Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vue.js 続・大規模アプリ開発

kazupon
December 04, 2018

Vue.js 続・大規模アプリ開発

kazupon

December 04, 2018
Tweet

More Decks by kazupon

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vue.js
  ଓɾେن໛ΞϓϦ։ൃ
  2018.12.04
  @kazupon
  ReproTech #5

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. kazupon
  Vue.js ίΞνʔϜϝϯό
  Vue.js ೔ຊϢʔβʔάϧʔϓ୅ද
  vue-i18n OSS։ൃऀ
  vuejs/jp.vuejs.org ϝϯςφ
  @kazu_pon kazupon

  View Slide

 4. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 5. ςʔϚ: Frontend Reliability

  View Slide

 6. Vue.jsຊମ Vue Router Vuex Vue CLI
  ༷ʑͳن໛ʹରԠ͠΍͘͢ɺ͔ͭॊೈੑΛ͍࣋ͬͯΔ
  খن໛ େن໛
  ϓϩάϨογϒϑϨʔϜϫʔΫ
  தن໛

  View Slide

 7. • தɾେن໛޲͚ͳΞϓϦ։ൃ͸ɺ݁ߏΧ
  ΦεʹͳΓ΍͍͢
  ॊೈ͗͢Δ൓໘…

  View Slide

 8. • தɾେن໛޲͚ͷΞ
  ϓϦ։ൃʹ͍ͭͯ
  • Vue.jsೖ໳:

  8ষɺ9ষɺ10ষ ʹ
  ର͢Δิ଍తͳ͜ͱ
  Λ
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 9. தɾେن໛޲͚
  ΞϓϦ։ൃ
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 10. • Ұൠతʹதن໛Ҏ্ͷΞϓϦ։ൃͰ͸ɺ
  ෳ਺ਓͰ։ൃ͢Δ
  • ͜ͷͨΊɺΞϓϦέʔγϣϯϑϨʔϜϫʔ
  ΫͰ͸ɺੜ࢈ੑ΍ϝϯςφϯεੑΛߟྀ
  ͨ͠΋ͷʹͳ͍ͬͯΔ
  ҰൠతͳΞϓϦέʔγϣϯϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 11. • ։ൃπʔϧ
  • ܕγεςϜ
  • σʔλӬଓԽ
  • ςετ
  • σόοά
  • Ϗϧυ
  ΞϓϦέʔγϣϯϑϨʔϜϫʔΫ͕ఏڙ͢Δ߲໨
  • ίʔσΟϯάΨΠυ
  ϥΠϯ
  • ن໿
  • σβΠϯύλʔϯ
  • ϕετϓϥΫςΟε
  • ࠃࡍԽ

  View Slide

 12. • ࠷ॳ͔ΒϑϧελοΫʹαϙʔτ͍ͯ͠
  ͳ͍
  • ͨͩɺVue.jsͱͯ͠ެࣜʹఏڙ͍ͯ͠Δ΋
  ͷ͕͋Δ
  Vue.js͸ϓϩάϨογϒϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 13. • ։ൃπʔϧ: Vue CLI
  • ελΠϧΨΠυ / ίʔσΟϯάΨΠυϥΠϯ:

  eslint-plugin-vue
  • ίϯϙʔωϯτγεςϜ:୯ҰϑΝΠϧίϯϙʔωϯτ
  • ϧʔςΟϯά: Vue Router
  • ঢ়ଶ؅ཧͱσʔλϑϩʔ: Vuex
  • ςετϢʔςΟϦςΟ: Vue Test Utils
  Vue.js͕ఏڙ͢Δ಺༰

  View Slide

 14. • Ϗϧυ(όϯυϥ): 

  Vue Loader / rollup-plugin-vue
  • ΤσΟλ֦ு: Vetur
  • αʔόʔαΠυϨϯμϦϯά
  Vue.js͕ఏڙ͢Δ಺༰
  ͜ΕΒ΍ɺαʔυύʔςΟͷ΋ͷΛඞཁ
  ʹԠͯ͡ಋೖͯ͠ΞϓϦ։ൃΛ͍ͯ͘͠

  View Slide

 15. ΞϓϦ։ൃ:
  ։ൃ؀ڥηοτΞοϓ

  View Slide

 16. ΞϓϦ։ൃʹඞཁͳ΋ͷ
  • ίʔςΟϯά؀ڥ
  • UIϏϧμ
  • ςετ & CI ؀ڥ
  • σόοΨ / ϓϩϑΝΠϥ
  • Ϗϧμ
  • γϡϛϨʔλ

