩOpenAIͷϝϯόʔ͕ىۀɻGoogleɺAmazon౳͕ग़ࢿɻ


  • Amazon BedrockͰClaude v2͕ར༻Մೳ


  • Claude v2ͷ೔ຊޠੑೳ͸ɺGPT-4ʹඖఢ͢Δͱ͍ΘΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 10. ੜ੒AIར༻ͷ伴: ϓϩϯϓτ
  • ϓϩϯϓτΤϯδχΞϦϯά


  • ੜ੒AI͔Βద੾ͳग़ྗΛಘΔͨΊͷೖྗ (ϓϩϯϓτ) Λ࠷దԽ͢
  Δख๏

  View full-size slide

 11. ϓϩϯϓτΤϯδχΞϦϯάΨΠυ
  • https://www.promptingguide.ai/jp

  View full-size slide

 12. ChatGPT Prompt Engineering for Developers
  • https://www.deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-
  engineering-for-developers/

  View full-size slide

 13. ϓϩϯϓτͷίπ
  • ໌֬Ͱ۩ମతͳࢦࣔΛॻ͘


  • ໌֬ͳ໾ׂΛॻ͘


  • ۠੾ΓจࣈΛ࢖͏


  • ճ౴ྫΛग़͢


  • ຐ๏ͷݴ༿ʮεςοϓόΠεςοϓͰʯ


  • ճ౴݁Ռͷ௕͞Λࢦఆ͢Δ


  • ୯७ͳ࣭໰ʹ෼͚Δ

  View full-size slide

 14. ϓϩϯϓτͷίπ: ໌֬Ͱ۩ମతͳࢦࣔΛॻ͘
  • ʮ͍ͭɾͲ͜Ͱɾ୭͕ɾԿΛɾͳͥɾͲͷΑ͏ʹɾͲΕ͘Β͍ʯͳͲ


  • ᐆດͳ࣭໰Ͱ΋ճ౴ͯ͘͠ΕΔ͕ɺޡͬͨ݁ՌΛճ౴ͯ͠͠·͏͜ͱ
  ͕ଟ͍ɻ

  View full-size slide

 15. ϓϩϯϓτͷίπ: ໌֬ͳ໾ׂΛॻ͘
  • ಛఆͷ໾ׂΛ༩͑Δͱɺͦͷ໾ׂΛԋͯ͡Ұ؏ੑͷ͋Δճ౴͕ಘΒΕ
  Δɻ


  • ྫ:


  • ͋ͳͨ͸ҰྲྀͷʓʓͰ͢ɻ


  • ωΠςΟϒϨϕϧͷ຋༁ՈͰ͢ɻ


  • Ϊϟϧʹͳͬͯ౴͍͑ͯͩ͘͞ɻ

  View full-size slide

 16. ϓϩϯϓτͷίπ: ۠੾ΓจࣈΛ࢖͏
  • ෳࡶͳϓϩϯϓτΛ಺༰ʹΑͬͯ۠੾Δ


  • ۠੾Γจࣈ͸εϖʔε΍Ҿ༻ූͳͲΛ࢖͏৔߹͕ଟ͍


  • ྫ:


  ҎԼͷจষΛཁ໿ͯ͠Լ͍͞ɻ


  ## จষ


  {͜͜ʹจষΛॻ͘}


  ## ճ౴

  View full-size slide

 17. ϓϩϯϓτͷίπ: ճ౴ྫΛग़͢
  • ͋Β͔͡Ί͍͔ͭ͘ճ౴ྫΛϓϩϯϓτʹॻ͍ͯ͋͛Δ͜ͱͰɺͦͷ಺༰ʹԊͬ
  ͯճ౴ͯ͘͠ΕΔɻ


  • ྫ:


  ରٛޠΛڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻΘ͔Βͳ͍৔߹͸ɺΘ͔Βͳ͍ͱ౴͍͑ͯͩ͘͞ɻ


