Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JAWS DAYS LT Rogue One Rekognition Story

kokexa
March 13, 2017

JAWS DAYS LT Rogue One Rekognition Story

JAWS DAYS 2017のLTです。こけし with Rekognitionガールズ。

kokexa

March 13, 2017
Tweet

More Decks by kokexa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 3PHVF0OF
  3FLPHOJUJPO
  4UPSZ
  ͔͞΋
  ͱͱ
  ΋͜

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ࡔຊ஌ࢠ
  ॴଐɿαʔόʔϫʔΫε
  झຯɿ͚͜͠
  ݺ໊ɿ͚͜͠෦௕
  [email protected]

  View Slide

 3. ओͳ׆ಈ಺༰

  View Slide

 4. ͚͜
  ͠
  ͱ*5ͷ༥߹

  View Slide

 5. Φ
  Ϧδφϧ "NB[PO&DIPLPLFYB

  View Slide

 6. SF*OWFOUʹ͚͜͠ΛͭΕ͍ͯͬͨ
  Γ

  View Slide

 7. ൃද͞Ε·
  ͨ͠Ͷ
  "NB[PO"*

  View Slide

 8. "84ͷਓ޻஌ೳαʔϏε
  "NB[PO"*
  w"NB[PO-FY
  w"NB[PO1PMMZ
  w"NB[PO3FLPHOJUJPO
  w"NB[PO.BDIJOF-FBSOJOH

  View Slide

 9. Ͱ΋ɺ
  "*
  ɾ
  ਓ޻஌ೳͱ͍͏
  ͱ

  View Slide

 10. Θͨͨͪ͠ͷ࢓ࣄΛୣ͏
  ʁ

  View Slide

 11. ΄Μͱ
  ͏͔ͳ
  ʁ

  View Slide

 12. ௐࠪ
  ʂ

  View Slide

 13. "84ͷਓ޻஌ೳαʔϏε
  "NB[PO"*
  w"NB[PO-FY
  w"NB[PO1PMMZ
  w"NB[PO3FLPHOJUJPO
  w"NB[PO.BDIJOF-FBSOJOH

  View Slide

 14. "84ͷ
  ը૾ೝࣝαʔϏε

  View Slide

 15. ओͳػೳ

  View Slide

 16. Ϟϊ΍γʔϯΛݕ஌

  View Slide

 17. إͷ෼ੳ

  View Slide

 18. إͷൺֱ

  View Slide

 19. ͬͦ͞
  ͘ɺ
  ͚͜͠Ͱࢼٕͯ͠ज़ϒϩά

  View Slide

 20. ೔ܦΫ
  ϥ
  ΢
  υϑ
  Νʔε
  τͷࣥචͱݕূ

  View Slide

 21. ͦͷͱ
  ͖ͷ
  ݕূͰ֬৴

  View Slide

 22. Θͨͨͪ͠ͷ࢓ࣄΛୣ͏
  ʁ
  9

  View Slide

 23. ͦͷͱ
  ͖ͷ
  ͓࿩

  View Slide

 24. ొ৔ਓ෺

  View Slide

 25. +"84'&45"Ͱ࿩୊෸ಅ
  ʂ

  View Slide

 26. %.4Ψʔϧζ
  վΊ
  ʂ

  View Slide

 27. 3FLPHOJUJPOΨʔϧζ
  Ұ߸
  ͲΜ·͍͜
  ೋ߸
  ϫϯμʔͳ·͍

  View Slide

 28. 99೥

