Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Interaction design's six steps

kidult00
January 20, 2013

Interaction design's six steps

交互设计实用六步法

kidult00

January 20, 2013
Tweet

More Decks by kidult00

Other Decks in Design

Transcript

 1. View Slide


 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide


 11. View Slide


 12. View Slide 13. View Slide


 14. View Slide

 15. 聊 2 3 4 5 6
  1

  View Slide

 16. View Slide

 17. 聊 2 3 4 5 6
  1

  View Slide


 18. 聊 2 3 4 5 6
  1

  View Slide


 19. 聊 2 3 4 5 6
  1

  View Slide

 20. 聊 2 3 4 5 6
  1

  View Slide

 21. 聊 2 3 4 5 6
  1


  View Slide 22. 聊 2 3 4 5 6
  1

  View Slide

 23. 1 3 4 5 6
  2

  View Slide

 24. 1 3 4 5 6
  2

  View Slide

 25. 1 3 4 5 6
  2


  View Slide

 26. 1 3 4 5 6
  2

  View Slide

 27. 1 3 4 5 6
  2

  View Slide

 28. 1 3 4 5 6
  2

  View Slide

 29. 1 3 4 5 6
  2

  View Slide


 30. 1 3 4 5 6
  2

  View Slide


 31. 1 3 4 5 6
  2


  View Slide

 32. 1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 33. 1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 34. 注 册
  邮件地址
  1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 35. 注 册
  邮件地址
  1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 36. 1 2 3
  1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 37. 1 2 3
  1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 38. 1 2 3
  1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 39. 1 2 3
  1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 40. 1 2 3
  1 4 5 6
  2
  3

  View Slide

 41. 1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 42. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  邮件地址

  View Slide

 43. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  邮件地址

  View Slide

 44. 注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  邮件地址

  View Slide

 45. 注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 46. 注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 47. 注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  @ 163.com

  View Slide

 48. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  @ 163.com

  View Slide

 49. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  @ 163.com

  View Slide

 50. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  邮件地址
  密码
  确认密码
  @ 163.com
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写

  View Slide

 51. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写

  View Slide

 52. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写

  View Slide

 53. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写
  验证码
  请填写图片中的字符,不区分大小写 看不清楚?换张图片
  同意"服务条款"和"隐私权相关政策"

  View Slide

 54. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写
  验证码
  请填写图片中的字符,不区分大小写 看不清楚?换张图片
  同意"服务条款"和"隐私权相关政策"

  View Slide

 55. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写
  验证码
  请填写图片中的字符,不区分大小写 看不清楚?换张图片
  同意"服务条款"和"隐私权相关政策"

  View Slide

 56. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写
  验证码
  请填写图片中的字符,不区分大小写 看不清楚?换张图片
  同意"服务条款"和"隐私权相关政策"

  View Slide

 57. 1 5 6
  2 3
  4
  注 册
  密码
  确认密码
  邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  6~16个字符,区分大小写
  验证码
  请填写图片中的字符,不区分大小写 看不清楚?换张图片
  同意"服务条款"和"隐私权相关政策"

  View Slide

 58. 1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 59. 邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 60. 邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 61. 邮件地址 @ 163.com
  6~18个字符,可使用字母、数字、下划线,需以字母开头
  1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 62. 1 5 6
  2 3
  4
  kidult
  邮件地址 @ 163.com
  该邮件地址已被注册

  View Slide

 63. 1 5 6
  2 3
  4
  kidult
  邮件地址 @ 163.com
  该邮件地址已被注册

  View Slide

 64. 1 5 6
  2 3
  4
  kidult
  邮件地址 @ 163.com
  该邮件地址已被注册

  View Slide

 65. 1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 66. 密码
  6~16个字符,区分大小写
  确认密码
  1 5 6
  2 3
  4
  <6 个字符?
  >16 个字符?
  两次输入一致?
  两次输入不一致?
  输入顺序颠倒?
  不填?

  View Slide

 67. 密码
  6~16个字符,区分大小写
  确认密码
  <6 个字符?
  >16 个字符?
  两次输入一致?
  两次输入不一致?
  输入顺序颠倒?
  不填?
  1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 68. 1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 69. 1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 70. 手机号码 @ 163.com
  免费获取验证码
  1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 71. 手机号码 @ 163.com
  免费获取验证码
  1 5 6
  2 3
  4
  (今天剩余1次)

  View Slide

 72. 1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 73. 1 5 6
  2 3
  4

  View Slide

 74. 1 6
  2 3 4
  5

  View Slide

 75. 1 6
  2 3 4
  5

  View Slide

 76. 1 5
  2 3 4
  6

  View Slide

 77. 1 5
  2 3 4
  6

  View Slide

 78. 1 5
  2 3 4
  6

  View Slide


 79. View Slide

 80. View Slide