Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

頑張らないScala

 頑張らないScala

2016-04-26, #ichigayageek

Kazunori Otani

April 26, 2016
Tweet

More Decks by Kazunori Otani

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ؤுΒͳ͍4DBMB
  JDIJHBZBHFFL
  !LBU[DIBOH 70:"(&(3061

  View Slide

 2. "CPVU
  ✓ !LBU[DIBOH
  ✓ 70:"(&(3061
  ✓ ;VDLT ޿ࠂ഑৴ۀ

  ✓ #PVMEFSJOHڃ

  View Slide

 3. View Slide

 4. 2͋ͳͨʹͱͬͯͷ
  4DBMBͱ͸ʁ

  View Slide

 5. ΦϒδΣΫτࢦ޲ݴޠ

  View Slide

 6. ੩తܕ෇͚Λߦ͏
  ؔ਺ܕݴޠ

  View Slide

 7. ϕλʔδϟό

  View Slide

 8. ΦϒδΣΫτࢦ޲ݴޠ
  ੩తܕ෇͚ؔ਺ܕݴޠ
  ϕλʔδϟό

  View Slide

 9. ೥Զௐ΂

  View Slide

 10. 2͋ͳͨʹͱͬͯͷ
  4DBMB[ͱ͸ʁ

  View Slide

 11. 4DBMB[
  ศརϥΠϒϥϦ

  View Slide

 12. 2"LLBʁ

  View Slide

 13. "DUPS
  ͠Βͳͯ͘΋ͳΜͱ͔ͳΔ

  View Slide

 14. ͍ͭͰʹ
  4QBSL
  ࢖Θͳͯ͘΋ͳΜͱ͔ͳΔ

  View Slide

 15. 2΢ΣϒΞϓϦέʔγϣϯ͸
  ԿͰ࣮૷͢Δʁ

  View Slide

 16. ΢ΣϒΞϓϦέʔγϣϯ
  ϑϨʔϜϫʔΫ
  4FSWMFU

  View Slide

 17. ͜͜Ͱڍख
  1MBZ✋WT4FSWMFU✋

  View Slide

 18. ͜͜Ͱڍख✋
  1MBZWT4FSWMFU

  View Slide

 19. ͜͜Ͱڍख✋
  1MBZWT4FSWMFU

  View Slide

 20. 2ςεςΟϯά
  ϑϨʔϜϫʔΫ
  ʜ͸4DBMB5FTUʁ

  View Slide

 21. IUUQTHJUIVCDPNUEECDTDBMBTDBMBUFTU

  View Slide

 22. 'SFF4QFD
  Α͍

  View Slide

 23. ϞοΫ ϑΟΫενϟ
  ೉͍͠

  View Slide

 24. ඼࣭ΛͲ͏୲อ͢Δʁ
  νʔϜશମͰΧόʔ

  View Slide

 25. 2͋ͳͨʹͱͬͯͷ
  TCUͱ͸ʁ

  View Slide

 26. TCU
  ίϯύΠϥ ൺֱత஗͘ͳ͍

  View Slide

 27. TCUQMVHJO
  NBLFpMFͰ͕Μ͹Ε

  View Slide

 28. ྫ"84-BNCEB

  View Slide

 29. ྫ"84-BNCEB
  ʜͰɺHJUCSBODIͷ໊લͰ4
  ʹύε੾ͬͯKBSΛಥͬࠐΜͰ
  εςʔδϯά؀ڥతʹѻ͍͍ͨ

  View Slide

 30. ύϑΥʔϚϯεରࡦ
  ($ରࡦ WBMEFG

  View Slide

 31. ύϑΥʔϚϯεରࡦ
  ՝ۚͰղܾ

  View Slide

 32. ಈ͍ͯΔ͠ɺ͍͍ͷͰ͸

  View Slide

 33. ʮ͜͏΍ΓΌ͍͍͡ΌΜʯ
  վળͷ༨஍͕͋Δ

  View Slide

 34. ·ͱΊ

  View Slide

 35. ຊ೔ͷ·ͱΊ
  ɾ4DBMBϕλʔδϟό
  ɾ4DBMB[ศར
  ɾTCUίϯύΠϧ଎౓
  ɾࠔͬͨΒ՝ۚ
  ɾ͍Ζ͍Ζ͋ΔKPJOVT

  View Slide

 36. ίετΛԼ͛Δ
  ߈Ί΍͘͢͢Δ

  View Slide

 37. View Slide