Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Osnove JavaScripta in HTML DOM API

Osnove JavaScripta in HTML DOM API

Klemen Slavič

September 11, 2012
Tweet

More Decks by Klemen Slavič

Other Decks in Programming

Transcript

 1. HTML5, CSS3 in JavaScript O Novi semantični elementi O section,

  article, header, footer, ... O Novi API moduli za večjo interaktivnost O File, Canvas, WebRTC, WebGL, ... O Novi CSS atributi O transform, animation, transition, ... O ECMAScript razširitve v novejših brskalnikih O Multimedia O <audio>, <video>
 2. Orodja za razhroščevanje O Internet Explorer + Visual Studio Debugger

  (tudi ScriptDebugger) O Mozilla Firefox + Web Developer Tools (tudi Firebug) O Google Chrome + Web Developer Tools O Opera + Dragonfly O Safari + Web Developer Tools
 3. Uvod v GitHub O Platforma za upravljanje s softverskimi projekti

  (open- in closed-source) O Gostovanje kode, dokumentacije in orodij za upravljanje s projektom O Gostovanje git repozitorijev O Celoten sistem gosti največje število aktivnih odprtokodnih projektov
 4. Testiranje JavaScript kode O Široka paleta orodij za testiranje O

  Unit test: QUnit, Jasmine, Mocha, ... O UI test: Selenium, CasperJS, ... O Integration test: Selenium, CasperJS, ... O V tej delavnici bomo uporabljali Mocha testno knjižnico za testiranje v brskalniku
 5. Življenjski cikel strani O Zahteva dokumenta za nek URL O

  Branje dokumenta (parsing) O Ustvarjanje HTML elementov O Prenos vsebine <script> elementov O Izvajanje JavaScript kode O Proženje dogodkov (event) v dokumentu
 6. Izvajanje JavaScript kode O Izvajalno okolje strani je eno-nitno; ko

  teče JavaScript koda, se ne izvaja nič drugega (blocking) O Med izvajanjem kode se stran ne odziva na uporabnikova dejanja O Dogodki se prožijo po koncu izvajanja trenutnega run loop-a O Implementacija API-jev odvisna od posameznega brskalnika
 7. JavaScript O Interpretiran jezik s prototipnim modelom dedovanja razredov in

  objektov O Vse podatkovne strukture so objekti (vključno s primitivnimi tipi), podobno kot pri Javi O Vsi objekti so dinamični in jih lahko koda spreminja po potrebi
 8. Vgrajeni tipi O Jezikovni tipi (niso objekti) O true, false,

  null, undefined O Števila (Number) O Besedilo (String) O Funkcija (Function) O Regular expressions (RegExp) O Seznam (Array)
 9. Objekti O Vsi objekti dedujejo iz Object tipa (tudi funkcije!)

  O Vsakemu objektu lahko spremenimo lastnosti O Ko metode ni na trenutnem objektu, jo izvajalec išče po verigi prototipov; če je ne najde, vrže izjemo (Exception ali Error)
 10. Objekti var myObject = new Object(); myObject.name = 'John Doe';

  myObject.age = 29; alert( myObject.name + ': ' + myObject.age );
 11. Objekti var myObject = { name: 'John Doe', age :

  29 }; alert( myObject.name + ': ' + myObject.age );
 12. Objekti in kontekst O Do trenutne instance objekta lahko pridemo

  s pomočjo ključne besede this: var myObject = { name : 'John Doe', sayHello : function() { alert('Hi, my name is ' + this.name); } }; myObject.sayHello();
 13. Vidljivost O Globalni kontekst je window O Sem se shranijo

  vse ustvarjene spremenljivke brez var predpone O Vsaka funkcija ob izvajanju ustvari nov kontekst O Konteksti so gnezdeni; če spremenljivke ni v trenutnem kontekstu, išče v naslednjem višjem kontekstu
 14. Vidljivost var a = 3; function myFunction() { var b