  ࣭໰: େ͖͍ɹճ౴: খ͍͞


  ࣭໰: ߴ͍ɹճ౴: ௿͍


  ࣭໰: ڱ͍ɹճ౴:

  View full-size slide

 18. ϓϩϯϓτͷίπ: ຐ๏ͷݴ༿ʮεςοϓόΠε
  ςοϓͰʯ
  • ܭࢉΛ൐͏έʔεͳͲෳࡶͳϓϩϯϓτͷ৔߹ɺਖ਼͍͠౴͑ʹͳΒͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ɻ


  • લड़ͷճ౴ྫΛग़ͯ͋͛͠Δͱਫ਼౓্͕͕Δ͕ɺʮεςοϓόΠεςοϓͰߟ͑ͯΈ
  ·͠ΐ͏ɻʯͱ౤͔͚͛Δ͜ͱͰݴޠϞσϧଆͰॱ൪ʹࢥߟͯ͠ਖ਼͍͠౴͑ʹͳΔ
  έʔε͕ଟ͍ɻ(͜ΕΛ Zero-shot Chain of Thought Prompting ͱݺͿ )


  • ྫ:


  ࢲ͸ࢢ৔ʹߦͬͯ10ݸͷϦϯΰΛങ͍·ͨ͠ɻྡਓʹ2ͭɺमཧ޻ʹ2ͭ౉͠·ͨ͠ɻ
  ͦΕ͔Β5ͭͷϦϯΰΛങͬͯ1ͭ৯΂·ͨ͠ɻ࢒Γ͸ԿݸͰ͔͢ʁεςοϓόΠε
  ςοϓͰߟ͑ͯΈ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 19. ϓϩϯϓτͷίπ: ճ౴݁Ռͷ௕͞Λࢦఆ͢Δ
  • ճ౴ͤ͞Δࡍͷྻڍ਺΍จࣈ਺Λࢦఆ͢Δͱɺճ౴಺༰ͷՄಡੑ্͕
  ͕Δɻ


  • ྫ:


  • ҎԼͷձٞͷٞࣄ࿥Λ200จࣈҎ಺Ͱཁ໿͍ͯͩ͘͠͞ɻ


  • ࣄલʹݕ౼͓ͯ͘͠΂͖͜ͱΛ5ͭ·Ͱग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View full-size slide

 20. ϓϩϯϓτͷίπ: ୯७ͳ࣭໰ʹ෼͚Δ
  • ෳࡶͰᐆດͳ࣭໰Ͱ΋ճ౴ͯ͘͠ΕΔ͕ɺ࣭໰಺༰Λ෼ׂ͢Δ͜ͱͰͦͷ಺༰ΛҰͭͣͭճ౴ͯ͠
  ͘ΕΔɻ


  • ྫ:


  • ༑ਓͷ݁ࠗࣜͷ͝ॕّʹ͍ͭͯڭ͍͑ͯͩ͘͞


  • ͝ॕّͷ૬৔͸͍͘ΒͰ͔͢ʁ


  • ࠓճͷέʔεͩͱ͍͘Β͕ଥ౰Ͱ͔͢ʁ


  • ͝ॕّା͸ͲΜͳσβΠϯΛબͿ΂͖Ͱ͔͢ʁ


  • ͝ॕّାʹॻ͘Ѽ໊͸ͲͷΑ͏ʹॻ͘΂͖Ͱ͔͢ʁ


  • ଞʹ஫ҙ఺͸͋Γ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 21. Amazon Bedrock ʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 22. Amazon Bedrock
  • AWS্Ͱར༻Ͱ͖Δੜ੒AIαʔϏε

  View full-size slide

 23. Amazon Bedrock ͷಛ௃
  • ओཁͳੜ੒AIͷجװϞσϧΛར༻Մೳ


  • Amazon: Titan


  • AI21 Labs: Jurassic-2


  • Anthropic: Claude


  • Meta: Llama 2


  • Cohere: Command


  • Stability AI: Stable Diffusion (ը૾ੜ੒)