  View Slide

 17. ΞϓϦ։ൃʹඞཁͳ΋ͷ
  • ίʔυ؅ཧπʔϧ
  • Ξηοτ؅ཧ
  • ઃఆ؅ཧ
  • ࠃࡍԽϦιʔε؅ཧ
  ͜͏ͨ͠αϙʔτΛड͚ΒΕΔɺΞϓ
  Ϧ։ൃͷͨΊͷπʔϧ͕ඞཁ

  View Slide

 18. ΞϓϦ։ൃΛ
  αϙʔτ͢Δπʔϧ

  View Slide

 19. • IDE
  • GUI ϕʔεͷ౷߹։ൃ؀ڥ
  • CLI
  • λʔϛφϧΛϕʔεͱͨ͠։ൃ؀ڥ
  Ұൠతʹఏڙ͞Ε͍ͯΔ։ൃ؀ڥπʔϧ

  View Slide

 20. • iOS: XCode
  • Android: Android Studio
  • Windows: Visual Studio
  • Web: Web Storm
  IDE

  View Slide

 21. • Ruby on Rails
  • Angular CLI
  • Create React App
  CLI

  View Slide

 22. • Vue CLI
  • Vue CLI UI
  Vue.js͕ఏڙ͢Δ։ൃ؀ڥπʔϧ
  ͜͏ͨ͠πʔϧͰΞϓϦ։ൃ
  ϓϩδΣΫτΛߏங͠ɺ
  ඞཁʹԠͯ͡ଞͷϥΠϒϥϦɺ
  πʔϧΛ૊Έ߹ΘͤΔ

  View Slide

 23. Vue CLI ͷ
  ৽چͷҧ͍

  View Slide

 24. • Vue CLI v1 ʙ v2
  • ςϯϓϨʔτϕʔε
  • pros:

  ॊೈੑ͕ߴ͍

  ςϯϓϨʔτ࣍ୈͰࣗ༝ʹΧελϚΠζͰ͖Δ
  • cons:

  ϝϯςφϯε͕େม

  πʔϧ΍αʔυϕϯμͷϥΠϒϥϦΛࣗ෼Ͱόʔδϣϯ؅
  ཧ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  چ Vue CLI

  View Slide

 25. • Vue CLI v3 ʙ
  • ϓϥάΠϯϕʔε
  • pros:

  ։ൃ؀ڥͷߏஙɺ֦ுɺϝϯςφϯεָ͕

  ΄ͱΜͲ Vue CLI ͕໘౗ݟͯ͘ΕΔ
  • cons:

  ΤοδͳΧελϚΠζ͕ࠔ೉

  Vue CLI ͷϨʔϧ͔Β֎ΕΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍
  ৽ Vue CLI

  View Slide

 26. • چ Vue CLI ͱ Vue.js ެࣜ webpack ςϯϓ
  ϨʔτΑΓ΋ɺ৽ Vue CLI (Ҏ߱ Vue CLI
  v3 ͱݺͿ) ͷํ͕ɺ֨ஈʹָʂ
  • Ҏ߱Ͱ͸ɺVue CLI v3 ʹΑΔ։ൃ؀ڥ઀
  ηοτΞοϓʹ͍ͭͯิ଍͢Δ

  View Slide

 27. Vue CLI Ͱ
  ߏஙͰ͖Δ
  ඪ४։ൃ؀ڥ

  View Slide

 28. • τϥϯεύΠϥ: Babel
  • ܕγεςϜ: TypeScript
  • Ϧϯτ: ESLint
  • ίʔυϑΥʔϚολ: Prettier
  • ୯ମςετ: Chai / Mocha / Jest
  • E2Eςετ: NightWatch / Cypress
  • Ϗϧυ: webapck
  ։ൃπʔϧ

  View Slide

 29. • ϧʔςΟϯά: Vue Router
  • ঢ়ଶ؅ཧ: Vuex
  • ୯ମςετϢʔςΟϦςΟ: Vue Test Utils
  ϥΠϒϥϦ

  View Slide

 30. • npm / yarn ͷίϚϯυొ࿥
  • ؀ڥม਺ʹΑΔΞϓϦઃఆ؅ཧ
  • .env Ͱ؅ཧՄೳ
  • όοΫΤϯυͷ API ϓϩΩγ؀ڥͷఏڙ
  • vue.config.js Ͱͷઃఆ
  ͦͷଞ