  = 7; alert(a); // 3 }; alert(a); // 3 alert(b); // undefined
 15. Skrivanje vrednosti function makePerson(name) { var _name = name; return

  { getName: function() { return _name; } }; };
 16. Skrivanje vrednosti var john = makePerson('John'); var mary = makePerson('Mary');

  john.getName() // 'John' mary.getName() // 'Mary' john._name // undefined john.name // undefined
 17. Globalni imenski prostor O Pri kodi, ki teče v neznanih

  okoljih, je potrebno zagotoviti varnost, delovanje in okolje, v katerem teče O Z zaščito internih funkcij in vrednosti lahko uspešno zavarujemo izvajanje naše kode na tujih straneh O Idealno v globalni imenski prostor zapišemo največ eno spremenljivko O Primer: jQuery ($), YUI, MooTools, ...
 18. Prototipno dedovanje O Operator new naredi nov objekt, ki predstavlja

  instanco danega konstruktorja (funkcije): function Person(name) { this.name = name; } var jack = new Person('Jack'); alert(jack.name); // 'Jack' alert(typeof jack); // 'object' alert(jack instanceof Person); // true
 19. Prototipno dedovanje function Person(name) { this.name = name; } Person.prototype.getName

  = function() { return this.name; }; var jack = new Person('Jack'); jack.getName(); jack.hasOwnProperty('getName'); // false
 20. Prototipi vs. OOP O V JavaScriptu lahko simuliramo klasični OOP

  O Statične metode so metode na konstruktorju (this.constructor.*) O Instančne metode so metode na objektu ali verigi prototipov (this.*) O Za klasično dedovanje potrebujemo pomožne funkcije O Več knjižnic na voljo: http://microjs.com/#class
 21. Primer OOP v JavaScriptu function Entity(name) { this.name = name;

  } function Person(name, gender) { this.super(name); this.gender = gender; } Common.inherit(Entity, Person);
 22. Primer OOP v JavaScriptu function Entity() {} function Person() {}

  Common.inherit(Entity, Person); Person.prototype.method = function() { alert('Prototype method'); }; var mike = new Person(); mike.method = function() { this.prototype.method(); alert('Override method'); };
 23. Naloga O Napiši osnovni razred Shape, ki opisuje ravninski lik

  in vsebuje naslednje metode: O getArea() površina O getPerimeterLength() obseg O getBoundingBox() oklepajoči pravokotnik O Napiši razrede z ustrezno hierarhično strukturo: O Rectangle, Circle, Triangle
 24. Spreminjanje this konteksta O Ob izvajanju funkcije na objektu je

  this kazalec na objekt, na katerem se nahaja funkcija O Kontekst lahko poljubno spreminjamo ob izvajanju funkcije O Če funkcijo izvedemo brez objektne predpone, je this enak window, kontekst ostalih spremenljivk pa je nespremenjen
 25. Spreminjanje this konteksta function increment() { this.counter++; } var myObject

  = { counter: 1 }; increment.call(myObject); alert(myObject.counter); // 2
 26. Podajanje argumentov O Funkcijam lahko poleg konteksta podajamo tudi poljubno

  število argumentov function sum(a, b, c) { return a + b + c; } sum.call(this, a, b, c); sum.apply(this, [a, b, c]);
 27. Izvajanje metod v OOP function Person(name) { this.name = name;

  } Person.prototype.getName = function() { return this.name; }; Common.inherit(Person, Sir); function Sir() { this.super.apply(this, arguments); } Sir.prototype.getName = function() { return 'Sir ' + this.name; };
 28. ECMAScript razširitve O Setter/getter O Object.defineProperty(obj, name, descriptor); O Array

  metode (filter, map, reduce, forEach, ...) O Function.bind() za vezavo konteksta this O Podporto na vseh modernih brskalnikih O IE9+, Chrome, Firefox, Safari, Android, iOS, Opera
 29. Naloga O Razmisli, kako bi z razširitvami osnovnih razredov izboljšal

  prejšnji primer razredov za izračun parametrov geometrijskih teles
 30. Pogosti vzorci O Urejanje seznamov var people = [ ...

  ]; // Array people.sort(function(a, b) { if (a.age > b.age) return 1; else if (a.age < b.age) return -1; else return 0; }); alert(people); // [Object, Object, ...]
 31. Pogosti vzorci O Filtriranje seznamov var people = [ ...

  ]; // Array var adults = people.filter(function(person) { return person.age >= 18; }); alert(adults); // [Object, Object, ...]
 32. Pogosti vzorci O Sprehod po seznamu var people = [

  ... ]; // Array people.forEach(function(person) { var prefix = (person.gender == 'male') ? 'Sir' : 'Madame'; person.name = prefix + ' ' + person.name; }); alert(people); // [Object, Object, ...]
 33. Pogosti vzorci O Redukcija seznama var numbers = [ 1,

  2, 3, 4 ]; // Array var sum = numbers.reduce(function(prev, curr) { return prev + curr; }, 0); alert(sum); // 10
 34. Pogosti vzorci O Vezava this konteksta na funkciji var myObject

  = { counter: 0 }; var increment = function() { this.counter++; }; increment = increment.bind(myObject); increment(); alert(myObject.counter); // 1
 35. Pogosti vzorci O Alternativna "vezava" this var myObject = {

  counter: 0 }; var increment = (function(self) { return function() { self.counter++; }; })(myObject); increment(); alert(myObject.counter); // 1
 36. Pogosti vzorci O Enumeracija lastnosti objekta var person = {

  name: 'Mike', age: 13 }; for (var prop in person) { if (person.hasOwnProperty(prop)) { alert(prop + ': ' + person[prop]); } }
 37. Naloga O Napiši definicijo objekta, ki v konstruktor sprejme seznam

  števil in izračuna naslednje vrednosti: O vsota O povprečje O minimum in maksimum O standardna deviacija 2 1 1 2             − = ∑ ∑ = = n a n a n i i n i i σ
 38. Življenjski cikel dokumenta O document.readyState O 'loading' O 'interactive' O

  'complete' O 'DOMContentLoaded' event O window.onload
 39. DOM API O Specifikacija objektov, vmesnikov in funkcij, s katerimi

  upravljamo z modelom HTML dokumenta O Preko API-ja vplivamo na vsebino in izgled dokumenta O Ponuja vmesnik za poslušanje dogodkov, ki jih prožita uporabnik ali brskalnik
 40. Element O childNodes O parentNode O className O id O

  innerHTML O nodeName O nodeType O offsetLeft, offsetTop O style.* O appendChild(), removeChild() O getElementsBy*() O querySelector*() O insertBefore() O *Attribute*() O addEventListener(), removeEventListener() O focus(), blur(), click()
 41. Document O activeElement O head, body O documentElement O anchors,

  images, embeds, forms, links, scripts, styleSheets O readyState O open(), write(), close() O createElement(), createTextNode() O elementFromPoint()
 42. Window O innerWidth, innerHeight, outerWidth, outerHeight O frames (ugh...) O

  history, location O navigator.userAgent O parent, top O screen O console.*() O setTimeout(), setInterval() O alert(), prompt(), confirm() O getSelection() O scroll*(), resize*(), sizeToContent() O open(), close() O getComputedStyle() O atob(), btoa()
 43. Naloga O Napiši funkcijo, ki vzame HTML element in objekt

  ter aplicira stile na objekt preko style vmesnika: var el = document.querySelector('p'); setCSS(el, { fontSize : '24px', color : 'red' });
 44. Dogodki (events) O Dogodki so primarni način komunikacije med uporabnikom

  in dokumentom O Vsa uporabnikova dejanja se prevedejo v dogodke, ki se prožijo na posameznih elementih znotraj dokumenta O Vsakemu elementu lahko pripnemo poslušalce za določen tip dogodka O Dogodkom lahko prekličemo privzeta dejanja in širjenje po dokumentu (bubbling)
 45. Potek dogodkov O Proženje dogodkov poteka v dveh fazah (če

  ni dogodek preklican) O capture: sproži se na dokumentu in prenaša skozi verigo navzdol do elementa, kjer se je dogodek zgodil O bubble: prenaša se od elementa navzgor po verigi do dokumenta O Poslušalce lahko pripnemo v katerikoli izmed faz
 46. Pripenjanje poslušalcev var el = document.querySelector('a.next'); el.addEventListener('click', function( ev )

  { ev.preventDefault(); if (confirm('Are you sure you want to leave?')) { window.location = 'http://www.google.com'; } }, false );
 47. Odstranjevanje poslušalcev O removeEventListener() zahteva isto funkcijo, ki je bila

  podana addEventListener() O Knjižnice navadno same skrbijo za shranjevanje funkcij v internem seznamu O Izogibajmo se pripenjanju anonimnih funkcij, do katerih nimamo dostopa
 48. Odstranjevanje poslušalcev function handleLinkClick(ev) { ev.preventDefault(); alert("Oh no you don't!");

  } el.addEventListener('click', handleLinkClick, false); el.removeEventListener('click', handleLinkClick, false);
 49. Event object O type O target O currentTarget O bubbles,

  cancelable, defaultPrevented O eventPhase O preventDefault() O stopPropagation()
 50. Delegacija dogodkov O Ker se dogodki prenašajo navzdol in navzgor

  po hierarhiji, lahko lovimo dogodke na poti do/od elementa O Namesto pripenjanja na seznam elementov lahko poslušamo dogodke višje v hierarhiji O Boljša performanca aplikacije O Ni treba skrbeti za pripenjanje poslušalcev na novo ustvarjene elemente in odstranjevanje s premaknjenih elementov
 51. Primer: seznam vnosnih polj <ul class="value-list"> <li><input /></li> <li><a href="#"

  class="add">Add</a></li> </ul> function handleClick(ev) { if (ev.target.nodeName == 'A' && ev.target.className == 'add') { //... } }
 52. Naloga O Napiši funkcijo, ki za dani element najde prvi

  starševski element določenega tipa (ali vrne trenutni element, če se ujema) O Napiši event handler za prejšnji HTML primer O Bonus: prepiši prvo funkcijo, da deluje podobno kot filter() funkcija na Array objektih
 53. Dinamično izvajanje kode O Generiranje kode ali izvrševanje kode iz

  AJAX klica s pomočjo eval() O Vstavljanje novih <script> elementov O Problemi: O Kdaj so vsi resursi, potrebni za tek aplikacije, na voljo? O Izvajanje kode se vrši na globalnem nivoju O Potencialna varnostna luknja
 54. Upravljanje z JS moduli O RequireJS O AMD O Browserify

  (Node.js + CommonJS) O Clientside (Node.js + CommonJS) O Grunt (Node.js build system)
 55. CommonJS function factorial(n) { var r = 1; for (var

  i = 2; i <= n; i++) { r *= i; } return r; } module.exports = factorial; // fact.js var factorial = require('./fact'); console.log(factorial(5)); // main.js
 56. AJAX O "Asynchronous JavaScript and XML" O Mehanizem, s katerim

  lahko prožimo HTTP zahteve in beremo rezultate teh zahtev O Omejen s Same-origin varnostnim filtrom O Za meddomensko komunikacijo obstaja CORS ("Cross-Origin Request Sharing") O Obstaja alternativa: JSONP
 57. AJAX O Izvajanje zahtev omogoča XMLHttpRequest objekt O Ni enotnega

  API modela za vse brskalnike, obnašanje je včasih nekonsistentno med posameznimi različicami O Priporočljivo izvajati ukaze preko AJAX knjižnice, kar zgladi razlike med posameznimi brskalniki
 58. JSONP O Alternativa AJAX zahtevam, namenjena prenosu JSON objektov za

  komunikacijo izključno podatkov O Večina ponudnikov spletnih storitev ponuja JSONP dostop: O Flickr, Google, Facebook, Twitter*, GitHub, ...