Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

サービスづくりのすべてを学ぶ新卒研修 #師弟登壇2018

サービスづくりのすべてを学ぶ新卒研修 #師弟登壇2018

師弟登壇2018 【若手エンジニアの集い】 の発表資料です。

Wantedly 2017年の新卒研修の考え方と内容についてお話しました。

https://pepabo.connpass.com/event/74938/

Yoshinori Kawasaki

January 21, 2018
Tweet

More Decks by Yoshinori Kawasaki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  αʔϏεͮ͘Γͷ͢΂ͯΛ
  ֶͿ৽ଔݚम
  ࢣఋొஃ2018
  Yoshinori Kawasaki (@kawasy)

  View Slide

 2. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  2

  View Slide

 3. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  3

  View Slide

 4. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  4
  ࣗݾ঺հ
  ઒࡚ ఓل
  ΢ΥϯςουϦʔגࣜձࣾ औక໾CTO (@kawasy)
  2012೥4݄ΑΓϏδωεSNSʮWantedlyʯͷ։ൃɾӡӦ
  ʹࢀըɻ։ൃɺϚʔέɺ࠾༻ɾҭ੒ͳͲɺϓϩμΫτͱ
  ૊৫ͮ͘Γʹ෯޿͘ܞΘΔɻ
  ࠷ۙͷकඋൣғ͸࠾༻ͱSREɻ

  View Slide

 5. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  5
  ࠓ೔ͷΞδΣϯμ
  - ৽ଔݚमͷߟ͑ํ
  - ৽ଔݚमͷ಺༰
  - ͦͷଞͷҭ੒ͷ࢓૊Έ

  View Slide

 6. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  6
  ৽ଔݚमͷߟ͑ํ

  View Slide

 7. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  7
  ໨ࢦ͍ͯ͠Δ΋ͷ
  - Wantedlyͷϝϯόʔͱͯ͠੒ՌΛ͍ͩͯͨ͘͠Ί
  ͷجૅମྗΛ਎ʹ͚ͭΔ
  - Ծʹ5೥ޙ10೥ޙʹWantedlyΛඈͼཱͭͱ͖͕དྷ
  ͨͱͯ͠΋ɺͲΜͳ؀ڥͰ΋׆༂Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  - ཪςʔϚʮࣗ෼͕͏͚͔ͨͬͨ৽ଔݚमʯ

  View Slide

 8. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  8
  લఏ: ਓ
  - ৽ଔೖࣾ͸2015೥͕ୈ1ظ
  - 2017೥͸ΤϯδχΞ৬4໊ɺϏδωε৬2໊
  - ΠϯλʔϯΛ௨࣮ͯ͡ફܦݧ๛෋ͳϝϯόʔ΋ଟ͍
  - 2018೥͸ΤϯδχΞ৬10໊ɺϏδωε৬2໊ͷ༧ఆ

  View Slide

 9. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  9
  લఏ: ഑ଐνʔϜͰͷར༻ٕज़͸όϥπΩ͕͋Δ
  - PeopleνʔϜ
  - Go, Python, Ruby, C++, Open CV, Swift, Java, …
  - Visit νʔϜ
  - Ruby, React, Obj-C, Swift, Java, Kotlin, …
  - Infrastructure νʔϜ
  - Docker, Kubernetes, AWS, GCP, Golang, …

  View Slide

 10. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  10
  “ΤϯδχΞ͸ɺϏδωεSNS Wantedlyͷ
  αʔϏεՁ஋ΛߴΊɺ1ਓͰ΋ଟ͘ͷਓʹಧ͚Δ໾ׂΛ୲͍ͬͯ·͢ɻ
  ΑΓྑ͍αʔϏεʹ͢ΔͨΊʹɺ΋ͷΛ࡞Δਓ͕ɺ
  ࣗΒߟ͑ͯ໰୊ղܾΛ͢Δ͜ͱΛେ੾ʹ͍ͯ͠·͢ɻ
  Ϣʔβͷ՝୊ൃݟ͔Β࢝·ΓɺࢪࡦཱҊɺ։ൃɺԾઆݕূɺσʔλ෼ੳͳͲɺ
  اը͔Βվળ·ͰશͯͷϓϩηεʹܞΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ”
  લఏ: ΤϯδχΞʹظ଴͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
  ৽ଔ࠾༻ϖʔδΑΓൈਮ
  IUUQTXBOUFEMZJODDPNKBOFXHSBETFOHJOFFS

  View Slide

 11. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  11
  ݚमͷਐΊํ
  - ߨٛʴ՝୊ܗࣜ
  - ࣾ಺ͷ֤෦ॺɾνʔϜͰ׆༂͍ͯ͠ΔϦʔμʔ͔ΒֶͿ
  - 4݄͔Β5݄ͷ಄·Ͱ
  - νʔϜʹ΋͙͢഑ଐ
  - ࣮ફΛ௨ͯ͡ܦݧΛੵΈͳ͕Β࢓ࣄͷਐΊํΛ਎ʹ͚͍ͭͯ͘
  - Ϧʔμʔͱͷຖिͷ1on1Λ௨ͯ͡੒௕͍ͯ͘͠

  View Slide

 12. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  12
  ৽ଔݚमͷ಺༰

  View Slide

 13. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  13
  શ৬छڞ௨
  - ໨త
  - جૅεΩϧͷशಘ
  - ձࣾͷ͜ͱΛ෯޿͘ཧղ͢Δ
  - ಺༰
  - ʮϏδωεϚφʔʯ
  - ʮ໨ඪͷݐͯํͱม͑ํ ʯ
  - ʮϚʔέςΟϯάʹ͍ͭͯʯ
  - ʮΠϯλϥΫγϣϯσβΠϯɾϓϩτλΠϐϯάϫʔΫγϣοϓʯ
  - ʮManaging Your Leader (্࢘ΛϚωʔδ͢Δํ๏)ʯ
  - ʮWantedly ͷϏδωεϞσϧʯ
  - ʮ޿ใɾPRೖ໳ʯ
  - ʮExcelɾPowerPointݚमʯ
  - ʮ஌͓͍ͬͯͯ΄͍͠ձܭͱ਺ࣈͷ࿩ʯ