  View Slide

 31. CLIϓϥάΠϯʹΑΔ֦ு
  • ྫ: ࠃࡍԽͷ࢓૊Έ(i18n)Λಋೖ
  vue add i18n
  vue-cli-plugin-i18n my-app1
  scafollding
  &
  Env settings

  View Slide

 32. Vue CLI UI
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 33. Vue CLI UI
  vue ui
  ίϚϯυ࣮ߦ…
  Webϒϥ΢βʹGUIΞϓϦ͕ىಈ

  View Slide

 34. Vue CLI UI Ͱग़དྷΔࣄ
  • Vue CLI ͷ CLI ϕʔεͰग़དྷΔࣄ͸ͻͱ௨
  ΓͰ͖Δ (Vue CLI Λϥοϓͯ͠ಈ࡞)
  • ΞϓϦ։ൃϓϩδΣΫτ࡞੒
  • CLIϓϥάΠϯ௥Ճ
  • ։ൃαʔόͷىಈ
  • ΞϓϦͷϏϧυ
  • webpackͷΠϯεϖΫγϣϯ …ͳͲ

  View Slide

 35. CLI ൛ʹ͸ͳ͍ػೳͷఏڙ
  • GUIϕʔεͷಛੑΛੜ͔ͯ͠ɺҎԼͷΑ͏
  ͳ༷ʑͳػೳΛఏڙ͍ͯ͠Δ
  • ϓϩδΣΫτ؅ཧ
  • GUIϕʔεͷઃఆ
  • CLIϓϥάΠϯͷݕࡧˍҰཡ
  • CLIϓϥάΠϯͷΞοϓσʔτ
  • CLIϓϥάΠϯʹΑΔ։ൃࢧԉ֦ு … ͳͲ

  View Slide

 36. ϓϩδΣΫτ؅ཧ

  View Slide

 37. GUIϕʔεͷઃఆ

  View Slide

 38. CLIϓϥάΠϯݕࡧˍҰཡ

  View Slide

 39. Vue CLI UI ʹΑΔ։ൃࢧԉ
  • i18nϦιʔεͷ؅ཧ (CLIϓϥάΠϯ)

  View Slide

 40. • λʔϛφϧͰ͸ͳ͘ɺGUI ϕʔεͳͷͰί
  Ϛϯυ࣮ߦ͕ۤखͳਓʹ͸༏͍͠
  • ։ൃνʔϜͰۤखҙࣝͷํ͕͍Δ৔߹͸ɺ
  ࢖ͬͯੜ࢈ੑΛߴΊΔͱΑ͍
  • ߏஙͨ͠ϓϩδΣΫτͷ Vue CLI ͱ Vue
  CLI UI ͷฒଘར༻͸Մ
  Vue CLI UI ͸༏͍͠

  View Slide

 41. ͞ΒͳΔ
  ։ൃ؀ڥͷڧԽ

  View Slide

 42. • Visual Studio Code + Vetur ૊Έ߹Θͤਪ

  • Vue ޲͚ʹ࠷దՄ͞Εͨίʔυิ׬
  • SFCͷγϯλοΫεϋΠϥΠτ
  • ڧྗͳ TypeScript ͷܕαϙʔτ
  ίʔσΟϯά؀ڥ

  View Slide

 43. • Chrome + Vue DevTools ਪ঑
  • Chrome DevTools ʹΑΔϓϩϑΝΠϦϯ
  ά
  • Vue DevToolsʹΑΔڧྗͳσόοά؀ڥ
  σόοΨͱϓϩϑΝΠϦϯά

  View Slide

 44. • σϑΥϧτͰ͸ essntial ʹઃఆ͞Ε͍ͯ
  Δ
  • recommended Λਪ঑
  • Vue.js։ൃऀͱίϛϡχςΟʹରͯ͠ཧղ
  Ͱ͖ΔҰ؏ੑΛ࣋ͬͨίʔυ
  eslint-plugin-vueͷϧʔϧΧςΰϦ