  View full-size slide

 24. Amazon Bedrock ͷಛ௃
  • VPC಺͔ΒɺΤϯυϙΠϯτܦ༝ͰΞΫηεՄೳ

  View full-size slide

 25. Amazon Bedrock ͷಛ௃
  • PlayGroundͰಈ࡞֬ೝ

  View full-size slide

 26. Amazon Bedrock ͷಛ௃
  • Custom modelͰϑΝΠϯνϡʔχϯάՄೳ

  View full-size slide

 27. Amazon Bedrock ͷಛ௃
  • Provisioned ThroughputͰࣄલੑೳ֬อՄೳ

  View full-size slide

 28. Amazon Bedrock ͷಛ௃
  • ηΩϡϦςΟͷ֬อ


  • https://aws.amazon.com/jp/bedrock/security-compliance/


  • ίϯςϯπ͕جװϞσϧͷ޲্΍αʔυύʔςΟ΁ڞ༗͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ
  ͍ͱ໌ݴ͞Ε͍ͯΔ


  • GDPR ΍ HIPAA ͳͲͷҰൠతͳίϯϓϥΠΞϯεඪ४ʹରԠ


  • σʔλ͸ৗʹ҉߸Խ


  • CloudWatch΍CloudTrailΛ࢖ͬͯΨόφϯε΍؂ࠪʹରԠՄೳ

  View full-size slide

 29. Claude2͸νϟοταʔϏε΋ల։
  • https://claude.ai


  • ChatGPTͱಉ༷ʹɺ೔ຊޠ࢖͑·͢ɻ

  View full-size slide

 30. ࣗવݴޠॲཧͷجૅ

  View full-size slide

 31. ੜ੒AIʹབྷΉॲཧ


  View full-size slide

 32. ੜ੒AIʹབྷΉॲཧ


  = Embedding

  View full-size slide

 33. Embedding (ຒΊࠐΈ)
  • ςΩετจࣈྻΛɺଟ࣍ݩͷ਺஋ϕΫτϧʹม׵͢Δ͜ͱ


  • ҙຯͷ͍ۙ୯ޠಉ࢜͸ɺޓ͍ʹ͍ۙϕΫτϧ্ۭؒʹ഑ஔ͞ΕΔ͜ͱ
  Ͱɺ͍ۙҙຯͷݕࡧ౳ͰҖྗΛൃش͢Δɻ


  • OpenAI͸ɺݴޠϞσϧͷ܇࿅աఔͰɺେྔͷςΩετσʔλΛ୯ޠ
  ΍จষ͕ͲͷΑ͏ʹؔ࿈͠߹͍ͬͯΔ͔Λֶश͍ͯ͠Δɻ
  (Embeddingͷֶश)
  ͓͸Α͏ → [0.008031543, -0.00587116, … , -0.0040030633]

