$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20220506鹿児島国際大学地域創生_共有用

 20220506鹿児島国際大学地域創生_共有用

かざり

May 16, 2022
Tweet

More Decks by かざり

Other Decks in Education

Transcript

 1. ෱ ౡ Ֆ ࡙ ཬ ײ ৘ Ո

 2. ײ ৘ ʹ ಈ ͔ ͞ Ε ΍ ͢ ͍

  ਓ ײ ৘ ͕ ͢ ͙ ද ໘ ʹ ग़ Δ ਓ
 3. Ұ ۝ ۝ ࡾ ೥ େ ۱ ൒ ౡ

  ࣛ ԰ ࢢ ग़ ਎ Ұ ਓ ࢠ ಡ ॻ ɹ ө ը ؑ ৆ ɹ Ի ָ
 4. ஀ੜʙݱࡏ େ ۱ Ͱ ஀ ੜ ࡀ ྆ ਌

  ཭ ࠗ খֶ ӡ ಈ ಘ ҙ தֶ ό ε έ ෦ ߴߍ ઌ ഐ ͱ ᎍ Ί Δ େֶ Π ϯ λ ϯ
 5. ϲ݄ͷ௕ظΠϯλʔϯγοϓ

 6. ৽نࣄۀ্ཱͪ͛ '6563&$&/5&3 ۽ຊݝࢹ࡯ ࣾ಺ݚमΛاը

 7. None
 8. ίϛϡχςΟʔϧʔϜίϛϡࣨ

 9. ΠϕϯτʹੵۃతʹࢀՃ

 10. ֶ಺ͷϓϨθϯΠϕϯτʹొஃ ֶੜελοϑ

 11. রࠃਆࣾͷቭঁ͞Μ ϢχΫϩ ՆࡇΓͷग़ళ

 12. ୯Ґ଍Γͣଔۀอཹ

 13. ೆ۝भࢢӲѧொʛ͍͑ொ

 14. None
 15. ᶃݸਓࣄۀओʛ͔͙͟Δ· ᶄ஍Ҭ͓͜͠ڠྗୂ

 16. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ ߨࢣήετεϐʔΧʔ ҰॹʹܭըΛཱͯΔ ৘ใൃ৴αϙʔτ ࿩͢ Ұॹʹ ߟ͑Δ ʨ ʨ ॻ͘

  ʨ
 17. None
 18. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ ߨࢣήετεϐʔΧʔ ҰॹʹܭըΛཱͯΔ ৘ใൃ৴αϙʔτ ࿩͢ Ұॹʹ ߟ͑Δ ʨ ʨ ॻ͘

  ʨ
 19. ͭ͞·ொʛඞཁͳͻͱʹ࣮֬ʹ৘ใΛಧ͚Δ

 20. ࣛࣇౡࢢʛൃ৴ྗ61ߨ࠲

 21. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ ߨࢣήετεϐʔΧʔ ҰॹʹܭըΛཱͯΔ ৘ใൃ৴αϙʔτ ࿩͢ Ұॹʹ ߟ͑Δ ʨ ʨ ॻ͘

  ʨ
 22. ᶃݸਓࣄۀओʛ͔͙͟Δ· ᶄ஍Ҭ͓͜͠ڠྗୂ

 23. ஍Ҭ͓͜͠ڠྗୂͱ͸ʁ

 24. None
 25. ࣦ ഊ ͠ ͯ ΋ ͠ ͳ ͘ ͯ ΋

   ੒ ޭ ͠ ͯ ΋ ͠ ͳ ͘ ͯ ΋ ॴ Ḩ ਓ ؒ ͨ ͔ ͕ ਓ ੜ
 26. ͳ Μ Ͱ ͦ Μ ͳ ʹ ׆ ൃ త

  ͳ ͷ ʁ ͢ ͝ ͍ ߦ ಈ ྗ ͩ Α Ͷ 
 27. ॴ Ḩ ਓ ؒ ͨ ͔ ͕ ਓ ੜ

 28. ΠϕϯτʹੵۃతʹࢀՃ

 29. ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ ͭͷָ͍͠Λൃݟʂ ʮ࣍΋ߦͬͨΒɺ·ָ͍͔ͨ͠΋ʯ ࠓ೔ָ͕͍͔͠Βɺ͖ͬͱ໌೔΋

 30. ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ ߦಈΛى͜͢ ʹઈରʹ੒ޭ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ʁ উ཰͸͋Γಘͳ͍

 31. ࣦഊ͢Δ ʹࣗ෼͚͕ͩѱ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍ ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ ঢ়گ΍؀ڥʹ ࠨӈ͞ΕΔ৔໘΋ଟʑ͋Δ

 32. ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ

 33. ετϨϯάεϑΝΠϯμʔ

 34. None
 35. None
 36. None
 37. None
 38. None
 39.   

 40. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ ߨࢣήετεϐʔΧʔ ҰॹʹܭըΛཱͯΔ ৘ใൃ৴αϙʔτ ࿩͢ Ұॹʹ ߟ͑Δ ʨ ʨ ॻ͘

  ʨ
 41. ࠷্ࢤ޲ ະདྷࢤ޲ ઓུੑ ண૝ ऩू৺

 42. ࠷্ࢤ޲ ະདྷࢤ޲ ઓུੑ ண૝ ऩू৺

 43. ࠷্ࢤ޲ ະདྷࢤ޲ ઓུੑ ண૝ ऩू৺

 44. ࠷্ࢤ޲ ະདྷࢤ޲ ઓུੑ ண૝ ऩू৺

 45. None
 46. ਌Λࣺͯ·͠ΐ͏ ਫ਼ਆతʹ͖ͬͺΓͱԑΛ੾Δ

 47. None