  View Slide

 45. • RESTful ͳ API ʹରͯ͠͸ axios
  • GraphQL ͳέʔεʹରͯ͠͸ɺvue-apollo
  ͱ͔
  ௨৴ϥΠϒϥϦ

  View Slide

 46. • Vuex ͸ Vue CLI v3 ܦ༝ͰಋೖͰ͖ΔΑ͏ʹ
  ͳ͍ͬͯΔ
  • σΟϨΫτϦߏ଄Խ͸Ϣʔβʔ೚ҙ
  • Vuex ͷ TypeScript ؀ڥ ͕ਏ͍ͳΒɺVue.js
  ެࣜͰ͸ͳ͍͕ɺϔϧύΛ࢖͏ख΋͋Δ

  https://github.com/ktsn/vuex-type-helper
  ঢ়ଶ؅ཧϥΠϒϥϦ

  View Slide

 47. • Vue CLI v3 ʹ͓͍ͯ΋ weback-dev-server
  Λར༻͍ͯ͠ΔͨΊɺϓϩΩγઃఆ͸ै
  དྷͲ͓Γ
  • ։ൃ؀ڥ޲͚ʹmock࣮૷ͨ͠ Express ͷ
  ίʔυ͸ vue.config.js ʹઃఆ͢Δ
  όοΫΤϯυͱͷϓϩΩγ؀ڥߏங

  View Slide

 48. • Vue CLI v3 Ͱ͸ɺCypress ΋࢖͑ΔΑ͏
  ʹͳͬͨ
  • Cypress ͷϓϥάΠϯͰE2E؀ڥΛڧԽ͠
  ͍ͨ৔߹͸ɺͦͷྲّྀʹै͏ඞཁ͕͋Δ

  https://docs.cypress.io/guides/tooling/plugins-guide.html#Use-Cases
  E2Eςετ؀ڥ

  View Slide

 49. ΞϓϦ։ൃ:
  ઃܭ

  View Slide

 50. • ॻ੶Ͱ͸ҎԼͷ߲໨ͷઃܭʹ͍ͭͯղઆ
  • ίϯϙʔωϯτઃܭ
  • ঢ়ଶϞσϦϯάͱσʔλϑϩʔઃܭ
  • ϧʔςΟϯάઃܭ
  ΞϓϦέʔγϣϯઃܭ

  View Slide

 51. ίϯϙʔωϯτ
  ઃܭ

  View Slide

 52. • Ұ؏ੑ

  ΞϓϦέʔγϣϯશମͰ౷Ұײͷ͋ΔίϯϙʔωϯτΛ
  ։ൃͰ͖Δ
  • ॏෳഉআ

  ಉ͡Α͏ͳػೳΛఏڙ͢Δίϯϙʔωϯτ։ൃΛഉআͰ
  ͖Δ
  • ੜ࢈ੑ޲্

  νʔϜͰ։ൃ͢Δίϯϙʔωϯτͷେ࿮Λڞ༗͢Δ͜ͱ
  Ͱ։ൃޮ཰ΛߴΊΒΕΔ
  ίϯϙʔωϯτઃܭͷҙٛ

  View Slide

 53. • ίϯϙʔωϯτ
  ͷཻ౓ͱ෼ྨ͸
  Atomic Design
  ʹै͍ɺSFCͱ
  ͯ͠நग़
  • ίϯϙʔωϯτ
  ͷAPIΛઃܭ
  Atomic Design

  View Slide

 54. • No
  • ։ൃϓϩδΣΫτʹ͓͍ͯίϯϙʔωϯτ
  ͷடংΛҡ࣋Ͱ͖ΔͳΒɺଞͷ෼ྨख๏͕
  ͋Ε͹ͦΕΛ࢖͑͹Α͍
  • ૊৫ಠࣗʹΦϨΦϨ෼ྨख๏Ͱ΍͍ͬͯ͘
  ࣗ৴͕͋ΔͳΒ͹ɺͦΕͰ΋͍͍ͱࢥ͏
  ඞͣAtomic DesignͰͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 55. • Basic
  • Components
  • Containers
  • Pages
  ࢀߟ: ίϯϙʔωϯτͷ෼ྨ๏
  ޙչ͠ͳ͍ͨΊͷ Vue ίϯϙʔωϯτઃܭ: nakajmgࢯ
  https://ponyhead.booth.pm/items/1028529

  View Slide

 56. ঢ়ଶϞσϦϯά
  ͱ
  σʔλϑϩʔઃܭ

  View Slide

 57. • ΞϓϦͷUI࢓༷͔
  Βঢ়ଶ(Ϟσϧ)ʹ
  མͱ͠ࠐΉ
  • σʔλϑϩʔͷ؍
  ఺͔Β͍ͭͰʹɺ
  API΋͜͏ͳΔ΂
  ͖ͱઃܭ͕ͪ͠
  ϞσϦϯάͱσʔλϑϩʔ