  View full-size slide

 34. Word2Vec
  • ୯ޠΛϕΫτϧԽ


  • ୯ޠͷҙຯΛఆྔతʹ೺Ѳ͢Δ͜ͱ͕Մೳ


  • ʮԦ༷ʯ-ʮஉੑʯ+ʮঁੑʯ=ʮঁԦʯ


  • Word2VecͷϞσϧ͸ͨ͘͞Μެ։͞Ε͍ͯΔ


  • จষ͔Β୯ޠʹ෼͚Δॲཧ͸ɺผ్ܗଶૉղੳͰʮ෼͔ͪॻ͖ʯΛߦ͏͜ͱ͕
  ଟ͍


  • MeCab / Janome ౳Ͱ࣮ࢪ

  View full-size slide

 35. OpenAIͷEmbedding
  • จষΛʮτʔΫϯʯʹ෼͚Δ


  • ୯ޠ΍۟ಡ఺ͳͲ͕ɺͦΕͧΕҰҙͷ਺஋ID (=τʔΫϯ) ʹม׵


  • ʮτʔΫϯʯ͕ར༻ྉʹؔΘΔ


  • ʮτʔΫϯʯຖʹEmbedding


  • Embeddingࣗମ΋ֶशʹΑͬͯ֫ಘ͍ͯ͘͠


  • Embedding݁ՌͷϕΫτϧΛ࢖ֶͬͯश


  • GPT౳ͷݴޠϞσϧͷֶश

  View full-size slide

 36. ݴޠϞσϧͷத֩: Transformer
  ग़య"TIJTI7BTXBOJ FUBMl"UUFOUJPO*T"MM:PV/FFEz /*14

  IUUQTBSYJWPSHBCT

  View full-size slide

 37. Vector Store
  • ϕΫτϧσʔλΛอଘɾݕࡧ͢ΔͨΊͷσʔλϕʔε


  • େྔͷจষΛEmbedding


  • → େྔͷϕΫτϧσʔλ͕ग़དྷ্͕Δ


  • ۙ೥ɺVector StoreͷαʔϏε͕ଟ͘ొ৔͖͍ͯͯ͠Δ

  View full-size slide

 38. ੜ੒AIͱ͏·͘෇͖߹͏ʹ͸ʁ

  View full-size slide

 39. ݕ౼͢΂͖͜ͱ
  • ϓϩϯϓτɺΊͪΌେࣄ


  • ੜ੒AIར༻ΨΠυϥΠϯΛߟ͑Δ


  • τʔΫϯͷਪఆ


  • εςʔλενΣοΫ

  View full-size slide

 40. ੜ੒AIར༻ΨΠυϥΠϯ
  • ೔ຊσΟʔϓϥʔχϯάڠձ͕ެ
  ։͍ͯ͠Δ


  • https://www.jdla.org/document/

  View full-size slide

 41. ଞͷձࣾͷΨΠυϥΠϯ΋ࢀߟʹ
  • Ϋϥεϝιου͕ެ։͍ͯ͠Δ


  • https://dev.classmethod.jp/
  articles/guideline-for-use-of-ai-
  services/

  View full-size slide

 42. τʔΫϯͷਪఆ
  • https://platform.openai.com/
  tokenizer


  • Ͳͷ͘Β͍ͷτʔΫϯ͕͔͔Δ͔ਪఆ


  • ར༻ྉ΍rate limitͷࢀߟʹ

  View full-size slide

 43. τʔΫϯͷਪఆ
  • https://dev.classmethod.jp/articles/
  claude-token-count/


  • AnthropicͷϞσϧ͸SDKͰਪఆ

  View full-size slide

 44. εςʔλενΣοΫ
  • BedrockͷαʔϏε͕མ͍ͪͯΔ
  ͔ͳͱࢥͬͨΒɺ͜͜ΛνΣοΫ


  • https://health.aws.amazon.com/
  health/home

  View full-size slide

 45. ͦΕͰ͸ɺϋϯζΦϯ


  ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 46. ࠓճ͸ΦϨΰϯ(us-west-2)Λར༻͠·͢

  View full-size slide

 47. Ϟσϧ΁ͷΞΫηεڐՄΛग़͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 48. AnthropicͷϞσϧ͸ผ్ϢʔεέʔεΛొ࿥͠
  ·͢

  View full-size slide

 49. ར༻ՄೳͳϞσϧʹνΣοΫΛೖΕͯઃఆ͠·
  ͠ΐ͏

  View full-size slide

 50. • ར༻ਃ੥͕ଟ͗͢ΔͱΤϥʔʹͳΔ৔߹͕͋Γ·͢ɻ࣌ؒΛ͓͍ͯ
  Available to request ʹͳͬͨΒ࠶ਃ੥͠·͠ΐ͏ɻ
  Access grantedʹͳͬͨΒOKͰ͢

  View full-size slide