$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20220506鹿児島国際大学地域創生_共有用

 20220506鹿児島国際大学地域創生_共有用

かざり

May 16, 2022
Tweet

More Decks by かざり

Other Decks in Education

Transcript
 1. Ֆ


  ײ

  Ո

  View Slide

 2. ײ

  ʹ

  ͔
  ͞
  Ε
  ΍
  ͢
  ͍


  ײ

  ͕
  ͢
  ͙


  ʹ

  Δ

  View Slide

 3. Ұ
  ۝
  ۝
  ۱  ԰
  Ұ

  ɹ
  ө
  ը
  ؑ

  ɹ
  Ի
  ָ

  View Slide

 4. ஀ੜʙݱࡏ


  ۱
  Ͱ  খֶ
  ӡ


  ҙ
  தֶ
  ό
  ε
  έ

  ߴߍ


  ͱ

  Ί
  Δ
  େֶ
  Π
  ϯ
  λ
  ϯ

  View Slide

 5. ϲ݄ͷ௕ظΠϯλʔϯγοϓ

  View Slide

 6. ৽نࣄۀ্ཱͪ͛
  '6563&$&/5&3
  ۽ຊݝࢹ࡯
  ࣾ಺ݚमΛاը

  View Slide

 7. View Slide

 8. ίϛϡχςΟʔϧʔϜίϛϡࣨ

  View Slide

 9. ΠϕϯτʹੵۃతʹࢀՃ

  View Slide

 10. ֶ಺ͷϓϨθϯΠϕϯτʹొஃ
  ֶੜελοϑ

  View Slide

 11. রࠃਆࣾͷቭঁ͞Μ
  ϢχΫϩ
  ՆࡇΓͷग़ళ

  View Slide

 12. ୯Ґ଍Γͣଔۀอཹ

  View Slide

 13. ೆ۝भࢢӲѧொʛ͍͑ொ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ᶃݸਓࣄۀओʛ͔͙͟Δ·
  ᶄ஍Ҭ͓͜͠ڠྗୂ

  View Slide

 16. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ
  ߨࢣήετεϐʔΧʔ
  ҰॹʹܭըΛཱͯΔ
  ৘ใൃ৴αϙʔτ
  ࿩͢
  Ұॹʹ
  ߟ͑Δ
  ʨ
  ʨ
  ॻ͘
  ʨ

  View Slide

 17. View Slide

 18. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ
  ߨࢣήετεϐʔΧʔ
  ҰॹʹܭըΛཱͯΔ
  ৘ใൃ৴αϙʔτ
  ࿩͢
  Ұॹʹ
  ߟ͑Δ
  ʨ
  ʨ
  ॻ͘
  ʨ

  View Slide

 19. ͭ͞·ொʛඞཁͳͻͱʹ࣮֬ʹ৘ใΛಧ͚Δ

  View Slide

 20. ࣛࣇౡࢢʛൃ৴ྗ61ߨ࠲

  View Slide

 21. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ
  ߨࢣήετεϐʔΧʔ
  ҰॹʹܭըΛཱͯΔ
  ৘ใൃ৴αϙʔτ
  ࿩͢
  Ұॹʹ
  ߟ͑Δ
  ʨ
  ʨ
  ॻ͘
  ʨ

  View Slide

 22. ᶃݸਓࣄۀओʛ͔͙͟Δ·
  ᶄ஍Ҭ͓͜͠ڠྗୂ

  View Slide

 23. ஍Ҭ͓͜͠ڠྗୂͱ͸ʁ

  View Slide

 24. View Slide 25. ͠
  ͯ
  ΋
  ͠
  ͳ
  ͘
  ͯ
  ΋


  ޭ
  ͠
  ͯ
  ΋
  ͠
  ͳ
  ͘
  ͯ
  ΋
  ؒ

  ͨ
  ͔
  ͕


  View Slide

 26. ͳ
  Μ
  Ͱ
  ͦ
  Μ
  ͳ
  ʹ
  ׆


  ͳ
  ͷ
  ʁ
  ͢
  ͝
  ͍
  ߦ


  ͩ
  Α
  Ͷ

  View Slide
 27. ؒ

  ͨ
  ͔
  ͕


  View Slide

 28. ΠϕϯτʹੵۃతʹࢀՃ

  View Slide

 29. ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ
  ͭͷָ͍͠Λൃݟʂ
  ʮ࣍΋ߦͬͨΒɺ·ָ͍͔ͨ͠΋ʯ
  ࠓ೔ָ͕͍͔͠Βɺ͖ͬͱ໌೔΋

  View Slide

 30. ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ
  ߦಈΛى͜͢
  ʹઈରʹ੒ޭ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ʁ
  উ཰͸͋Γಘͳ͍

  View Slide

 31. ࣦഊ͢Δ
  ʹࣗ෼͚͕ͩѱ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍
  ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ
  ঢ়گ΍؀ڥʹ
  ࠨӈ͞ΕΔ৔໘΋ଟʑ͋Δ

  View Slide

 32. ߦಈͰ͖ͨཧ༝ʁ

  View Slide

 33. ετϨϯάεϑΝΠϯμʔ

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. ϒϩάऔࡐΠϯλϏϡʔ
  ߨࢣήετεϐʔΧʔ
  ҰॹʹܭըΛཱͯΔ
  ৘ใൃ৴αϙʔτ
  ࿩͢
  Ұॹʹ
  ߟ͑Δ
  ʨ
  ʨ
  ॻ͘
  ʨ

  View Slide

 41. ࠷্ࢤ޲
  ະདྷࢤ޲
  ઓུੑ
  ண૝
  ऩू৺

  View Slide

 42. ࠷্ࢤ޲
  ະདྷࢤ޲
  ઓུੑ
  ண૝
  ऩू৺

  View Slide

 43. ࠷্ࢤ޲
  ະདྷࢤ޲
  ઓུੑ
  ண૝
  ऩू৺

  View Slide

 44. ࠷্ࢤ޲
  ະདྷࢤ޲
  ઓུੑ
  ண૝
  ऩू৺

  View Slide

 45. View Slide

 46. ਌Λࣺͯ·͠ΐ͏
  ਫ਼ਆతʹ͖ͬͺΓͱԑΛ੾Δ

  View Slide

 47. View Slide