  View Slide

 58. • ઃܭͨ͠ϞσϧͱAPI͸ɺϑϩϯτΤϯυࢹ఺
  ʹΑΔઃܭ
  • མͱ͠ࠐΜͩϞσϧͱAPIͷ࢓༷͸ɺόοΫΤ
  ϯυଆͱೝࣝᴥᴪ͕ͳ͍Α͏ʹ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ
  ͍
  • ίϛϡχέʔγϣϯ΋ॏཁͰ͋Δ͕ɺόοΫΤ
  ϯυଆͱೝࣝᴥᴪΛݮΒ͢޻෉(࢓૊Έ)΋ඞཁ
  όοΫΤϯυଆͱڠௐ͢Δʹ͸ʁ

  View Slide

 59. • ҎԼ͕ࢀߟʹͳΔ
  • swagger ΍
  OpenAPI
  Generator
  • Consumer Driven
  Contract
  ಉ࣌ʹ։ൃΛਐΊΔͨΊʹ͸ʁ
  BFFʢBackends For Frontendsʣ࣮ફʹ͓͚Δ3ͭͷΞϯνύλʔϯͱɺͦͷճආࡦ: ݹ઒ཅհࢯ
  http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1808/31/news013.html

  View Slide

 60. ϧʔςΟϯά
  ઃܭ

  View Slide

 61. • Scrolling Amnesia
  • ϒϥ΢βͷ໭ΔϘλϯ
  Λԡͨ࣌͠ʹظ଴͢Δ
  HTML͕ϩʔυ͞Εͳ
  ͔ͬͨ࣌ʹى͜Δ໰୊
  • Α͋͘Δέʔε:

  ແݶϖʔδωʔγϣϯ
  εΫϩʔϧҐஔͷ૕ࣦ໰୊
  7 Principles of Rich Web Applications

  https://rauchg.com/2014/7-principles-of-rich-web-applications#dont-break-history-enhance-it

  View Slide

 62. • UI࢓༷ݕ౼࣌ͷ֬ೝ

  ྫ: ແݶϖʔδωʔγϣϯͷ༗ແ & ڍಈ
  • αϙʔτ͢Δϒϥ΢βͷ֬ೝ

  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/History#ϒϥ΢βʔ࣮૷ঢ়گ
  • ϧʔςΟϯάϥΠϒϥϦͷରॲ๏ͷ֬ೝ

  https://router.vuejs.org/ja/guide/advanced/scroll-behavior.html
  ࣄલʹରԠՄೳ͔֬ೝඞਢ

  View Slide

 63. ΞϓϦ։ൃ:
  ࣮૷

  View Slide

 64. • ݎݻͳΞϓϦ։ൃʹ͢ΔͨΊʹ͸ɺಋೖ
  ͢΂͖
  • Vue CLI v3 ͳΒ؆୯ʹಋೖ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
  ͖Δ
  • Visual Studio Code + Vetur Ͱੜ࢈ੑߴ͍
  ։ൃ͕Մೳͳͷ͸ɺલʹઆ໌ͨ͠ͱ͓Γ
  TypeScriptͷಋೖ

  View Slide

 65. ࣮૷શൠ
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 66. • ॻ੶Ͱ͸ vue init Ͱ karma + mocha ͳ؀ڥͰ
  ͷTDD؀ڥΛߏஙͨ͠
  • ࠓޙ͸ Jest Λਪ঑͢Δ
  • εφοϓγϣοτςετ͕ศར
  • Assertion / Mock ΋๊߹͍ͯͯ͠ɺ͜Εܥͷ
  ϥΠϒϥϦͲΕ࢖͏͔೰·ͳ͍͍ͯ͘
  ϑϩϯτΤϯυʹ͓͚ΔTDD

  View Slide

 67. • ίϯϙʔωϯτɺσʔλϑϩʔɺϧʔςΟϯάͷ
  ࣮૷͸TDDͰ΍͍ͬͯΔ͕શͯ΍Δඞཁͳ͍ͱߟ
  ͍͑ͯΔ
  • ҰൠతʹUIͷ࢓༷͸සൟʹଟ͘ൃੜ͢ΔͨΊຖճ
  ςετมߋίετ͕େม
  • ·ͨTDDͰUIͷߏ଄΍ݟͨ໨΍Ξχϝʔγϣϯͳ
  ͲͷڍಈΛ֬ೝ͢Δͷ͸ਏ͍ͱ͍͏໰୊͕͋Δ
  TDDʹΑΔΞϓϦ։ൃ