  View Slide

 14. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  14
  ΤϯδχΞ৬
  - ໨త
  - ͲΜͳνʔϜʹॴଐͯ͠΋ඞཁʹͳΔٕज़ɾߟ͑ํ
  - νʔϜͰͷ࣮ફͷதͰ͸ͳ͔ͳ͔਎ʹ͚ͭΒΕͳ͍͜ͱ
  - ಺༰
  - ʮWantedlyͷΠϯϑϥͱπʔϧʯ
  - ʮBigQuery & SQL σʔλ෼ੳ100ຊϊοΫʯ
  - ʮڏӫͷࢦඪͱߦಈʹͭͳ͕Δࢦඪʯ
  - ʮ৽ଔΤϯδχΞʹ஌͍ͬͯͯཉ͍͜͠ͱ ίϯϐϡʔλՊֶͷجૅʯ
  - ʮࣾ಺ISUCONʯ

  View Slide

 15. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  15
  ࣮ࡍͷࢿྉɾissueΛνϥݟͤ͠·͢

  View Slide

 16. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  16
  ϚʔέςΟϯάʹ͍ͭͯ

  View Slide

 17. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  17
  σʔλ෼ੳ100ຊϊοΫ
  - ࣮ࡍʹ͸40໰ͩͬͨ
  - ໨త
  - BigQuery / SQL ʹ׳ΕΔ
  - WebαʔϏεͷ෼ੳʹ׳ΕΔ
  - Wantedlyͷσʔλߏ଄ʹ׳ΕΔ
  - ໰୊ྫ
  - ʮ2017೥2݄ʹར༻͍͚ͯͨ͠Ͳɺ
  3݄͸ΞΫηεͤͣɺ4݄͸ར༻͠
  ͨϢʔβͷ਺͸ʁ·ͨ2݄ʹར༻͠
  ͨϢʔβͱͷׂ߹͸ʁ(ϦβϨΫ
  γϣϯ)ʯ
  ޷ධͩͬͨͷͰޙʹެ։Πϕϯτͱͯ͠΋࣮ࢪ

  View Slide

 18. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  18
  RΛ࢖ͬͨA/BςετͷͨΊͷ౷ܭֶ

  View Slide

 19. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  19
  σʔλ෼ੳ100ຊϊοΫ
  - ࣮ࡍʹ͸40໰
  - ໨త
  - BigQuery / SQL ʹ׳ΕΔ
  - WebαʔϏεͷ෼ੳʹ׳ΕΔ
  - Wantedlyͷσʔλߏ଄ʹ׳ΕΔ
  - ໰୊ྫ
  - ʮ2017೥2݄ʹར༻͍͚ͯͨ͠Ͳɺ
  3݄͸ΞΫηεͤͣɺ4݄͸ར༻͠
  ͨϢʔβͷ਺͸ʁ·ͨ2݄ʹར༻͠
  ͨϢʔβͱͷׂ߹͸ʁ(ϦβϨΫ
  γϣϯ)ʯ
  ޷ධͩͬͨͷͰޙʹެ։Πϕϯτͱͯ͠΋࣮ࢪ

  View Slide

 20. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  20
  ࣾ಺ISUCON
  - ໨త
  - (ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ͕)ී
  ஈ৮Βͳ͍)Πϯϑϥ૚ʹ৮Δͯཧ
  ղΛਂΊΔػձ
  - ಉظ2ਓͰνʔϜΛ૊ΜͰɺ૬ޓཧ
  ղ
  - ໰୊
  - pixiv͞Μͷެ։͍ͯ͠Δ໰୊Λར
  ༻ʢ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʣ
  [email protected]

  View Slide

 21. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  21
  (ձ৔ʹ͍ΔํݶఆͰ΋ͬͱݟͤ·͢)

  View Slide

 22. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  22
  ͦͷଞͷҭ੒ͷ࢓૊Έ
  - ॻ੶ߪೖ
  - ೖࣾલ͔Β΋࢖͑Δ
  - ଎शձ
  - ৽͍ٕ͠ज़Λࣾ಺ʹ޿ΊΔɺֶͿͨΊͷҰൠެ։ษڧձ
  - ࠷ۙͷςʔϚʮڧԽֶशʯʮαʔόαΠυϨϯμϦϯάʯʮReactorKitʯ
  - ि࣍1on1ϛʔςΟϯά
  - Ϧʔμʔͱ૬ஊ΍ظ଴͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛ࿩͢ػձ
  - ର֎৘ใൃ৴ͷػձ
  - ϒϩάɺษڧձొஃɺOSSެ։΍ɺٕज़ಉਓࢽͷࣥච͕ਪ঑͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 23. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  23
  ͓ΘΓʹ

  View Slide

 24. 2018.1.21 | ©2018 Wantedly, Inc.
  24
  ·ͱΊ
  - WantedlyͰͷ2017೥ͷ৽ଔݚमʹ͍ͭͯ঺հ͠
  ·ͨ͠
  - ΤϯδχΞ΋ٕज़͚ͩͰͳ͘ɺσβΠϯɺϚʔέ
  ςΟϯάɺࣄۀͮ͘ΓͳͲ෯޿͍ࢹ఺Ͱֶͼ·͢

  View Slide