$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

黒い画面へようこそ/Hello, black screen

kkznch
January 24, 2020

黒い画面へようこそ/Hello, black screen

v-okinawa Vue.js/Nuxt.js meetup #1 初心者歓迎
LT枠で使用

参考URL
https://dejipiyo.connpass.com/event/158622

kkznch

January 24, 2020
Tweet

More Decks by kkznch

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࠇ͍ը໘ͷੈք΁Α͏ͦ͜
  גࣜձࣾRe:Build
  Յ਺ ါىʢ@kkznchʣ
  2020೥1݄24೔ʢۚʣ
  ࠇ͍ը໘͓͖ͳΘ #1

  View Slide

 2. ͔͔ͣ ͚͚ͣΜ(@kkznch)
  ܦྺ
  ɾ1990೥ͷԭೄੜ·Ε
  ɾී௨ߴग़਎ɺླྀେ৘ใ޻ֶՊग़਎
  ɾిྗձࣾͷITΠϯϑϥɺηΩϡϦςΟ
  ɾגࣜձࣾRe:BuildͰWebΤϯδχΞ
  झຯ
  ɾήʔϜBGMΛฉ͘͜ͱ஄͘͜ͱ
  ͓ؾʹೖΓ
  ɾͱ͛ͱ͛λϧΊ͍ΖʢεʔύʔυϯΩʔίϯά2ʣ
  ɾ༡ԂࢪઃʢNieR:Automataʣ

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ࠇ͍ը໘ΛԿނ࢖͏ͷ͔
  • ࠇ͍ը໘ͷத਎ͱྲྀΕ
  • ࠇ͍ը໘Ͱઈରʹ֮͑ͯ΄͍͜͠ͱ

  View Slide

 4. ࠇ͍ը໘ΛԿނ࢖͏ͷ͔

  View Slide

 5. ࠇ͍ը໘͔Βड͚ΒΕΔԸܙ
  • ॲཧ͕͍ܰɺޮ཰͕ྑ͍
  • ࣗಈԽ͠΍͍͢
  • αʔόͳͲΠϯϑϥͷ࡞ۀ࣌ʹඞਢ

  View Slide

 6. ϑΝΠϧͷઌ಄ߦݟΔ৔߹

  View Slide

 7. Finder ͰݟΔͱ͜͏͡Ό

  View Slide

 8. ͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋

  View Slide

 9. ࠇ͍ը໘ͩͱίϚϯυҰൃͰ͍͍ײ͡ʹ

  View Slide

 10. ϩʔΧϧ؀ڥɺϦϞʔτ؀ڥ
  ͷߏஙͰίϚϯυΑ͘࢖͏

  View Slide

 11. ઀ଓ
  ϦϞʔτ͸΄΅ CLI Ͱૢ࡞͢Δ͜ͱ͕΄ͱΜͲ
  ίϚϯυ࣮ߦ

  View Slide

 12. ΞϓϦ࡞Δͱ͖ͱ͔
  ίϚϯυ࣮ߦͯ͠ύοέʔδ
  ೖΕͨΓ͢Δͷ͕ଟ͍

  View Slide

 13. ίϚϯυ࣮ߦͯ͠Πϯετʔϧ͢Δ͜ͱଟ͠

  View Slide

 14. ࠇ͍ը໘ͷத਎ͱྲྀΕ

  View Slide

 15. CLI ͷҰͭͰ͋Δ Terminal

  View Slide

 16. ls ίϚϯυΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷը໘

  View Slide

 17. ໋ྩ
  ݁Ռ
  CLI͔ΒίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δ

  View Slide

 18. γΣϧ
  Χʔωϧ
  த਎͸͜Μͳײ͡ʹͳͬͯΔ

  View Slide

 19. γΣϧ
  Χʔωϧ
  ΧʔωϧɿPCͷத֩ʹ͍ΔҒ͍ਓ
  γΣϧɿϢʔβͱΧʔωϧͷ஥հ͢Δਓ

  View Slide

 20. γΣϧ
  Χʔωϧ
  ໋ྩΛೖྗͯ͠Τϯλʔԡ͢

  View Slide

 21. γΣϧ
  Χʔωϧ
  γΣϧʹίϚϯυͷ࣮ߦΛཁٻ͢Δ

  View Slide

 22. γΣϧ
  Χʔωϧ
  Χʔωϧ͕Θ͔ΔΑ͏ʹղऍͯ͠ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δ

  View Slide

 23. γΣϧ
  Χʔωϧ
  Χʔωϧͷॲཧ݁ՌΛղऍ͢Δ

  View Slide

 24. γΣϧ
  Χʔωϧ
  ͍͍ײ͡ʹ݁ՌΛฦ͢

  View Slide

 25. γΣϧ
  Χʔωϧ
  ͍͍ײ͡ʹ݁ՌΛݟͤΔ

  View Slide

 26. มͳίϚϯυ࣮ߦͨ͠Β
  ύιίϯյΕͨΓ͠ͳ͍ʁ

  View Slide

 27. جຊతʹ͸ఆٛ͞Ε໋ͨྩ͠
  ͔࣮ߦͰ͖ͳ͍Α͏ʹͳͬͯ
  Δ͔Βେৎ෉ʢଟ෼ʣ

  View Slide

 28. ҰൠϢʔβͰ͸࣮ߦͰ͖ͳ͍
  ίϚϯυ΋͋ΔͷͰେৎ෉
  ʢଟ෼ʣ
  ΍͹͍
  ίϚϯυ
  X
  ࣮ߦෆՄ ࣮ߦՄʂ
  ҰൠϢʔβ ಛݖϢʔβ

  View Slide

 29. ࠇ͍ը໘Ͱઈରʹ
  ֮͑ͯ΄͍͜͠ͱ

  View Slide

 30. ϗʔϜσΟϨΫτϦ

  View Slide

 31. ϗʔϜσΟϨΫτϦ
  • Mac Ͱ Finder ىಈ࣌ʹ։͔ΕΔσΟϨΫτϦ
  • Ϣʔβ͝ͱʹ༻ҙ͞Εͨਆ੟ͳ৔ॴ
  • ݸਓతʹ͸Ԛͨ͘͠ͳ͍৔ॴ

  View Slide

 32. ϑΝΠϧ͕֊૚؅ཧ͞Ε͍ͯΔ
  Users
  ͚͚ͣΜ
  /
  Applications System
  σεΫτοϓ

  View Slide

 33. Finder ىಈ͢ΔͱϗʔϜσΟϨΫτϦ͕։͘
  Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ

  View Slide

 34. Terminal ىಈ࣌΋ϗʔϜσΟϨΫτϦ͕։͘
  Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ

  View Slide

 35. ΧϨϯτϫʔΩϯάσΟϨΫτϦ

  View Slide

 36. ΧϨϯτϫʔΩϯάσΟϨΫτϦ
  • Terminal ͕ݱࡏݟ͍ͯΔ৔ॴͷ͜ͱ
  • ઈରύεͱ͔૬ରύεͱ͔͍͏ݴ༿͕͋Δ
  ͕ɺ૬ରύε͸ΧϨϯτϫʔΩϯάσΟϨΫ
  τϦ͔Βͷ૬ରతͳύεͷ͜ͱ

  View Slide

 37. Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ
  Terminal ىಈ࣌͸ϗʔϜσΟϨΫτϦ

  View Slide

 38. Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ
  "cd ϑΥϧμ໊" Ͱࢦఆͨ͠֊૚ʹҠಈ͢Δ

  View Slide

 39. "cd ϑΥϧμ໊" Ͱࢦఆͨ͠֊૚ʹҠಈ͢Δ
  Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ

  View Slide

 40. "cd ϑΥϧμ໊" Ͱࢦఆͨ͠֊૚ʹҠಈ͢Δ
  Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ

  View Slide

 41. "cd .." Ͱ্ͷ֊૚ʹҠಈ͢Δ
  Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ

  View Slide

 42. "cd .." Ͱ্ͷ֊૚ʹҠಈ͢Δ
  Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ

  View Slide

 43. "cd .." Ͱ্ͷ֊૚ʹҠಈ͢Δ
  Users
  Test
  hoge.txt fuga.txt
  ͚͚ͣΜ

  View Slide

 44. ϗʔϜσΟϨΫτϦͱ
  ΧϨϯτϫʔΩϯάσΟϨΫτϦ
  ஌Βͳ͍ͱͲ͏ͳΔͷ͔ʁ

  View Slide

 45. ϗʔϜσΟϨΫτϦʹશ෦ಥͬࠐΉౕ

  View Slide

 46. Terminal ͰݟΔͱ͜͏ͳΔ

  View Slide

 47. ࠇ͍ը໘ͷجຊ

  View Slide

 48. ඪ४ೖྗͱඪ४ग़ྗ

  View Slide

 49. cat ͰೖྗΛͦͷ··ग़ྗ͢Δ

  View Slide

 50. cat Ͱඪ४ೖྗͷೖྗݩΛϑΝΠϧʹ͢Δ

  View Slide

 51. cat Ͱඪ४ೖྗͷೖྗݩΛϑΝΠϧʹ͠ɺ
  ͞Βʹඪ४ग़ྗͷग़ྗઌΛϑΝΠϧʹ͢Δ

  View Slide

 52. ύΠϓॲཧ

  View Slide

 53. pbcopy Ͱඪ४ೖྗΛΫϦοϓϘʔυʹίϐʔ͢Δ

  View Slide

 54. cat ͷग़ྗΛύΠϓͰ pbcopy ͷඪ४ೖྗʹ౉͢

  View Slide

 55. ·ͱΊ

  View Slide

 56. ·ͱΊ
  • ࠇ͍ը໘Λ࢖͏͜ͱͰॲཧ͕͍ܰɺޮ཰͕ྑ
  ͍ɺࣗಈԽ͠΍͍͢ͳͲͷԸܙ͕͋ΔΑ
  • ࠇ͍ը໘ͰίϚϯυ࣮ߦ͢Δ৔߹͸γΣϧ͞
  Μ͕कͬͯ͘ΕΔ͔Β҆৺ͯ͠Ͷ
  • ෼͔Βͳ͍͜ͱΛ෼͔Βͳ͍··ʹ͢ΔΜ
  ͡Όͳͯ͘ɺ৮ͬͯࣗ৴Λ͚͍ͭͯ͜͏ʂ

  View Slide