  View Slide

 68. • ίϯϙʔωϯτͷ࣮૷:
  • Storybook + reg-suite (ଞʹ΋͋Δ) ʹΑΔ
  Visual Regression Testing


  https://github.com/mojoaxel/awesome-regression-testing
  • σʔλϑϩʔͱϧʔςΟϯάͷ࣮૷
  • TDDͰϩδοΫͷڍಈΛνΣοΫ
  TDD͸͏·͘࢖͍෼͚Δͱ͍͍͔΋

  View Slide

 69. ։ൃαʔό
  ͱ
  σόοά

  View Slide

 70. • Vue DevTools v5 ʹ͸ҎԼͷػೳ͕ೖΔ༧ఆ 

  (ݱࡏbeta)
  • ϧʔςΟϯάཤྺ
  • ύϑΥʔϚϯεଌఆ
  • Vuexͷঢ়ଶ஋ฤू
  • …ͳͲ
  σόοΨ

  View Slide

 71. E2Eςετ

  View Slide

 72. • Cypress:

  Vue CLI v3 ͰެࣜʹηοτΞοϓΛఏڙ
  • Puppeteer:

  ಠࣗʹ؀ڥߏங͕ඞཁ
  NightWatchҎ֎ʹ΋͋Δ

  View Slide

 73. ύϑΥʔϚϯεͷ
  ଌఆɾվળ

  View Slide

 74. • Performance API
  ʹΑΔଌఆՕॴ
  • ύϑΥʔϚϯεվ
  ળϙΠϯτ
  Vue ʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯεଌఆ

  View Slide

 75. • ύϑΥʔϚϯεଌఆػೳ͕ೖΔ༧ఆ
  Vue DevTools v5 ͰΑΓศརʹ
  FPS ίϯϙʔωϯτͷඳը଎౓

  View Slide

 76. • ௒଎ຊʂϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞඞಡ
  ҰൠతͳύϑΥʔϚϯεଌఆɾվળ
  https://webperf.guide/

  View Slide

 77. • ύϑΥʔϚϯεʹؔ͢Δ৘ใͷๅݿ
  Google Web Fundamentals
  https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/

  View Slide

 78. • ΩϟογϡઓུɺΞʔΩςΫνϟͳͲʹ
  ͍ͭͯ͸ɺҎԼࢿྉ͕ࢀߟʹͳΔ͔΋


  ޫΛ௒͑ΔͨΊͷϑϩϯτΤϯυΞʔΩςΫνϟ

  https://speakerdeck.com/mizchi/guang-wochao-erutamefalsehurontoendoakitekutiya
  ύϑΥʔϚϯεͷΞʔΩςΫνϟ࿦

  View Slide

 79. αʔόʔαΠυ
  ϨϯμϦϯά

  View Slide

 80. • ॻ੶ͷίϥϜʹ΋ॻ͍͕ͨɺ৭ʑͱେม
  ͳͷͰཁݕ౼͢Δ͜ͱ
  • ҎԼURLͷεϥΠυ΋ࢀߟʹ

  You Need to know SSR

  https://speakerdeck.com/yosuke_furukawa/you-need-to-know-ssr
  ಋೖ͢Δ/͠ͳ͍͸ݕ౼͢Δ͜ͱ

  View Slide

 81. ·ͱΊ

  View Slide

 82. • Vue.jsೖ໳ͷதɾେن໛ΞϓϦ։ൃʹର͢Δิ଍
  ಺༰Λ࿩ͨ͠
  • ؀ڥηοτΞοϓʹ͍ͭͯ͸Vue CLI v3 ϕʔεͰ
  ͸େ෼ָʹͳΔ
  • ઃܭʹ͍ͭͯ͸ɺࢀߟʹͳΔצॴʹ͍ͭͯ࿩ͨ͠
  • ࣮૷ʹ͍ͭͯ͸ɺ࣮૷ͷ࢓ํɺ࣌ظπʔϧͷαϙʔ
  τ͞ΕΔ಺༰ɺଞͷํ๏ʹ͍ͭͯ࿩ͨ͠
  ·ͱΊ

  View Slide

 83. Vue.jsೖ໳ + ຊ೔ͷิ଍Talk ಺༰Ͱ
  େن໛։ൃ΍͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 84. Patreonͷࢧԉ
  ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ʂ
  https://www.patreon.com/kazupon

  View Slide

 85. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide