$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

品質と新規開発のバランス / Quality and new development

keinuma
April 27, 2021

品質と新規開発のバランス / Quality and new development

2021/4/27 Startup Issue Gym

keinuma

April 27, 2021
Tweet

More Decks by keinuma

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Startup Issue Gym #1
  ඼࣭ͱ৽ن։ൃͷόϥϯε
  2021/4/27 পా

  View Slide

 2. 0→1͔Β1→10ͷϑΣʔζʹ੒௕ͨ͠ϓϩμΫτͷ՝୊ͷมભ


  ৽ػೳͱطଘػೳɺ྆ํͷ։ൃΛΧϛφγ͕Ͳ͏΍͖͔ͬͯͨ
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ


  ϓϩμΫτͷ੒௕ʹΑΔ՝୊ͷมԽ


  ङ໺ϞσϧͱϓϩμΫτ։ൃ


  Χϛφγͷઓ͍ํ


  ࣍ͷ՝୊
  ΞδΣϯμ

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  পాՂհ


  @keinuma15


  ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ


  GraphQLͱVue͕޷͖

  View Slide

 5. ϓϩμΫτͷ੒௕ʹ


  ΑΔ՝୊ͷมԽ

  View Slide

 6. ϓϩμΫτͷϑΣʔζ
  ஈ֊ 0→1 1→10 10→100
  ໨ࢦ͢΋ͷ Problem-Solution Fit Product-Market Fit Growth
  ٻΊΒΕΔ͜ͱ
  ՝୊ͱιϦϡʔγϣϯͷ
  ಛఆ
  ࢢ৔ͷಛఆͱ֦େ ෳ਺ࢢ৔Ͱ҆ఆతʹ੒௕
  ೰Έ
  - ࢖ͬͯ΋Β͑ͳ͍


  - Ϣʔβʔ͕͍ͳ͍
  - ചΓ্͕͛৳ͼͳ͍


  - ҆ఆͱ੒௕ͷόϥϯε
  -

  View Slide

 7. ϓϩμΫτͷϑΣʔζ
  ஈ֊ 0→1 1→10 10→100
  ໨ࢦ͢΋ͷ Problem-Solution Fit Product-Market Fit Growth
  ٻΊΒΕΔ͜ͱ
  ՝୊ͱιϦϡʔγϣϯͷ
  ಛఆ
  ࢢ৔ͷಛఆͱ֦େ ෳ਺ࢢ৔Ͱ҆ఆతʹ੒௕
  ೰Έ
  - ࢖ͬͯ΋Β͑ͳ͍


  - Ϣʔβʔ͕͍ͳ͍
  - ചΓ্͕͛৳ͼͳ͍


  - ҆ఆͱ੒௕ͷόϥϯε
  -

  View Slide

 8. Χϛφγͷي੻
  ݱࡏ
  2019/12 2020/6 2021/3
  γϦʔζA


  ࢿۚௐୡ
  ϐϘοτ ਖ਼ࣜϦϦʔε

  View Slide

 9. Ϣʔβʔͷ՝୊ʹର͢ΔιϦϡʔγϣϯ͕଍Γͳ͍


  ͓ۚΛ෷ͬͯϓϩμΫτΛ࢖͏Ϣʔβʔ͕Ͳ͜ʹ͍Δ͔Θ͔Βͳ͍
  ౰ॳͷ՝୊

  View Slide

 10. ݱ৔Ͱಇ͘ਓͨͪͷͨΊͷϓϩμΫτ


  ݱ৔ͷه࿥ۀ຿ΛΞϓϦ্Ͱ࣮ࢪ


  ྫɿػցͷϝϯςφϯεɺίϯϏχͷਗ਼૟ۀ຿


  ઓ͏૬ख͸ࢴʢΞφϩάӡ༻ʣ
  ʮΧϛφγʯΛϦϦʔε

  View Slide

 11. ࣍ୈʹ͓٬͞Μ͕૿͑࢝Ίͨ

  View Slide

 12. ஈ֊ 0→1 1→10 10→100
  ໨ࢦ͢΋ͷ Problem-Solution Fit Product-Market Fit Growth
  ٻΊΒΕΔ͜ͱ
  ՝୊ͱιϦϡʔγϣϯͷ
  ಛఆ
  ࢢ৔ͷಛఆͱ֦େ ෳ਺ࢢ৔Ͱ҆ఆతʹ੒௕
  ೰Έ
  - ࢖ͬͯ΋Β͑ͳ͍


  - Ϣʔβʔ͕͍ͳ͍
  - ചΓ্͕͛৳ͼͳ͍


  - ҆ఆͱ੒௕ͷόϥϯε
  -
  ϓϩμΫτͷϑΣʔζ

  View Slide

 13. ϝΠϯͷػೳ͚ͩͰ͸ސ٬ͷۀ຿ΛΧόʔͰ͖ͳ͍


  Կ౓΋PMFΛ܁Γฦ͢ඞཁ͕͋Δ


  ͔͠͠ɺϝΠϯͷػೳ͸վળͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ
  ৽ͨͳ೰Έɹ

  View Slide

 14. ङ໺ϞσϧͱϓϩμΫτ։ൃ

  View Slide

 15. ັྗ඼࣭ɿ͋ͬͨΒຬ଍ɺͳͯ͘΋ෆຬ଍ʹ͸ͳΒͳ͍


  Ұݩత඼࣭ɿ͋ͬͨΒຬ଍ɺͳ͔ͬͨΒෆຬ଍


  ౰ͨΓલ඼࣭ɿ͋ͬͯ΋౰ͨΓલɺͳ͔ͬͨΒෆຬ଍


  ྫɿϗςϧ


  ັྗత඼࣭ɿϓʔϧɺ౰ͨΓલ඼࣭ɿγϟϫʔ
  ङ໺Ϟσϧ

  View Slide

 16. ङ໺Ϟσϧ
  ސ٬ͷຬ଍౓
  ຬ଍
  ෆຬ଍
  ෺ཧతͳॆ଍౓
  ॆ଍
  ෆॆ଍
  ັྗ඼࣭
  Ұݩత඼࣭
  ౰ͨΓલ඼࣭

  View Slide

 17. ັྗ඼࣭ɺ౰ͨΓલ඼࣭͸ঢ়گʹΑͬͯมΘΔ


  ϗςϧͷྫͩͱϏδωεϗςϧͱϦκʔτϗςϧͰ͸ັྗ඼࣭ɺ౰ͨΓલ඼࣭͕ҟͳΔ


  →ϓϩμΫτͷັྗ඼࣭ɺ౰ͨΓલ඼࣭͸Ϣʔβʔ΍ͦͷ࣌ἧ͍ͬͯΔػೳʹԠͯ͡มԽ͢Δ
  ඼࣭ͷಛ௃

  View Slide

 18. ङ໺ϞσϧͱϓϩμΫτ
  ඼࣭ ັྗత඼࣭ ౰ͨΓલ඼࣭
  छྨ վֵ վળ
  ى఺ ະདྷ ݱࡏ
  ػೳ ৽ػೳ طଘػೳ

  View Slide

 19. ັྗ඼࣭


  લྫͷϓϩμΫτ͕গͳ͘ɺਖ਼ղ͕Θ͔Βͳ͍


  ৽ػೳΛ࡞͔ͬͯΒۀ຿ʹ͘Έ͜·ΕɺϑΟʔυόοΫ͕དྷΔͷʹ1,2ϲ݄͔͔Δ


  ౰ͨΓલ඼࣭


  ΧϛφγΛ࢖͏લ͸ࢴΛར༻͍ͯ͠Δ


  ӡ༻͕ࢭ·Βͳ͍͜ͱ͕લఏ
  Χϛφγͷ৔߹

  View Slide

 20. طଘػೳΛվળͭͭ͠


  ৽ػೳΛ࡞Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 21. Χϛφγͷઓ͍ํ

  View Slide

 22. ັྗ඼࣭


  ྡ઀ͨ͠ۀ຿ϑϩʔΛΧόʔ͢Δ


  ౰ͨΓલ඼࣭


  ػೳͷ࠶ߏங
  ͦΕͧΕͷ඼࣭΁ͷΞϓϩʔν

  View Slide

 23. ັྗత඼࣭

  View Slide

 24. ݱ৔ͷۀ຿ྖҬ
  ࡞ۀ νΣοΫ ूܭ վળ

  View Slide

 25. ݱ৔ͷۀ຿ྖҬ
  ਫ΍Γ Ֆͷ݈߁ঢ়ଶ
  Ֆͷ݈߁