  View Slide

 29. ਓྨ͸"*ʹࢧ഑͞Ε͍ͯͨ

  View Slide

 30. ͳΜͱ͔ࢧ഑͔ΒಀΕͨਓʑ
  ͱ
  "*ͱͷઓ͍͸೔ʑܹԽʜ

  View Slide

 31. ͦ
  ͯ͠ɺ
  "*ͷத৺෦Λૂ͏ͨΊʹ͸ɺ
  3FLPHOJUJPOΛ͔ͭͬͨإೝূΛ
  ಥഁ͢Δඞཁ͕͋ͬͨͷͰ͢ʜ

  View Slide

 32. إೝূͷόάΛݟ͚ͭͯಥഁޱΛ
  ։͜
  ͏
  ͱ೔໷ௐࠪΛଓ͚Δਓʑʜ

  View Slide

 33. ͕ͩɺ
  3FLPHOJUJPO͸ɺ
  ҧ͏ਓ෺ΛಉҰͱ൑ఆ͸͠ͳ͍ʜ

  View Slide

 34. ̌ˋ
  Ұ߸

  View Slide

 35. ͕͢͞ɺ
  "84ͷ
  ਓ޻஌ೳʜ

  View Slide

 36. ผਓͰ͋Ε͹ɺ
  ಉҰੑείΞ͸
  ඞͣ̌ʹͳΔ
  ˞Ұ߸ͱଞͷਓਓͷإͷൺֱͰ͸͢΂ͯ

  View Slide

 37. ͕ͩɺ
  ͋Δը૾Λൺֱͨ͠ͱ
  ͖ɺ
  ر๬ͷޫ͕Έ͑͸͡Ί·͢ʜ

  View Slide

 38. Ұ߸ ೋ߸
  ˋ

  View Slide

 39. ͜ɺ
  ͜Ε͸
  ʂ
  ɹ
  ͸͡ΊͯผਓͰҎ֎ͷ਺஋͕
  ʂ

  View Slide

 40. ͞
  ΒʹݚڀνʔϜ͸ɺ
  ೋਓͷը૾ͰݕূΛ͚ͭͮ·͢ʜ

  View Slide

 41. ͦ
  ͯ͠ɺ
  ͍ͭʹผਓͰ͋Γͳ͕Βɺ
  ಉҰੑείΞ͕ʜ

  View Slide

 42. Ұ߸ ೋ߸
  ̔
  ̎ˋ

  View Slide

 43. ͞
  Βʹɺ
  ݕূݩͷը૾Λସ͑
  Δ
  ͱʜ
  ͱ
  ͏
  ͱ
  ͏ಉҰੑε
  ίΞ͕ʜ

  View Slide

 44. ೋ߸ ೋ߸
  ̔
  ˋ

  View Slide

 45. ೋ߸ Ұ߸
  ˋ

  View Slide

 46. ೋ߸ Ұ߸
  ຊਓ௒͑
  ʂ

  View Slide

 47. ͦ
  ͯ͠ɺ
  ͍ͭʹ͸ೋ߸͕
  ͍ͳ͍͸ͣͷू߹ࣸਅ͔Βʜ

  View Slide

 48. Ұ߸Λ୳ͩ͠͠
  ͖ͯͯ
  ͠·
  ͏ʜ
  ͔͠΋ɺ
  ಉҰੑε
  ίΞʜ

  View Slide

 49. ˋ
  ೋ߸ Ұ߸

  View Slide

 50. 3FLPHOJUJPOΨʔϧεʹΑͬͯɺ
  ࠞཚঢ়ଶʹ͓͍ͪͬͯ
  ͠·ͬͨ"*ʜ

  View Slide

 51. "*ͷόάΛΈ͚ͭͨ఍߅܉͸ɺ
  υ
  οϖϯϧήϯΨʔ࡞ઓΛ࣮ߦ
  ʂ

  View Slide

 52. ͦ
  ͯ͠ɺ
  3FLPHOJUJPOΨʔϧζ͸ɺ
  "*ͷத৺෦ʹ৵ೖɺ
  രഁʹ੒ޭ
  ʂ
  ʂ
  ʂ

  View Slide

 53. ։์͞Εͨਓྨ͸ɺ
  ৽ͨͳ"*Λங͖
  ޾ͤʹ฻Β
  ͠·
  ͨ͠

  View Slide

 54. ·ͨ"*͕๫૸͠ͳ͍͔
  ৺഑ͩͬ
  ͯ
  ʁ

  View Slide

 55. େৎ෉

  View Slide

 56. 3FLPHOJUJPOΨʔϧζ͕͍ΔݶΓ
  ਓྨͷฏ࿨͸ͭͮ͘ʜ

  View Slide

 57. "84͞Μɺ
  3FLPHOJUJPOͷ
  ਫ਼౓΋ͬ
  ͱ্͛ͯɹ
  5PCFDPOUJOVFE

  View Slide

 58. ೔ܦΫ
  ϥ
  ΢
  υϑ
  Νʔε
  τ
  ΋ಡΜͰͶ
  ʂ
  ʂ

  View Slide