Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ねこでもわかる深層学習入門

ktnyt
February 04, 2017

 ねこでもわかる深層学習入門

オタク機械学習勉強会 #1 午前セッション資料

ktnyt

February 04, 2017
Tweet

More Decks by ktnyt

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ͷ͜Ͱ΋Θ͔Δ
  ਂ૚ֶशೖ໳
  ܚጯٛक़େֶ੓ࡦɾϝσΟΞݚڀՊM2 ൘୩ ۏԻ
  @kotone_nyt

  View Slide

 2. ೋ࣌ؒ͸௕͐Αʂʂʂ

  View Slide

 3. ͜ͷ࿩ແବ͡Όͳ͍ʁ

  View Slide

 4. ͸͍ɺແବͰ͢ʂʂʂ

  View Slide

 5. ChainerΛ࢖͍·͢
  $ pip install chainer

  View Slide

 6. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 7. DCGANͰσϨϚεͷإੜ੒
  ΦλΫػցֶशษڧձ
  @kotone_nyt

  View Slide

 8. View Slide

 9. ϓϩϑΟʔϧ
  • ൘୩ ۏԻ @kotone_nytɹ
  • Ϟσϧ෼ࢄֶशΞϧΰϦζϜͷ։ൃ
  • ܚጯٛक़େֶ੓ࡦɾϝσΟΞݚڀՊ (SFC)
  • શ೴ΞʔΩςΫνϟएखͷձ
  • શ೴ΞʔΩςΫνϟΠχγΞνϒ

  View Slide

 10. ஫ҙࣄ߲
  • ਂ૚ֶशͷ਺ཧͳͲʹ͸৮Ε·ͤΜ
  • ֶशΞϧΰϦζϜͷ࿩͸͠·ͤΜ
  • ؆୯ͳͷͰ৸ͯͯͩͬͯ͘͞΋݁ߏͰ
  ͢

  View Slide

 11. ࣋ͪؼͬͯཉ͍͜͠ͱ
  1. ਂ૚ֶशͷجຊͷʮΩʯ
  2. ࣮૷ͷ࠷ॳͷͱ͔͔ͬΓ
  3. εςοϓΞοϓͷώϯτ

  View Slide

 12. ਂ૚ֶशͷͨΊͷઢܗ୅਺

  View Slide

 13. εΧϥ
  0ͱ͔1ͱ͔3.1415923565...
  ͷΑ͏ͳ୯ମͷ਺ʢ֊਺0ͷςϯιϧͱ΋ʣ

  View Slide

 14. ϕΫτϧ
  v = x
  1
  x
  2
  ! x
  N
  ( ) u =
  y
  1
  y
  2
  !
  y
  N
  ཁૉ਺NͷߦϕΫτϧ ཁૉ਺NͷྻϕΫτϧ
  εΧϥΛฒ΂ͨ΋ͷʢ֊਺1ͷςϯιϧʣ
  ߦϕΫτϧͱྻϕΫτϧ͕͋Δ

  View Slide

 15. ߦྻ
  MߦNྻ (MxN) ͷߦྻ
  ϕΫτϧͷ֓೦Λ֦ுͨ͠΋ͷʢ֊਺2ͷςϯιϧʣ
  ओʹҰ࣍ม׵ʢઢܗม׵ʣʹ࢖ΘΕΔ
  A =
  x
  11
  x
  12
  ! x
  1N
  x
  21
  x
  21
  ! x
  2N
  " " # "
  x
  M1
  x
  M2
  ! x
  MN
  View Slide

 16. సஔߦྻ
  MߦNྻ (MxN) ͷߦྻͷసஔߦྻ
  ߦྻͷߦͱྻΛೖΕସ͑ͨ΋ͷ
  MߦNྻͷߦྻ͸NߦMྻʹͳΔ
  AT =
  x
  11
  x
  12
  ! x
  1N
  x
  21
  x
  21
  ! x
  2N
  " " # "
  x
  M1
  x
  M2
  ! x
  MN
  View Slide

 17. ԋࢉͷϧʔϧ

  View Slide

 18. Ճݮࢉ
  ಉ͡ܗͷςϯιϧಉ࢜͸ՃݮࢉͰ͖Δ

  View Slide

 19. ϕΫτϧͷՃݮࢉ
  x
  1
  x
  2
  !
  x
  N
  +
  y
  1
  y
  2
  !
  y
  N
  =
  x
  1
  + y
  1
  x
  2
  + y
  2
  !
  x
  N
  + y
  N
  ཁૉ਺NͷྻϕΫτϧͷՃࢉ
  x
  1
  x
  2
  ! x
  N
  ( )+ y
  1
  y
  2
  ! y
  N
  ( )
  = x
  1
  + y
  1
  x
  2
  + y
  2
  ! x
  N
  + y
  N
  ( )
  ཁૉ਺NͷߦϕΫτϧͷՃࢉ

  View Slide

 20. ߦྻͷՃݮࢉ
  x
  11
  x
  12
  ! x
  1N
  x
  21
  x
  21
  ! x
  2N
  " " # "
  x
  M1
  x
  M2
  ! x
  MN
  +
  y
  11
  y
  12
  ! y
  1N
  y
  21
  y
  21
  ! y
  2N
  " " # "
  y
  M1
  y
  M2
  ! y
  MN
  MߦNྻ (MxN) ͷߦྻͷՃࢉ
  =
  x
  11
  + y
  11
  x
  12
  + y
  12
  ! x
  1N
  + y
  1N
  x
  21
  + y
  21
  x
  21
  + y
  21
  ! x
  2N
  + y
  2N
  " " # "
  x
  M1
  + y
  M1
  x
  M2
  + y
  M2
  ! x
  MN
  + y
  MN
  View Slide

 21. ৐ࢉ
  ಉ͡ܗͷςϯιϧ
  ·ͨ͸
  NྻͷςϯιϧͱNߦͷςϯιϧ
  ͸৐ࢉͰ͖Δ

  View Slide

 22. ΞμϚʔϧੵ
  x
  11
  x
  12
  ! x
  1N
  x
  21
  x
  21
  ! x
  2N
  " " # "
  x
  M1
  x
  M2
  ! x
  MN

  y
  11
  y
  12
  ! y
  1N
  y
  21
  y
  21
  ! y
  2N
  " " # "
  y
  M1
  y
  M2
  ! y
  MN
  MߦNྻ (MxN) ͷߦྻͷՃࢉ
  =
  x
  11
  y
  11
  x
  12
  y
  12
  ! x
  1N
  y
  1N
  x
  21
  y
  21
  x
  21
  y
  21
  ! x
  2N
  y
  2N
  " " # "
  x
  M1
  y
  M1
  x
  M2
  y
  M2
  ! x
  MN
  y
  MN
  View Slide

 23. ϕΫτϧͷυοτੵ
  ཁૉ਺NͷߦϕΫτϧͱྻϕΫτϧͷ৐ࢉʢυοτੵʣ
  ߦϕΫτϧͷཁૉ਺͸ྻ਺
  ྻϕΫτϧͷཁૉ਺͸ߦ਺
  x
  1
  x
  2
  ! x
  N
  ( )
  y
  1
  y
  2
  "
  y
  N
  = x
  k
  y
  k
  k
  ∑ = x
  1
  y
  1
  + x
  2
  y
  2
  +…+ x
  N
  y
  N

  View Slide

 24. ߦྻੵ
  4ߦ3ྻͷߦྻͱ3ߦ2ྻͷߦྻͷߦྻੵ
  x
  11
  x
  21
  x
  31
  x
  41
  x
  12
  x
  22
  x
  32
  x
  42
  x
  13
  x
  23
  x
  33
  x
  43


  y
  11
  y
  21
  y
  31
  y
  12
  y
  22
  y
  32


  =
  x
  11
  y
  11
  + x
  12
  y
  21
  + x
  13
  y
  31
  x
  21
  y
  11
  + x
  22
  y
  21
  + x
  23
  y
  31
  x
  31
  y
  11
  + x
  32
  y
  21
  + x
  33
  y
  31
  x
  41
  y
  11
  + x
  42
  y
  21
  + x
  43
  y
  31
  x
  11
  y
  12
  + x
  12
  y
  22
  + x
  13
  y
  32
  x
  21
  y
  12
  + x
  22
  y
  22
  + x
  23
  y
  32
  x
  31
  y
  12
  + x
  32
  y
  22
  + x
  33
  y
  32
  x
  41
  y
  12
  + x
  42
  y
  22
  + x
  43
  y
  32


  x
  11
  x
  21
  x
  31
  x
  41
  x
  12
  x
  22
  x
  32
  x
  42
  x
  13
  x
  23
  x
  33
  x
  43


  y
  11
  y
  21
  y
  31
  y
  12
  y
  22
  y
  32


  View Slide

 25. ߦྻੵ
  4ߦ3ྻͷߦྻͱ3ߦ2ྻͷߦྻͷߦྻੵ
  =
  x
  11
  y
  11
  + x
  12
  y
  21
  + x
  13
  y
  31
  x
  21
  y
  11
  + x
  22
  y
  21
  + x
  23
  y
  31
  x
  31
  y
  11
  + x
  32
  y
  21
  + x
  33
  y
  31
  x
  41
  y
  11
  + x
  42
  y
  21
  + x
  43
  y
  31
  x
  11
  y
  12
  + x
  12
  y
  22
  + x
  13
  y
  32
  x
  21
  y
  12
  + x
  22
  y
  22
  + x
  23
  y
  32
  x
  31
  y
  12
  + x
  32
  y
  22
  + x
  33
  y
  32
  x
  41
  y
  12
  + x
  42
  y
  22
  + x
  43
  y
  32


  x
  11
  x
  21
  x
  31
  x
  41
  x
  12
  x
  22
  x
  32
  x
  42
  x
  13
  x
  23
  x
  33
  x
  43


  y
  11
  y
  21
  y
  31
  y
  12
  y
  22
  y
  32


  View Slide

 26. ߦྻੵ
  MߦNྻͷߦྻͱNߦOྻͷߦྻͷߦྻੵ͸
  MߦOྻʹͳΔ

  View Slide

 27. ͜Ε͚ͩΘ͔Ε͹
  ਂ૚ֶश͕Θ͔Δʂ

  View Slide

 28. χϡʔϥϧωοτϫʔΫ #ͱ͸

  View Slide

 29. f: x→y
  x y

  View Slide

 30. f: x→y
  લ઒Έ͘
  ౡଜӎ݄

  View Slide

 31. ୯७ύʔηϓτϩϯ
  w1
  w2
  w3
  w4
  x1
  x2
  x3
  x4
  a g(a) y

  View Slide

 32. ୯७ύʔηϓτϩϯ
  w1
  w2
  w3
  w4
  x1
  x2
  x3
  x4
  a g(a) y
  ←ೖྗ
  ←݁߹ՙॏ
  ൃՐ཰ූ߸ˣ
  ↑׆ੑԽؔ਺

  View Slide

 33. ̍χϡʔϩϯͷൃՐܭࢉ
  x → ೖྗϕΫτϧ
  w → ݁߹ՙॏϕΫτϧ
  g(...) → ׆ੑԽؔ਺
  a = wx = Σwkxkɹ
  y = g(a)ɹ

  View Slide

 34. g(wx)
  x y

  View Slide

 35. g(wx)
  લ઒Έ͘
  ͦΕҎ֎

  View Slide

 36. ୯૚ύʔηϓτϩϯ
  x1
  x2
  x3
  x4
  a1 g(a1) y1
  a2 y2
  a3 g(a3) y3
  g(a2)

  View Slide

 37. ୯૚ύʔηϓτϩϯ
  a2 y2
  a3 g(a3) y3
  g(a2)
  a1 g(a1) y1
  x1
  x2
  x3
  x4

  View Slide

 38. ଟχϡʔϩϯͷൃՐܭࢉ
  x → ೖྗϕΫτϧ
  W → ݁߹ՙॏߦྻ
  g(...) → ׆ੑԽؔ਺
  a = Wxɹ
  y = g(a)ɹ

  View Slide

 39. g(Wx)
  x y

  View Slide

 40. g(Wx)
  લ઒Έ͘
  ౡଜӎ݄

  View Slide

 41. ଟ૚΁ͷҰൠԽ
  W1 W2 W3
  x h1 h2 y x, y → ϕΫτϧ
  W, U → ߦྻ
  WT, xT → సஔ
  g(...) → ؔ਺
  Wx → ߦྻੵ
  x ⊙ y → ΞμϚʔϧੵ

  View Slide

 42. ଟ૚΁ͷҰൠԽ
  W1 W2 W3
  x h1 h2 y
  h1 = g(W1 x)
  h2 = g(W2 h1)
  y = W3 h2

  View Slide

 43. g(W2h1)
  h1 h2
  g(W1x)
  x h1
  W3h2
  h2 y

  View Slide

 44. શ݁߹૚
  Linear/Fully Connected Layer

  View Slide

 45. શ݁߹૚ͷಛ௃
  • ࠷΋୯७ͳ݁߹૚
  • ߦྻͷେ͖͕͞߹͍ͬͯΕ͹OKʂ
  • Ϟσϧ͕ਂ͗͢ΔͱֶशͰ͖ͳ͍
  • σʔλʹΑͬͯաֶशΛى͜͠΍͍͢

  View Slide

 46. ࢖͏࣌ͷϙΠϯτ
  • MߦNྻͷߦྻΛ࢖ͬͨઢܗม׵
  • ೖྗˠཁૉ਺M
  • ग़ྗˠཁૉ਺N

  View Slide

 47. ৞ΈࠐΈ૚
  Convolution Layer

  View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. http://colah.github.io/posts/2014-07-Understanding-Convolutions/

  View Slide

 51. ৞ΈࠐΈ૚ͷಛ௃
  • ہॴ݁߹Λ࣋ͬͨ݁߹૚
  • ը૾౳ͰಛʹҖྗΛൃش͢Δ
  • ਂͯ͘͠΋ֶशͰ͖Δʢ100૚௒͑
  ΋ʂʣ
  • աֶशΛى͜͠ʹ͍͘

  View Slide

 52. ৞ΈࠐΈ૚ͷಛ௃
  • ϋΠύʔύϥϝʔλ͕ଟ͍
  • ΧʔωϧαΠζ
  • ετϥΠυ
  • ύσΟϯά
  • ग़ྗνϟωϧ਺

  View Slide

 53. ࢖͏࣌ͷϙΠϯτ
  • طଘͷ࣮૷ΛਅࣅΔͷ͕٢
  • ೖྗνϟωϧ਺ͱग़ྗνϟωϧ਺͕ॏ

  • ࠷ޙʹશ݁߹૚Λ͚ͬͭ͘Δ͜ͱ͕ଟ
  ͍
  • Deconvolution΋͋Δʢੜ੒Ͱ࢖͏ʣ

  View Slide

 54. ChainerΛ࢖ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 55. $ pip install chainer --user

  View Slide

 56. $ pip install chainer --upgrade --user

  View Slide

 57. $ git clone https://github.com/ktnyt/cat_chainer.git

  View Slide

 58. ୯૚ύʔηϓτϩϯ
  class SLP(chainer.Chain):
  def __init__(self):
  super(SLP, self).__init__(
  layer=L.Linear(None, 10),
  )
  def __call__(self, x):
  return self.layer(x)

  View Slide

 59. $ python train.py --model SLP --out slp

  View Slide

 60. Softmax Cross Entropy

  View Slide

 61. Accuracy

  View Slide

 62. ଟ૚ύʔηϓτϩϯ
  class MLP(chainer.Chain):
  def __init__(self):
  super(MLP, self).__init__(
  l1=L.Linear(None, 1000),
  l2=L.Linear(None, 1000),
  l3=L.Linear(None, 10),
  )
  def __call__(self, x):
  h1 = F.sigmoid(self.l1(x))
  h2 = F.sigmoid(self.l2(h1))
  return self.l3(h2)

  View Slide

 63. $ python train.py --model MLP --out mlp

  View Slide

 64. Softmax Cross Entropy

  View Slide

 65. Accuracy

  View Slide

 66. $ pip install matplotlib

  View Slide

 67. ৞ΈࠐΈωοτϫʔΫ
  class CNN(chainer.Chain):
  def __init__(self):
  super(CNN, self).__init__(
  conv1=L.Convolution2D(1, 16, 3),
  conv2=L.Convolution2D(16, 32, 3),
  conv3=L.Convolution2D(32, 64, 3),
  l1=L.Linear(None, 512),
  l2=L.Linear(None, 10),
  )
  def __call__(self, x):
  x.data = x.data.reshape((len(x.data), 1, 28, 28))
  h = F.relu(self.conv1(x))
  h = F.max_pooling_2d(h, 2)
  h = F.relu(self.conv2(h))
  h = F.max_pooling_2d(h, 2)
  h = F.relu(self.conv3(h))
  h = F.max_pooling_2d(h, 2)
  h = F.dropout(F.relu(self.l1(h)))
  return self.l2(h)

  View Slide

 68. $ python train.py --model CNN --out cnn

  View Slide

 69. Softmax Cross Entropy

  View Slide

 70. Accuracy

  View Slide

 71. ࢲ͕௨ͬͨٙ໰ͨͪ

  View Slide

 72. ಈ͍ͨʂ
  ͡Ό͋࣍͸Ͳ͏͢Ε͹ʁ

  View Slide

 73. 1. ϞσϧΛ͍͡Ζ͏
  • slp.py/mlp.py/cnn.pyΛ͍ͬͯ͡ΈΑ͏
  • ӅΕૉࢠ਺
  • ӅΕ૚ͷ਺
  • ৞ΈࠐΈνϟωϧ਺
  • ׆ੑԽؔ਺ ͳͲͳͲ...

  View Slide

 74. 2. ଞͷαϯϓϧΛࢼͦ͏
  • Chainerެࣜʹͨ͘͞Μྫ͕͋Δ
  • CIFAR10/CIFAR100
  • ImageNet
  • PTB
  • etc...

  View Slide

 75. 3. ଞਓͷίʔυΛࢼͦ͏
  • DCGAN
  • https://github.com/mattya/chainer-DCGAN
  • PaintsChainer
  • https://github.com/pfnet/PaintsChainer
  • QRNN
  • http://bit.ly/jekbradbury-qrnn

  View Slide

 76. ChainerΛ࢖͑͹
  Ϟσϧ͸؆୯ʹ૊ΊΔʂ

  View Slide

 77. ৭ʑࢼͯ͠Έͯ
  ໘ന͍͜ͱΛ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 78. Thank you!

  View Slide