  ঢ়ଶͷूܭ
  ਫ΍Γ


  ස౓ௐઅ
  ྫɿՖ԰͞Μ

  View Slide

 26. ݱ৔ͷۀ຿ྖҬ
  ࡞ۀ νΣοΫ ूܭ վળ
  ϓϩμΫτͷྖҬ ࣍ʹ߈ΊΔྖҬ

  View Slide

 27. ސ٬ʹݱঢ়ͱ՝୊ΛώΞϦϯά


  ूܭͷۀ຿͸෼ੳɺใࠂॻɺγεςϜؒ࿈ܞ


  ݱঢ়͸ه࿥ͨ͠ࢴ͔ΒEXCELʹసه͍ͯ͠Δ
  ۀ຿ͱ՝୊ͷಛఆ

  View Slide

 28. ιϦϡʔγϣϯҊ


  ෼ੳ΍ใࠂॻͳͲͷۀ຿͝ͱʹػೳΛͭ͘Δ


  ސ٬͕ۀ຿ʹ߹ΘͤͯΧελϚΠζͰ͖ΔػೳΛͭ͘Δ


  طଘͷۀ຿͔Β཭Ε͗͢ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  ιϦϡʔγϣϯͷࡦఆ

  View Slide

 29. View Slide

 30. ౰ͨΓલ඼࣭

  View Slide

 31. ಺෦඼࣭͕௿͍


  όά͕ଟ͍


  Ϣʔβʔ͕࢖ͬͯͯෆ҆ʹͳΔ


  UX඼࣭͕௿͍


  ػೳ͕࢖͍ʹ͍͘


  ࡞Γͬͺͳ͠Ͱ์ஔ͞Ε͍ͯΔ
  ౰ͨΓલ඼࣭ΛԼ͛ΔཁҼ

  View Slide

 32. ࢖͍ʹ͍͘ͷ͸UIͷ໰୊Ͱ͸ͳ͘ɺ


  ౰ॳͷԾઆ͕ؒҧ͍ͬͯΔՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 33. طଘػೳͷϑΟʔυόοΫ͔ΒԾઆͷؒҧ͍Λൃݟ͢Δ


  ৽͘͠Θ͔ͬͨԾઆ͔ΒػೳΛ࠶ߏங͢Δ


  ͜Ε·ͰͰ͖͍ͯͨ͜ͱ͸୲อ͢Δ
  ػೳΛ࠶ߏங͢Δ

  View Slide

 34. μογϡϘʔυػೳ


  ϞόΠϧΞϓϦͷUI


  λεΫ؅ཧػೳ
  ࠶ߏஙͨ͠ྫ

  View Slide

 35. ༧ఆͨ͠ه࿥͕׬ྃͯ͠Δ͔֬ೝ͢Δػೳ


  ౰ॳͷԾઆ


  Ϣʔβʔ͸ه࿥͞Εͳ͔ͬͨϨϙʔτ਺Λ஌Γ͍ͨ


  ه࿥్தͷϨϙʔτ͸ҰཡͰݟ͍ͨ


  ࠶ߏஙޙͷԾઆ


  Ϣʔβʔ͸ه࿥͍ͯ͠ͳ͍ݱ৔ͱͦͷ೔ʹͪΛ஌Γ͍ͨ
  ྫɿμογϡϘʔυػೳ

  View Slide

 36. ྫɿμογϡϘʔυػೳ

  View Slide

 37. ࣍ͷ՝୊

  View Slide

 38. ϓϩμΫτ͕ΧόʔͰ͖ΔྖҬ͕1ϓϩμΫτͷൣғΛ௒͖͑ͯͨ


  ϓϩμΫτͷ಺෦඼࣭ͷ՝୊͕ଟ͍

  View Slide

 39. WE ARE HIRING

  View Slide

 40. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide